Øistein Strømsland mot Agderposten

PFU-sak 146/09


SAMMENDRAG:

Agderposten brakte tirsdag 9. juni 2009 en kronikk med tittelen «Nei til ensretting av læremidler i skolen». Kronikken var skrevet av seksjonsleder for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Aust-Agder.

Som illustrasjon til kronikken var det et foto over fire spalter. Det viste to smilende lærere som «leker» med klosser. Bildetekst:

«Utdanninsforbundet spør seg hvilken strategi skoleeier har for å sikre lærernes og skolenes metodefrihet. På bildet viser lærer Gun Wrålsen (t.v.) og rektor Wenche Strømsland på Myra skole hvordan elevene bruker fargerike klosser i mattetimen.»

KLAGEN:

Klageren skriver: «I den foran nevnte kronikken i Agderposten 09.06.2009 har Agderposten valgt å anvende et arkivbilde av avdøde rektor Wenche Strømsland.» Han anfører videre at det heller ikke ble oppgitt at det dreide seg om et arkiv- eller illustrasjonsbilde.

Han skriver videre at Agderposten burde vite at Wenche Strømsland ikke lenger var rektor ved Myra skole, blant annet fordi avisen fem dager før kronikken ble publisert, hadde en reportasje med presentasjon av ansettelser av nye toppsjefer i Arendal, også om ansettelse av

ny rektor ved Myra skole. Videre opplyser klageren at avisen har trykket dødsannonse (27.01.), minneord (05.02. og 11.02.) og takkeannonse (10.02).

Klageren har, etter henvendelse fra sekretariatet, opplyst at han var gift med den avdøde rektoren.

Sekretariatet tilskrev Agderposten med anmodning om at det ble tatt kontakt med klageren med sikte på en minnelig ordning. Dette lyktes imidlertid ikke, og det ble deretter igangsatt ordinær tilsvarsrunde.

TILSVARSRUNDEN:

Agderposten innser at det kan stilles spørsmål ved om avisen opptrådte varsomt nok med bruk av bilde i annen sammenheng enn den opprinnelige, Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, men understreker at man har beklaget bildebruken overfor klageren, både muntlig og skriftlig. Videre opplyses det at man har startet et arbeid for å bedre rutinene ved utvelgelse av illustrasjoner til kronikker etc.

Klageren mener at beklagelsen kom for sent, ni dager etter publiseringen. Han mener det ikke kan være tvil om at avisen har opptrådd i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10.

Agderposten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren mener Agderposten brøt god pressesekikk da avisen brukte et arkivfoto av hans avdøde ektefelle som illustrasjon til en kronikk. Han anfører at det ikke var opplyst at det dreide seg om et arkivbilde.

Agderposten innser at man muligens har opptrådt i strid med presseetiske normer, men anfører at man har beklaget overfor klageren, både muntlig og skriftlig.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det må ha vært en rutinesvikt i Agderpostens redaksjon som har medført at avisen publiserte et bilde av klagerens avdøde ektefelle, til overmål uten at det ble opplyst at det dreide seg om et arkivbilde. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det manes til varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Utvalget registrerer at avisen selv har innsett at det kan være et behov for klargjøring av rutinene for bruk av arkivbilder.

Utvalget vil i tillegg vise til plakatens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig framstilling.»

Agderposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye