Adv. Tom Gresvig p.v.a. klient mot Verdens Gang

PFU-sak 138/02


SAMMENDRAG:
Verdens Gang (VG) hadde søndag 9. juni 2002 en henvisning på førstesiden med teksten «Homofil gardist SPARKET etter nakenbilder». Under tittelen kan man ane en person med anonymisert ansikt.
Saken inne i avisen gikk over to sider og hadde hovedtittelen «NAKEN HOMSE kastet ut av Gardemusikken» og undertittelen «Bildene ble for drøye for Forsvaret». Artikkelen er illustrert met et stort bilde av en person som ligger med naken overkropp og en gardistjakke over skulderen. Ansiktet er sladdet. I tillegg vises et lite bilde av den samme personen i gardeuniform, inkludert uniformslue. Også her er ansiktet sladdet.
I artikkelen heter det blant annet:
«Disse bildene av en gardist fikk Forsvaret til å se rødt. Den 20 år gamle gardisten ble raskt kastet ut av musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde etter at han poserte naken i uniform på et homsenettsted i forrige uke. ? Drømmen er å gå på gardeball med en løytnant! Slår gardisten fast under fullt navn i intervjuet med nettstedet Gaysir.
Nå vurderer gardesjef Bjarne Nermo å straffe den vernepliktige soldaten. Han har selv sett bildene, og mener avgjort at det er militært lovbrudd. (…) Lørdag for en uke siden ble bildene lagt ut på nettstedets forside ? allerede mandagen etter ble linken fjernet, på anmodning fra Garden. Bildene ligger fortsatt på nettsidene, men uten forsidehenvisning. 20-åringen, som avtjener førstegangstjenesten sin i Garden, vil ikke gi noen kommentar utover at dette er en sak mellom ham og Forsvaret. Han har avgitt en forklaring som gardesjefen vil lese til uken.
Som uthevet tekst på siden gjengis et sitat fra gardesjefen:
«Reglene er ikke mer kompliserte enn at uniformen til enhver tid skal bæres korrekt ? og det er ikke vanskelig å se at denne uniformen bæres feil .»
Onsdag 12. juni hadde VG et oppslag med hovedtittelen «Gardist-karrieren gikk FLØYTEN» og undertittelen «Naken homse uskikket til å vokte Kongen». I teksten opplyses det at gardisten «måtte ta sin pikkolo og gå», dvs at han må gjennomføre førstegangstjenesten et annet sted i Forsvaret. Artikkelen er illustrert med et stort bilde av den omtalte gardisten, lettere antrukket med uniformsjakken over skulderen, og med ansiktet maskert.

KLAGEN:
Klageren er den omtalte og avbildede (tidligere) gardisten, via advokat. I klagen henvises det spesielt til punkt 3.9 i Vær Varsom-plakaten, om hensynsfull opptreden i den journalistiske arbeidsprosessen, og pkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Advokaten peker på at klageren er «er åpent homofil, og ble av en bekjent fotograf spurt om han ville opptre som «månedens gutt» på nettstedet «Gaysir». Dette sa han ja til, fordi han var åpen homofil og ønsket å vise at også homofile gutter gjør militærtjeneste med ære. Han visste også at dette var et nettsted som var bare for homofile.»
I klagen opplyses det at VG på forhånd hadde vært i kontakt med klageren, som ikke ville gi noen kommentarer og som også hadde bedt om at artikkelen ikke ble trykt. Det påpekes også at avisen fulgte opp saken med et nytt stort bilde onsdag den 12. juni 2002.
Til slutt i klagen heter det:
» Klager ønsker saken vurdert av Pressens Faglige utvalg, men ønsker ikke nye store oppslag i avisene, særlig ikke med bilder. Dette først og fremst av hensyn til hans familie, som bor i en småby, og som dette har gått meget hardt ut over .»

TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang opplyser at det har gjort inntrykk på avisen at omtalen har gått sterkt inn på klagerens familie. VG avviser imidlertid klagen og peker på at dette er en sak som har offentlig interesse, både på grunn at det dreier seg om en samfunnsinstitusjon som Forsvaret og spesielt til en pågående debatt om homofile i Forsvaret. Avisen bekrefter at klageren ba om at det ikke skulle skrives om saken, men at han ble opplyst om at man ikke uten videre ville følge anmodningen.
Videre heter det i tilsvaret at gardisten selv hadde søkt offentlig oppmerksomhet ved å la seg avbilde og intervjue som åpen homofil på et nettsted som er tilgjengelig for enhver.
Om bildebruken skriver VG i tilsvaret :
» Bildene må kunne karakteriseres som oppsiktsvekkende og nødvendige i vår sammenheng for å dokumentere hva slags forhold den militære ledelse reagerer mot. VG kjøpte bildene på helt ordinært vis gjennom henvendelse til den profesjonelle fotografen, og etter det vi forstår har ikke klageren lagt noen begrensninger på bruken av dem .»
Til de konkrete klagepunktene svarer avisen:
«Vær Varsomplakatens pkt. 3.9 påpeker at mediene skal opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vi kan ikke se at VG på noen måte har fraveket dette prinsipp, eller at våre medarbeidere skulle ha misbrukt noens følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Vi brukte sitater fra de uttalelser han hadde gitt til nettstedet Gaysir, siden han ikke ville kommentere saken overfor oss.
Vær Varsom‑plakatens pkt. 4.1 forplikter oss til å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Vi mener at avisen helt klart innfrir denne forpliktelse til overmål gjennom å ta hensyn til hans unge alder og sladde bildene. I teksten har vi også unnlatt å bringe hans navn, alder og geografiske tilhørighet.»
Klageren (advokaten) uttrykker glede over at det har gjort inntrykk på VG at saken har gått hardt utover hans familie. Klageren sammenfatter ellers tilsvaret slik:
«Klager mener at Vær Varsomplakatens punkt 3.9 om hensynsfull opptreden i den joumalistiske virksomhet er overtrådt. Sitatene fra nettstedet Gaysir er illojale og stillet utenfor sammenheng, og tilsidesetting av klagers påpeking på forhånd om at dette gjelder personlige forhold, krenker hans følelser og seksuelle identitet.
Vær Varsomplakatens punkt 4.1 med krav om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon er også overtrådt; når det gjelder saklighet på grunn av artikkelens tendensiøsitet, og omtanke når det gjelder en seksuell minoritet som dette, og en ung person som klager.»
Verdens Gang konstaterer at klageren i sitt tilsvar tilfører klagen et nytt moment, nemlig at han også opplever seg som krenket som homofil, og at teksten i reportasjen var tendensiøs og illojal. «Vi må her vise til at det fremgår tydelig at det er Forsvarets disiplinærsak som er utgangspunktet for VG’s reportasje og vinkling ‑ ikke klagerens personlige forhold, utover de opplysninger han selv har gitt i intervjuet med Gaysir.no. Klageren er dessuten fullstendig anonymisert i vår versjon, i motsetning til den offentlig tilgjengelige versjon på nettstedet Gaysir.no.»
Om bildebruken heter det i avisens tilsvar: «Vi registrerer imidlertid at også klageren mener at en disiplinærsak om misbruk av gardeuniform kan ha offentlig interesse, bare omtalen ikke ledsages med bilder som dokumentasjon. Dette er vi sterkt uenig i. Tvert i mot anser vi det som opplysende å kunne dokumentere for allmennheten hva slags misbruk det er tale om.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en vernepliktig soldat i Garden, mener Verdens Gang brøt god presseskikk da avisen i to omganger omtalte det faktum at soldaten var avbildet lett antrukket og intervjuet på et nettsted for homofile. Reportasjene omhandler også hvilke følger bildene på nettstedet ville få. Klageren mener avisen burde forstått at omtalen og bildebruken ville bli en stor belastning for ham og hans familie. Han mener avisen skulle ha tatt hensyn til hans ønske om ikke å bli eksponert i VG.
Verdens Gang viser til at omtalen dreide seg om hvilke konsekvenser eksponeringen på nettstedet ville få – og fikk – for soldaten, og at det derfor var en sak av offentlig interesse. Avisen peker ellers på at soldaten var anonymisert i avisomtalen.
Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang var i sin fulle rett til å omtale den homofile soldaten og hans forhold til Forsvaret. Samtidig er det for utvalget ikke vanskelig å se at måten saken ble presentert på, kunne innebære en merbelastning for klageren og hans nærmeste.
Utvalget merker seg at klageren selv bidro til eksponeringen ved å tillate at både bilder og navn ble gjort tilgjengelig via et nettsted som er åpent for enhver, og at eksponeringen var selve årsaken til at soldaten ble overført fra Garden til en annen tjeneste i Forsvaret.
Videre legger utvalget også vekt på at avisen har anonymisert klageren. Utvalget mener derfor at avisen har lagt tilstrekkelig vekt på saklighet og omtanke i sin redaksjonelle behandling av saken.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 17. desember 2002

Thor Woje,
Liv Ekeberg, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen