NN mot NRK

PFU-sak 138/22


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på NRK.no om en oberst i Forsvaret som ble anklaget for seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor yngre kvinner med lavere grad.

Klager er den omtalte obersten. Han mener NRK har identifisert ham gjennom å publisere en video som viser ham i en spesiell type uniform. Videre mener klager at NRK ikke har tatt hensyn til opplysninger som han og andre kilder ga redaksjonen, blant annet utdrag fra avhør som militærpolitiet gjorde med de omtalte kvinnene. Ifølge klager har NRK også brutt premisser som ble avtalt før han delte et dokument med mediehuset: NRK fikk tilgang til en advarsel Forsvaret ga ham, men med krav om at den ikke skulle refereres til, fremholder klager. Slik klager ser det, gir NRKs artikkel feil fremstilling av saken fordi den tar utgangspunkt i denne advarselen, som han mener inneholder feil.

NRK fremholder at klager ikke er identifisert for andre enn de som eventuelt kjenner Forsvaret godt fra før. NRK opplyser at avhørene som klager delte med redaksjonen, var sterkt sladdet av klager selv. Det ville vært sviktende kildekritikk å publisere «de løsrevne utsagnene direkte (…) som sitater», argumenterer NRK. Mediet opplyser at de aktuelle opplysningene ble forelagt de omtalte kvinnene, og at avhørene vises til i artikkelen. De andre kildene som klager mener burde vært inkludert, er ikke sitert fordi de ikke var relevante nok, opplyser NRK videre. Mediet avviser at det ble avtalt at advarselen ikke skulle refereres til. Klagers ønske om dette ble først meddelt redaksjonen en stund etter at de hadde fått dokumentet, fremholder NRK.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at klager måtte akseptere et kritisk søkelys på de omtalte forholdene. Samtidig forstår PFU at publiseringen har vært en belastning. PFU merker seg at en viss krets vil kunne kjenne ham igjen ut i fra bildebruk og øvrige opplysninger i saken.

PFU konkluderer imidlertid med at han må akseptere denne graden av identifisering fordi han har en betrodd lederstilling i Forsvaret, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7, som slår fast at identifisering kan være berettiget når den «omtaltes (…) samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales».

PFU noterer seg at det står ord mot ord når det gjelder hva som ble avtalt før klager ga NRK tilgang til et dokument, nærmere bestemt advarselen han hadde fått av Forsvaret. VVP 3.3 fastslår at det er medienes ansvar å klargjøre premisser i kontakten med kilder, og det innebærer at avtalte premisser må overholdes. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig sannsynliggjort i det som er forelagt PFU at det ble avtalt begrensninger i NRKs omtale av advarselen. Utvalget konstaterer at advarselen var helt sentral for å opplyse saken.

VVP 3.2 sier at mediene skal kontrollere opplysninger, være kildekritiske og ha tilstrekkelig kildebredde. PFU ser at det foreligger en dokumentert historikk i den omtalte saken, og utvalget finner ikke grunnlag for at NRK har publisert noe uten dekning. Publiseringen bygger på et bredt kildearbeid.

For å overholde VVP 3.2 er det avgjørende at det publiserte tar høyde for opplysninger som taler til den angrepne parts fordel, dersom disse opplysningene er sentrale. Det er brudd på god presseskikk å utelate opplysninger som er så sentrale at saken blir misvisende uten dem.

PFU kan forstå at klager ønsket å fremheve poenger og sitater fra avhørene han ga redaksjonen, men forstår samtidig at NRK ikke ville sitere direkte fra dem, siden avhørene var sladdet og bare inneholdt enkelte utdrag. PFU konstaterer at NRK likevel har arbeidet med de sladdede avhørene redaksjonelt, og omtalt dem i saken. Redaksjonen har vært kildekritisk til avhørene, jf. VVP 3.2, og brukt dem til å opplyse saken for leseren, blant annet gjennom direkte spørsmål til en av kvinnene i teksten.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. oktober 2022

Anne Weider Aasen,
Jonas Stein, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim,
Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Tove Lie