NN mot Trønder-Avisa

PFU-sak 140/05


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa brakte fredag 20. mai 2005 følgende nyhetsartikkel:

«17-åring på sykehus etter grov vold

STEINKJER: En 17 år gammel gutt fra Steinkjer ble i går lagt inn på St. Olavs Hospital med omfattende skader etter å ha blitt banket opp av en 16-åring.

Gutten ble blant annet påført nesebrudd og mulige indre skader i hode- og mageregionen i overfallet. ? I tillegg er han skadet i ett øye, sier etterforskningsleder Trond Garberg ved Steinkjer politistasjon. Politiet ble varslet om voldsepisoden da et avisbud fant 17-åringen i forkommen tilstand i nærheten av Egge kirke ved 06-tiden torsdag morgen. Gutten ble kjørt til legevakt, men skadene viste seg å være så alvorlige at 17-åringen ble sendt videre til Sykehuset i Levanger. Derfra ble han overført til St. Olavs Hospital i Trondheim senere på dagen. I mellomtiden ble en 16-årig bekjent av den skadde pågrepet og siktet for volden. De to skal ha forlatt barnevernsinstitusjonen de bor på sammen, noen timer før voldsbruken. 16-åringen har i politiavhør tilstått at han har slått og sparket 17-åringen gjentatte ganger.

I avhøret har 16-åringen også forklart at han banket opp 17-åringen for å hevne at sistnevnte i fjor sommer voldtok en fire år gammel jente. Den skadde 17-åringen ble i Inderøy tingrett i november i fjor dømt til ett år og åtte måneders fengsel for

voldtekten. Fire måneder av straffen ble gjort utbetinget. Resten ble gjort betinget med en prøvetid på tre år. Politiet vet foreløpig ikke om de vil feste lit til den delen av 16-åringens forklaring som går på at volden var en hevnaksjon for voldtekten av jenta. ? Vi registrerer at de to har forlatt institusjonen sammen, og at de har blitt uenige i løpet av natten, sier Trond Garberg.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte 17-åringens familie, representert ved hans far. Innledningsvis opplyses det i klagebrevet at den omtalte dommen ikke lød på fyllbyrdet voldtekt, men på seksuelt overgrep, altså en feilaktig opplysning.

I klagen anføres det at Trønder-Avisa har satt enkeltpersoners trygghet og helse i fare fordi «da 17-åringens dom falt ble han og hans nærmeste bedt om å ta på alvor trusler om hevn fra pikens familie. Hennes far er kjent i et tungt rusmiljø. Ettersom pressen nå fant grunn til å gi nytt liv til den saken, er det høyst reelt å innse at ofrene i samme sak ikke har glemt.»

Klageren mener også at ordvalg i den påklagede artikkelen signaliserer at 17-åringen fortjente overfallet, og mener pressens oppgave, som omtalt i Vær Varsom-plakaten, om å beskytte enkeltpersoner mot overgrep, i denne sammenhengen ble et overgrep fra pressen selv.

Det opplyses at det har vært et møte med journalistene, i regi av den nevnte institusjonen, der journalistene ga gutten og familien en muntlig unnskyldning.

Om dette heter det i klagebrevet: «Siden en beklagelse på trykk ville gjort skaden større, burde det i slike tilfeller være andre former for å vise sin oppriktige beklagelse på. En erstatning til gutten ville være på sin plass, samt en skriftlig beklagelse. Det pålagte håndtrykket er ikke stort for den som må bære de ekstra belastningene.»

Det opplyses også i klagebrevet at den nevnte polititjenestemannen skal ha stilt seg undrende til hvor journalistene hadde overgrepssaken fra.

Klageren har også vedlagt brevveksling med TAs sjefredaktør, der redaktøren beklager belastningen artikkelen måtte ha medført.

TILSVARSRUNDEN:
Trønder-Avisa beklager at dommen det er referert til i artikkelen ble omtalt som voldtekt, mens det skulle stått voldtektsforsøk. Videre heter det i tilsvaret fra avisen:

«Ut fra alvoret i saken mener vi det var forsvarlige å omtale det angivelige hevnmotivet, men dog ikke som noe hovedpoeng i saken. Det ble heller ikke gjort, verken i tittel eller i sakens ingress. Vår vurdering er at vi tok hensyn til politiets anmodning om å være forsiktige. Vår viktigste rolle i en slik sak er ikke å være en aktør i en rehabiliteringsprosess. Men vi innser at vår omtale kan ha vært en ekstra belastning for unggutten i en fase hvor rehabilitering var viktig. Og vi innser at vår omtale kan ha vært ekstra belastende for 17-åringen. Det er likevel viktig for oss å understreke at pressen skal være en uavhengig aktør og ikke knyttes direkte opp til aktører i strafferettspleien (blant annet barnevernet og politiet). Vi mener heller ikke at omtalen av alder og bostedskommune er brudd på personvernet, selv om det fremgår at fornærmede er bosatt ved en barnevernsinstitusjon i kommunen.»
Til slutt i sitt tilsvar peker avisen på den vanskelige balansegangen mellom å sette søkelys på alvorlige voldsepisoder og hensynet til belastningen omtalen kan medføre. Avisen innser at omtalen i den konkrete saken kan oppleves som ekstra belastende.

Klageren gjentar i sitt tilsvar en rekke av punktene fra klagebrevet og konkluderer med at ytterligere kommentarer synes unødvendige, da det kan gi en ord-mot-ord-situasjon. Det heter til slutt: «Gutten og familiens ståsted er uforandret, så ordlyd, sitater og hendelser beskrevet i klagen gjelder fullt ut.»

Trønder-Avisa har per e-brev meddelt at tilsvaret fra klageren ikke inneholder momenter som avstedkommer nye utspill fra avisens side.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Trønder-Avisa i forbindelse med en voldsepisode i Steinkjer, der en 17-åring ble påført skader. I artikkelen framgår det at bakgrunnen for hendelsen kan ha vært hevn, fordi 17-åringen året før ble dømt for det avisen kaller voldtekt mot ei fire år gammel jente. Klagerne, 17-åringens familie, mener avisen har brutt god presseskikk fordi de gjennom omtalen har økt faren for hevn fra jentas familie ved å gi saken nytt liv. Dessuten anfører klagerne at dommen mot 17-åringen omfattet voldtektsforsøk, ikke voldtekt, som det het i den påklagede artikkelen.

Trønder-Avisa beklager den feilaktige omtalen av dommen. Utover dette avviser avisen klagen. Det anføres at opplysningene om et mulig hevnmotiv og den omtalte dommen ikke er framhevet i artikkelen, verken i tittel eller i ingress.

Pressens Faglige Utvalg mener Trønder-Avisa var i sin fulle rett til å omtale en alvorlig voldsepisode i sitt nærområde. Selv om omtalen åpenbart var en belastning for 17-åringen og hans familie, mener utvalget det var naturlig og pressetisk forsvarlig også å bringe opplysningene om den mulige bakgrunnen for hendelsen, inkludert fakta knyttet til den tidligere dommen.

Når det gjelder omtalen av dommen, anser imidlertid utvalget at avisen ikke i tilstrekkelig grad har kontrollert at opplysningene var korrekte, slik det forutsettes i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

På dette punkt har Trønder-Avisa brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller