Dyrebeskyttelsen Arendal v. leder Doris Bruun Isaksen mot Agderposten

PFU-sak 128/02


SAMMENDRAG:
Agderposten hadde onsdag 14. august 2002 en kort henvisningstekst øverst på første side med tittel «Kraftig oppgjør» og med følgende tekst:

» Susanne J. Buøy retter flengende kritikk mot ledelsen og tidligere kolleger i Dyrebeskyttelsen i Arendal. ? Man må ikke gå over menneskelik for dyrenes skyld, mener hun.»

Henvisningen var illustrert med et portrettbilde av Buøy og viser til et leserinnlegg på side ni, med tittelen » La yngre og mer forståelsesfulle folk overta roret i Dyrebeskyttelsen «. I leserinnleggets innledning heter det: » Ledelsen i Dyrebeskyttelsen Arendal er for agressive og bør byttes ut, mener tidligere medlem Susanne J. Buøy.» Leserinnlegget inneholder ytterligere kritikk av foreningens ledelse, og det heter blant annet:

«Viser til innlegg i Agderposten fra Doris Isaksen, leder i Dyrebeskyttelsen Arendal. Jeg har selv jobbet sammen med dere i dyrebeskyttelsen i ca tre måneder. Men når jeg forsto ledelsens holdninger til de menneskene som de hadde kontakt med, og kom i kontakt med gjennom dyrene, da trakk jeg meg. Jeg tror man må ha respekt for folk og ikke gå «over menneskelik» for dyrenes skyld. En slik organisasjon trtenger mennesker for å fungere godt, og da fungerte det ikke i ledelsen i dyrebeskyttelsen, og derfor er dere kun 4-5 stykker som sliter alene. Og dere blir ikke flere, om dere fortsetter slik dere gjør. Slik ser jeg det.»
«Til slutt vil jeg si: Jeg tror at ledelsen i dyrebeskyttelsen er utslitt, utbrent. Det er et par stykker i styret jeg kunne tenkt meg kunne overtatt ledelsen. Og jeg tror da at dyrebeskyttelsen hadde fått bedre hjelp, forståelse og flere medlemmer. La yngre, sterke og mer forståelsesfulle folk overta roret. Slik det er nå vil disse sikkert også trekke seg etter hvert. Ledelsen kommer til å slite dem ut og «kaste» dem vekk. Slik som flere med meg har opplevd. Dere har mistet mange flinke folk bare dette halvåret.»

To dager senere, 16. august, brakte avisen følgende under vignetten » Beklagelse «:
«Ikke over lik

Ved en glipp kom Agderposten onsdag i skade for ufullstendig å gjengi en ytring fra et leserinnlegg på førstesiden, hvor det ble hevdet at Dyrebeskyttelsen gikk over menneskelik. Formuleringen sto i anførselstegn der innlegget var gjengitt på side 9, slik at det skulle fremgå at påstanden var billedlig ment. Vi presiserer at Agderposten selvfølgelig ikke innestår for en slik påstand. Red.»

KLAGEN:
Klager er Dyrebeskyttelsen Arendal, ved leder Doris Bruun Isaksen. Foreningen mener førstesidehenvisningen bryter med de pressetiske reglene.

«Å presentere et leserinnlegg på denne måten er for det første helt uvanlig. Det har vi aldri noen gang sett før. Det er kun avisas eget redaksjonelle stoff som presenteres på forsiden med henvisning til den aktuelle side. Dermed forledes leserne i dette tilfellet til å tro at innlegget er avisas eget verk ? uten at Dyrebeskyttelsen har fått komme til motmæle.

Teksten på forsiden og innlegget på side 9 inneholder grov sjikane og ærekrenkelse av Dyrebeskyttelsen Arendals styre og ledelse og foreningens arbeid for dyr og deres rettigheter. Dette finner vi oss ikke i. Dyrebeskyttelsen Arendal er en velfungerende forening med et solid og handlekraftig styre, som nyter stor respekt for sitt aktive og resultatorienterte dyrevernsarbeid.»

I klagen heter det videre at selv om foreningen tidligere har svart på kritikk med tilsvar, ønsker man ikke å gjøre det denne gang. Om forfatteren av leserinnlegget heter det at » (h)un er en person som vår forening ikke kommer til å gi noe svar i avisa » .

Om Agderpostens beklagelse to dager etter, heter det i klagen: » I dag har avisa satt inn noen få linjer på debattsiden ? som på ingen måte bøter på Agderpostens forvolte skade og ansvar for den. »

I klagen refereres det også til omtale av en annen sak, i juli 2002, der Dyrebeskyttelsen ble omtalt i Agderposten på en for dem ufordelaktig måte. Foreningen tok da til motmæle i form av et leserinnlegg, det samme leserinnlegget som det refereres til i det innklagede innlegget.

TILSVARSRUNDEN:
Agderposten anfører at det ikke er uvanlig å presentere leserinnlegg med en henvisning på førstesiden, og at det klagers påpekning om dette faktisk er feil. Videre viser avisen til beklagelsen som sto på trykk to dager etter det innklagede leserinnlegget, men avviser samtidig påstanden om at leserne måtte tro at det påklagede innlegget skulle være avisens eget verk. Det vises til at førstesidehenvisningen er presentert med innsenderens navn og bilde, og at det dessuten heter «? mener hun » i teksten.

Når det gjelder innholdet i selve leserinnlegget, kan ikke avisen se at det strider mot god presseskikk. » Innlegget inneholder riktignok en flengende kritikk av styret ? som vi selv har karakterisert det i vår førstesidehenvisning ? men det må det være rom for i en åpen, løpende, offentlig debatt .» Avisen viser dessuten til at ingen av påstandene eller karakteristikkene i leserinnlegget er rettet mot enkeltpersoner.

Klageren peker i sitt tilsvar på at avisen burde ha henvendt seg til henne før leserinnlegget kom på trykk, » for å høre hva dette dreier seg om». Videre heter det i tilsvaret:

«Analyserer man Susanne Buøys innlegg ser man at det er substansløst. Det består kun av løsrevne beskyldninger og ærekrenkende uttalelser, rettet mot Dyrebeskyttelsen Arendals styre og spesielt mot meg som leder. Mitt navn går igjen i artiklen ? så hvordan Agderposten kan forsvare seg med at kritikken ikke er rettet mot navngitt person er uforståelig for oss.»

Agderposten har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, Dyrebeskyttelsen Arendal, mener Agderposten brøt god presseskikk da avisen brakte et leserinnlegg fra et tidligere medlem. Foreningen mener innlegget hadde et sjikanerende og ærekrenkende innhold og at de dermed burde vært kontaktet for å få anledning til å ta til motmæle. Særlig reagerer klageren på en formulering om at foreningens ledelse «må ikke gå ?over menneskelik? for dyrenes skyld». Klageren mener dessuten at en førstesidehenvisning til leserinnlegget var utformet slik at leserne kunne få inntrykk av at det dreide seg om avisens eget verk.

Agderposten mener at leserinnlegget, selv om det hadde en svært kritisk form, ligger innenfor de rammer man må akseptere i offentlig debatt. Når det gjelder henvisningen på førstesiden, viser Agderposten til en beklagelse den brakte på sin debattside to dager senere, hvor det ble presisert at det dreide seg om et leserinnlegg.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til den lange praksis det er for å
akseptere sterke formuleringer og karakteristikker på kommentarplass i pressen, så lenge temaet som omtales må anses å ha offentlig interesse. Dette må også gjelde for innsendt materiale, herunder leserinnlegg.

Likevel vil utvalget understreke at det også i leserbrev må gå en grense for hvilke påstander som kan publiseres. Særlig må dette gjelde når navngitte eller lett identifiserbare personer omtales.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at leserbrevet omhandler ledelsen i en lokal dyrevernforening og inneholder sterke personkarakteristikker og påstander, skrevet av en person med kort fartstid i foreningen. Etter utvalgets mening ville påstandene, dersom de hadde forekommet i en nyhetsreportasje, ha utløst retten til samtidig imøtegåelse fra den angrepne part. På den annen side anser utvalgets flertall at det på leserbrevplass må være rom for frisk debatt omkring spørsmål av offentlig betydning. Slik flertallet ser det må også formuleringen om å gå «over menneskelik» kunne anvendes innenfor en vid debattramme, og uten å bli oppfattet bokstavelig.

Når det gjelder den innklagede førstesidehenvisningen, mener utvalget at den burde ha vært mer presis. Utvalget konstaterer at avisen selv har søkt å rette dette opp med en beklagelse.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets flertall at Agderposten ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. oktober 2002
Thor Woje,
Annette Groth, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannesen, Henrik Syse

Utvalgets mindretall mener det påklagede innlegget ikke burde vært publisert i den form det forelå. Etter mindretallets mening omhandler ikke innlegget spørsmål av offentlig betydning, men inneholder uforholdsmessig sterke personkarakteristikker.

Agderposten har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 22. oktober 2002
Catharina Jacobsen