Lars Christian Beitnes mot E24

PFU-sak 140/19


E24 publiserte 21. desember 2018 en artikkel med tittelen «Storaksjonær i Element ga uriktige opplysninger i børsmelding».

I ingressen stod det:

«En av de største og viktigste aksjonærene i kriserammede Element kan ha villedet aksjemarkedet i forbindelse med sin inntreden i gruveselskapet. Elements styreleder har tette bånd til aksjonæren, men vil ikke svare på spørsmål i saken.»

I brødteksten skrev E24 at navnet til en kjent, italiensk, veldedig stiftelse kan ha blitt misbrukt av den omtalte storaksjonæren. Det stod:

«Det var i fjor høst at Paschi International Limited sendte ut en børsmelding om at selskapet hadde kjøpt en større eierpost i Element.
I børsmeldingen hevdet selskapet at det var relatert til den italienske stiftelsen Monte dei Paschi di Siena. Men stiftelsen avviser tilknytningen kategorisk.»

E24 siterte børsmeldingen:

«’Paschi International Ltd (‘Paschi’), et selskap relatert til stiftelsen Monte dei Paschi di Siena, har i dag kjøpt 7 303 167 aksjer i Intex Resources ASA (‘Selskapet’),’ står det i børsmeldingen som ble kunngjort i forbindelse med kjøpet i september 2017.
Element-meldingen sier altså at den italienske, veldedige stiftelsen Monte dei Paschi di Siena indirekte har gått inn på eiersiden i Element. Men når E24 tar kontakt med stiftelsen, blir dette avvist. 

– Element? Det har jeg aldri hørt om en gang, sier forvaltningssjef Riccardo Lunardi.»

Beitnes ble intervjuet, men ønsket ikke å uttale seg om Paschi International Limited, med begrunnelse i at selskapet er en kunde av ham og han har taushetsplikt.

Noen dager senere, 27. desember 2018, publiserte E24 et leserinnlegg fra Beitnes. Der hevdet Beitnes at E24 tok feil i artikkelen om den veldedige stiftelsen. Navnet til den italienske stiftelsen er ikke blitt misbrukt – ulike selskaper kan ha nær likelydende navn, skrev han.

KLAGEN:

Klager er Lars Christian Beitnes. Han mener E24 har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.

Klage forklarer forvirringen rundt navnet til den italienske stiftelsen slik:

«15. september 2017 ble det sendt en rutinemessig melding til Oslo Børs angående et eierskap i det børsnoterte selskapet Intex Resources ASA, som senere skiftet navn til Element ASA (Element) med nytt styre og ny ledelse:
«Paschi International Ltd (‘Paschi’), a company related to Monte dei Paschi di Siena Foundation, has today bought 7 303 167 shares in Intex Resources ASA (‘the Company’). (…)»
(…)
Ett år senere, i desember 2018, har journalist Elvevold funnet frem meldingen og tolket den slik at Paschi International Ltd er tilknyttet italienske Fondazione Monte dei Paschi di Siena, som skrives på en annen måte på engelsk: The Monte dei Paschi Foundation.

Paschi International Ltd er imidlertid ikke knyttet til italienske Fondazione Monte dei Paschi di Siena.»

Klager skriver at han i samtale med E24s journalist flere ganger påpekte at Paschi International Ltd og italienske Fondazione Monte dei Paschi di Siena ikke har noe med hverandre å gjøre. Klager opplyser:

«Journalist Elvevold i E24 kontrollerte altså om hans tolking av børsmeldingen var korrekt, og fikk opplyst at opplysningen om at Paschi International Ltd er knyttet til italienske Fondazione Monte dei Paschi di Siena var feilaktig. Til tross for dette, publiserer E24 en sak 21. desember 2018 med overskriften «Storaksjonær i Element ga uriktige opplysninger i børsmelding».»

Klager mener artikkelen fikk negative konsekvenser for Element:

«Kursen i Element falt med ca. 30% samme dag som artikkelen kom på trykk og hele fallet fant sted etter at artikkelen ble publisert (…).»

 

TILSVARSRUNDEN:

E24 avviser at god presseskikk er brutt.

Ifølge E24 er det feil at Beitnes før publisering avviste at det finnes en forbindelse mellom Paschi International Ltd og den italienske stiftelsen da han snakket med avisens journalist:

«Da E24 konfronterte klager med at den italienske stiftelsen The Monte dei Paschi di Siena Foundation nektet for å være relatert til Paschi International Ltd, avsto Beitnes fra å svare på spørsmål grunnet sitt kundeforholdet til Paschi International Ltd.»

E24 skriver også:

«Kort tid etter publiseringen kontaktet Beitnes redaksjonen med ønske om å gi opplysninger ‘off the reccord’. Beitnes fikk beskjed om at E24 ikke kunne publisere opplysninger gitt fra ham ‘off the reccord’ uten at disse opplysningene ble bekreftet fra andre kilder. Beitnes uttrykte tydelig misnøye med dette. E24s journalist oppfordret igjen Beitnes til å gi åpne svar om selskapet, men Beitnes ønsket ikke å benytte seg av muligheten.»

E24 stiller seg undrende til klagers påstand om at avisen har feiltolket den omtalte børsmeldingen.

«E24 viser kun til hva som står skrevet i børsmeldingen, og det er at Paschi International Ltd er et selskap relatert til ‘Monte dei Paschi di Siena Foundation’.
(…)
Selskapet skrev i børsmeldingen at det er relatert til ‘Monte dei Paschi di Siena Foundation’. Men den italienske stiftelsen avviser en slik relasjon.»

E24 erkjenner at det ikke tas forbehold i tittelen om at opplysningene i børsmeldingen er uriktige. Dette var det dekning for, ifølge E24. Når det tas forbehold i teksten, var dette fordi avisen der også skrev om hensikten med de uriktige opplysningene, mener E24:

«E24 skriver i ingressen at selskapet ‘kan ha villedet aksjemarkedet’. I brødteksten skriver E24 at den veldedige stiftelsen ‘kan ha blitt misbrukt’.»

Klager fastholder at god presseskikk er brutt. Han skriver:

«E24 kontaktet både meg og ansatte i min CSP og fikk gang på gang opplyst at de hadde kontaktet feil juridisk enhet i Italia.
(…) Likevel publiserer de saken mot bedre vitende og fremstiller det som at Paschi International Ltd har gitt feil informasjon i en børsmelding.»

Klager skriver videre:

«Det er grunn til å understreke, slik jeg også har gjort overfor E24 flere ganger, at det internasjonalt finnes et stort antall juridiske enheter som ved første øyekast kan se ut til å ha til forveksling lignende navn. E24 ble gjort oppmerksom på dette flere ganger, men valgte likevel å publisere sin artikkel den 21. desember 2018, timer før julehelgen og nær umiddelbart etter at de tok kontakt med meg.
(…)
Hadde E24 gjort forsvarlige undersøkelser ville E24 oppdaget at Paschi International Ltd ikke er tilknyttet den ‘veldedige italienske stiftelsen’, men en annen juridisk enhet med et lignende navn.» 

E24 understreker at hverken klager eller hans kollegaer ville bistå E24 med å finne kontaktinfo til en annen juridisk enhet enn den kjente italienske stiftelsen. Avisen har heller ikke selv funnet noen annen juridisk enhet med et slikt navn:

«Dersom det skulle finnes en annen juridisk enhet med samme navn som den veldedige stiftelsen, vil det være en sak i seg selv. Saken vil på mange måter være mer oppsiktsvekkende, og en sak E24 gjerne vil omtale.
Men E24 finner ingen slik juridisk enhet, og Beitnes har ti måneder etter E24 publiserte artikkelen fortsatt ikke dokumentert eksistensen til den andre juridiske enheten.»

E24 mener kildearbeidet ikke brøt med god presseskikk. Avisen skriver:

«E24s kilder i saken er børsmeldingen fra Intex ASA (senere Element ASA), organisasjonen Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ansatte i selskapet White November Corporate Services Limited og klager selv. E24 har vært kritisk i valg av kilder. Dette er kildene redaksjonen mener har de beste forutsetningene for å opplyse saken.
(…)
E24s redaksjonen har anstrengt seg for å kontrollere at opplysningene som gis er korrekte.»

Det kommer frem i artikkelen at en av kildene mener E24 hadde tatt kontakt med feil aksjonær, altså feil juridisk enhet, påpeker E24.

E24 skriver også at redaksjonen har tatt utgangspunkt i hva markedet oppfatter når navnet «Monte dei Paschi di Siena Foundation» blir nevnt.

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i E24 om forretningsmannen Lars Christian Beitnes og selskapet Paschi International Limited, som Beitnes var rådgiver for. E24 skrev at selskapet ga uriktige opplysninger i en børsmelding. Ifølge artikkelen hadde selskapet opplyst å være relatert til en kjent italiensk stiftelse som heter Monte dei Paschi di Siena, noe stiftelsen selv avviste.

Klager er Lars Christian Beitnes. Han mener E24 har publisert feilaktige og rammende opplysninger om ham og selskapene han er tilknyttet. Ifølge klager har E24 tatt feil av to likelydende enheter. At den italienske stiftelsen som E24 kontaktet avviser å ha tilknytning til Paschi International Limited, hindrer ikke at det kan eksistere en annen enhet med så å si likelydende navn som har en slik tilknytning. Klager mener E24 ikke tok hensyn til dette da det ble påpekt overfor journalisten. Avisen hadde ikke dekning for å konstatere at Paschi International Limited oppga uriktige opplysninger i børsmeldingen, mener klager.

E24 avviser at god presseskikk er brutt. Avisen understreker at klager selv ikke har ønsket å opplyse saken. E24 mener klager hverken opplyste hvem eierne av Paschi International Limited er eller hvilken annen juridisk enhet som angivelig har samme navn som den italienske stiftelsen. Redaksjonen har heller ikke selv klart å finne en annen likelydende enhet, skriver avisen. E24 opplyser å ha tatt utgangspunkt i hva markedet oppfatter når navnet til den italienske stiftelsen blir nevnt i en børsmelding. E24 påpeker for øvrig at det kommer frem i artikkelen at en ansatt i klagers selskap mener E24 må ha kontaktet feil juridisk enhet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal i denne saken vurdere om E24 hadde tilstrekkelig dekning for å konstatere i en tittel at et selskap som klager er rådgiver for, oppga en uriktig opplysning i en børsmelding.

PFU merker seg at klager mener at E24 har tatt feil uten at han selv har bidratt til å opplyse saken. Avisen kontaktet klager og flere av hans medarbeidere, men de besvarte ikke avisens spørsmål.

Utvalget understreker at det er pressens ansvar å ha dekning for det publiserte, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll. At kilder vanskeliggjør medienes arbeid ved å holde tilbake informasjon, gjør det ikke presseetisk akseptabelt å konstatere udokumenterte påstander. Slik PFU ser det, har imidlertid ikke klager sannsynliggjort at E24 konstaterte en uriktig påstand, noe klager burde hatt god mulighet til, dersom det var tilfelle.

Etter PFUs syn var publiseringen presseetisk akseptabel. Det er av betydning for utvalget hva som må kunne sies å være den allmenne oppfatningen av børsmeldingens budskap. PFU mener børsmeldingen formidlet at selskapet var tilknyttet den kjente italienske stiftelsen, og ikke en annen juridisk enhet med likelydende navn som ingen av de involverte i saken kan påvise at eksisterer.

Utvalget konstaterer for øvrig at klager slapp til med et tilsvar i etterkant av publiseringen.

E24 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2020

Stein Bjøntegård
Frode Hansen, Liv Ekeberg, Nina Hernæs
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku