Hans Michael Hansen v. adv. dr. juris Bjørn Stordrange mot Adresseavisen

PFU-sak 143/09


SAMMENDRAG:

Adresseavisen hadde onsdag 27. mai 2009 et førstesideoppslag med tittelen «Skor seg på grasrotandelen», og teksten:

«Storspiller Hans Michael Hansen har funnet et smutthull i Norsk Tippings ordning med grasrotandel. For en drøy måned siden opprettet han Nidaros Multisportforening. Det ikke-aktive idrettslaget får fem prosent av innsatsen, og vil få utbetalt over 60 000 kroner i juni.»

Oppslaget var illustrert med en tegning av en stor ball. I tillegg var det satt opp en liste som viste hvor mye 10 idrettslag fra Sør-Trøndelag, deriblant Nidaros Multisportforening, får i grasrotandeler.

Artikkelen inne i avisen ble også publisert på nett og hadde tittelen «Storspiller fant smutthullet». Om «storspilleren» og hans prosjekt het det i brødteksten:

«Hans Michael Hansen er å regne som profesjonell oddsspiller. 17. april opprettet han idrettslaget Nidaros Multisportforening, hvor han er styreleder. Siden stiftelsen har to spillere spilt for 1,2 millioner kroner. 1. juni tilføres idrettslaget 62 000 kroner i grasrotandel.»

Videre uttrykte idrettssjefen i Sør-Trøndelag idrettskrets at man «på et eller annet tidspunkt» må se på svakhetene i systemet. Han uttalte seg også konkret om Nidaros Multisportforenings grasrotandel:

«– Dette er et graverende eksempel på utnyttelse av et system. Noen spiller stort for tilsynelatende å kanalisere penger tilbake til sin egen lomme. Vi vil bringe denne saken inn til idrettsforbundet sentralt[.]»

Også Hansen kom til orde i artikkelen og forklarte hva som er ideen bak foreningen:

«– Nidaros Multisportforening er et tilbud for en voksen målgruppe som ønsker å holde på med ulike idretter. Vi kommer til å kjøpe inn utstyr slik at medlemmer slipper å investere store beløp for å drive med flere aktiviteter.»

Videre avviste Hansen at det skulle være noe «moralsk problem at hans eget idrettslag får tilbakeført grasrotmidler gjennom hans langoddstipping»:

«– Pengene går tilbake til idretten. Dette er ikke verre enn at styreledere i andre idrettslag spiller på langoddsen og gjennom grasrotandelen tilfører idrettslaget midler.»

I siste del av brødteksten ble også Hansens formue og eierandel i investeringsselskapet HMH Invest omtalt, og en siste kommentar fra Hansen avrundet artikkelen:

«– Jeg har trolig en av landets høyeste omsetninger på langoddsen, og jeg føler denne saken først og fremst fokuserer på min langoddsomsetning. Jeg har syv-åtte klubber som jeg støtter regelmessig når jeg spiller (…) Jeg er trolig også en av de største bidragsyterne via grasrotandelsordningen i Kolstad Håndball, sier han.»

Artikkelen inneholdt også en underartikkel med tittelen «Formelt i orden», der
kommunikasjonssjef i Brønnøysundregistrene ble intervjuet om formaliteter knyttet til mottak av grasrotmidler. Han uttalte blant annet:

«– Vi driver ikke realitetskontroll, men gjennomfører kun en formell kontroll. Nidaros Multisportforening har oppfylt alle formelle krav for å bli registrert i registeret[.]»

Videre sa imidlertid en representant fra Norsk Tipping:

«– Vi har nylig innført begrensninger i hvor mye hver enkelt spiller kan spille for, og det ser ut til at denne saken kan komme inn under dette nye regelverket[.]»

For øvrig innholdt oppslaget en faktaramme om grasrotandelen, samt en «ti på topp»-liste som viste hvilke idrettslag i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som får flest grasrotandeler.

Dagen etter, torsdag 28. mai 2009, fulgte Adresseavisen opp med en artikkel med tittelen «Giske skal granske». Her fremkom det at man vil undersøke nærmere hvem som mottar grasrotandeler og også vurdere å skjerpe systemet for etterkontroll. Trond Giske uttalte:

«– På generelt grunnlag vil jeg si at hvis noen starter en forening for å resirkulere pengene tilbake til seg selv, er dette i strid med regelverket og moralsk forkastelig. Pengene skal gå til reell frivillig aktivitet, og ildsjelene i landet fortjener hver en eneste krone[.] »

I tillegg ga stortingsrepresentant for Høyre, Linda Cathrine Hofstad Helleland, uttrykk for sitt syn på saken som ble presentert i avisen dagen i forveien:

«– Et grelt og umoralsk eksempel. Jeg blir provosert når jeg leser artikkelen, og det er helt åpenbart at de som står bak har et annet motiv enn intensjonene i ordningen[.]»

KLAGEN:

Klager er styreleder i Nidaros Multisportforening, som påklager omtalen i Adresseavisen via advokat. Han anfører: «Oppslagene ga et uriktig inntrykk av at det foreligger klanderverdige forhold omkring registreringen av Nidaros Multisportforening som mottaker av grasrotandel. Hans Michael Hansen ble videre utsatt for grove beskyldninger, ikke for å ha gjort noe galt, men for å ha intensjoner om å gjøre det. Dette er det vanskelig å forsvare seg mot. Adresseavisen hadde ei heller faktisk grunnlag for å publisere beskyldningene om klanderverdige forhold. Hans Michael Hansen ble like fullt identifisert med fullt navn både på forsiden og i artiklene, og koblet sammen med påstander om klanderverdige forhold. I tillegg ble det fremhevet personlige og private forhold, herunder Hansens formuesforhold tre år tilbake i tid, selv om disse opplysningene klart var saken uvedkommende.»

Det påpekes at omtalen har «vært en meget stor påkjenning og belastning for Hans Michael Hansen og familien», og det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 (identifisering), 4.3 (private forhold) og 4.1 (saklighet og omtanke). I tilknytning til sistnevnte punkt, innvendes det også at fremstillingen er «tendensiøs og uriktig».

I klagen opplyses det at vilkårene for å delta i grasrotandelen «i hovedsak [er] at organisasjonen er registrert i Frivilllighetsregisteret og at den driver virksomhet på lokalt nivå». Advokaten forklarer også: «[Nidaros Multisportforening] ble registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret 21. april d.å. (…) Før foreningen kan sette i gang virksomheten, må den få medlemmer og penger til foreningen. Medlemskap kan man få ved å betale medlemskontingent. Forutsetningen for at medlemmer kan betale medlemskontingent er at foreningen har fått et organisasjonsnummer som kan gis til banken. Foreningen (…) hadde først fått opprettet bankkonto i midten av mai d.å. (…) Adresseavisens journalist kontaktet Hansen pr telefon første gang 22. mai d.å. Dette var omtrent samtidig som foreningen hadde ordnet bankkonto, slik at de kunne sette i gang med å registrere medlemmer.»

Med hensyn til påstanden om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, bemerkes det i klagen: «Det påpekes at det etter vår oppfatning ikke foreligger klanderverdige forhold i saken, og at Hansen har opptrådt i samsvar med regelverket og opprettet stiftelsen i den intensjon at det skal fungere som en frivillig idrettsforening. Han samtykket ikke til å bli identifisert. (…) Etter vårt syn hadde allmennheten ikke behov for å vite hvem Hansen var. (…) Når faktagrunnlaget for påstandene er så svakt, skjerper dette etter vårt syn pressens plikt til å være varsomme med å identifisere personene det gjelder. At navnet er presentert på forsiden, forsterker vårt inntrykk av at avisen har foretatt en ukritisk identifisering av Hansen. Hanser er ikke en offentlig person[.]»

Når det gjelder det påståtte bruddet på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, anføres det: «Saken omhandlet grasrotandel til foreningen Nidaros Multisportforening, samt utdeling av grasrotandel generelt. (…) Grasrotandelen ble først innført i 2009, og vi kan ikke se at Hansens formuesforhold i 2006-2007 har interesse for saken. Etter vår oppfatning er det dessuten spekulativt og unødvendig å beskrive Hansen som profesjonell oddsspiller, slik Adresseavisen gjorde. (…) Langoddsspillingen er kun en hobby selv om innsatsen er langt større enn gjennomsnittsspillerens innsats.»

Hva angår presseetikkens krav til saklighet og omtanke, mener klageren dette ikke er overholdt blant annet fordi: «Artiklene ga et uriktig bilde av foreningen og Hansens intensjoner, og inneholdt i tillegg flere faktafeil. Foreningen var nettopp blitt startet opp da avisens journalist tok kontakt. Dersom avisen hadde ventet en måned med å publisere saken, ville foreningen vært i ferd med å verve medlemmer og fremmet virksomhet basert på frivillig innsats.»

Klageren reagerer også på uttalelser som han ikke «fikk en reell mulighet til å tilbakevise»: «Det stod bl.a. ”Noen spiller stort for tilsynelatende å kanalisere penger tilbake til sin egen lomme.” Deretter ble det henvist til Hans Michael Hansen, slik at utsagnet på den måten ble koblet sammen med han som person. Påstanden er etter vårt syn grov og ærekrenkende. Den insinuerer at Hansen har gjort noe ulovlig.»

TILSVARSRUNDEN:

Adresseavisen kan ikke se at deres omtale av grasrotandel og Nidaros Multisportforening er i strid med god presseskikk: «Vi har ikke insinuert noe som helst. Vi har tvert imot belyst det ubestridelige faktum at det er stiftet et lag som har meldt seg inn i frivillighetsregisteret med formål å delta i grasrotandelordningen til Norsk Tipping, og som umiddelbart etter innmelding ble berettiget til over 60.000 kroner basert på tippeinnsatsen til to personer. Bare åtte lag fra Sør-Trøndelag med et betydelig antall aktive medlemmer får utbetalt mer enn denne passive foreningen med fem medlemmer.»

Etter Adresseavisens mening er navngivingen i tråd med vanlig nyhetsarbeid, og det påpekes at saken ikke gjelder en kriminell handling. Avisen forklarer at betegnelsen «smutthullet» henviser til det forhold at Nidaros Multisportforening fikk utbetalt penger selv om det ikke var dokumentert lokal aktivitet, noe som er en av forutsetningene ifølge forskriftene. I denne sammenheng understreker avisen: «Om stifterne, inkludert Hans Michael Hansen, har gode intensjoner tar vi ikke stilling til.»

Med hensyn til uttalelsene fra de ulike som er intervjuet om saken, anfører Adresseavisen: «De har sterke meninger om denne saken, men ikke sterkere enn det som er normalt når saker av denne karakter belyses. Adresseavisen lar selvsagt ikke være å trykke deres meninger, selv om budskapet er klart og tydelig og sikkert oppfattes som svært negativt av Hans Michael Hansen.» Avisen bemerker også at meningsytringene tilhører personene som har uttalt dem; meningene er ikke Adresseavisens. I tillegg innvendes det at også klageren uttaler seg i artikkelen, og at han dessuten bidrar «til å nyansere saken» særlig gjennom uttalelsen i siste avsnitt i den første artikkelen (referert over, sekr. anm.)

Slik Adresseavisen ser det, har avisen ikke publisert opplysninger om private eller personlige forhold som er saken uvedkommende: «Opplysninger om formuesforhold er offentlig tilgjengelig, og er etter vår mening relevante fakta rundt Hansens økonomi. Når vi bruker betegnelsen profesjonell oddsspiller, så er det en naturlig følge av de betydelige beløp som brukes – noe som skiller den profesjonelle fra amatørene.»

Når det gjelder tidspunktet for publiseringen, mener Adresseavisen den «selvsagt ikke [kunne] vente med å belyse hvordan det var mulig at en helt ukjent forening kunne få kr. 61.930 i grasrotandel med kun to givere». Avisen anfører også at klageren «må finne seg i at det rettes et kritisk søkelys på det faktum at han selv stifter en forening i den åpenbare hensikt å tilbakeføre grasrotmidler dit. Når han selv også er leder for den samme foreningen, kan han ikke kreve anonymitet».

Klageren anfører i tilsvaret også brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 og 3.7. I denne sammenheng opplyses det at Hansens uttalelse, som Adresseavisen henviser spesielt til i tilsvaret, ble gitt «off the record». Det anføres dessuten: «I denne sammenheng fortalte også Hansen journalisten at det var flere spørsmål som kunne belyses i forhold til grasrotandelen, herunder at det er noen lag/foreninger som har ansatte som indirekte vil få mer lønn desto større grasrotandel laget/foreningen mottar. Han presiserte da at ingen i Nidaros Multisportforening mottok eller kom til å motta lønn eller honorar for arbeidet med foreningen. Denne opplysningen ble imidlertid ikke tatt med i artiklene.» Slik klageren ser det, er det i strid med god presseskikk «å bruke kun en del av uttalelsene, uten at dette gjenga meningsinnholdet i det Hansen hadde sagt».

Klageren fastholder at Adresseavisen insinuerer og legger til grunn at Nidaros Multisportforening «ble stiftet for å få ut penger fra ordningen med grasrotandeler», og påpeker: «Denne feilantagelsen gjentas i tilsvaret der det fremgår at foreningen angivelig er stiftet ”i den åpenbare hensikt å tilbakeføre grasrotmidler dit” og ”med det formål å få ut penger fra ordningen med grasrotandeler”.»

Videre innvendes det: «I tillegg til at Hansen i artiklene ble koblet opp mot grove beskyldninger (…) anvendte Adresseavisen også ord og uttrykk som skapte et uriktig inntrykk av at det foreligger klanderverdige forhold. Det vises bl.a. til Adresseavisens egne overskrifter[.]»

Når det gjelder tidspunktet for publiseringen og vinklingen i presentasjonen, bemerker klageren: «Artiklene ble publisert kun en måned etter at foreningen ble stiftet, og også før første utdeling av grasrotandelen, og foreningen hadde derfor på dette tidspunkt ikke hatt en reell mulighet til å sette i gang virksomheten. Derfor ble det presentert opplysninger om lavt medlemstall osv. til å underbygge grunnløse påstander. (…) I stedet for å fokusere på grasrotandelen, fokuserte Adresseavisen på at foreningen var et ”ikke-aktivt” idrettslag. (…) Artiklene og valg av fokus var etter vårt syn uforholdsmessig sensasjonspreget, i stedet for å fokusere på faktum.»

Med hensyn til kravene for å motta grasrotandel, opplyser klageren: «Hvorvidt enheten oppfyller vilkårene for å motta grasrotandel, kontrolleres og håndheves av Kultur- og kirkedepartementet. Det bemerkes i denne forbindelse at Nidaros Multisportforening anses å oppfylle vilkårene. På denne bakgrunn er det etter vårt syn en grov og uriktig beskyldning når Adresseavisen presenterer det som om Nidaros Multisportforening har funnet et ”smutthull”.»

Adresseavisen henviser til den første artikkelen (27.05.2009), der en faktaramme «beskriver hva grasrotandelen går ut på», og kommunikasjonssjefen i Brønnøysundsregistrene «opplyser at Nidaros Multisportforening har oppfylt alle formelle krav for å bli registrert i Frivillighetsregisteret». Slik avisen ser det, understreker dette at omtalen ikke gjelder en kriminell handling.

Etter Adresseavisens mening er saken «oppsiktsvekkende og spesiell», og avisen fastholder at det må anses som et «”smutthull” når man kan kanalisere midler tilbake til en forening man selv er leder for og som på utbetalingstidspunktet ikke drev med aktivt arbeid».
Videre avviser avisen at den skal ha påstått at klageren stiftet foreningen for at han «personlig skulle sko seg på ordningen».

Når det gjelder publiseringstidspunkt, opplyser Adresseavisen at Norsk Tipping «offentliggjør tre ganger i året hvem som har fått midler fra grasrotandelen», og at det «følgelig [er] innlysende at [avisen] måtte publisere opplysningene på det tidspunkt de er offentlig tilgjengelig».

Hva angår uenigheten om navngivingen, innvender avisen at klageren «ikke på noe tidspunkt [krevde] at han ikke skulle siteres eller at hans navn skulle anonymiseres». I tillegg opplyses det at avisen aksepterte at klageren ikke ville bli avbildet.

For øvrig anfører Adresseavisen at deres journalist aldri oppfattet at noe ble sagt «off the record». Avisen kan heller ikke se «at det er påkrevd å sitere Hansen på hva man vil gjøre i fremtiden». I denne sammenheng henviser avisen til at klageren «i intervjuet svarer slik på hvilke aktiviteter man skal i gang med: ”– I og med at vi er nystartet har vi ikke kommet i gang med driften. Det vil være opp til medlemmene å bestemme dette, når vi kommer i gang.”»

Utover dette viser Adresseavisen til sitt første tilsvar og fastholder sitt syn om at avisen ikke har brutt god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Adresseavisens omtale av en forening som er med i Norsk Tippings ordning «grasrotandelen». Klageren er styreleder i den omtalte foreningen, og klager via advokat. Han mener avisen skapte et uriktig inntrykk av at det foreligger klanderverdige forhold rundt registreringen av foreningen som mottaker av grasrotandel. I tillegg reageres det på at klageren ble navngitt, og at avisen også omtalte private forhold som klageren mener er saken uvedkommende. Klageren anfører dessuten at bare deler av hans uttalelser er tatt med, at han er blitt sitert på noe som er sagt «off the record», og at han ikke fikk «reell mulighet til å tilbakevise» alle påstander.

Adresseavisen avviser klagen, og anfører at den har belyst faktiske forhold rundt foreningens deltakelse i grasrotandelen. Selv om gjengitte utsagn «sikkert oppfattes som svært negativt» av klageren, innvender Adresseavisen at også klageren får uttale seg, og at hans uttalelser bidrar til å nyansere saken. Slik avisen ser det, er navngivingen i tråd med vanlig journalistisk arbeid, og det påpekes at saken ikke gjelder en kriminell handling. Med hensyn til opplysningene om formuesforhold, mener avisen at disse er relevante, og dessuten offentlig tilgjengelig informasjon. For øvrig opplyser Adresseavisen at klageren aldri ba om ikke å bli sitert.

Pressens Faglige Utvalg mener Adresseavisen var i sin fulle rett til å sette søkelyset på eventuelle svakheter ved Norsk Tippings ordning med grasrotandeler, og i den forbindelse fokusere spesielt på en bestemt forening som kun har to givere, men likevel mottar like mye som foreninger med flere hundre givere.

Utvalget noterer seg at kritiske røster kommer til orde og kommenterer både grasrotandelen generelt, og andelen klagerens forening mottar spesielt. Utvalget kan forstå at klageren opplever dette som ubehagelig, men kan likevel ikke se at omtalen strider med de presseetiske normene, blant annet fordi klageren også får komme til orde og presentere sitt syn på saken. Slik utvalget ser det, har klageren fått imøtegå det som er påkrevd i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Når det gjelder opplysningene om formuesforhold, vil utvalget minne om at dette er offentlig tilgjengelig informasjon, og utvalget kan ikke se at Adresseavisen har brukt disse opplysningene på noen presseetisk uakseptabel måte i det påklagede tilfellet.

Hva angår navngivingen av klageren, er utvalget enig med Adresseavisen i at dette er i overensstemmelse med ordinær journalistisk praksis. Utvalget registrerer også at avisen kun har identifisert klageren med navn, og ikke med bilde. For øvrig mener utvalget at en person som er styreleder for en idrettsforening som skal være opprettet for allmennheten, og dermed er offentlig tilgjengelig, må tåle denne typen oppmerksomhet fra mediene.

Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye