Advokat Andreas Bjørn Salvesen p.v.a. klient mot Farsunds Avis

PFU-sak 132/04


SAMMENDRAG:
Farsunds Avis hadde onsdag 7. april 2004 som hovedoppslag på førstesiden: » Beruset
14-åring lurte trafikkdøden «. I henvisningsteksten het det:

«Tre Farsunds-gutter på 14 og 15 år slapp fra en kollisjon i høy fart mot et steingjerde med bare små skader ved Lunde rundt klokken halv fem i går morges. Den uerfarne sjåføren mistet kontrollen over bilen som roterte 360 grader i luften og stoppet femti meter fra der den kjørte ut. 14-åringen bak rattet hadde drukket alkohol og rappet nøkkelen til farens bil mens foreldrene sov.»

Oppslaget var illustrert med et større bilde av den omtalte bilen, tydelig skadet. Bildeteksten lød: » Kupeen hvor de tre ungguttene satt er utrolig nok temmelig uskadd. Understellet har tatt imot støyten mot steingjerdet .»

Inne i avisen dekket omtalen av hendelsen en hel nyhetsside, under tittelen » 14-åring vraket pappas BMW » Ingressen lød:

«14-åringen fra Farsund drakk brennevin og tok farens bilnøkler mens foreldrene lå og sov. Med to kamerater i bilen endte ferden en hårsbredd fra døden på et jorde ved Lunde i går morges.»

I siste avsnitt i artikkelen, under mellomtittelen » Drakk brennevin «, het det:

«14-åringen bak rattet på farens bil har erkjent overfor politiet at han hadde drukket brennevin før han kjørte avgårde. ? Det er tatt blodprøve av 14-åringen. Alle guttene er jo uansett langt under den kriminelle lavalder. Dette blir eventuelt en sak for barnevernet. Om denne episoden får noen konsekvenser i forhold til bilsertifikat er for tidlig å si noe om, kommenterer politiførstebetjent Alv Lundegaard, som i går var i kontakt med guttens foreldre. ? Når ungdommer begynner å kjøre som 14-åringer er det en tankevekker. Med promille i tillegg er det ekstra galt, legger Alv Lundegaard til.»

Tirsdag 20. april hadde Farsunds Avis en én-spaltet henvisningstekst om samme sak på førstesiden. Under tittelen » Løy om alkohol » het det:

«Blodprøven av den 14 år gamle Farsund-gutten som i påsken tok farens BMW og vraket bilen mot et steingjerde med to kamerater i bilen, viser at gutten ikke hadde drukket alkohol i forkant av ulykken, slik han selv forklarte til politiet .

I artikkelen inne i avisen, illustrert med bilvraket, opplyste avisen:

«Løy for politiet»

«14-åringen fra Farsund, som i påsken rappet bilen til faren og senere vraket BMW-en i en steingard på Lunde med to kamerater som passasjerer, løy til politiet om at han hadde drukket alkohol.»

«Politiførstebetjent ved Agder politidistrikt Farsund, Alv Lundegaard, mottok i går morges blodprøven som ble tatt av 14-åringen da han lå på Sørlandet sykehus Kristiansand.
? Blodprøven er negativ. Til politibetjenten som avhørte gutten mens han var på sykehuset erkjente han å ha drukket en del Jägermeister i forkant av kjøringen. Gutten har dermed gitt uriktige opplysninger til politiet første gang. Hvorfor gutten velger å lyve til politiet om en sånn sak blir en spekulasjon, kommenterer Alv Lundegaard.»

«Politiet har ennå ikke mottatt rapporten fra Biltilsynet som var på åstedet for å anslå farten bilen har holdt. ? Jeg vil igjen understreke at det er fantastisk at ingen ble alvorlig skadet i denne sammenhengen. Det er fokuset som politiet har på denne saken. Vi kommer til å avhøre alle guttene som var med i bilen og se videre hva som skjer, forklarer Alv Lundegaard.»

I bildeteksten het det: » Blodprøven av 14-åringen som satt bak rattet da denne BMW-en ble smadret i påsken, viser at gutten ikke hadde drukket alkohol slik han selv forklarte til politiet. »

KLAGEN:
Klager er den omtalte 14-åringen, i samarbeid med sine foreldre og via advokat. Klagen gjelder begge reportasjene. Forut for klagen til PFU har det foregått korrespondanse mellom
klagerens advokat, politiet og Farsunds Avis. Denne korrespondansen inngår som en del av klagen.

Når det gjelder første artikkel, 7. april, gjelder klagen opplysningen om at 14-åringen var beruset, slik det fremgår blant annet i tittelen på første side. I den andre artikkelen, 20. april, gjelder klagen opplysningen om at 14-åringen løy til politiet om at han hadde drukket alkohol. Klageren anfører at opplysningen om beruselse var uheldig, ettersom gutten ikke var beruset, noe blodprøven også viste. Advokaten viser videre til et brev til journalisten, der han ba om å få opplyst hvordan avisen kunne beskrive 14-åringen som beruset. I svaret fra avisens redaktør heter det:

«Vi rykket ut til ulykkesstedet og gjorde våre observasjoner samtidig som vi snakket med politiets etterforsker som var på stedet. I tillegg tok vi kontakt med politiet senere på dagen og fikk opplyst at den unge sjåføren hadde erkjent å ha drukket en del ?Jegermeister? før bilturen. Som kjent skal det svært lite alkohol til før en 14 år gammel sjåfør er å anse som beruset i trafikkmessig sammenheng. Dette sammenholdt med observasjoner på ulykkesstedet, gjorde at vi brukte betegnelsen ?beruset? om sjåføren. Dette framsto for oss som fakta i saken.»

Klagerens advokat oppfatter, ifølge klagebrevet, dette som at » Farsunds Avis bekrefter at begrepet beruselse var tatt inn som en antagelse som ble presentert som et faktum i saken «.

En henvendelse til politiet fra advokaten med forespørsel om «hva som er fortalt til avisen, slik at man fra denne side kan definere feilkilden», førte til følgende svar:

«… mistenkte (14-åringen; sekr. anm.) erkjente å ha kjørt bilen samt å ha drukket noe Jägermeister kvelden før. Dette ble ført i politiets vaktjournal, og senere referert for pressen av politioverbetjent Alv Lundegaard «.

I et nytt brev til avisen anfører advokaten at det ikke forelå noe grunnlag for å hevde at gutten var beruset og at det han opplyste til politiet, var at han hadde drukket «en kork Jægermeister» før han hadde lagt seg kvelden i forveien. » Gutten var således verken beruset eller har løyet i forhold til beruselsen .»

TILSVARSRUNDEN:
Farsunds Avis avviser klagen og skriver blant annet i sitt tilsvar:

«Vår kontakt med politiet etterlot ingen tvil hos oss om at promille var en medvirkende årsak til ulykken. Vi hadde derfor solid kildemessig grunnlag for å slå fast at beruselse var en av årsakene til ulykken. Vår tilstedeværelse på stedet noen timer etter ulykken bekreftet dette inntrykket. (…) Når det viste seg at gutten ikke var beruset, oppsto et nytt spørsmål. Hvorfor hadde gutten gitt uriktige opplysninger om dette . Dette ville vi ikke spekulere i, men det kan være liten tvil om at gutten gjennom politiet selv har vært den viktigste kilden til vår første konklusjon. (…) At han ikke var beruset, ble kjent for offentligheten så snart vi fikk resultatet av blodprøven (Jfr. artikkel 20/4 04) At han løy for politiet, mener vi fortsatt
var tilfelle. (…) Det må også presiseres at Farsunds Avis ikke har identifisert gutten. Jungeltelegrafen herjer på alle mindre steder, helt uavhengig av hva avisen skriver.»

Klageren er enig i at hendelser som dette bør omtales, men fortsetter:

«Imidlertid blir det feil når avisen opplyser at man hadde solid kildemessig grunnlag for å slå fast at beruselse var en av årsakene til ulykken, når det i ettertid viser seg at man ikke hadde faktisk grunnlag ? overhodet ? for å anføre dette. Når det faktiske grunnlag ikke indikerer beruselse som årsak til ulykken, er det objektivt sett åpenbart feil å anføre dette i artikkelens overskrift. Da avisen ble kjent med dette, beklaget man intet, men opplyste at årsaken til at den uriktige fremstillingen i overskriften om beruselse var kommet frem, var utløst av guttens løgn.»

Farsunds Avis gjentar i sitt siste tilsvar argumentene for at avisen mener det ikke foreligger noe brudd på de presseetiske reglene. Avisen påpeker igjen at gutten ikke ble identifisert, og at han selv ga politiet feilaktige opplysninger om at han hadde drukket alkohol. «Opplysningen om beruselse blir korrigert så snart denne forelå.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en 14-åring via advokat, mener Farsunds Avis opptrådte i strid med god presseskikk da avisen omtalte ham som beruset i forbindelse med en trafikkulykke der han var fører av farens bil. Klageren mener det også var et pressetisk overtramp da avisen i en senere artikkel hevdet at han hadde løyet til politiet om beruselsen.

Farsunds Avis avviser klagen og påpeker at det var klageren selv som opplyste til politiet at han hadde drukket alkohol før bilturen og at politiet videreformidlet dette til avisen. Videre mener avisen at gutten åpenbart løy, i og med at han ga feilaktige opplysninger til politiet.

Pressens Faglige Utvalg mener Farsunds Avis var i sin fulle rett til å omtale ulykken, noe klageren ikke har bestridt . Utvalget mener dessuten at spørsmålet om føreren var beruset eller ikke, hører hjemme i en slik omtale, selv om dette utvilsomt ville være en belastning for de berørte.

Utvalget vil generelt påpeke at redaksjonenes forhold til politiet er ett av pressens mange dilemmaer, idet politiet ofte er eneste tilgjengelige kilde, særlig på tidlige stadier i en sak. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at politiets uttalelser og avisens egne observasjoner på ulykkesstedet, utgjør kildegrunnlaget. Så langt utvalget kan se, hadde avisen akseptabel dekning for å omtale klageren som beruset, selv om dette i etterkant viste seg ikke å stemme. Utvalget legger dessuten til grunn at det var klageren selv som opplyste til politiet at han hadde drukket alkohol, noe avisen senere måtte kunne karakterisere som løgn. For øvrig legger utvalget avgjørende vekt på at avisen anonymiserte klageren.

Farsunds Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller