NN mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 144/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Stavanger Aftenblad (SA) publiserte to artikler om en 81 år gammel sauebonde som var pålagt å rive et naust han hadde fått bygget i strandsonen. Det stod at en hyttenabo, som ikke ble navngitt, hadde klaget på byggingen. I artiklenes kommentarfelt ble det tatt til orde for å «kjølhale» og fryse ut hyttenaboen.

Klager er den omtalte naboen. Han mener SA har fremstilt saken skjevt, og at han er blitt hengt ut som syndebukk. Slik klager ser det, fremmer artiklene et hat mot ham, som har ført til rammende innlegg i kommentarfeltet. Han påpeker at kjølhaling er en gammel torturmetode.

Stavanger Aftenblad avviser at god presseskikk er brutt. Avisen understreker at artiklene ikke handler om klager, og at han kun nevnes i en bisetning, uten å bli identifisert. SA mener setningen er en nøytral saksopplysning. Når det gjelder kommentarfeltet, anerkjenner SA at debatten til tider var skarp, men avisen mener innleggene må aksepteres.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
merker seg at klager bare nevnes én gang i de to påklagede artiklene, og at han ikke ble identifisert. Den publiserte opplysningen om klager, der det stod at han hadde klaget på byggingen av det omtalte naustet, utgjør ikke en presseetisk krenkelse overfor ham, slik PFU ser det.

Etter utvalgets syn er det de påklagede kommentarfeltinnleggene som er presseetisk diskutable i denne saken. Når et kommentarfelt ikke er forhåndsredigert, krever Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.17 at mediene så snart som mulig fjerner innlegg som bryter med god presseskikk.

Utvalget merker seg at klager ble kritisert i flere kommentarer, og utvalget forstår at han opplever dette som ubehagelig. PFU mener kommentaren om at klager burde kjølhales «og det som verre er», er på grensen til hva som kan aksepteres.

Samtidig påpeker PFU at det skal være stor takhøyde for sterke meningsangrep i kommentarfelt. Også usaklige ytringer vil kunne aksepteres. PFU understreker at klager måtte tåle debatt rundt hans rolle i den omtalte saken. PFU vektlegger videre at klager ikke ble identifisert i kommentarfeltet, noe som gjør angrepene mindre rammende.

Etter en samlet vurdering har Stavanger Aftenblad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2020

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik