Dolphin Geophysical AS mot Finansavisen

PFU-sak 141/16


SAMMENDRAG:

Finansavisen publiserte tirsdag 9. februar 2016 en nyhetsartikkel med følgende titler: «Konkursen i Dolphin» «Flere hatter for den tidligere ledelsen» «Dolphin-topper rir to hester». I ingressen sto det:

«OLJESERVICE: Samtidig som Dolphin-lederne lønnes av konkursboet, forsøker de å karre til seg millionoppdrag fra kreditorene.»

Først i brødteksten het det:

«- Det stemmer, transaksjonen er i ferd med å gjennomføres, sier (…) tidligere konserndirektør i konkursmeldte Dolphin Group. Sammen med Dolphins tidligere finansdirektør (…), konserndirektør for drift, og teknisk direktør (…), ønsker firkløveret en del av millionverdiene knyttet til konkursen.»

Videre, under mellomtittelen «Overtok selskap», fremgikk det at «de tidligere Dolphin-toppene» i januar 2016 overdro selskapet R&C Consulting. I denne sammenheng het det om toppene at de «nå forsøker å fakturere med gaffel». Videre sto det:

«Samtidig som de fire arbeider for, og blir lønnet av konkursboet, har R&C Consulting, etter det Finansavisen erfarer, vært i en anbudsrunde der seismikkskipet Sanco Swift skal strippes for utstyr.

R&C Consulting skal ha spilt inn en pris på 575.000 dollar, rundt 5 millioner kroner for arbeidet. Sparebanken Vest skal ikke ha vært fornøyd, og fikk noen andre til å utføre oppdraget for 250.000 dollar.»

Det ble også opplyst at selskapet ønsket å selge et streamersett, og at de tidligere Dolphin-toppene kunne «kassert inn rundt 10 millioner kroner dersom de hadde fått tilslag».

Finansavisen refererte også et spørsmål avisen hadde stilt tidligere konserndirektør i Dolphin:

«– Hva tenker du om at dere jobber for kreditorene samtidig som dere har personlige interesser i prosessen?»

 Den tidligere konserndirektøren ble sitert som følger:

«- Det var et langsiktig oppdrag å skulle selge utstyr på Sparebanken Vests vegne. At vi får kommisjon er en helt normal måte å gjøre det på, sier [den tidligere konserndirektøren], som skriver følgende i en epost etterpå: ‘ Vi er ansatt av boet for å hjelpe dem og hovedkreditorene med å bevare, samt realisere verdier. (De betaler oss lønn for vår tid.) Dersom vi bistår andre kreditorer, som for eksempel Sparebanken Vest som har pant i seismisk utstyr på Sanco Swift, så kan vi eventuelt bistå gjennom boet og vår tid faktureres til Sparebanken Vest.»

Også bostyrer uttalte seg og ble blant annet sitert slik:

«- Boet er ikke kjent med hvilke eventuelle personlige interesser Dolphin-ledelsen måtte ha som eventuelt skulle komme i konflikt med det arbeidet som gjøres for boet/bankene[.]»

Artikkelen var for øvrig utstyrt med en faktaramme om saken og to bilder av noen av de omtalte. I bildetekstene sto det:

«- UKJENT: Bostyrer Håvard Wiker i Ro Sommernes kjenner ikke til Dolphin-ledelsens dobbeltroller.»

«FULL SVING: Tidligere finansdirektør og konsernsjef i Dolphin Group (…) arbeider for kreditorene – og sine egne interesser.»


Lørdag 20. februar 2016 publiserte Finansavisen en «Presisering», der det blant annet het:

«I Finansavisens omtale av Dolphin 9. februar (…) skrev [vi] også at R&C Consulting skal ha spilt inn en pris på 575.000 dollar for derigging av seismikkskipet Sanco Swift og tilkjennegitt et ønske om å selge et streamersett (…) R&C Consulting presiserer at selskapet ikke har gitt noe anbud, gjennomført transaksjoner, fakturert eller innkassert noen midler relatert til Finansavisens omtale av derigging av seismikkskipet Sanco Swift og salg av et streamer-sett.»

 

KLAGEN:

Klager er konsernsjef og finansdirektør i det omtalte seismikkselskapet Dolphin Geophysical AS, som begjærte oppbud mot slutten av 2015.

Slik klagerne ser det, etterlater artikkelen «et klart inntrykk, bl.a. i overskrift og ingress, av at [de] er involvert i lyssky og utilbørlig forretningsvirksomhet samtidig med pågående konkursbehandling, og at [de] opptrer illojalt, bak ryggen til konkursboet». Klager skriver: «I billedteksten konstaterer Finansavisen at Dolphin-lederne ‘arbeider for … sine egne interesser’ og har ‘dobbeltroller’.» Klagerne skriver også: «Fremstillingen har ikke rot i virkeligheten. Vårt arbeid etter konkursåpningen skjer gjennom avtale med konkursboet

Etter klagernes mening har Finansavisen brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): punkt 4.1 (om å vektlegge saklighet og omtanke), punkt 4.4 (om å ha dekning for titler etc.), punkt 3.2 (om å kontrollere opplysningene og bruke relevante kilder), punkt 3.7 (om å sitere korrekt). Sistnevnte punkt gjelder første sitat i brødteksten, som klagerne mener er «tatt ut av sin sammenheng, slik at meningsinnholdet (…) ikke ble gjengitt». Videre mener klagerne at de skulle fått anledning til samtidig imøtegåelse (punkt 4.14). Klagerne mener det ville hindret feil. I tillegg forklarer klagerne at feil er påpekt overfor Finansavisen, men at avisen ikke har «vært villig til å rette feilene» (punkt 4.13), kun publisere en presisering om finansdirektørens kone og hennes selskap R&C Consulting AS (publisert 20.02.2016, se vedlegg og sammendrag ovenfor, sekr. anm.).

Klagerne skriver også mer inngående om det de anser som feil i publiseringen; de avviser påstandene om at de har «flere hatter», «rir to hester» og har «dobbeltroller». Klager opplyser: «Faktum er at vi, som tidligere Dolphin-ledere, er midlertidig engasjert av Dolphins konkursbo for å bistå boet og én av de største kreditorene i boet, DnB. Det sistnevnte engasjementet skjer i full åpenhet med konkursboet og kreditorene. Bakgrunnen for at vi er engasjert til dette arbeidet, er at konkursboet og DnB mener denne form for assistanse sikrer en best mulig pris ved salg av seismisk utstyr. Arbeidet utføres gjennom konkursboet, og DnB kompenserer boet for kostnadene for arbeidet. Vår avtale om engasjement er altså inngått med konkursboet. Vi opererer dermed ikke med ‘flere hatter’ eller ‘rir to hester’ (…) Det er heller ikke faktisk dekning for ingressen. (…) Den naturlige forståelsen av ingressen er at vi misbruker vår lønnede tid og posisjon til å jakte egne oppdrag på tvers av eller i strid med engasjementet for konkursboet.» Klager opplyser at det ble presisert overfor journalisten «at alt arbeid skjer gjennom og med godkjenning av boet», men at «Finansavisen [valgte] å tilbakeholde [disse presiseringene]». «Dolphin-lederne verken bistår eller forsøker å bistå kreditorene i form av egne oppdrag ved siden av engasjementet for konkursboet», skriver klagerne.

Hva gjelder det første sitatet i brødteksten, som klagerne mener er feil, forklarer de: «En naturlig forståelse av [sitatet] – i den sammenheng det er plassert av Finansavisen –  er at [konsernsjefen] bekrefter at transaksjonen(e) i form av millionoppdrag fra kreditorer er i ferd med å gjennomføres. Dette er imidlertid feil (…) Transaksjonen som [konsernsjefen] uttalte seg om til Finansavisens journalist, gjaldt kun et kommende kjøp av aksjer i selskapet R&C Consulting AS (…) Finansavisen har dermed tatt [sitatet] ut av sin sammenheng. Den alminnelige leser forledes (…) [R]ealiteten er at [konsernsjefen] bekrefter et kommende kjøp av aksjer i et tomt selskap uten virksomhet.»

Når det gjelder omtalen av R&C Consulting, skriver klagerne at selskapet verken har deltatt i anbudsrunder, gjennomført transaksjoner, flagget noen interesse for det omtalte streamersettet eller forsøkt å fakturere, «endatil ‘med gaffel’». Klagerne kan ikke se at påstandene er underbygget i artikkelen: «På alle disse punktene finnes ikke faktisk belegg overhode.» Klagerne kan heller ikke se at Finansavisen har noen «holdepunkter for å tro at selskapet drev oljeservicerelatert virksomhet» og viser til selskapets vedtektsfestede formål, som er lett tilgjengelig i Brønnøysundregistrene. Klager skriver: «Det er alvorlig at en påstått næringslivsavis ikke luker ut slike unødvendige feil gjennom en helt enkel sjekk med Brønnøysundregistrene. Avisen unnlot også å kontrollere (de feilaktige) opplysningene ved henvendelse til ledelsen i R&C Consulting AS[.]»

Videre argumenterer klagerne for at Finansavisen har brutt god presseskikk ved å henvise til andre PFU-saker, der utvalget blant annet har pekt på at «fremsatte beskyldninger og påstander må kunne dokumenteres i det publiserte materialet» (sak 110/09). Klager skriver i denne sammenheng: «I saker hvor en avis etterlater et inntrykk av generelt klanderverdige forhold, må det kreves en bredde i kildegrunnlaget» (sak 182/08). Utvalget har også anført at påstander skal sannsynliggjøres, og at bruk av anonyme kilder, som klagerne mener Finansavisen har basert seg på i dette tilfellet, stiller særlig strenge krav (sak 046/08 og 242/11). Klagerne skriver: «Finansavisen har åpenbart ikke benyttet alle rimelige kontrollmuligheter vedrørende opplysningenes riktighet. (…) For det første burde og skulle [finansdirektøren] fått anledning til å imøtegå de sterke beskyldningene om at han har ‘flere hatter’ og ’rir to hester’, altså at han bedriver utilbørlig og illojal forretningsvirksomhet, bak ryggen på konkursboet. For det andre burde og skulle Finansavisen innhentet en uttalelse fra en [i] selskapsledelsen i R&C Consulting, som i artikkelen impliseres å ha en sentral rolle i den utilbørlige forretningsvirksomheten.»

Hva gjelder retten til samtidig imøtegåelse, mener klagerne at «alle de navngitte» skulle fått anledning til å uttale seg. Klagerne viser i denne sammenheng til at PFU tidligere har uttalt at «det er den eller de som beskyldningene retter seg mot, som har imøtegåelsesrett, ikke dem redaksjonen mener kan uttale seg på de angrepnes vegne». Klagerne opplyser: «Kun [konsernsjefen] fikk anledning til å uttale seg før publisering, men uten at han ble gjort kjent med beskyldningene. Videre ble uttalelsen han ga kryssklippet på en måte som forvrengte innholdet. (…) Klagerne opplever det som en belastning at avisens feilaktige påstander blir stående, uten at disse rettes på en tydelig måte overfor avisens lesere.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen avviser klagen og mener klagerne ikke har vist til feil, «men kun til argumenter som beror på følelser». Finansavisen skriver: «Klagerne forholder seg ikke til fakta i artikkelen, og utelater bevisst å ta med den mest relevante eposten for saken (se Finansavisens vedlegg).»

I eposten som Finansavisen har vedlagt, og som redaksjonen også siterer fra, skriver konsernsjefen til redaksjonen: «Utifra vår kjennskap til [det seismiske] utstyret [om bord på Sanco Swift som Sparebanken Vest har pant i,] så ble Sparebanken Vest tilbudt vår bistand, men har valgt en annen løsning for å realisere sitt pant.» Finansavisen skriver videre: «På telefon med [konsernsjefen] bekreftet han at det kun var de fire tidligere Dolphin-toppene som hadde eierinteresser i R&C Consulting, som tilbød bistand til Sparebanken Vest. Samtidig som [klagerne] ble lønnet av bostyret, bekreftet [konsernsjefen] i eposten at R&C Consulting ønsket å derigge seismikkskipet ‘Sanco Swift’ på vegne av kreditorene i boet. R&C Consulting skulle fakturere – ikke boet. Når det foreligger personlige økonomiske interesser samtidig som det arbeides med lønn fra boet, er ‘rir to hester’, ‘dobbeltroller’ og ‘flere hatter’ korrekt gjengivelse, slik Finansavisen ser det.»

Hva gjelder uttalelsen som klagerne mener er feil og tatt ut av sin sammenheng, mener Finansavisen at det «går tydelig frem av artikkelen at det ikke er gjennomført andre transaksjoner enn kjøpet/overtagelsen av R&C Consulting». Finansavisen skriver: «Det fremgår helt tydelig, når man leser hele artikkelen, at R&C Consulting ikke har landet noen avtale knyttet til millionverdiene i boet. Journalisten har hele tiden vært klar på at transaksjonskommentaren fra [konsernsjefen] gjaldt R&C Consulting, og ikke noe annet. Det har det heller ikke vært forsøkt å gi inntrykk av annet i artikkelen. Det legges imidlertid merke til at klagerne urettmessig forsøker å likestille ingressen med begynnelsen på brødteksten i sin klage. Ingressen skal få leseren inn i saken, og kan ikke sees i direkte sammenheng med første sitat i brødteksten, slik klagerne anfører.»

Finansavisen kan heller ikke se at den har publisert feil om R&C Consulting. Også her viser Finansavisen til hva klager har skrevet i den vedlagte eposten, samt hva som er uttalt til redaksjonen. Avisen anfører: «Finansavisen har ikke skrevet noe sted at R&C Consulting har gjennomført transaksjoner utover kjøpet/overtagelsen av R&C Consulting.» Slik Finansavisen ser det, er det også riktig å skrive at «de forsøker å fakturere», når konsernsjefen «bekreftet at R&C Consulting ville ta et oppdrag». For øvrig avviser Finansavisen klagernes påstand om at R&C Consulting ikke har deltatt i anbudsrunder eller inngitt tilbud: «Finansavisen viser til den utelatte eposten (…) [Konsernsjefen] uttalte også til avisen at ‘Det var et langsiktig oppdrag å skulle selge utstyr på Sparebankens Vests vegne. At vi får kommisjon er en helt normal måte å gjøre det på.’ [Konsernsjefen] benyttet selv ordet ‘tilbud’ i eposten. Det er ingen tvil om at R&C Consulting kom med et tilbud.»

Etter Finansavisens mening har redaksjonen heller ikke publisert noen implikasjon «om at R&C Consulting ble opprettet før konkursen i Dolphin med [finansdirektørens] kone som adm. direktør». Redaksjonen skriver: «Dette er en konkret faktaopplysning. (…) Det insinueres heller ikke at selskapet ble opprettet før konkursen for at Dolphin-ledelsen skulle kunne profitere på konkursen, slik klagerne mener. Finansavisen poengterer kun at klagerne jobber for boet og samtidig har personlige økonomiske interesser gjennom det nylig overdratte R&C Consulting.»

Med hensyn til klagernes konkrete henvisninger til Vær Varsom-plakaten, avviser Finansavisen også disse. Redaksjonen mener artikkelen er saklig, at titler og ingress har dekning i stoffet, og at redaksjonen har troverdige kilder. Kildenes troverdighet begrunner Finansavisen slik: «[K]ildene tipset om at klagerne var i ferd med å overta R&C Consulting, noe som stemte. Kildene tipset også om at klagerne, gjennom R&C Consulting, tilbød sin bistand i å derigge seismikkskipet Sanco Swift. Det bekrefter [konsernsjefen] i tidligere omtalt epost. Kildene opplyste også at streamer-settet ble solgt til Polarcus for 12 millioner dollar. Måneder senere viser det seg at det ble solgt til Polarcus for 11,5 millioner dollar, med rundt 8 millioner dollar i finansiering fra selger. Spørsmålet er snarere hvilken innsikt klagerne har i Finansavisen kildebruk, og på hvilket grunnlag de kan mene at avisens kilder ikke er troverdige.»

Når det gjelder spørsmålet om samtidig imøtegåelse, opplyser Finansavisen at klagerne er sitert på det de har sagt, og at det ikke er publisert sterke beskyldninger som klagerne skulle fått anledning til å imøtegå. Slik Finansavisen ser det, er artikkelen faktabasert, og tidligere konsernsjef i Dolphin, «og nå den mest sentrale av klagerne i bobehandlingen, er å regne som talsmann for klagerne».

For øvrig opplyser Finansavisen at den har publisert en presisering «i samråd med klagerne» (se epost-korrespondanse vedlagt klagen, sekr. anm.), selv om redaksjonen ikke kan se å ha publisert feil.

 

Klagerne presiserer at et av deres vedlegg til klagen «er fra samme mailkorrespondanse som Finansavisen har lagt ved sitt tilsvar». Klagerne har derfor «[f]or ordens skyld [lagt] ved hele mail-korrespondansen». Slik klagerne ser det, går det klart frem av korrespondansen at klagerne «jobber for å sikre verdier for boet og kreditorene», og dersom de bistår enkeltkreditorer må det avklares «om [de] kan bistå gjennom boet og [deres] tid faktureres». Klagerne skriver også: «Videre ble det i mailen (…) bekreftet at boet har gitt et tilbud om nedrigging sammen med R&C as. Dette var avklart med både boet og største sikrede hovedkreditor, en slik utfakturering av tid og seismisk mannskap til å de-rigge hadde også medført redusert kostnad for boet og hovedkreditor.»

 For øvrig opprettholdes klagen fullt ut.

