Advokat Halvard Helle p.v.a. klient mot Norsk Telegrambyrå (NTB)

PFU-sak 145/09


SAMMENDRAG:

Norsk Telegrambyrå (NTB) sendte fredag 5. juni 2009 ut en nyhetsmelding til sine abonnenter i tre ulike versjoner, på tre ulike klokkeslett. De tre versjonene er gjengitt i sin helhet under:

Kl.: 17:01
(NN) fengslet på nytt
Oslo (NTB): (NN) ble fredag varetektsfengslet i tre nye uker i Oslo tingrett. I tillegg til siktelsen om bedrageri, er han også siktet for voldtekt.
Det var siktelsen for voldtekt som var grunnlaget for den videre varetekten. (NN) ble først fengslet i slutten av februar. Han er siktet for å ha medvirket til å svindle to norske banker for til sammen 14,1 millioner kroner og forsøk på svindel av ytterligere to banker for over 13 millioner kroner. Kjøp og salg av to hoteller i Sverige står sentralt i etterforskningen.
Mens Økokrim har etterforsket denne saken, er 40-åringen også blitt anmeldt for voldtekt. Førstestatsadvokat Geir Kavlie har ansvaret både for bedragerisaken og voldtektssaken. Fengslingsmøtet fredag gikk bak lukkede dører på grunn av de sensitive opplysningene i saken, og det er lite Kavlie kan si.
– Vi synes det var nødvendig og riktig at han fortsatt skal holdes i varetekt. Det er nødvendig for den videre etterforskningen, sier Kavlie til NTB.
Varetektsperioden går ut 24. juni. (NN) er også ilagt brev- og besøkskontroll i hele perioden. Kavlie er ikke sikker på om det vil bli aktuelt å be om videre fengsling etter denne datoen. (©NTB)

Kl.:  21:41
(NN) fengslet på nytt
Til red: Endrer status på (NN) fra siktet til tiltalt. Legger til kommentar fra forsvarer.
Oslo (NTB): (NN) ble fredag varetektsfengslet i tre nye uker i Oslo tingrett. I tillegg til siktelsen om bedrageri, er han også tiltalt for voldtekt.
(NN) ble først fengslet i slutten av februar. Han er siktet for å ha medvirket til å svindle to norske banker for til sammen 14,1 millioner kroner og forsøk på svindel av ytterligere to banker for over 13 millioner kroner. Kjøp og salg av to hoteller i Sverige står sentralt i etterforskningen.
– Det var tiltalen for voldtekt som var grunnlaget for den videre varetektsfengslingen fredag. Saken er ennå ikke berammet i tingretten, opplyser førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til NTB. Mens Økokrim har etterforsket bedragerisaken, er 40-åringen også blitt etterforsket for voldtekt og er nå tiltalt. Kavlie har ansvaret både for bedragerisaken og voldtektssaken. Fengslingsmøtet fredag gikk bak lukkede dører på grunn av de sensitive opplysningene i saken, og det er lite Kavlie kan si. – Vi synes det var nødvendig og riktig at han fortsatt skal holdes i varetekt. Det er nødvendig for den videre etterforskningen, sier Kavlie til NTB. Varetektsperioden går ut 24. juni. (NN) er også ilagt brev- og besøkskontroll i hele perioden. – Vi er uenige i kjennelsen om fengsling og vil anke den. Vi oppfatter den som aldeles uforsvarlig og uholdbar, sier advokat Nicolai V. Skjerdal som forsvarer (NN), til NTB.

Kl.: 23:52
(NN) fengslet på nytt
Til red: NB: Fjerner opplysningen om at tiltalen gjelder voldtekt. Opplysningen er korrekt, men tas ut av teksten fordi den ikke kan knyttes til andre forhold (NN) er siktet for
Oslo (NTB): (NN) ble fredag varetektsfengslet i tre nye uker i Oslo tingrett. I tillegg til siktelsen om bedrageri, er han nå tiltalt for et annet straffbart forhold.
(NN) ble først fengslet i slutten av februar. Han er siktet for å ha medvirket til å svindle to norske banker for til sammen 14,1 millioner kroner og forsøk på svindel av ytterligere to banker for over 13 millioner kroner. Kjøp og salg av to hoteller i Sverige står sentralt i etterforskningen. – Det var (den nye, red.anm.) tiltalen som var grunnlaget for den videre varetektsfengslingen fredag. Saken er ennå ikke berammet i tingretten, opplyser førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til NTB. Mens Økokrim har etterforsket bedragerisaken, er 40-åringen også blitt etterforsket for og senere tiltalt for et annet forhold. Økokrim har fått ansvaret for begge sakene. Fengslingsmøtet fredag gikk bak lukkede dører på grunn av de sensitive opplysningene i saken, og det er lite Kavlie kan si. – Vi synes det var nødvendig og riktig at han fortsatt skal holdes i varetekt. Det er nødvendig for den videre etterforskningen, sier Kavlie til NTB. Varetektsperioden går ut 24. juni. (INN) er også ilagt brev- og besøkskontroll i hele perioden. – Vi er uenige i kjennelsen om fengsling og vil anke den. Vi oppfatter den som aldeles uforsvarlig og uholdbar, sier advokat Nicolai V. Skjerdal, som forsvarer (NN), til NTB.

KLAGEN:

Klager er omtalte (NN) via advokat. Klagen gjelder publiseringen av opplysningen om at )NN) er siktet (første versjon) og tiltalt (andre versjon) for voldtekt, sammen med navngivingen av ham

«Nyhetsmeldingen utgjør et graverende brudd på god preseskikk og vitner om at en viktig nyhetsleverandør som NTB fullstendig har oversett eller ignorert de strenge vilkårene for identifisering som følger av VVP 4.7.»

Det anføres i klagen at det presseetiske bruddet er særlig alvorlig fordi nyhetsmeldingen ble sendt til NTBs abonnenter og raskt spredd via Internett av en rekke publikasjoner. Klageren mener at nyhetsbyråer må ha et skjerpet aktsomhetskrav på grunn av spredningseffekten.

Det vises til den omtalte tiltalen nettopp er tatt ut, at hovedforhandling ikke er berammet og at klageren nekter straffeskyld. Videre vises det til at omtalen rammer den angivelige fornærmede og at det ikke foreligger noe berettiget informasjonsbehov. Det anføres at klageren aldri har søkt offentlighet, snarere tvert imot.

I et tilleggsbrev fra klagerens advokat opplyses det at det publiseringsdagen ble rettet henvendelser til en rekke medier som da endret eller slettet opplysningene, men at NTB bare motstrebende imøtekom dette sent om kvelden.

TILSVARSRUNDEN:

NTB anfører i sitt tilsvar at identifiseringen av klageren sammen med opplysningen om de påståtte lovbruddenes karakter var gjenstand for en grundig vurdering før artikkelen ble sendt NTBs kunder. «Det var etter vår vurdering ikke mulig å anonymisere den tiltalte og samtidig ha med opplysninger om voldtektsanklagen.» Det vises i tilsvaret til at man tok hensyn til mulige forvekslinger, at tiltalen var grunnlag for videre fengsling, at saken var ferdig etterforsket.

NTB viser til at man mener å ha fulgt eget etisk regelverk, men at grunnen til at byrået fjernet opplysningen om voldtekt i siste versjon, var at man så langt det er mulig ønsker «å opptre på linje med våre kunder i omtale av kriminalsaker».

Klageren (advokaten) tviler på om identifiseringen av klageren var resultat av en veloverveid beslutning. «I så tilfelle er en bevisst identifisering mer graverende enn om det var tale om en ren arbeidsulykke.» Det gjentas også at NTB har et særskilt ansvar for selv å overholde god presseetikk, og det anføres at NTB i det påklagende tilfelle synes å skyve det publisistiske ansvaret over på sine kunder «ved å vise til at det er hvert enkelt medium som sto for publiseringen».

NTB anfører i sitt siste tilsvar at «det at NTB presenterer ulike versjoner og gjør ulike vurderinger av hvilke opplysninger som skal bringes i en sak, ikke kan tolkes dithen at beslutningen om voldtektstiltalen knyttet til (NN) var gjort på sviktende grunnlag». Det bemerkes at beslutningen om å endre innholdet i siste versjon ikke var knyttet til om dette ville være i strid med Vær Varsom-plakaten, men ble gjort fordi NTBs kunder selv valgte å endre innholdet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en NTB-melding som ble publisert i tre versjoner samme dag. I første versjon ble det opplyst at en navngitt person var siktet for voldtekt, i andre versjon at han var tiltalt for det samme. I siste versjon ble det opplyst at personen var tiltalt for «annet straffbart forhold». Klageren mener identifiseringen sammen med opplysningene om voldtekt var i strid med de presseetiske normene. Det vises også til at så å si samtlige medier valgte å endre NTBs melding på dette punktet.

NTB avviser klagen og anfører at man har opptrådt i tråd både med sine egne pressetiske regler og med kravene i Vær Varsom-plakaten. Det vises til at voldtektstiltalen var grunnlag for fengsling av klageren, at etterforskningen var avsluttet, og at man ved å identifisere unngikk å kaste en mulig mistanke mot andre personer. NTB avviser at endringen i siste versjon er et uttrykk for at man var i tvil om sin egen pressetiske vurdering, men kun et ønske om å følge sine kunders praksis.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7. Der manes det til varsomhet med bruk av navn på og bilde av personer som omtales i forbindelse straffbare forhold. Det er et krav at en slik identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.

Utvalget er noe forbauset over NTBs anførsel om at identifiseringen av klageren som voldtektstiltalt var i tråd med byråets policy i slike sammenhenger. Etter utvalgets mening bør det eksistere særskilte grunner for en slik identifisering, slik det er formulert i plakatens punkt 4.7. At klageren har vært mye omtalt i mediene i forbindelse med andre straffbare forhold er etter utvalgets mening ikke tilstrekkelig argumentasjon. At saken på publiseringstidspunktet var på tiltalestadiet, er naturligvis et argument, men ikke nok til at en identifisering var akseptabel.

Norsk Telegrambyrå har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye