Advokat Erik Bryn Tvedt pva. Geerd Ryke Hamer mot Dagbladet

PFU-sak 129/15


SAMMENDRAG:

 Dagbladet publiserte tirsdag 10 februar 2015 en nettartikkel med tittelen «Diabetes-syk fireåring ble nektet insulin av foreldrene – døde». Undertittelen: «Hevdes å ha fulgt metoden til uatorisert lege bosatt i Sandefjord».

Videre:

«Et ungt foreldrepar må denne uka svare på alvorlige anklager i Hannover tingrett, etter at dere fireårige datter døde i 2009. Den diabetessyke datteren ble ifølge avisa Hannoversce Allgemeine Zeitung (HAZ) nektet livsviktig insulin, fordi foreldrene fulgte behandlingsmetoden til den uautoriserte legen Ryke Geerd Hamer (79) – som nå bor i Norge.»

Senere i artikkelen heter det:

« anHDen tiltalte moren fortalte i retten at hun møtte Hamer én gang og levde etter hans teorier i noen måneder, men avviste at hun behandlet datteren i samsvar med disse. Ifølge vitner levde imidlertid begge småbarnsforeldrene i samsvar med Hamers regler helt fram til datterens død.

Ryke Geerd Hamer er en svært omstridt figur, som Dagbladet har omtalt i en rekke artikler tidligere. Han ble i 1986 fratatt legelisensen, og er straffeforfulgt i flere land, anklaget og dømt for feilbehandling. Siden 2007 har han bodd i Sandefjord. I Vestfold-byen opprettet Hamer det såkalte «Universitet Sandefjord for den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil» – i praksis hans eget hjem. Der har han også mottatt pasienter til behandling – som for en stor del består i å få pasientene til å slutte med medisiner og i stedet tenke positive tanker, ettersom Hamer mener alvorlig sykdom som kreft skyldes stress og traumer».

Artikkelen er illustrert med et bilde av Hamers hus, samt et bilde av intervjusituasjonen da Dagbladet intervjuet ham i 2010.

Det opplyses at Dagbladet forgjeves har forsøkt å få Hamers kommentarer.

Det samme bildet ble også brukt da Dagbladet tre dager senere omtalte dommen i saken. Foreldreparet ble, ifølge avisen, dømt til åtte måneders betinget fengsel, for uaktsomt drap på datteren.

 

KLAGEN:

 Klager er omtalte Geerd Ryke Hamer (også kalt Ryke Geerd Hamer) via advokat. Klagen i sin helhet:

«I Dagbladet 10. februar d.å. er det et bilde av Hamer da han ble intervjuet i 2010. Likeledes er det er bilde av han privatbolig. Det gjøres gjeldende at dette er en krenkelse av privatlivets fred jfr. vær varsom plakaten § 4.7. Det vises til at saken dreier seg om et barn som døde i Tyskland i 2009. Moren skal visstnok i straffesaken mot henne hevde(t) at hun har fulgt dr. Hamers metode. Hamer har imidlertid aldri uttalt seg om insulinbehandling. Han har heller aldri hatt denne jenta eller moren til behandling. Dagbladets artikkel er spekulativ. Han har overhode ingen tilknytning til saken. Det gjøre gjeldende at hele artikkelen er egnet til å forhåndsdømme jfr. § 4.5 av et saksforhold han ikke kjenner til.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Det foreligger ikke informasjon om at partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

TILSVARSRUNDEN:

 Dagbladet avviser klagen. Det vises til at Pressens Faglige Utvalg tidligere har behandlet to klager fra advokat Erik Bryn Tvedt på vegne av i Hamer, 115/09 mot TV 2 og 222/10 (vedlagt; sekr. anm.)  mot Dagbladet. «Begge gangene har utvalget kommet fram til at det ikke var brudd på god presseskikk, og vi mener grunnlaget for klagen ikke er vesentlig endret i dette tilfellet.»

Avisen viser til at det ikke er Dagbladet, men den tyske påtalemakten som først trakk Hamer inn i den aktuelle saken. «Hannover tingrett fant det bevist at det høyreekstreme paret var påvirket av den såkalte Germanske Nye Medisin (GNM) – en kvasimedisinsk filosofi og behandlingsmetode tenkt ut av Hamer.»

Dagbladet anfører videre at det bare er den første av to artikler som er innklaget og at artikkelen tre dager senere (vedlagt; sekre, anm.) gir mye nyttig tilleggsinformasjon, som rettens dom over foreldreparet, samt Hamers kommentarer til sakskomplekset.

Med hensyn til klagens påstand om forhåndsdom, VVp punkt 4.5, avviser Dagbladet denne fordi Hamer ikke er tiltalt i den aktuelle straffesaken. «Dagbladet tillegger heller ikke strafferettslig skyld i artikkelen.»

Når det gjelder påstanden om brudd på punkt 4.7, identifisering, viser avisen til PFU-sak 222/10, klage fra samme person mot samme avis. Også den gang gjaldt det bilde av klageren og hans hjem. Utvalget konkluderte da med at det er en viktig del av pressens samfunnsoppdrag å avdekke kritikkverdige forhold og at Dagbladet var i sin fulle rett til å rette et kritisk søkelys på Hamers virksomhet. Det ble anført i utvalgets uttalelse at Hamer var gitt mulighet til å imøtegå kritikken og at det ikke kan være ukjent for ham at hans synspunkter er kontroversielle.

 

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

 Klagen gjelder en nettartikkel i Dagbladet om at et ektepar i Tyskland sto tiltalt for uaktsomt drap på sin fire år gamle diabetes-syke datter fordi de hadde unnlatt å gi henne insulin. I rettssaken ble det opplyst at foreldrene hadde fulgt behandlingsmetoden til en uautorisert tysk lege bosatt i Sandefjord. Klager er den omtalte, avbildede og navngitte legen via advokat. Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om forhåndsdom, og punkt 4.7, identifisering. Klager viser til at han aldri har uttalt seg om, at han aldri har vært i kontakt med den avdøde datteren eller hennes mor og at han ikke har noen tilknytning til saken.

Dagbladet avviser klagen. Avisen viser til at det er den tyske påtalemakten som trekker inn klageren og at retten har funnet det bevist at foreldreparet i Tyskland var påvirket av klagerens Germanske Nye Medisin (GNM). Med hensyn til klagepunktet om forhåndsdom avviser Dagbladet dette fordi klageren ikke er siktet eller tiltalt i rettssaken. Angående klagepunktet om identifisering mener avisen at sakens alvor og rettens påstand om at klageren sprer spekulativ lære fra/i Norge innebærer at han må regne med å bli omtalt i norsk presse. Dagbladet viser også til tidligere klager til PFU fra den samme legen, klager han ikke har fått medhold i. I artikkelen vises det til at klager har avvist et tilbud om samtidig imøtegåelse.

 

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at pressens må kunne advare sine lesere om forhold som kan true liv og helse. I det påklagede tilfellet dreier det seg om tvilsomme behandlingsmetoder knyttet til en lege, bosatt i Norge, som er blitt fratatt sin autorisasjon.

Slik utvalget ser det, må det være akseptabelt å omtale at de kontroversielle behandlingsmetodene til en «lege» bosatt i Norge er blitt trukket inn i en alvorlig rettssak i Tyskland. Utvalget kan heller ikke se at det var presseetisk uakseptabelt å identifisere ham. Det må konstateres at det ikke framsettes noen påstander om skyld mot klageren, bare om at hans virksomhet har vært en del av den omtalte rettssaken i Tyskland.

Når det gjelder bildet av hans privatbolig konstaterer utvalget at han også driver sin virksomhet fra samme eiendom, og at bildet av boligen av den grunn er presseetisk akseptabelt.

Det vises også til at Dagbladet opplyser at klageren ble kontaktet med sikte på å bringe hans samtidige kommentar, en mulighet han ikke benyttet seg av, men utvalget registrerer at han uttalte seg i samband med omtalen av rettens konklusjon tre dager senere. Denne artikkelen var for øvrig ikke innklaget.

 

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo 27. oktober 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Tone A. Jensen, Ellen Ophaug, Henrik Syse, Reidun Førde