Fremskrittspartiet v. adv. Even Bratsberg mot NRK

PFU-sak 144/99


SAMMENDRAG:
NRK Dagsrevyen brakte i sin ordinære hovedsending i NRK1 kl.19.00 fredag 27. august 1999 et reportasjeinnslag om innvandringsstriden innen Fremskrittspartiet, etter utspill fra lederen av Oppegård Frp., Oddbjørn Jonstad.
Det vises til en programerklæring fra Oppegård Fremskrittsparti, om at «flyktningebarn ikke skal få gå på norske skoler, og asylsøkere skal bo på statlige mottak og isoleres fra det norske samfunn så lenge de er i Norge». I reportasjen uttaler Jonstad bl.a.: «- Selvfølgelig skal vi hjelpe de menneskene som trenger det, men vi trenger ikke hjelpe de ved at vi integrerer dem i det norske samfunn. Vi har problemer nok som vi har.»
På tampen av innslaget refereres det fra studio til uttalelser av Frp.-leder Carl I. Hagen, som fastslår at de synspunkter som fremmes av Jonstad ikke er Fremskrittspartiets politikk, og at Jonstads uttalelser må stå for hans egen regning. «Saken skal nå behandles i partiets sentralstyre».
I Dagsrevyens 21-sending samme kveld ble reportasjen om Jonstad og Oppgeård Frp.s lokalvalgprogram kjørt på ny, men denne gang uten det etterfølgende «dementiet» fra Carl I. Hagen.
I Kveldsnytt-sending kl. 22.00 refererte reporteren, etter ny reprise av Jonstad-reportasjen, partiformann Carl I. Hagens reaksjon på Jonstads uttalelser.

KLAGEN:
Klager er Fremskrittspartiet, via advokat, som mener NRK har «brutt flere av de presseetiske regler ved ikke å innta Carl I. Hagens reaksjon/dementi på Oddbjørn Jonstads uttalelser» i 21-sendingen. » Uten Carl I. Hagens dementi, etterlater innslaget inntrykk av at Oddbjørn Jonstads uttalelser kan tas til inntekt for å være rådende Frp politikk .»
Og videre i klagen:
«NRK inntok i reportasjen reaksjoner på Oddbjørn Jonstads utspill fra bl.a. Norsk organisasjon for asylsøkeren (‘NOAS’), og en miljøarbeider fra Dikemark asylmottak. Reaksjonene fra disse parter er meget egnet til å oppfattes som en generell kritikk av Frp, og ikke bare en kritikk av uttalelsene til Oddbjørn Jonstad. Uten Hagens dementi, har derfor reportasjen en vinkling som fører til at en seer lett kan sitte igjen med inntrykk av at dette er generell Frp politikk.»
Klageren mener reportasjen «isolert sett» dermed er «særlig egnet til å skade Frp’s omdømme». » En seer har etter vårt skjønn krav på å få vite at dette ikke er Frp politikk . Det er nærliggende å slutte at det var hensyn til samtidig imøtegåelse, jfr Vær Varsom-plakatens pkt 4.14 og 4.15, som var blant beveggrunnene til at Carl I Hagen ble bedt om en uttalelse i forbindelse med innslaget på Dagsrevyen.»
Her viser klageren til at PFU «ved flere anledninger [har] påpekt at det påligger pressen å utvise maksimal saklighet og omtanke når enkeltmenneskers anseelse og omdømme må forutsettes å stå på spill (bl.a. sak 91-039). Disse hensyn må også være relevante selv om det ikke nødvendigvis er enkeltmenneskers omdømme som står på spill. På tross av pressens viktige rolle å kaste lys over eventuelle kritikkverdige forhold i samfunnet, jfr Vær Varsom-plakatens pkt 1.2, og at reportasjer gis et saklig innhold, jfr Vær Varsom-plakatens pkt 4.1. Disse hensyn er etter vårt syn ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad i innslaget som ble sendt på Sendingen (kl. 21.00) .»
Etter klagerens mening finnes det » ingen tungtveiende grunner for å utelate Carl I Hagens dementi,… særlig med tanke på at dette var ferdig produsert , og var inntatt i en tidligere Dagsrevy-sending .» «Dessuten er Hagens dementi av så kort varighet, at en utelatelse etter vårt skjønn heller ikke kan forsvares ut i fra eventuelle begrensninger i sendetid. Skulle det foreligge noen praktiske hensyn mot å innta dementiet, må disse uansett måles opp mot den skade utelatelsen medfører for Frp’s omdømme .»

TILSVARSRUNDEN:
NRK Dagsrevyen , ved nyhetssjef Viggo Johansen, skriver i sitt tilsvar:
«I Dagsrevyen kl. 19.00 NRKs hovednyheter 27. august 1999 sendte vi innslaget med Oddbjørn Jonstad. Vi ga i dette innslaget god plass til et sitat fra Carl I. Hagen der han tok avstand fra Jonstads uttalelser. Også i vår nyhetssending kl. 22.00 på NRK2 ga vi rikelig plass til Carl I. Hagens uttalelse. I sendinga kl. 21.00, som er en kort nyhetssending på omlag fem minutter, siterte vi ikke Carl I. Hagen. Årsaken er at sendinga er så kort at vi må gjøre noen valg .»
Klageren konstaterer i sitt tilsvar at svaret fra NRK ikke foranlediger ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Fremskrittspartiet påklager til Pressens Faglige Utvalg at NRK Dagsrevyen ikke tok med en imøtegående kommentar fra partileder Carl I. Hagen i en nyhetssending kl. 21, etter reportasjeinnslag om Oppegård Frp. og formann Oddbjørn Jonstads uttalelser om flyktningebarn og asylsøkere. Selv om Hagens imøtegåelse av Jonstads utsagn var med i Dagsrevyens hovedsending kl. 19, mener Fremskrittspartiet at redaksjonen brøt god presseskikk ved ikke å gjenta den kl. 21. Etter klagernes mening hadde også nye seere krav på å få vite at Jonstads synspunkter ikke var Frp.-politikk
NRK Dagsrevyen påpeker at nyhetssendingen kl. 21 er en meget kort sending, og at det derfor må gjøres noen valg. Redaksjonen anfører at det i neste nyhetssending, kl. 22 på NRK TO, ble gitt rikelig plass til Carl I. Hagens uttalelse.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at selv om Carl I. Hagens uttalelse ikke var med i Dagsrevyens 21-sending, var uttalelsen tatt med i så vel hovedsendingen kl. 19 som i kveldssending kl. 22. Utvalget kan ikke se at det forelå en ubetinget rett til samtidig imøtegåelse, slik denne er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Etter utvalgets mening var ikke Oppegård-formannens utsagn å betrakte som et angrep på klagerne.
NRK Dagsrevyen har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen