Finnsnes legevaktsentral v. leder Karsten Kehlet mot Troms Folkeblad

PFU-sak 133/02


SAMMENDRAG:
Troms Folkeblad (Folkebladet) hadde fredag 23. august som hovedoppslag på førstesiden: « Nektet hjelp – Sjokkmøte med legekontor ». I henvisningsteksten het det:

« Seks år gamle Joakim brakk hånden etter å ha veltet på sykkel. Legekontoret på Finnsnes ville sende gutten til fastlegen 11 mil unna. – Helt forkastelig, sier mamma Camilla Pedersen. »

Oppslaget var illustrert med et trespaltet bilde av seksåringen, med gipset arm og bandasje i ansiktet.

Inne i avisen gikk reportasjen over halvannen nyhetsside, med hovedtittelen « Sjokkmøte med legekontoret » og undertittelen « Sønnen stygt skadd, bedt om å kjøre omvei til Skaland ». Etter å ha skildret omstendighetene omkring selve uhellet, forteller moren:

« – Da vi endelig satt på venterommet på Finnsnes, kom en sykepleier bort til oss og spurte hvor vi kom fra. Vi svarte som sant var. Da ga hun beskjed om at vi måtte være klar over at de ikke hadde noen plikt til å hjelpe oss. Vi måtte henvende oss til kommunelegen i Berg.

– I mellomtida gikk det flere leger forbi. Alle så hvilken tilstand Joakim var i. Men ingen gjorde antydning til å undersøke ham.

– Sykepleieren forklarte at legene var opptatt med å avslutte papirarbeidet for dagen. Men hun kunne høre med legen som skulle på vakt klokka 1530 om han orket å kikke på gutten.

– Det gjorde han heldigvis. Legen, som het Ronny Andreassen, var fryktelig grei. Han trengte bare noen minutter på å konstatere beinbrudd og rekvirerte straks plass ved sykehuset. På sykehuset måtte Joakim få narkose før armen hans ble rettet ut.

Camilla Pedersen sier at hun blir kokforbannet jo mer hun tenker tilbake på hendelsen. – Jeg synes mottakelsen vi fikk på Finnsnes, var helt forkastelig. En ting er regler. Men når det sitter en forslått, blodig gutt foran deg må det gå an å utvise menneskelig skjønn. Når folk trenger øyeblikkelig hjelp, må de kunne få det uten spørsmål om hvilken side av kommunegrensa de kommer fra, sier Pedersen. »

Til slutt i hovedartikkelen er også lege Ronny Andreassen intervjuet. Han vil ikke kritisere kollegene, men sier at han personlig føler det leit at Pedersen og sønnen ikke fikk hjelp med en gang. «- Spesielt når de hadde kjørt så langt, sier Andreassen.»

I en underartikkel, med tittelen « – Et resultat av fastlegeordninga », uttaler kommunalsjefen i Lenvik bl.a.:

«- Etter at fastlegeordninga ble innført er det innskjerpet at folk som trenger legehjelp skal henvende seg til legekontoret i kommunen de bor i eller til sin fastlege. (…) – På legekontoret på Finnsnes er dagene fullbooket. Legene har nok med å ta seg av sine faste pasienter. Det blir kaos om vi skal la det bli fritt fram for folk også utenom kommunen å henvende seg til kontoret .»

I en annen underartikkel, under tittelen « – Firkantig system », er også kommunelege Anders Norberg i Berg intervjuet. «Norberg sier det heller ikke er populært når han ber legekontoret på Finnsnes trå til i tilfeller hvor det er enklest for pasienten.»

KLAGEN:
Klager er Finnsnes legevaktsentral ved dens leder, Karsten Kehlet. Det klages dels over oppslaget på førstesiden og dels over dekningen inne i avisen.

«Reportasjen etterlater det inntrykk at man var uvillig til å behandle den skadde 6-åring, samt at man ønsket at han skulle dra til et annet legekontor for behandling. Dessuten etterlater det inntrykk av at 6-åringen måtte vente lenge på legehjelp, hvilket heller ikke er tilfellet. Etter samtale med vakthavende lege, sekretæren som tok mot Camilla Pedersen og hennes sønn i resepsjonen og sykepleieren på skadestuen tegner seg følgende bilde av forløpet.

1. Pasienten ankom kl. 15.10 og ble bedt om å gå til skadestuen hvor han og hans mor ble tatt imot av sykepleier.
2. Lege Ronny Andreassen startet behandling før kl. 15.25. Der gikk altså mindre enn 15 minutter fra ankomst til behandling ble iverksatt.
3. I disse 15 minutter ble pasienten flere ganger tilsett av sykepleier.
4. Vakthavende lege var opptatt og sykepleier og vakthavende lege mente derfor at det var mest hensiktsmessig at pasienten ventet inntil Ronny Andreassen kom. Han var ventet i løpet av få minutter.
5. Det var på intet tidspunkt tale om at pasienten ikke ville bli behandlet på Finnsnes legekontor.
6. Det var på intet tidspunkt tale om at pasienten skulle kjøre tilbake til Berg kommune for å få hjelp.

Det er min oppfattelse at Folkebladet bryter punkt 3.2 i Vær varsom plakaten. Folkebladet var aldri i kontakt med ledelsen på legekontoret for å avklare våres oppfattelse av hendelsesforløpet. Overskriften (?Nektet hjelp?) er direkte i strid med fakta og strider dermed mot pkt. 4.4 i Vær varsom plakaten. »

TILSVARSRUNDEN:
Troms Folkeblad s redaktør forklarer at Camilla Pedersen tok kontakt med avisen, «nettopp fordi hun følte at hun ved legekontoret på Finnsnes hadde møtt en uvilje til å ta imot henne og hennes sønn. Det hun reagerte sterkest på var beskjeden hun fikk fra en sykepleier om at ? hun måtte være klar over at de ikke hadde noen plikt til å hjelpe henne – hun måtte henvende seg til legekontoret i hjemkommunen Berg. ? Da hadde hun allerede kjørt en time for å komme til legekontoret på Finnsnes.»

« Folkebladet forsøkte å innhente kommentarer fra ansvarlige ved legekontoret. Da vår journalist la fram saken for vedkommende som tok telefonen, fikk han forklart at ?man hadde stort arbeidspress og måtte prioritere de faste pasientene først?. (…) Journalisten henvendte seg derfor til kommunalsjef Margrethe Hagerupsen i Lenvik kommune, som er den øverst ansvarlige for legetjenesten .»

«Vi snakket også med kommunelege Ronny Andreassen, som var den som undersøkte gutten. Han framstilte det slik at han ? personlig syntes det var leit at ikke gutten hadde fått hjelp tidligere, spesielt siden de hadde kjørt så langt. ? I denne uttalelsen ligger det implisitt en kritikk og en bekreftelse på at Camilla Pedersen og hennes sønn ikke hadde fått noen god mottakelse .»

«Folkebladet har i flere reportasjer påpekt mangler i legedekningen på grunn av det rigide skillet ved kommunegrensene i denne regionen. (…) Kommunelegen i Berg, Anders Norberg, bekrefter i denne reportasjen at systemet er firkantet – det samme gjør kommunal-sjef Margrethe Hagerupsen.»

Når det gjelder klagerens henvisning til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk, heter det i avisens tilsvar: «Som mor til gutten, og førstehånds kilde til det som skjedde, må
hun ansees som troverdig. Hennes kritikk underbygges av intervjuet med lege Ronny Andreassen…». Samlet sett mener Folkebladet at kildegrunnlaget må betraktes som fullt forsvarlig .

«Klageren mener at tittelen ? Nektet hjelp ? er direkte i strid med fakta, og strider mot Publiseringsregler pkt. 4.4. Vi hevder at det er fullt grunnlag for tittelen, all den tid legekontoret på Finnsnes ga beskjed om at de ikke hadde plikt til å hjelpe Camilla Pedersen og hennes sønn, og at hun måtte henvende seg til kommunelegen i Berg. Pedersens opplevelse var åpenbart at hun ble nektet hjelp. Det videre hendelsesforløp bekrefter også at var nærmest tilfeldig at sønnen fikk behandling av legen som kom på vakt kl. 15.30: De andre legene hadde ikke tid – vaktlegen hadde heldigvis tid . »

Klageren fastholder at avisen ikke har innhentet opplysninger fra personer som kunne gi en annen vinkling på hendelsesforløpet. Uten å betvile morens troverdighet, vises det til at « en sak har alltid to sider og Troms Folkeblad har bevisst valgt kun å vurdere informasjoner fra den ene part .» «Ronny Andreassen understreker selv at han ikke ønsker å kritisere noen og Troms Folkeblad overtolker grovt en empatisk bemerkning fra legen.»

Det understrekes igjen at det aldri var tale om å nekte hjelp til 6-åringen. Når det i redak-tørens tilsvar heter at ? vaktlegen hadde heldigvis tid ?, mener klageren dette er «en litt flåsete tolkning av hendelsesforløpet. Igjen velger han å tolke uten å vite.» « Man har valgt å belyse saken utelukkende ut fra utsagn til et oppskaket foreldrepar og er vel dermed også på grensen til å være en overtredelse av pkt. 3.9. »

Avisen mener fortsatt at den aktuelle hendelsen var «et godt konkret eksempel på de mangler i legedekningen Folkebladet har påpekt i tidligere nyhetsartikler». Videre opplyses det at avisen i ettertid har vært i kontakt med Camilla Pedersen, som bestrider klagerens framstilling av hendelsesforløpet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Troms Folkeblad, der avisen satte et kritisk søkelys på hvordan en skadet seksåring og hans mor skulle ha blitt mottatt ved Finnsnes legekontor. På vegne av legekontoret påklages avisens framstilling av hendelsesforløpet, ensidig basert på intervju med moren. Klageren mener Folkebladet har forsømt sin undersøkelsesplikt ved ikke å kontakte legekontorets ledelse for å høre dens oppfatning. Dessuten påpeker klageren at førstesidetittelen «Nektet hjelp» var direkte i strid med fakta.

Troms Folkeblad tilbakeviser klagen på alle punkter, også det som angår tittelbruken. Avisen mener å ha hatt et fullt forsvarlig kildegrunnlag, og viser til moren og hennes troverdighet, legen som til slutt behandlet seksåringen og kommunalsjefen med det øverste ansvaret for legekontoret. Det opplyses at avisen også forsøkte å innhente kommentarer fra legekontorets ledelse, men fikk til svar at pasientene måtte prioriteres.

Pressens Faglige Utvalg mener Troms Folkeblad var i sin fulle rett til å ta for seg episoden på Finnsnes legekontor og sette den i sammenheng med praktiseringen av den omstridte fastlegeordningen.

Utvalget konstaterer imidlertid at oppslaget framstår som en ensidig anklage mot legekontoret, uten at de direkte ansvarlige fikk anledning til å komme samtidig til orde med sin versjon. På denne bakgrunn finner utvalget det uakseptabelt når avisen valgte å bringe reportasjen i den form den fikk, og dertil med en konstaterende og villedende førsteside-tittel. Utvalget kan ikke se at de øvrige kilder på noen måte oppveier det faktum at legekontorets ledelse ikke fikk forklare seg.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om titler som går lengre enn det er dekning for i stoffet. Dessuten viser utvalget til punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Troms Folkeblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. oktober 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Annette Groth, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Henrik Syse