Tiberius Eiendom mot Finansavisen

PFU-sak 136/21


SAMMENDRAG:

 Finansavisen publiserte fredag 4. juni 2021 en nettartikkel med tittelen:

 «Kjempeeiendom solgt til spottpris»

I ingressen stod det:

«Privatmegleren la ut en hel tomannsbolig anslått til 30–35 millioner som enebolig for 16 millioner, solgte til utbygger før visning, og slettet annonsen. Den 80 år gamle selgeren fikk så én million for å holde kjeft.»

 I artikkelen stod det:

«Berg solgte eiendommen til utbyggeren Tiberius Eiendom før visning. Tiberius betalte 20 millioner. Senere fikk selger én million for ikke å skape bråk.

 – Megler svarte aldri på telefon

Erlend Sevje Lilleberg er hovedeier i Tiberius Eiendom. Selskapet bygget ut tre boliger i Jansbergveien 7. Disse er på 160 kvadratmeter og er tidligere solgt for mellom 15 og 16 millioner kroner stykket. Siden har prisene eksplodert.

Finansavisen har vært i kontakt med en interessent som reagerer kraftig på hvordan Privatmegleren har håndtert salget for 80-åringen.

– Jeg ringte og sendte tekstmeldinger, men eiendomsmegleren svarte aldri på telefonen, sier han til Finansavisen.

Nå har han sendt klage både til Privatmegleren, Forbrukerrådet og Finanstilsynet. Privatmegleren svarer ikke på henvendelsene.»

Ingressen og den påklagde delen av nettartikkelen ble justert 8. juni i følge datomerkingen øverst i artikkelen.

I justert ingress stod det:

«Privatmegleren la ut en hel tomannsbolig anslått til 30–35 millioner som enebolig for 16 millioner, solgte til utbygger før visning, og slettet annonsen. Den 79 år gamle selgeren hevder å ha fått én million for å legge saken død.»

 I justert artikkel stod det:

Berg solgte eiendommen til utbyggeren Tiberius Eiendom før visning. Tiberius betalte 20 millioner. Senere sendte selger ut en melding til flere der han ønsket at saken ble lagt død. Samtidig har han oppgitt å ha fått én million kroner ekstra.

 – Megler svarte aldri på telefon

Erlend Sevje Lilleberg er hovedeier i Tiberius Eiendom. Selskapet bygget ut tre boliger i Jansbergveien 7. Disse er på 160 kvadratmeter og er tidligere solgt for mellom 15 og 16 millioner kroner stykket. Siden har prisene eksplodert.

 Lilleberg avviser overfor Finansavisen at det eksistererer en avtale om én million kroner ekstra.

 Finansavisen har vært i kontakt med en interessent som reagerer kraftig på hvordan Privatmegleren har håndtert salget for 79-åringen.

– Jeg ringte og sendte tekstmeldinger, men eiendomsmegleren svarte aldri på telefonen, sier han til Finansavisen.

Nå har han sendt klage både til Privatmegleren, Forbrukerrådet og Finanstilsynet. Privatmegleren svarer ikke på henvendelsene.

Artikkelen ble publisert i papiravisen lørdag 5. juni 2021.

 På forsiden var tittelen:

«80-åring fikk 1 mill. for å holde kjeft: Kjempebolig solgt til spottpris»

Oppslaget var illustrert med et bilde av administrerende direktør i Privatmegeleren.

På innsiden var titlene:

«JANSBERGVEIEN 13 A OG B SOLGT SOM ÉN BOLIG FØR VISNING:

Kjempeeiendom solgt til spottpris

 Lagt ut for 16 millioner

Anslått til over 30 millioner»

I papiravisen ble den opprinnelige ingressen og brødtekst publisert.

 

KLAGEN:

 Klager Tiberius Eiendom AS ved Erlend Lilleberg, som skriver:

«I artikkelen nevnes vårt selskap og mitt navn i sammenheng med at selger skal ha fått ‘en mill. for ikke å lage bråk’ / ‘(…) for å holde kjeft’. Opplysningen er 100% usann. Undertegnede ble aldri kontaktet ifm artikkelen. Verken før eller etter den stod på trykk. Ingen sms, ingen oppringning, ingen epost. Dette mener vi er et klart brudd på imøtegåelsesretten. Hovedkilden for artikkelen er anonymisert. Kildens ubalanserte opplysninger blir stående uimotsagt. Saken var hovedoppslag i papirutgaven lørdag 05.06.21.»

Klager mener publiseringen bryter med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde

4.1 – om saklighet og omtanke

4.4 – om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder

4.14 – om samtidig imøtegåelse

4.15 – om tilsvarsrett

 

TILSVARSRUNDEN:

 Finansavisen avviser brudd på god presseskikk, og skriver:

«Artikkelen bringer ingen kritikk av Tiberius Eiendom. Artikkelen handler om svært kritikkverdig opptreden fra Privatmegleren på en rekke punkter. Disse punktene er behandlet én etter én gjennom hele artikkelen. Tiberius Eiendom er kun nevnt som kjøperen av angjeldende eiendom som en ren faktaopplysning. Det å kjøpe en eiendom som legges åpent ut på markedet til lavest mulig pris er kjøpers oppgave. På tidspunktet for skriving av artikkelen hadde ikke Finansavisen noen opplysninger som tydet på at Tiberius hadde gjort noe som helst kritikkverdig. Tiberius ble følgelig ikke kritisert i artikkelen, og ei heller intervjuet.»

Når det gjelder den anonyme kilden skriver avisen:

«Det er korrekt at Finansavisen hadde kontakt med en annen interessent på eiendommen. Interessenten gjengir hvordan han ikke fikk svar hos eiendomsmegler på sine henvendelser, at Finn-annonsen var slettet, og sin dialog med selger. De to første opplysningene er ikke tilbakevist av Privatmegleren. At selger var sint, følte seg lurt og ønsket å komme ut av avtalen er bekreftet av advokat Arvid Dahm, som ble kontaktet av selger etter at han angret salget av Jansbergveien 13.

(…)

Etter først å ha søkt bistand for å stoppe salget sendte selger ut en e-post til flere mottagere der han ønsket å legge saken død. Årsaken var at selger hadde fått én million kroner i forbindelse med et møte i regi av Privatmegleren, ifølge en kilde som hadde hatt tett kontakt med selger.»

Finansavisen skriver videre:

«Vi må gjenta at det i artikkelen hverken var ment å fremføre kritikk mot Tiberius Eiendom, og ei heller at dette er gjort. Det var faktisk Finansavisens oppfattelse at det var Privatmegleren som hadde stått for millionbetalingen til selger. I den første versjonen publisert på nett av den innklagede artikkelen fremgikk det i ingressen at det var Privatmegleren som hadde stått for millionbetalingen til selger. Det beviser at Finansavisen ikke la noen kritikk til grunn mot Tiberius Eiendom i den innklagede artikkelen.

Etter publisering på nett tok adm. direktør Grethe W. Meier direkte kontakt med Finansavisen. Hun understreket at millionbetalingen ikke kom fra Privatmegleren. Det medførte at ingressen ble justert slik at det kun sto at selger mottok én million, men at det ikke sto noe om hvor pengene kom fra. Hun krevde også at det ble lagt til en setning til slutt om at Privatmegleren ikke hadde betalt noe penger.»

Om ekstrabetalingen skriver redaksjonen:

«Det skal legges til at Finansavisen har vært i kontakt med selgers familie og selgers advokat. Deres posisjon er fortsatt at det kom til enighet om millionbetalingen under møtet hos Privatmegleren i oppvaskmøtet etter budaksepten. Disse anførte at det var Tiberius Eiendom som skulle betale ekstrasummen på én million kroner, og det gjør de fortsatt. Denne påstanden var imidlertid ukjent for Finansavisen da vi skrev den innklagede artikkelen, og det ble derfor heller ikke skrevet at Tiberius sto for noen betaling.»

Finansavisen anfører at det i oppfølginsartiklene, som ikke er klaget inn, rettes mot kritikk mot klager, som han får svare på:

«Den innklagede artikkelen er fulgt opp gjennom flere artikler i ettertid. Hovedsaken i forbindelse med artikkelen om Finanstilsynet 8./9. juni var ‘Kuppet millionbolig av 79-åring kl 22.30 om kvelden’. Flere aktører i eiendomsmarkedet mener denne fremferden er svært uetisk overfor en selger på 79 år. Denne artikkelen inneholder derfor det som kan tolkes som kritikk av Tiberius Eiendom. Erlend Lilleberg bekreftet her at han tok kontakt med den 79 år gamle selgeren kl 21.32 om kvelden, hvorpå han bød 4 millioner over (den lave) prisantydningen på 16 millioner og ønsket svar innen kl 22.30 samme kveld.I denne artikkelen fikk Lilleberg fremlegge sitt syn i saken fordi denne artikkelen faktisk var rettet mot måten Tiberius Eiendom gjorde sine boligkjøp på.»

Redaksjonen viser også til øvrige oppfølgingsartikler, og skriver avslutningsvis:

«Dette sammen med bakteppet med dommen i forbindelse med Nordberg-salget i 2016, den kraftige kritikken av ‘kupping’ i boligmarkedet og hvordan en lav prisantydning fra megler bidrar til å øke omfanget av kupping understreker hvordan Finansavisen har satt søkelyset på et stort samfunnsproblem gjennom en serie artikler. Tiberius har fått svare for seg i artikkelen der kritikken gjaldt Tiberius. I den innklagede artikkelen handlet all kritikk om Privatmegleren, som fikk svare så mye og på den måten de ønsket.»

 

Klager fastholder at påklaget artikkel inneholder kritikk av Tiberius Eiendom, og skriver:

«Det hevdes i artikkelen at det ble betalt 1 MNOK til selger, for at selger ‘skulle holde kjeft’ / ‘ikke skape bråk’. Som FA selv skriver i artikkelen, har Privatmegleren ikke betalt denne fiktive millionen. Det er ingen andre involverte parter, og lesere får dermed servert et budskap om at Tiberius Eiendom har betalt selger 1 MNOK for at selger skulle ‘holde kjeft’ / ‘ikke skape bråk’. Jeg viser til ordlyden i artikkelen:

‘Berg solgte eiendommen til utbyggeren Tiberius Eiendom før visning. Tiberius betalte 20 millioner. Senere fikk selger én million for ikke å skape bråk’.

Opplysningen er 100% usann. Det ble ikke, og er ikke, avtalt noen tilleggsbetaling. Muligheten for å endre visse vilkår ble diskutert, men fra vår side ble det i møtet ettertrykkelig uttalt at eventuelle endringer må forankres og tas opp til diskusjon på et senere tidspunkt.

Opplysningen om at Tiberius Eiendom har betalt 1 MNOK for at selger ‘skulle holde kjeft’ / ‘ikke skape bråk’ setter vårt selskap i et svært dårlig lys da den impliserer at vi har opptrådt uryddig eller skulle ha noe å skjule. Vi mener derfor vi burde blitt kontaktet i forkant, og minner om at artikkelen også var avisens hovedoppslag den aktuelle lørdagen.»

Om den justerte nettartikkelen skriver klager:

«Selv om det i den påklagede artikkelen etter hvert blir opplyst om at Tiberius Eiendom avviser at det er betalt en tilleggssum til selger, er fremdeles en av overskriftene i nettutgaven: ‘Fikk én million for taushet’. En skulle tro journalisten ville fjernet opplysningen da den er usann og det da naturlig nok heller ikke eksisterer noen dokumentasjon på en slik avtale.»

Avslutningsvis skriver klager:

«I den påklagede artikkelen opplyses det videre at eiendommen har ‘en anslått verdi på 30-35 MNOK’. Anslaget gjentas i senere artikler, til tross for at kilden til anslaget er en annen interessent til eiendommen, som vel neppe kan sies å være særlig nøytral. Kilden er i tillegg anonymisert. I samtale undertegnede har med journalisten mandag 7. juni fremkommer det at journalisten er klar over at selger selv har opplyst om at han forut for salget har innhentet tre ulike verdivurderinger, vurderinger som anslo verdien til 19-24 MNOK. Dette formidler også undertegnede til journalisten, mandag 7. juni. Opplysningen utelates i påfølgende artikkel. Artikkelen som er klaget inn til PFU blir på nett heller ikke korrigert for denne opplysningen.»

 

 Finansavisen fastholder at påklaget artikkel ikke inneholder kritikk av Tiberius Eiendom og anfører at det i artikkelen fremgår at det er Privatmegleren som betalte én million kroner ekstra.

Avisen skriver:

«Vi forsto det som at det var Privatmegleren som også hadde betalt den ekstra millionen, og var i kontakt med eiendomsmegler, adm. direktør i privatmegleren og juridisk direktør om dette. Da Finansavisens opplysninger om den ekstra millionen stammet fra selger, og Privatmegleren på spørsmål om denne svarte ‘Det ønsker vi å komme tilbake til’, ble det publisert på nett en versjon der det sto at millionen var betalt av Privatmegleren. Dette sto sammen med en rekke punkter som fremsto oppsiktsvekkende hva gjelder Privatmeglerens håndtering av salget. Deriblant sletting av Finn-annonsen, annonsering som enebolig, og ikke tomannsbolig og manglende svar på henvendelser fra interessenter før eiendommen brått var solgt.

(…)

Når det gjelder faktum i saken er det senere fremkommet strid om ekstramillionen. Selger hevder selger og kjøper ble enige om den ekstra millionen. Tiberius hevder de ikke er blitt enige om det.»

Om verdivurderingen av eiendommen skriver avisen:

«Det er korrekt at klager og journalist hadde en samtale 7. juni, men det er helt galt slik klager hevder at Finansavisen har vært klar over tre ulike verdivurderinger på mellom 19 og 24 millioner på nevnte eiendom. Dette var noe Erlend Lilleberg påsto. Finansavisen hverken kjente til disse takstene eller har sett dem i ettertid. Det er kun påstander fra Lilleberg – dog som vi ikke har grunn til å bestride at er sanne. Men de var ukjente for Finansavisen. Når eiendomsmegler i forbindelse med et salg presterer å legge frem boligen som en enebolig, og ikke tomannsbolig er det grunn til å stille spørsmål ved om også takstene baserer seg på feil informasjon.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Finansavisen publiserte i juni 2021 en artikkel om en bolig med antatt verdi på 30–35 millioner kroner, som via Privatmegleren var solgt for 20 millioner til en utbygger før visning. Ifølge artikkelen fikk selgeren så én million kroner for å holde kjeft, da han følte seg lurt og ønsket å komme seg ut av avtalen. Privatmegleren påpekte at det ikke var meglerkontoret som hadde betalt selger.

Klager er omtalte utbygger, Tiberius Eiendom ved daglig leder/hovedeier, som mener selskapet kobles til en uriktig påstand om at selgeren fikk én million kroner i ekstrabetaling. Klager anfører at han ikke ble kontaktet før publisering, og at dette er et klart brudd på imøtegåelsesretten. Slik klager ser det, blir opplysninger fra en anonym kilde stående uimotsagt. Klager mener påstanden om at selskapet har betalt en selger for «å holde kjeft», setter Tiberius Eiendom i et svært dårlig lys.

Finansavisen avviser brudd på god presseskikk, og mener artikkelen ikke inneholder kritikk av Tiberius Eiendom, men handler om kritikkverdig opptreden av Privatmegleren. Avisen anfører at klager kun er nevnt som kjøper av eiendommen, som en ren faktaopplysning. Avisen tok derfor ikke kontakt med klager før publisering. Avisen mener det går tydelig frem av artikkelen at kritikken knyttet til ekstrabetalingen var rettet mot Privatmegleren.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var av offentlig interesse at Finansavisen satte søkelys på den omtalte eiendomshandelen. Utvalget konstaterer at artikkelens kritiske søkelys er vinklet på Privatmegleren, som ikke er klager.

PFU forstår likevel at klager opplever at leserne sitter igjen med inntrykket av at det er hans selskap som stod bak ekstrabetalingen, og at han reagerer på at Finansavisen ikke tok kontakt for å sjekke om det stemte. Slik utvalget ser det, skulle avisen tatt kontakt med klager da Privatmegleren svarte at det ikke var meglerkontoret som hadde stått for ekstrabetalingen. Da ble søkelyset rettet mot klager, med en beskyldning av faktisk art, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.

PFU minner om at opplysninger og påstander må undersøkes og kontrolleres, jf. VVP 3.2.
I artikkelen er en annen interessent, som stod bak klagen på handelen, en sentral, anonym kilde. Det er denne kilden som får komme med påstanden om millionutbetalingen. I tillegg ble en advokat sitert på at selger hadde tatt kontakt med ham med spørsmål om avtalen var bindende, og at selger deretter hadde meldt at saken var lagt død. Advokaten bekrefter imidlertid ikke påstanden om ekstrabetaling.

Utvalget registrerer at selgeren selv ikke er en direkte kilde i saken. Slik utvalget ser det, ville denne vært sentral å sjekke opplysningene med. I tilsvarsrunden opplyser Finansavisen at redaksjonen hadde vært i kontakt med selgers familie. Dette fremgår imidlertid ikke av artikkelen. Når heller ikke klager ble kontaktet, blir kildegrunnlaget for svakt.

Slik utvalget ser det, fremstår derfor påstanden om at selger fikk én million kroner for å holde kjeft som udokumentert og uten tilstrekkelige forbehold.

PFU registrerer at nettartikkelen ble oppdatert fire dager etter publisering. Da ble konstateringen om at selgeren fikk én million kroner for å holde kjeft, endret til at han hevdet dette. I den justerte versjonen avviser klager at det eksistererer en avtale om én million kroner ekstra. Utvalget mener dette likevel ikke fullt ut veier opp for mangelen på dokumentasjon og imøtegåelse i opprinnelig publisering på nett og i papir.

Finansavisen har opptrådt kritikkverdig på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. september 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys