Finn Pettersen mot ifinnmark.no

PFU-sak 135/21


SAMMENDRAG:

iFinnmark publiserte fredag 22. januar 2021 en artikkel med tittelen:

«Her har det vært bygge- og nabostrid i flere år. Nå reagerer naboene igjen»

I artikkelen stod det:

«En av eierne har fått pålegg om å tilbakestille loftet.
iFinnmark har flere ganger tidligere omtalt ulovlig bygging og bruk av deler av firemannsboligen Lunden 9 på Midtbakken i Alta.
Bygget består altså av fire leiligheter som er seksjonert hver for seg i et sameie.

(…)

Alta kommune var på gjennomføring der 7. mai 2019. Da ble det avdekket flere ulovlige boenheter, ulovlig bygget veranda, ulovlig bygget utvendig trapp, og ulovlig etablerte parkeringsplasser.
(…)
De andre eierne har flere ganger reagert på at Finn Pettersen ulovlig har tatt seg til rette. Frode Wilhelmsen klaget på det som da førte til befaringen i mai 2019.

Etter det har flertallet i sameiet klaget flere ganger.

Alta kommune var på ny befaring i september 2020, og fant også da ulovligheter.

På nyåret ble det sendt en ny klage fra styreleder Bishnu Chamlagai og Frode Wilhelmsen i sameiet Lunden 9.

I klagen skriver de to at sameiet aldri har gitt Finn Pettersen tillatelse til å bygge ulovlig loft, der Pettersen selv bor. De skriver også at leiligheten i 2. etasje er delt i to boenheter som Pettersen leier ut. De skriver også at det skaper store utfordringer i bomiljø, for mange beboere i bygget og stor usikkerhet i byggets brannsikkerhet, og at Pettersen bevisst har feilinformert øvrige seksjonseiere i saken.

(…)

iFinnmark kontaktet torsdag Finn Pettersen for kommentarer til avslaget om bruksendring fra Alta kommune. Han opplyste at han var opptatt i et møte, men også at han ikke ønsket å gi noen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt.

– Ring meg igjen om en uke, sa Pettersen, før han la på.

iFinnmarks journalist sendte etter det en tekstmelding til Pettersen om at iFinnmark ville publisere denne saken fredag, og at dersom Pettersen likevel ønsket å uttale seg i saken, så kunne han ta kontakt innen fredag klokken 10. Da klokken passerte 10 fredag, hadde vi ikke hørt noe fra Pettersen.»

Artikkelen ble publisert i papirutgaven Finnmark Dagblad 25. januar 2021.

KLAGEN:

Klager er den omtalte Finn Pettersen, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens 4.14 om samtidig imøtegåelse, idet han mener han hadde en avtale med journalisten at han skulle få svare om én uke. Klager skriver at han ikke ble kontaktet før nærmere to uker etterpå.

Klager anfører også brudd på VVP 3.7. Han mener journalisten har nektet å skrive at anmeldelsen mot ham er en hevnaksjon, som bunner i en tidligere episode der klager og en av beboerne var involvert.

TILSVARSRUNDEN:

iFinnmark avviser brudd på god presseskikk, og skriver:

«Finn Pettersen fikk tilbud om imøtegåelse den 21. januar 2021, men ønsket da ikke å kommentere saken. Da saken var planlagt publisert på nett dagen etter, 22. januar 2021, fikk Pettersen tilbud og frist til å svare innen kl. 10. den 22. januar 2021. Artikkelen var på trykk i papirutgaven av Finnmark Dagblad 25. januar 2021.

Det ble ikke gjort noen avtale mellom journalisten og Pettersen om at saken skulle stå i bero i en uke, for at Pettersen deretter skulle komme med en imøtegåelse. Dette er også medtatt i teksten i artikkelen.

(…) men det er mulig Finn Pettersen oppfattet det slik. I og med at han la på, og heller ikke responderte på tekstmeldingen som ble sendt, fremstår det som noe uklart.»

Redaksjonen avviser også det påståtte bruddet på VVP 3.7, og mener at en gammel episode klager ønsket avisen skulle omtale, ikke hadde noen relevans for forholdene som nå ble omtalt.

Klager fastholder at det var en avtale om at han skulle gi sitt svar om én uke, og skriver:

«Det stemmer at det var en samtale 21.1.2021 kl 15.03. Det ble dermed inngått en avtale om at Oddgeir Isaksen skulle ringe tilbake den 28.1.2021 som var Pettersen sin første anledning til å svare.»

iFinnmark hadde ikke ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 iFinnmark publiserte en artikkel om en bygge- og nabostrid i Alta. I artikkelen stod det at Alta kommune tidligere hadde avdekket flere ulovlige enheter i boligsameiet. Nå reagerte naboene igjen på at en av boligeierne etter deres mening ikke fulgte påleggene fra kommunen.

Klager er den omtalte boligeieren, som mener publiseringen bryter med punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om samtidig imøtegåelse. Klager mener han hadde en avtale med journalisten om at han skulle få svare på påstandene i artikkelen om én uke. Klager anfører også brudd på VVP 3.7, idet han mener journalisten nektet å skrive at naboklagen til kommunen mot ham var en hevnaksjon fra en av de andre beboerne.

 iFinnmark avviser brudd på god presseskikk, og viser til at klager fikk tilbud om samtidig imøtegåelse, men at han ikke ønsket å kommentere saken. Redaksjonen mener det ikke ble inngått en avtale mellom journalisten og klager om at saken skulle bero i en uke, for at klager kunne komme med en imøtegåelse. Redaksjonen avviser også brudd på VVP 3.7, og mener at en gammel episode klager ønsket at avisen skulle omtale, ikke hadde noen relevans for saken.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at iFinnmark tok telefonkontakt med klager før publisering av påklaget artikkel, men at klager ikke ønsket å uttale seg. Avisen fulgte også opp med en tekstmelding.

PFU mener klagepunktet som gjelder VVP 3.7 ikke er relevant, siden klager ikke ønsket å uttale seg om forholdene som ble omtalt i påklaget artikkel. På generelt grunnlag viser utvalget også til at pressens plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser, jf VVP 3.7, ikke kan leses som at mediene har en plikt til å publisere alt en kilde ønsker å formidle.

Utvalget merker seg at det står ord mot ord mellom avisen og klager når det gjelder en angivelig avtale om å avvente publisering. PFU kan ikke se at iFinnmark var presseetisk forpliktet til å vente én uke på klagers kommentar. Utvalget vil også vise til andre setning i VVP 4.14, der det heter at debatt, kritikk og nyhetsformidling ikke må hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

PFU minner om at de som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. VVP 4.14. PFU registrerer at det dreier seg om en sak som er omtalt tidligere, der klager uttalte seg. Det er imidlertid uklart hva redaksjonen forela klager da han fikk tilbud om samtidig imøtegåelse. Utvalget minner om at for at muligheten til samtidig imøtegåelse skal bli reell, kreves det at den angrepne part forelegges de konkrete beskyldningene som skal publiseres.

Etter en samlet vurdering har iFinnmark ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 27. oktober 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Ylva Lindberg, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana