Ann-Magrit Austenå mot NRK

PFU-sak 136/19


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i NRKs Lørdagsrevyen og en nettartikkel om et foreldrepar og deres barn som har en arvelig, kronisk sykdom. Foreldrene fikk barnet ved hjelp av assistert befruktning, og fikk først etter fødselen vite at far var bærer av en alvorlig, arvelig sykdom. I publiseringene ble det fortalt at dersom far hadde fått tatt gentester før embryoet ble satt inn i mors liv, ville foreldrene tatt «det vanskelige valget». I presentasjonen av saken ble det stilt spørsmål om barnet burde vært født. Foreldrene og barnet var identifisert med navn og bilde i publiseringene.

Klager er ikke part i saken, men har klaget av prinsipielle grunner. Hun mener NRK har brutt punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten (VVP) ved å eksponere et barn i en svært sårbar situasjon. Slik klager ser det, har NRK satt et barns eksistens under debatt, helt uten at barnet har noen mulighet for å godkjenne eller nekte slik eksponering. Etter klagers mening er det publisert sterke uttalelser, og klager stiller spørsmål ved hvilke selvstendige redaksjonelle vurderinger NRK har gjort som forsvarer omtale av barnet med navn og bilde. Klager påpeker at det er NRKs ansvar å vurdere konsekvenser for barnet på både kort og lang sikt, og hun spør seg hvordan NRK kan vite at barnet ikke vil oppleve det som vanskelig å bli konfrontert med foreldrenes offentliggjøring av sitt eksistensielle dilemma.

NRK mener uttalelsene i både tv-reportasjen og nettartikkelen er satt inn i en sammenheng som er innenfor det presseetisk akseptable. NRK viser til flere samtaler med de omtalte før publisering, og at de ønsket åpenhet om historien og dilemmaene. NRK påpeker at dette ikke var eneste grunn, men én del av redaksjonens vurdering knyttet til valget om å omtale familien med navn og bilde. Samtidig var det av stor betydning hvordan saken ble omtalt, og NRK mener den aktuelle historien er fortalt med respekt for både barnet og foreldrene. Slik NRK ser det, var imidlertid tittelen i den første versjonen av nettartikkelen for hard, og etter en ny vurdering gjorde NRK denne mer nøytral. Etter NRKs mening ville den første versjonen kunne virke belastende på lang sikt. NRK mener imidlertid at redigeringen i etterkant forhindrer dette. NRK påpeker at man ikke må tolke VVP så strengt at mediene ikke kan omtale temaer som kan være vanskelige og sårbare.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det er viktig at mediene setter søkelys på eksistensielle dilemmaer og formidler historier som den omtalte. Det er av samfunnsmessig betydning.

Samtidig ligger det en streng føring i de presseetiske reglene for omtale av barn. I punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten (VVP) står det: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

Å vurdere konsekvenser kan være utfordrende, og mediene skal vurdere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser for omtalte barn. Vurderingene skal dessuten gjøres selv om foreldrene har gitt sitt samtykke.

I mange tilfeller kan aksept fra foreldrene til identifisering være tilstrekkelig for publisering, men i dette tilfellet handlet det imidlertid om et eksistensielt spørsmål og et svært sårbart tema. PFU mener derfor det var helt nødvendig å gjøre ytterligere og selvstendige, redaksjonelle vurderinger.

Selv om utvalget ser at NRK har tilstrebet en respektfull omtale, er utvalget enig med klager i at NRK ikke har tatt hensyn til de mulige langsiktige konsekvensene eksponeringen kan få for det omtalte barnet. Utvalget mener at NRK burde forstått at de ikke kunne identifisere barnet i den aktuelle konteksten.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Liv Ekeberg, Frode Hansen, Lars Helle,
Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Kristin T. Hoff

 

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«NRK brøt god presseskikk i et innslag i Lørdagsrevyen om et foreldrepar og deres barn som har en arvelig, kronisk sykdom. Det fastslår Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier. I innslaget ble det stilt eksistensielle spørsmål om barnet ville vært født dersom foreldrene hadde visst om sykdommen på et tidligere tidspunkt. PFU mener NRK burde forstått at de ikke kunne identifisere barnet i den aktuelle konteksten. Utvalget viser til punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten, om at det er god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»