Ole Krøtøe mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 138/98


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blad brakte søndag 23. august 1998, som hovedoppslag på førstesiden, en funksjonshemmet kvinnes historie. Under tittelen » – Respekter mine behov » og illustrert med stort portrettbilde av kvinnen, het det i henvisningsteksten:
» CP-rammede (fornavn etternavn) (40) er blitt et offer for HVPU-reformen, men også for stefarens seksuelle lyster. Hun er 100 prosent ufør og trenger håndplukkede omsorgspersoner, også vikarer, for å kunne føre et verdig liv, mener pleiepersonell. Kommunen makter ikke å imøtekomme (fornavn) selv om (kommunenavn) kommune i (fylkesnavn) dekker utgiftene .»
Inne i avisen var to sider brukt på saken. Under tittelen » – Ta henne på alvor » ble den funksjonshemmede kvinnens ektefelle intervjuet, sammen med en pleier fra Åpen Omsorg Glemmen. I et avsnitt het det om den CP-rammede kvinnen:
» Som 11 åring ble hun første gang seksuelt misbrukt av stefaren, overgrep som pågikk frem til hun var 20 .»
Og i et senere avsnitt:
» Som barn hadde hun hjemmeadresse i (stedsnavn) mens hun oppholdt seg på institusjoner, for det meste (institusjonsnavn). Derfor er det (kommunenavn) kommune som dekker utgiftene .»
Av en underartikkel, med tittelen «(kommunenavn) kommune betaler «, framgikk det dessuten:
«(fornavn) fikk institusjonsplass på (institusjonsnavn) da hun var 12 år gammel. Da bodde moren og stefaren i Telemark. De flyttet imidlertid til (kommunenavn) kommune da (fornavn) var 14 og bodde der også da hun fylte 16 år. Dermed defineres (kommunenavn) som hennes bostedskommune .»
I en egen trespaltet ramme, med tittelen » Utsatt for overgrep «, het det innledningsvis:
» ( fornavn etternavn ) ble seksuelt misbrukt av stefaren i ni år. Saken ble anmeldt, men verken moren eller søsteren var villig til å vitne i en rettssak. Med egne ord forteller (fornavn) sin historie: «.
Under navnet «Maria» forteller kvinnen detaljert historien om stefarens misbruk av henne.

Dagen etter, 24. august , hadde Fredriksstad Blad på ledersiden en to-spaltet ramme med tittelen » Urettmessig påstand om overgrep «. Teksten lød i sin helhet:
» I gårsdagens avis brakte Fredriksstad Blad en reportasje om en funksjonshemmet kvinne. I artikkelen ble det fremsatt utsagn om at kvinnen i sin barndom var blitt utsatt for seksuelle overgrep av en mann i hennes familie. Publiseringen av disse utsagnene bygger på en feilvurdering fra Fredriksstad Blads side. Avisen har ikke grunnlag for å videreformidle disse utsagnene, og vi beklager at de kom på trykk. Red. »

KLAGEN:
Klageren er ikke selv berørt av avisens reportasje, men reagerer på vegne av den omtalte stefaren, som har gitt sitt samtykke til klagebehandling. Det heter i klagebrevet:
«Her uthenger avisen (fornavn) stefar, med fullt navn og adresse, for å ha seksuelt utnyttet piken gjennom en årrekke. (fornavn) er dertil 100 % ufør. Noe som gjør saken enda mere alvorlig. Avisen har overhodet intet grunnlag for forhåndsdømming. Avisen har ikke bedt den uthengte eller hans familie om uttalelser i saken. Her er forhåndsdømming i en alvorlig sak med strafferamme over 10 år. Ærekrenkelser og brudd på journalistisk etikk og Vær Varsom plakaten .»
Klageren tilføyer at «den uthengte person er dømt for alltid og fått offentlig stempel, som pedofil overgriper mot et forsvarsløst menneske». «Dette beklager avisen med en liten enspalter neste dag, som ingen ser.»
26. august fikk klageren et innlegg med tittelen » Grovt overtramp av FB » på trykk i Fredriksstad Blad.

TILSVARSRUNDEN:
Avisen skriver i sitt tilsvar:
«Fredriksstad Blads hensikt med å presentere saken om CP-rammede (fornavn etternavn) var å belyse at Fredrikstad kommune ikke makter å imøtekomme hennes behov for kommunal hjelp, til tross for at (kommunenavn) kommune i (fylkesnavn) dekker utgiftene. Under arbeidet med saken fortalte (fornavn) til Fredriksstad Blads medarbeider at hun som barn og ungdom var blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det ble skrevet en ?sidesak? der (fornavn) fortalte om hvordan hun hadde opplevd dette. Vår journalist var ikke aktpågivende nok. Hun tenkte ikke på at overgriper kunne bli identifisert gjennom artkkelen. Heller ikke avisens vaktsjef som hadde redigeringsansvar lørdag 22. august innså dette før saken var publisert .»
Avisen beklager dette sterkt og opplyser at redaksjonen på eget initiativ rykket inn beklagelsen på ledersiden neste dag. «Viktige beklagelser legges på denne plassen i avisen. Det kjenner våre lesere til. Vi ser helt klart at våre kontrollrutiner har sviktet i denne saken. Forhåpentlig har alle i redaksjonen lært noe av dette. Men når først feilen er begått, føler vi at en rettelse dagen etter på sentral plass var riktig reaksjonsform fra vår side .»

Klageren har etter dette kun meddelt at han «selvsagt ønsker/forlanger… saken dømt i det Faglige Utvalg».

Avisen har ikke kommet med ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Fredriksstad Blad, der avisen skildret en navngitt CP-rammet kvinnes situasjon som pleietrengende og lot henne fortelle sin livshistorie. I reportasjen inngikk opplysninger om at hun som barn skulle ha blitt seksuelt misbrukt av stefaren og at overgrepene fortsatte i mange år. Klageren, som har innhentet samtykke til klage-behandling, mener den omtalte stefaren indirekte er identifisert og uthengt, også gjennom avisens bruk av stedsnavn. Ut fra dette anser klageren at avisen har gjort seg skyldig i forhåndsdømming, som ikke oppveies av en liten beklagelse dagen etter.
Fredriksstad Blad innrømmer i sitt tilsvar at medarbeiderne ikke har vært aktpågivende nok og ikke tenkte på at den påståtte overgriperen kunne bli identifisert gjennom reportasjen. Avisen ser helt klart at dens kontrollrutiner i dette tilfellet har sviktet, men anfører at redaksjonen har tatt lærdom av saken.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.».
Dessuten viser utvalget til punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
Utvalget konstaterer at Fredriksstad Blad har brakt en beklagelse og selv mener opplys-ningene som kunne være egnet til å gjøre den omtalte stefaren gjenkjennelig, aldri skulle vært på trykk. Selv om denne reaksjonen på klagen kan tale til avisens fordel, oppheves ikke virkningen av et presseetisk overtramp. Slik utvalget ser det, måtte redaksjonen på forhånd forstå at det ville være uakseptabelt å bringe de alvorlige beskyldningene mot identifiser-bare personer, uten å ha foretatt nærmere undersøkelser.
Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk.
Bergen , 30. april 1999
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen