NN mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 126/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Dagens Næringsliv (DN), om at en navngitt overformynder hadde tilstått uaktsomt å ha hvitvasket penger for sønnen. Sønnen var en av mange som var siktet i en større dopingopprullingssak.

Klager er kona til den omtalte, med samtykke fra ektemannen. Hun reagerer på identifiseringen og mener det dreier seg om en familietragedie som aldri burde vært omtalt. Det anføres at ektefellen ikke har gjort noe galt eller ulovlig i jobbsammenheng, og at avisen gjennom identifiseringen har svertet hans navn og rykte og ødelagt fremtidige yrkesmessige muligheter. Det vises også til hvilke konsekvenser identifiseringen har fått for parets mindreårige barn, og at nettartikkelen til stadighet dukker opp.

Dagens Næringsliv avviser klagen. Avisen forstår at saken er belastende, men mener det var berettiget å identifisere ut fra sakens betydning og den omtaltes rolle. Avisen mener de umyndiggjorte og pårørende har et legitimt informasjonsbehov rundt de personer som ivaretar andres formue. Det vises til at det i rettssaken var et tema i seg selv at det var overformynderen som ble dømt. Det vises til dommen som også vektlegger at han med sin bakgrunn og kompetanse burde forstått at det dreide seg om penger fra ulovlig kilder. Det vises også til kontakt før publisering, og at både omtalte selv og forvarer var kjent med publiseringen og fikk tilbud om å uttale seg.

Pressens Faglige Utvalg minner om at en viktig del av pressens samfunnsoppdrag er å informere om det som skjer i domstolene. Samtidig må mediene være seg bevisst hvordan en slik omtale oppleves, ikke bare av den som er omtalt, men også av vedkommendes nærmeste. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet anmodes om særlig varsomhet der identifiserende omtale kan føre til urimelig belasting for tredjeperson. Identifiseringen må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Informasjonsansvaret må vektes opp mot hensynet til berørte.

Selv om avisomtalen oppleves belastende for familien, er utvalgets flertall enig med DN i at hensynet til domfeltes yrkesrolle måtte veie tungt til fordel for navngivelse. Det vises til omtaltes stilling som øverste sjef for forvaltning av økonomien til umyndige barn og umyndiggjorte voksne. Utvalget har gjentatte ganger uttalt at mennesker i betrodde stillinger må tåle et sterkere kritisk søkelys enn andre, også når det kritikkverdige gjelder forhold av mer privat karakter. Slik flertallet av utvalget ser det, er identifiseringen i dette tilfellet innenfor det presseetisk akseptable.

Når det gjelder artiklenes vinkling og tittelbruk, finner utvalget at dette å være innenfor rammene av det som er god presseskikk. Det samme gjelder den samtidig imøtegåelsesretten.

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord,
Alexander Øystå,Hadi Strømmen Lile

Med tanke på at saken ikke dreier seg om et direkte misbruk av omtaltes stilling, mener utvalgets mindretall at avisen med fordel kunne ha unngått bruk av navn og bilde på omtalte, og viser til VVP 4.7 (hensynet til pårørende). «Vær varsom med bruk av navn og bilde (…) på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet (…) der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov (…).»
 
Utvalgets mindretall mener at Dagens Næringsliv har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 27. august 2013

Eva Sannum og Henrik Syse