Adv. firma Folkman & Co v. adv. Anders Folkman, p.v.a klient mot Firda

PFU-sak 131/04


SAMMENDRAG:
Firda brakte fredag 11. juni 2004 et førstesideoppslag med tittelen «Valdsdømt var i Førde under drapet». Bakgrunnen for oppslaget var den pågående etterforskningen i forbindelse med drapet på studenten Anne Slåtten. I henvisningsteksten står det:

«Politiet stadfestar at ein mann som er dømd for vald mot ei ung kvinne med døden til følgje, var i Førde i helga då Anne Slåtten vart drepen. Mannen vart dømd til fengsel utan vilkår, men har anka saka, og sit difor ikkje i fengsel. Lensmann Kjell Fonn vil ikkje kommentere om politiet har sjekka mannen inn eller ut av saka».

Inne i avisen er saken plassert som en mindre sidesak under tittelen «Kjend valdsmann var i Førde i helga». Teksten er i sin helhet som følger:

«Ein mann som er dømd for vald mot ei ung kvinne med døden til følgje, var i Førde i helga. Lensmann Kjell Fonn stadfestar at politiet kjenner til at mannen var i Førde i helga, men vil ikkje kommentere om dei har sjekka mannen inn eller ut av saka. Tingretten dømde mannen til fengsel utan vilkår, etter at ei ung kvinne døydde som følgje av valden ho vart utsett for. Mannen er likvel ikkje inne til soning, ettersom han har anka dommen og ankesaka ikkje har blitt behandla enno. Mannen er ikkje frå Førde, men det er klart at han har vore i Førde ei tid.»
KLAGEN:
Klageren, en advokat på vegne av den omtalte, voldsdømte mannen, viser til at politiet «hadde gitt klart uttrykk for at det ikke var noen mistenkte i saken, også direkte overfor Firda. Måten saken presenteres på insinuerer klart at vår klient kan ha hatt noe med drapet å gjøre, og vil naturlig kaste lesernes mistanke på ham. Dette oppleves selvsagt som svært krenkende og belastende. I forholdsvis små miljø som i Førde, og på mannens opprinnelige hjemsted, er det flere som ut fra det som ble skrevet i Firda kunne slutte seg til hvem som var omtalt. Dette skyldes at dette var en spesiell sak i distriktet og at den forholdsvis nylig har vært oppe til doms.» Etter klagerens syn er mannen indirekte identifisert og forhåndsdømt gjennom oppslaget. Videre bemerker klageren at oppslaget ikke står i forhold til omtalen av saken inne i avisen.

TILSVARSRUNDEN: Firda viser til at avisen har fulgt drapet på Anne Slåtten tett, men at redaksjonen har vært forsiktig i sin omtale. Firda påpeker at det i en helhetsdekning alltid vil være en eller flere som vil kjenne seg uthengt. «I drapssaker vil ofte grunnen til det vere at ein eller fleire personar har gjort kriminelle handlingar før, som gjer at dei må forvente slikt søkelys. Dei er såkalla moduskandidatar.»

Firda anfører at avisen valgte å gå «særs langt i å anonymisere personen. Vi fortalde til dømes ikke kva valdshandling han hadde gjort og blitt dømd for, kor handlinga skjedde, kor gamal personen er, kor han kjem i frå eller når handlinga skjedde. Det er med andre ord ingenting i vår sak som seier noko om kven denne valdsmannen er eller kor han har halde til i Førde eller andre stader. » Etter Firdas mening var opplysningene relevante for folk i Førde, og redaksjonen viser til at informasjonen er bekreftet av politiet. «Vi fortel kun at slik var det, og slett ikkje noko meir.»

Videre påpeker Firda at den omtalte valdsmannen har stått fram anonymt i VG «dagen etter Firda-oppslaget?Der let dei landets største avis fortelje detaljar frå domsslutningen ? som til dømes nøyaktig kva valdshandling han vart dømd for.»

Klageren viser til at oppslaget i VG var voldsmannens måte å forsvare seg på etter at han var brettet ut i Firda. «Dette ville selvsagt ikke skjedd om Firda hadde valgt å behandle innholdet i notisen i hht vær varsom plakatens pkt. 4.4.»

Firda ser det som helt absurd at klageren skulle måtte gå ut i VG, dersom de var redd for identifisering. «Identifiseringa var kun muleg etter at advokat og klient hadde brettet saka ut i VG, og der identifiserte personen ved å detaljert fortelle om kva grovt brotsverk han hadde gjort og var blitt dømd for.»

Videre minner Firda om at avisen ikke har sitt dekningsområde der den fornærmede mannen kommer fra. «Det har VG!».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag i Firda i forbindelse med en pågående drapsetterforskning i Førde. I oppslaget konstateres det at en tidligere voldsdømt mann var i Førde den helgen drapet skjedde. Klageren, den omtalte voldsmannen representert ved advokat, reagerer på omtalen, og mener seg identifisert og forhåndsdømt. Videre påpeker klageren at det er et misforhold mellom avisens oppslag og omtalen, som er i notisform, inne i avisen.

Firda avviser at mannen er identifisert og forhåndsdømt. Redaksjonen påpeker at verken alder, sted og tidspunkt for voldshandlingen, eller hvor mannen bor, er nevnt i reportasjen.
Avisen påpeker at politiet har bekreftet informasjonen, men at de ikke ville opplyse om mannen var sjekket inn eller ut av saken. Etter redaksjonens mening var opplysningene om mannen relevante for avisens lesere, og avisen påpeker at Firda ikke har sitt dekningsområde der den fornærmede mannen kommer fra.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje.»

Etter utvalgets mening måtte Firda fritt kunne meddele publikum at en tidligere voldsdømt mann var i Førde på drapstidspunktet, i en fastlåst drapssak hvor politiet fortsatt leter etter gjerningsmannen. Selv om det er et betydelig misforhold mellom førstesideoppslaget og selve omtalen av saken inne i avisen, vil utvalget påpeke at en slik presentasjon ikke nødvendigvis er et presseetisk overtramp. I dette tilfellet legger utvalget avgjørende vekt på at mannen ikke er identifisert ved navn, bilde, alder eller bosted, og videre at avisen har tatt de nødvendige forbehold når det gjelder et mulig skyldspørsmål. Utvalget merker seg også at politiet ikke ville kommentere om mannen var sjekket inn eller ut av saken.

Firda har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller