Anne-Grethe Tveter mot Smaalenenes Avis

PFU-sak 138/19


SAMMENDRAG:

 Smaaalenenes Avis publiserte fredag 21. juni 2019 et forsideoppslag med tittelen:

«Varsler sletting av ubetalte graver». Ingressen var:

«Merket med gule pinner: Flere pårørende som har grav på Askim kirkegård har ikke betalt festeavgiften som allerede er forfalt for 2019. Hvis kirkekontoret ikke hører fra dem innen desember, vil gravstedene tilbakeføres til kirkegården og slettes.»

Forsideoppslaget var illustrert med et bilde av et gravsted der det var satt ned en gul pinne.

Overskriften til selve artikkelen inne i avisen var:

«Kirkekontoret mangler svar fra familier angående festeavgift
  Gravsteder blir slettet»

Sammen med artikkelen ble det også publisert en liste med navn på de avdøde i gravene med forfalt festeavgift.

Artikkelen ble også publisert på nett.

  

KLAGEN:

Klager er en pårørende til en av dem som er gravlagt i en grav med forfalt festeavgift. Hun ble sint, frustrert og lei seg av førstesiden til Smaalenenes Avis.

Klager viser til at forsidetittelen varslet om sletting av ubetalte graver, mens artikkelen oppga navn på dem i gravene med forfalt festeavgift. Klager fremholder også at graver som det ifølge avisen ikke var gjort opp for, var avbildet på forside og i artikkelen. Klager reagerer også på avisenes påpekning i omtalen om at enkelte på navnelisten hadde «gjort opp for seg» før avisen gikk i trykken.

Klager føler seg uthengt som en pårørende som ikke betaler regningene sine, og som ikke bryr seg om eller steller gravstedet. Klager anfører at det i realiteten ikke er snakk om ubetalte regninger, utsendte fakturaer eller dårlig vedlikeholdte graver, men om en festeavgift som enten skal fornyes eller ikke. Klager understreker at det er kirkens henvendelse angående dette de ikke hadde svart på, og at det er derfor de havnet på en navneliste i Smaalenenes Avis.

Klager skriver:

«Når avisen velger å referere til Menighetsbladet, så mener jeg at det som et minimum vil være på sin plass å være etterrettelig og korrekt. Det som står å lese i menighetsbladet er at festetiden for gravstedene er forfalt og at kirkekontoret dessverre ikke har fått svar på henvendelsene de har sendt ut […] Dette er noe helt annet enn at vi ikke har betalt regningene våre slik avisen skriver på førstesiden.»

Klager legger ved en lenke til Askim menighetsblad for å vise hva som sto på trykk der (se vedlegg til klage, sekr. anm.). I tillegg legger klager ved et leserinnlegg i Smaalenenes Avis der kirkevergen i Askim uttrykte sin misnøye med den påklagede publiseringen.

Klager oppfatter at formuleringen om ubetalte graver var en bevisst vinkling, ettersom informasjonen i selve artikkelen for det meste er riktig referert, slik klager ser det. Oppsummert mener klager at førstesideoppslaget inneholdt en faktisk feil, og at avisen ikke tok de nødvendige etiske hensyn da den publiserte det påklagede.

Klager skriver:

«Min første reaksjon når jeg leste avisen denne dagen var en enorm tristhet over å få navnet til min 5 måneder gamle sønns gravsted på trykk i avisen, med overskriften om at jeg ikke har betalt festeavgiften for denne graven. Deretter ble jeg sint over at de som er ansvarlige for hva som skrives og publiseres i avisen, kan komme på at det i det hele tatt er faglig og etisk forsvarlig å trykke dette. I tillegg er jeg minst like såret og sint på vegne av min avdøde sønns søsken og besteforeldre. Dette har vært belastende for oss alle sammen! Jeg er både skuffet og sint over en slik mangel på etisk dømmekraft og medmenneskelig forståelse for hvordan vi som er berørt av dette måtte ha det. Dette er, så langt jeg kan forstå, absolutt ikke i henhold til PFUs vær varsom-plakat som Smaalenenes Avis forholder seg til. Dette er en artikkel som i utgangspunktet kunne vært generelt informativ og brukt som en påminnelse, uten publisering av noen liste eller bilder. For dem det ikke måtte gjelde er denne listen over ‘hvem som ikke har betalt’ totalt unyttig, og for den det måtte gjelde utrolig vond å se på trykk i lokalavisen. Ordlyden på førstesiden bidrar i tillegg at leserne kan anta at dette dreier seg om uoppgjorte fakturaer.»

I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.3, 4.4 og 4.12. Klager har i ettertid gjort sekretariatet oppmerksom på at hun også mener å klage med henvisning til VVP 4.1.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Smaalenenes Avis skriver:

«Partene var i møte enige om at innholdet i artikkelen var korrekt og at den ikke inneholdt noen feil. Det klageren mener gir et feil inntrykk er 1.sideoppslaget i papir. Det ligger vedlagt. Hva som evnt er feil ukjent. Vi forstår at saken bringer fram vonde minner og at vi kunne droppet saken. Listen over ubetalt festeavgift sto først i Menighetsbladet.»

 

Klager ønsket å knytte kommentarer til redaksjonens tilsvar:

«Redaktør i Smaalenenes Avis kommenterer at det for redaksjonen er ukjent hva som er feil ved førstesideoppslaget i avisen […] Jeg ønsker å påpeke at det under nevnte møte […] samt i mail til redaktør […] og i selve klagen sendt til PFU hele tiden har blitt gjort klart hva jeg opplever som sårende ved førstesiden og hva jeg mener er feil ved ordlyden og fremstillingen […] Derfor stiller jeg meg undrende til at redaktøren ikke kjenner til dette. Redaktør skriver også i sitt tilsvar at partene i møtet ble enige om at innholdet i artikkelen var korrekt og at den ikke inneholdt noen feil. Her ønsker jeg å påpeke at artikkelen inneholder faktaopplysninger angående festeavgift som er riktig, men samtidig inneholder artikkelen både bilder og liste over aktuelle gravsteder. Dette er deler av artikkelen som jeg absolutt ikke stiller meg bak. Utover dette har jeg ingen ytterligere kommentarer.

 

Smaalenenes Avis hadde ikke ytterligere kommentarer.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Smaalenenes Avis publiserte en artikkel på nett og papir om at lokale gravsteder med forfalt festeavgift kunne bli slettet om ikke pårørende ga lyd fra seg. Tittelen på papiravisforsiden var «Varsler sletting av ubetalte graver». Et av de berørte gravstedene var avbildet, og avisen publiserte navnene til de avdøde i gravene med forfalt festeavgift.

Klager er pårørende til en av disse avdøde. Hun anfører at forsidens henvisning til manglende betaling var feil, da det ikke dreide seg om en ubetalt regning, men en manglende tilbakemelding til kirkekontoret på om de ønsker å fornye et utløpt feste eller ikke. Da avisen i tillegg publiserte en navneliste, følte klager seg uthengt som en pårørende som ikke betaler regningene sine, og som ikke bryr seg om eller steller gravstedet. Klager viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.1, 4.3, 4.4 og 4.12.

Smaalenenes Avis kan ikke se hva som var feil i forsideoppslaget, men forstår at publiseringen vekket vonde minner. Redaksjonen viser for øvrig til at navnelisten først ble publisert i Menighetsbladet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har forståelse for at det omtalte er et sårt tema for pårørende. At den aktuelle navnelisten var blitt offentliggjort et annet sted tidligere, forhindrer ikke at Smaalenenes Avis var ansvarlig for å gjøre sin egen presseetiske vurdering av publiseringen.

Så langt utvalget kan se, er ikke den avbildede gravsteinen knyttet til klager eller noen i klagers familie. Følgelig oppfatter utvalget at henvisningen til VVP 4.12, om generelle aktsomhetskrav til bildebruk, faller utenfor det PFU kan ta stilling til i denne klagesaken.

I forsideoppslaget sto det om ubetalte graver og om festeavgifter som ikke var betalt. Selv om det ikke dreide seg om ubetalte regninger, men et uavklart spørsmål knyttet til betaling for videre feste, kan ikke utvalget se at formuleringene var upresise i en slik grad at de brøt med VVP 3.2 om kontroll av opplysninger, eller 4.4 om dekning for titler. Til vurdering kommer det da også at de faktiske forhold gikk frem av den samlede omtalen.

Utvalget forstår imidlertid godt at forsideoppslaget, kombinert med den publiserte navnelisten, føltes belastende for klager. PFU utelukker ikke at navnelisten kunne ha en opplysningsverdi, men mener likevel at redaksjonen burde ha lagt større vekt på hensynet til de omtalte, jf. VVP 4.1 om omtanke i innhold og presentasjon. Ivaretakelse av gravsteder er et ømtålig tema og burde påkalle ekstra varsomhet rundt identifisering i omtale som kan oppleves rammende av de pårørende.

Smaalenenes Avis har brutt god presseskikk på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2019

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim