Nordland fylkeskommune v. informasjonssjef Geir Johnsen mot NRK

PFU-sak 130/09


SAMMENDRAG:

NRK Nordland (TV) brakte 25. mai 2009 et nyhetsinnslag som ved starten av distriktssendingen ble presentert med skjermplakaten «Ungdom tvinges bort» og følgende sagt fra studio:

«- Sterk misnøye med å legge ned flere skoleklasser i Vågan, ungdom vil snu ryggen til kommunen, mener lærere.»

I studiointroen til selve innslaget het det senere:

«- Et forslag om å legge ned flere skoleklasser fører til misnøye i Vågan. Fylkesrådet mener at Aust-Lofoten videregående skole må avvikle tre av sine tilbud. Det vil gi så få skoleklasser i kommunen at mange må flytte bort og bo på hybel etter tiende klasse.»

Og journalisten sier innledningsvis i selve reportasjen:

«- Aust-Lofoten videregående skole kan bli redusert med tre ulike klasser fra høsten av dersom et forslag går igjennom i fylkesrådet. Da må mange flere flytte på hybel.»

Fra elevhold uttykkes skepsis til hybelliv, innen reporteren opplyser:

«- Kuttforslaget rammer blant annet reiselivsstudiet, og det er rart, synes ungdommen i Lofoten.»

Utsagnet bekreftes av ytterligere en elevuttalelse, innen reporteren fortsetter:

«- Lærerne ved skolen mener at forslaget til kutt er så dramatisk at situasjonen nå er alvorlig.»

En av lærerne ved Aust-Lofoten videregående skole uttaler seg:

«- Den alvorligste konsekvensen er et 32 sekstenåringer må flytte ut av kommunen for å få tatt videregående opplæring. Det synes jo vi er veldig alvorlig.»

Reporteren:

«- I dag har fagforeningen ved skolen hatt flere møter for å finne ut hvordan de skal ta tak i situasjonen for å unngå kutt.»

Og den samme læreren tilføyer:

«- Ja, vi er veldig frustrert. Det handler både om tilbudet til elevene, men det handler også om kompetansen på skolen, som vil forsvinne hvis linjene blir nedlagt. Så det oppleves, ja, veldig dramatisk for oss.»

Reporteren opplyser til slutt at «de endelige vedtakene i saken blir gjort i neste uke».

KLAGEN:

Klager er Nordland fylkeskommune ved informasjonssjef Geir Johnsen, med bakgrunn i kritikken som i NRK-innslaget ble rettet mot fylkesrådets forslag. «Kritikken ble framsatt av lærer og elever uten at fylkesrådet, som den angrepne part, ble gitt anledning til å kommentere eller korrigere påstandene. Verken i samme sending eller påfølgende sendinger.»

«Fylkeskommunen har ingen innvendinger til at lærere og elever gis anledning til å ytre seg om hvordan de opplever situasjonen. Men det er ikke bra for en viktig samfunnsdebatt at slike ubalanserte og mangelfulle innslag blir stående uimotsagt. Etter vårt syn gir innslaget et feilaktig bilde av den faktiske situasjon for elevene og skolen som blir berørt.»

«Fylkeskommunen blir blant annet klandret for at klassen for reiseliv ikke blir opprettholdt. Til det burde kanskje journalisten opplyst at det kun var tre søkere til nettopp klassen for reiseliv? Det ville i alle fall blitt opplyst om fylkeskommunen fikk slippe til i saken.»

«Etter vårt syn representerer innslaget et brudd på publiseringsreglene om saklighet, men først og fremst et brudd på 4.14 og 4.15 om tilsvarsretten.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK opplyser i sitt tilsvar at «TV-saken om nedleggelse av videregående skoleklasser ved Aust-Lofoten videregående skole i Vågan er en av flere saker som NRK Nordland har laget vedrørende en politisk prosess, der fylkesrådet i Nordland i forbindelse med budsjettbehandlingen i Nordland fylkeskommune foreslår å legge ned klasser ved flere videregående skoler.»

«NRK Nordland mener at vi har et ansvar i samfunnsdebatten, og at vi både har plikt og rett til å se konsekvenser av foreslåtte politiske vedtak. Forslaget om å legge ned skoleklasser er fremmet som ledd i en vanlig politisk prosess i forhold til offentlig budsjettbehandling, og vi har fått inn reaksjoner fra vanlige folk, de som berøres av forslagene. I denne saken fra Vågan er dette elever og lærere.»

«Det rettes ingen personangrep mot noen, ei heller beskyldninger mot institusjon, som skal foranledige noen rett til samtidig imøtegåelse. Til sammenligning er det heller ikke slik at regjeringen på nasjonalt plan har krav på å få ”forsvare” hver enkelt post i forslag til nasjonalbudsjett hver gang mennesker som blir berørt av forslag slipper til med sine reaksjoner.»

«I dekningen av en løpende sak om fylkesbudsjettet kommer selvsagt politikerne til orde, så også i denne saken. I vår dekning av forslaget om å legge ned skoleklasser har vi ikke bare vært på videregående skoler flere steder i fylket. Fylkesråd for utdanning, Trude Berg, har vært intervjuet en rekke ganger. Vi mener at den innklagede saken er en del av en løpende meningsutveksling om et politisk forslag, der alle parter har fått komme med sitt syn.»

NRK har her påvist lenker til «to andre saker om foreslåtte skolenedleggelser der fylkesråden er intervjuet». «Disse sakene har gått i forkant og etterkant av den innklagede saken. I den løpende dekningen har vi også fulgt saken i radio og på nett.»

Klageren synes ikke NRKs tilsvar gir en tilfredsstillende forklaring på «hvorfor NRK Nordland brøt tilsvarsretten i påklagede sak». «At NRK Nordland har overholdt tilsvarsretten i andre saker… er ingen unnskyldning for ikke å følge en grunnleggende presseetisk regel i den aktuelle saken fra Aust-Lofoten videregående skole i Kabelvåg.»

«Saken er at NRK Nordland lager og sender en reportasje hvor det verken blir stilt kritiske spørsmål til de sterke påstandene som serveres eller slipper den angrepne part til med opplysninger av vesentlig betydning. At fylkesrådet er adressat for kritikken går klart fram allerede i programlederens intro til saken.»

Ifølge klageren fremmes det i innslaget påstander som ikke medfører riktighet, «fordi klasser opprettes og legges ned ut fra hvilke linjer og ungdom søker seg til. Ingen må flytte fra kommunen fordi det er for få skoleplasser i Vågan. Den ukorrekte påstanden om at 32 elever må ut av kommunen for å gå på skole får stå uimotsagt.»

«En sentral påstand i reportasjen er at reiselivsklassen legges ned i en region hvor reiseliv er en viktig næring. Etter vårt syn er også dette en konkret og alvorlig anklage fylkeskommunen skulle vært gitt anledning til å kommentere.»

«I stedet for å bidra til å belyse en viktig samfunnsdebatt har NRK Nordland med sin reportasje underslått årsakene til de aktuelle endringer ved Aust-Lofoten videregående skole og ukritisk brakt videre feilaktige opplysninger om konsekvenser av endringene. Resultatet er unødig uro hos ungdom og foresatte. Alt dette ville vært unngått om det hadde vært innhentet opplysninger eller kommentarer fra ansvarlig hold i Nordland fylkeskommune.»

NRK har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et TV-innslag i NRK Nordlands distriktssending, om sterk misnøye blant elever og lærere i en Lofoten-kommune som følge av et forslag fra fylkesrådet om å avvikle klassetilbud ved den videregående skolen. Nordland fylkeskommune påklager at kritikken ble framsatt uten at fylkesrådet, som den angrepne part, fikk anledning til å kommentere eller korrigere påstandene, verken i samme sending eller i de påfølgende. Klageren reagerer særlig på at det i innslaget ikke framkom at én av klassene som ble foreslått nedlagt, bare hadde tre søkere.

NRK anfører at det aktuelle nyhetsinnslaget var ett av flere som har omhandlet fylkesrådets forslag om å nedlegge klasser ved en rekke videregående skoler i Nordland. Slik NRK ser det, kan ikke det påklagede innslaget foranledige noen rett til samtidig imøtegåelse, siden det verken inneholder personangrep eller beskyldninger mot noen institusjon. Etter NRKs mening må innslaget ses som del av en løpende meningsutveksling om et politisk forslag, der alle parter har fått komme med sitt syn.

Pressens Faglige Utvalg er i prinsipp enig i NRKs anførsel når det gjelder politisk meningsutveksling, og at det ikke kan være slik at enhver berørt part har krav på å komme til orde med sitt syn på saken i ethvert nyhetsinnslag.

I det påklagede tilfellet dreier det seg imidlertid om konkrete påstander basert på en mangelfull saksframstilling. Etter utvalgets mening måtte det være journalistisk naturlig og presseetisk korrekt å konfrontere talspersoner for fylkeskommunen med de opplysninger som framkom i innslaget, slik at det for seerne kunne bli gitt et mer utfyllende helhetsbilde av grunnlaget for å foreslå klasseavviklinger i den aktuelle kommunen.

Utvalget vil her understreke at retten til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, slik denne er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, ikke kan praktiseres så snevert av mediene at risikoen for å feilinformere blir påtagelig. I tillegg viser utvalget uansett til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

NRK Nordland har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Nordland brøt god presseskikk i et TV-innslag om misnøye med fylkesrådets foreslåtte avvikling av videregående skoleklasser i en Lofoten-kommune. Slik PFU ser det, inneholdt nyhetsreportasjen konkrete påstander basert på en mangelfull saksframstilling. Etter utvalgets mening skulle NRK ha konfrontert talspersoner for fylkeskommunen med de opplysninger som framkom, og dermed gitt den angrepne part mulighet til samtidig imøtegåelse.»