Nord-Aurdal kommuner v. rådmann Omar Dajani mot Valdres

PFU-sak 132/13


SAMMENDRAG:

Valdres hadde fredag 3. mai 2013 en førstesidehenvisning med tittelen «- Nesten lureri».

Henvisningstekst:

«Tore Sveum i Stopp Mobbing mener kommunestyret i Nord-Aurdal lures med manglende mobbefakta fra administrasjonen.»

Inne i avisen var tittelen «Får mobbeplan i retur» og undertittel «- Dette er på grensa til lureri».

Ingress:

«Handlingsplanen mot mobbing i Nord-Aurdal ble kraftig kritisert i hovedutvalget. Nå sender kommunestyret planen i retur til utvalget. Tore Sveum i Stopp Mobbing mener kommunestyret lures med manglende fakta.»

Videre i brødteksten:

«- Går kommunestyret mot hovedutvalgets forslag er det unikt politisk sett, samt på grensa til lureri fra administrasjonens side basert på innstillingens innhold. Som forening må vi sterkt uttrykke vår bekymring for elevene i Nord-Aurdal hvis skolene ikke evner å fange opp elevene som mobbes og sette inn adekvate tiltak, sier Tore Sveum i Stopp mobbinga.»

Videre i artikkelen framgår det at administrasjonen skal legge fram en ny plan, og Aps gruppeleder i kommunestyret uttrykker tillit til at den nye planen blir bedre. Senere i artikkelen:

«Dette vedtaket får Tore Sveum, leder i Stopp mobbinga, til å se rødt:

Lureri (mellomtittel)

– Her lures kommunestyret med manglende fakta, eller rettere sagt feilpåstander om situasjonen i kommunen. Nord-Aurdal har ifølge elevundersøkelsen i flere år ligget langt over landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing.»

Onsdag 8 mai kom kommunen, ved ordfører og kommunalsjef, til orde med et innlegg. Der anføres det at påstanden om at kommunestyret lures er fullstendig grunnløs og at kommunestyret hvert år er blitt forelagt tilstandsrapporten om mobbing.

KLAGEN:

Klager er Nord-Aurdal kommune ved rådmannen. Kommunen reagerer på at Valdres har videreformidlet påstander om lureri uten at det ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse. Det vises i klagen til veilederen om samtidig imøtegåelse, der uttrykket svindel er brukt som eksempel på uttrykk som utløser en slik rett til imøtegåelse. Kommunen mener uttrykk som «nesten lureri» og «lures» faller i samme kategori.

I klagen vises det til at det har vært kontakt med avisens ansvarlige redaktør etter publiseringen, og til at redaktøren har ment at artikkelen var et ledd i en artikkelserie, noe som skulle frita avisen for kravet om samtidig imøtegåelse. Igjen viser kommunen til veilederen, der det heter at tidligere uttalelser ikke opphever en rett til samtidig kommentar.

TILSVARSRUNDEN:

Valdres anfører i sitt tilsvar at avisen er enig med rådmannen i at «direkte imøtegåelse i prinsippet er det beste. Men vi valgte altså ikke å kontakte administrasjonen i dette tilfellet fordi vi anså kommunens ståsted godt belyst». Det vises også til at det ble åpnet for et leserinnlegg som ble publisert i neste avis. Det opplyses også at redaksjonen tilbød seg å intervjue rådmannen eller andre om saken, noe som ble avvist.

Avisen viser ellers til et brev som ble sendt rådmannen. I dette går redaktøren gjennom hva avisen har skrevet om saken og han redegjør for avisens syn. Redaktøren konkluderer med at avisen over tid har hatt en balansert dekning av den omtalte saken. Avisen har vedlagt en artikkel fra 10. april der FrP kritiserer planen, og et intervju med ordfører og rektor dagen etter, der de to avviser og imøtegår FrPs utspill.

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Nord-Aurdal kommune, ved rådmannen, mener Valdres brøt god presseskikk da avisen omtalte at en handlingsplan om mobbing i skolen ble returnert til administrasjonen for videre bearbeiding. I artikkelen var lederen for den lokale aksjonen Stopp mobbinga intervjuet. Han hevdet at administrasjonen har lurt kommunestyret og brakt feilaktige påstander om situasjonen i kommunen. Klagen dreier seg utelukkende om at kommunen ikke fikk komme samtidig til orde med sine synspunkter.

Valdres avviser klagen. Avisen er enig med kommunen om at samtidig kommentar er et godt prinsipp, men mener at det i det påklagede tilfellet har vært en så god dekning av saken at kommunens vurderinger var kjent for leserne. Det vises videre til at kommunen fikk et innlegg på trykk påfølgende uke.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke viktigheten av at parter i en konflikt blir hørt, men må samtidig gjøre det klart at ikke alle påstander utløser en rett til samtidig imøtegåelse, etter kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Utvalget har notert seg at avisen, i tråd med god skikk, ga plass til et tilsvar fra kommunen, og at partene i etterkant av behandlingen i PFU skal møtes for å avklare om det som skjedde bør få betydning for den fremtidige kontakten mellom redaksjonen og kommunen.

Videre konstaterer utvalget at Valdres har hatt tidligere dekning av det omtalte forholdet, og at kommunens synspunkter ble gjengitt et par uker før det påklagede oppslaget. Utvalget finner likevel at det i det påklagede tilfellet dreier seg om nye påstander med et slikt innhold – «lureri» – at det forutsatte en ny mulighet for den angrepne, altså kommunen, til å imøtegå eller kommentere disse.

Valdres har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. juni 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg
Alexandra Beverfjord, Henrik Syse