 

 Finansavisen kan ikke se at klagernes presisering bringer noe nytt inn i saken, og fastholder at eposten avisen la ved, «danner grunnlag for majoriteten av holdepunktene og påstandene i artikkelen». Utover dette har redaksjonen heller ingen nye kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Finansavisen, der det i titler, ingress og bildetekster ble påstått at lederne i konkursrammede Dolphin Geophysical AS «rir to hester», «har flere hatter» og «dobbeltroller». Det het også at de «lønnes av konkursboet» og samtidig «forsøker karre til seg millionoppdrag fra kreditorene», samt at de jobber for både kreditorenes og sine egne interesser.

Klager er tidligere konsernsjef og finansdirektør i seismikkselskapet Dolphin. Klagerne mener artikkelen gir «et klart inntrykk (…) av at [de] er involvert i lyssky og utilbørlig forretningsvirksomhet samtidig med pågående konkursbehandling, og at [de] opptrer illojalt, bak ryggen til konkursboet». Klagerne understreker at deres arbeid er avtalt gjennom konkursboet, og at de lønnes av boet. Klagerne reagerer også på en uttalelse, som de mener er tatt ut av sin sammenheng. Etter klagernes mening er fremstillingen feilaktig, usaklig og uten dekning. De opplyser å ha forsøkt å få Finansavisen til å rette feil, og kan ikke se at en presisering som kom trykk, er tilstrekkelig. I tillegg mener klagerne at Finansavisen ikke har gitt dem reell mulighet til samtidig imøtegåelse.

Finansavisen avviser klagen og mener klagerne ikke har vist til feil, «men kun til argumenter som beror på følelser». Avisen forklarer at den likevel publiserte en presisering, «i samråd med klagerne». Finansavisen refererer også til korrespondansen med klagerne forut for publisering, og mener denne underbygger påstandene i artikkelen. Slik redaksjonen ser det, har den god dekning for det publiserte. Avisen mener omtalen er faktabasert og saklig, og at redaksjonens kilder er troverdige. Hva gjelder klagernes kommentarer i saken, opplyser Finansavisen at de er sitert på det de har uttalt. For øvrig kan avisen ikke se at det er publisert sterke beskyldninger som klagerne skulle fått anledning til å imøtegå.

 

Pressens Faglige Utvalg mener at presentasjonen uten tvil gir et inntrykk av at klagerne er innblandet i kritikkverdige forhold. Ettersom det er pressens oppgave å sette søkelys på det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP), er spørsmålet om Finansavisen hadde grunnlag for å rette kritikk mot klagerne, og om de fikk tilstrekkelig anledning til å forsvare seg.

Når det gjelder sitatet klagerne har reagert på innledningsvis i brødteksten, der den ene klageren svarer bekreftende – «Det stemmer, transaksjonen er i ferd med å gjennomføres» –  noterer utvalget seg at Finansavisen mener det tydelig fremgår at «transaksjonen» refererer til kjøp av selskapet R&C Consulting. Utvalget er uenig, og mener at denne vanskelig kan leses som noe annet enn en kommentar som bekrefter vinklingen om at de «rir to hester» og «forsøker karre til seg millionoppdrag fra kreditorene». Finansavisen har her ikke overholdt saklighetskravet i VVP 4.1.

Gjennom vinklingen peker Finansavisen på interessemotsetninger. Redaksjonen viser til en epost den mener underbygger påstandene i artikkelen. Eposten omtaler et tilbud en av kreditorene skal ha fått. Utvalget merker seg imidlertid at klagerne i en oppfølgende epost har presisert at det var boet som ga det omtalte tilbudet sammen med klagernes selskap R&C Consulting – og at klagerne derfor ikke har operert i konflikt med boet. Denne opplysningen synes det som om Finansavisen har valgt å se bort fra. Utvalget merker seg dessuten at bobestyreren som uttaler seg i artikkelen også avviser at det skal foreligge en interessekonflikt. Slik utvalget ser det, er fremstillingen derfor feilaktig (jf. VVP 3.2) og det er heller ikke dekning for vinklingen (jf. VVP 4.4).

Videre fremgår det av artikkelen at den ene klageren er stilt spørsmål knyttet til påstanden om at klagerne har en dobbeltrolle. Utvalget merker seg imidlertid at klagerne ikke blir konfrontert direkte med påstandene i vinklingen. Når Finansavisen i tillegg har utelatt relevant informasjon klagerne har sendt redaksjonen, og vinklingene er så rammende, mener utvalget at Finansavisen heller ikke har overholdt kravet til samtidig imøtegåelse (jf. VVP 4.14). Utvalget minner i denne sammenheng om at VVP 4.14 ikke kun er til med tanke på den angrepne part, men også for å belyse en sak fra flere sider overfor leseren.

Finansavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. august 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anders Opdahl, Anne Weider Aasen, Martin Riber Sparre,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku