Bjørnar Olsen mot NRK

PFU-sak 146/00


SAMMENDRAG:
NRK Nordland hadde i sine morgensendinger i radio 13. september 2000 nyhetsinnslag der det ble hevdet at lederen av Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Olsen, » mener det ikke er nødvendig med lavere bensinpriser. Olsen mener kravet om lavere bensinpriser i distrikts-Norge er en symbolsak og at det har liten nytte. »
Bjørnar Olsens uttalelser ble presentert som » en brannfakkel «, sett i lys av Ap-regjeringens varsel om nedsatt bensinavgift. Det ble opplyst at Olsen ble stoppet av NRK Dagsrevyen dagen før, rett før han skulle gå inn i Folkets Hus i Bodø for å høre statsminister Jens Stoltenberg. I radioinnslagene ble opptak av Dagsrevyens intervju med Olsen gjengitt:
» Reporter:
– Er det mer penger dere vil ha?
Olsen:
– Nei, ikke nødvendigvis det. Får vi bare en god dialog, så tror jeg vi har penger nok.
Reporter:
– Hva med lavere bensinpris?
Olsen:
– Ja, det blir en symbolsak. Billigere priser tror jeg også det blir, men symbolikken er nok større enn nytten for distrikts-Norge. »
I samme innslag ble lederen av Narvik Ap, Arnt Zimmermann, intervjuet. Han uttaler bl.a.: «- Nei, jeg synes det høres litt rart ut når jeg hører hva Bjørnar sier, for nå ser vi jo over hele Europa at det er aksjoner på gang for å gjøre noe med prisnivået.»
Parallelt med radioinnslaget la NRK Nordland ut denne meldingen på tekst-TV:
» Det er ikke nødvendig med lavere bensinpris. Det mener leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Olsen. Olsen mener kravet om lavere bensinpris i distrikts-Norge bare er en symbolsak og at det har liten nytte. Leder i Narvik Arbeiderparti, Arnt Zimmermann, er uenig med Olsen, og mener det er viktig å få ned bensinprisen. »
Tekst-TV-meldingen ble senere på formiddagen endret til:
» Lederen i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Olsen, mener kravet om lavere bensinpriser i distrikts-Norge bare er en symbolsak og at det fortsatt vil være det. Symbolikken er nok større enn nytten for distrikts-Norge, sier Bjørnar Olsen om lavere bensinpriser. Leder i Narvik Arbeiderparti, Arnt Zimmermann, er uenig med Olsen. »
I NRK Nordlands formiddagssending «Nordaførr» ble Bjørnar Olsen intervjuet:
» Programleder:
– Bjørnar Olsen, nå må vi få et klart svar. Hva er det du egentlig mener med det du har sagt?
Olsen:
– Først vil jeg si at jeg sitter i Oslo og ser på tekst-TV det som NRK Nordland har slått opp, og har på den bakgrunn tatt kontakt med nyhetsredaktør Kai Mikalsen, NRK Nordland, og har bebudet at dette kommer jeg til å klage inn for Pressens Faglige Utvalg. »
Programleder:
– Det er vel en annen sak?
Olsen:
– Nei, det er ikke en annen sak. Det føyer seg inn i rekken av tilfeller der noen journalister i NRK Nordland tydeligvis ønsker å sverte mitt navn og som tillegger meg meninger jeg ikke har. Jeg har ikke sagt at det er unødvendig med lavere bensinpriser. Det har jeg ikke sagt. »
Igjen avspilles opptaket fra Dagsrevyen, slik at Bjørnar Olsen får høre det.
«Programleder:
– Her sier du jo at symbolet er større enn nytten, og betyr ikke det, Bjørnar Olsen, at lavere bensinpriser for deg ikke er noen viktig og alvorlig sak?
Olsen:
– Det betyr det ikke.
Programleder:
– Hva betyr det da?
Olsen:
– Det betyr at symbolikken blant velgerne, og nå etter hvert blant de politiske partiene, er blitt så stor at Ap ikke kan sitte rolig og se på at dette bare passerer. Vi må delta i diskusjonen om hva vi nå gjør i de statlige avgiftene på bensin. Ut fra det som nå foregår i Stortinget er det grunn til å tro at vi kommer til å få lavere statlig avgift på bensin. Men nå kommer vi til det neste, viktige poenget: Hvis lavere bensinpriser skal få en god effekt for distrikts-Norge, så må bensinprisen bli lavere i distriktene enn den er i de mer sentrale strøk av landet. »
Og senere i samme intervju:
» Programleder:
– Har du uttalt deg uklokt?
Olsen:
– Nei, det har jeg ikke. Og som jeg sa i sted, så har jeg bestemt meg for hva jeg skal gjøre med det NRK Nordland her har slått opp. »
I innslaget er også Steinar Bastesen i Kyst- og distriktspartiet intervjuet:
» Programleder:
– Hvordan forstår du det Bjørnar Olsen har sagt, Steinar Bastesen?
Bastesen:
– Ja, hvis man tolker det fritt etter det Bjørnar Olsen har sagt, så ser han ikke på lavere bensinpris som særlig viktig. Men utfra det han sier nå, så er det jo klart at han er opptatt av at vi skal ha lavere bensinpris og drivstoffpris. »
Mot slutten av innslaget lød det dessuten slik:
» Olsen:
– Det som har forvirret Ap-velgerne, det er NRK Nordlands håndtering av det jeg har sagt. Det får dere ta ansvar for.
Programleder:
– Men vi har jo spilt av det du har sagt?
Olsen:
– Hør nå her: Det jeg mener er at kravet om lavere bensinpriser i distrikts-Norge er en symbolsak. Jeg har aldri sagt at det bare er en symbolsak. Jeg har sagt at det er en symbolsak som vi som politisk parti må ta på alvor.
Programleder:
– Men du sa at symbolet er større enn nytten?
Olsen:
– Ja, jeg mener det er slik, fordi det også finnes andre elementer som er viktige for kostnadene av å bo i distrikts-Norge enn bensinavgiftene alene.
Programleder:
– Ja, men da betyr det vel for deg at lavere bensinpris ikke er så viktig?
Olsen:
– Jo, den er viktig, men den er ikke det eneste som er viktig i denne sammenheng. »

I ytterligere et nyhetsinnslag samme dag het det:
» Lederen i Nordland Ap tilbakeviser at han ikke ønsker lavere bensinpris. Olsen sa tidligere i dag at kravet om billigere bensinpris er blitt en symbolsak og at det finnes langt viktigere saker for distrikts-Norge enn prisen på bensin. »

KLAGEN:
Klager er Bjørnar Olsen, som skriver:
«Mitt ankepunkt i forhold til NRK Nordlands innslag i nyhetene og oppslag på tekst-tv er at mitt svar var tatt ut av sin sammenheng og at en som ingress til oppslaget hadde at jeg var imot å redusere bensinavgiftene. Som det fremgår av det intervjuet jeg gav til Jon Berg (Dagsrevyen; sekr. anm.) ble ikke mitt syn på bensinprisen berørt og de konklusjonene man trekker i redaksjonen hos NRK Nordland er ikke representativt for mitt syn i saken .»
«Da innslaget ble sendt flere ganger i løpet av dagen og også i programmet ?Nordaførr? og at NRK dermed har feilinformert hele Nord Norge om mitt syn i denne saken forlanger jeg at NRK pålegges å beklage og korrigere sin fremstilling i de samme program som innslagene ble sendt.»

TILSVARSRUNDEN:
NRK Nordland s distriktsredaktør tar først for seg klagen på tekst-TV, og anfører at det er «viktig for oss at innholdet i våre nyhetsmeldinger er forståelig». «Som det framgår av intervjuet med Olsen så karakteriserer han kravet om lavere bensinpriser som en symbolsak der ? symbolikken nok er større enn nytten for distriktene ?. Vi mener at en naturlig konklusjon på Olsens utsagn må være at han mener at lavere bensinpris ikke er viktig eller nødvendig, som vi skrev i den første tekst-tv-meldingen. Dette skrev vi i god tro og i forvissning om at det var det Bjørnar Olsen mente. »
Redaktøren ser «at det lett kan oppstå en diskusjon om ordene ? viktig ? og ? nødvendig ? betyr det samme her». » Men jeg mener at eventuelle semantiske nyanser i nøyaktigheten her bør ligge innenfor det lille slingringsmonn som må kunne tilstås medarbeiderne på en hektisk nyhetsdesk. Slik uttalelsen falt mener jeg den tolkningen vi har brakt i første melding er rimelig. Det står fast også etter at Olsen i vår formiddagssending samme dag fikk rikelig anledning til å forklare hva han egentlig hadde ment.»
I tekst-TV-melding nr. 2 mener redaktøren at man har holdt seg «enda nærmere til Bjørnar Olsens egne ordvalg for å unngå enhver misforståelse». » Eventuelle misforståelser om hva han egentlig mener om nødvendigheten av å sette ned bensinprisene synes jeg etter dette at han må ta på sin egen kappe. »
Redaktøren tilbakeviser at NRK i radioinnslagene skulle ha meldt at klageren » går imot reduksjon i bensinprisene «. «Derimot mener vi at en rimelig tolkning av innholdet i det han sa
var at bensinprisen ikke var av stor betydning for distrikts-Norge . Når Bjørnar Olsen så fikk negative reaksjoner fra ledende Arbeiderpartifolk i Nordland på sine utsagn, prøvde han å ta oppmerksomheten bort fra disse ved å true NRK Nordland med å ta saken opp i Pressens faglige utvalg.»
Og redaktøren fortsetter:
«Olsen skriver i sin klage til PFU at hans ankepunkt mot vår dekning bl.a. er at hans svar er tatt ut av sin sammenheng. Som det framgår av det uredigerte intervjuet ble Olsen spurt om flere distriktspolitiske tiltak som regjeringen eventuelt kunne tenkes å sette i verk. Ett av disse – og det opplagt mest aktuelle bl.a. på grunn av de omfattende aksjoner lastebilnæringen hadde satt i verk omtrent samtidig – var reduksjon av bensinprisene. At vi valgte ut den sekvensen av intervjuet er ganske naturlig og en helt ordinær del av jobben til en nyhetsjournalist i radio og fjernsyn. »
«Bjørnar Olsen skriver videre i brevet til utvalget at hans syn på bensinprisen ikke ble berørt i det opprinnelige intervjuet. Det er for meg en ganske uforståelig påstand siden det jo var dette Olsen fikk spørsmål om og svarte på. »
Redaktøren påpeker for øvrig at klageren slapp til i formiddagssendingen «Nordaførr» nettopp «for å forklare sine oppsiktsvekkende utsagn og for å kommentere og rette opp eventuelle misforståelser. Ifølge Olsen ser det ut til at dette bare har gjort vondt verre. (?) Slik denne saken har utviklet seg før den kom til PFU finner vi det vanskelig å inngå noen minnelig ordning med Olsen.»

Klageren mener redaktøren prøver «å tolke seg bort fra det faktum at han og NRK Nordlands redaksjon valgte å bruke deler av det intervju Dagsrevyens Jon Berg gjorde med meg til å tillegge meg meninger om bensinpris og bensinavgifter som jeg ikke hadde og heller ikke har. Mine svar på spørsmålene fra Jon Berg er generelle og i forhold til hvilke saker som han (Jon Berg) trodde ville bli hovedsaker på møtet med Statsminister Jens Stoltenberg. »
For øvrig påpeker klageren at han ikke har truet med å klage saken inn til PFU, men derimot informert om at så ville skje. Dessuten skriver klageren:
«Avslutningsvis vil jeg med eksempel i denne saken og også distriktsredaktørens brev beklage det faktum at NRK Nordland i løpet av de siste tre år i betydelig grad har senket terskelen for kvaliteten på arbeidet spesielt i nyhetsredaksjonen.»

NRK Nordland kan ikke se at oppfatningen av hva klageren mente om bensinprisen ville ha endret seg hvis Dagsrevyens intervju var blitt sendt i sin helhet. «Vi mener at om vi hadde gjort dette på den ene eller andre måte så vil Bjørnar Olsens svar måtte oppfattes slik at han mener at bensinprisene er av mindre betydning i distriktspolitikken enn en rekke andre saker.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder nyhetsmeldinger på radio og i tekst-TV fra NRK Nordland, der det ble hevdet at lederen av Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Olsen, mente det ikke er nødvendig med lavere bensinpriser. I radioversjonen ble uttalelsen presentert som «en brannfakkel». Ap-lederen påklager at NRK Nordland har tatt svar han ga i et TV-intervju, ut av sin sammenheng. Klageren reagerer sterkt på at konklusjonen man trakk i redaksjonen ikke var representativ for hans syn på saken.
NRK Nordland mener formuleringen som ble brukt var en naturlig konklusjon, ut fra klagerens uttalelser i TV-intervjuet. Redaksjonen anfører at den handlet i god tro, og i forvissning om at det var klagerens mening man gjenga. Slik NRK ser det, må klageren ta ansvaret for eventuelle misforståelser på egen kappe. For øvrig viser redaksjonen til at den påklagede tekst-TV-meldingen raskt ble rettet og at klageren samme dag kom til orde i et lengre radioinnslag.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at klageren i TV-intervjuet formulerer seg på en slik måte at det kunne gi rom for ulike tolkninger. NRK Nordland går likevel langt i å trekke slutninger av klagerens uttalelse i sine nyhetsmeldinger, spesielt på tekst-TV. Utvalget legger imidlertid vekt på at redaksjonen var raskt ute med å bringe en mer nyansert framstilling og å gi klageren plass til utdypning.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK Nordland ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 19. desember 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth