Adv. Alf Johan Knag (p.v.a. klienter) mot TV 2

PFU-sak 123/04


SAMMENDRAG:
TV 2-nyhetene hadde 10. mai 2004 et reportasjeinnslag som, under plakaten » Handikap-strid «, ble introdusert slik fra studio:
» – I Bergen er det full strid mellom et nytt handikapforbund og lokallaget til Norges Handikapforbund. Det nye forbundet har anmeldt det de hevder er et innbrudd i lokalene sine, mens fylkeslederen i Handikapforbundet nekter for at hun har stjålet noe som helst.»
Sammen med opptak fra et overvåkningskamera som diffust viste flere personer i en korridor, deriblant rullestolbrukere, opplyste reporteren:

» – I Bergen har de handikappede delt seg i to uforsonlige fløyer. Sent om kvelden 3. mai topper det seg, og et overvåkningskamera fanger opp disse bildene. Flere med sentrale verv i Handikapforbundet er ute i et omstridt ærend. Helt forrest i bildet sitter fylkeslederen. De tar seg inn på kontorene som de siste ukene har blitt brukt av et annet forbund. Selv mener fylkeslederen at hun er i sin fulle rett. »

Fylkeslederen i Norges Hadikapforbund Hordaland, Ingeleiv Haugen, uttaler seg: » – Vi braut oss ikkje inn i kontorene til Handikapforbundet Bergen. Vi tok oss inn i eigne lokaler – NHF Bergen sine lokaler. Bakgrunnen var at ein ansatt hos oss hadde overført midler til ein ny organisasjon som han sjøl sto bak. (…) NHF Bergen eier huset, og det er klart at vi gir ikkje slipp på mange millionar »

Den økonomiansvarlige i det nye handikapforbundet er også intervjuet, og viser hvor mapper med dokumenter er blitt fjernet.

Og reporteren sier: » – Hendelsen er bare den siste i en lang og bitter strid, som i hovedsak dreier seg om et næringsbygg som er verdt over 10 millioner kroner. Begge parter hevder de eier bygget – i morgen møtes de i retten. »

KLAGEN:
Klager er advokat Alf Johan Knag på vegne av fylkesleder Ingeleiv Haugen og styremedlem Nils Fjellanger Bakke i Hordaland fylkeslag av Norges Handikapforbund. Advokaten skriver innledningsvis:

«Oppslagenes bakgrunn var en konflikt mellom Norges Handikapforbund avd. Hordaland og daværende daglig leder Inge Dahlberg og avsatte styremedlemmer i lokallaget i Bergen som nylig har stiftet foreningen Handikapforbundet Bergen (heretter kalt ?utbryterforeningen?). En del av konflikten omhandler at ?utbryterne?, mens de fremdeles var daglig leder og styremedlemmer, på egen hånd overførte grunnbokshjemmelen for lokallagets hovedkontor, en eiendom taksert til 14 millioner kroner, til den nystiftede utbryterforeningen. (Bergen tingrett har ved vedlagte kjennelse av 26.05.04 bestemt at hjemmelen skal tilbakeføres til Norges Handikapforbund Bergen, under henvisning til at utbryternes handlinger var ? i betydelig grad illojale og klanderverdige ?.)»

«Det tidligere styret ble avsatt av årsmøtet den 31.03.03. Inge Dahlberg beholdt sitt arbeidsforhold til Norges Handikapforbund Bergen, og fortsatte derfor å bruke kontorlokalene til lokallaget. Inge Dahlberg overvåket også lokalene ved bruk av overvåkningskamera, med bildeopptak styrt fra sin egen bolig. Etter det vi kjenner til, var kameraovervåkningen ikke meldt til Datatilsynet…».

«Etter at lokalstyret i Bergen ble avsatt, trådte fylkesstyret i Hordaland inn som fungerende styre for lokallaget. I denne egenskap, og som arbeidsgiver for Inge Dahlberg, tok deler av fylkesstyret seg den 3. mai inn i lokalene til lokallaget i Bergen, for bl.a. å skifte lås. Dette ble filmet av overvåkningskameraet. Utbryterforeningen benyttet opptaket til å få publisitet om saken i henholdsvis Bergens Tidende den 9. mai, Verdens Gang den 10. mai og TV2 den 10. mai. »

Om selve klagegrunnlaget skriver advokaten: «De avbildede personene er mulig å identifisere på bildene. I tillegg er disse identifisert i innslaget. Bildene ble publisert uten våre klienters kunnskap, og de avbildede og identifiserte personene har således ikke samtykket til publiseringen. (…) Kameraet var ukjent for våre klienter, og på denne måte skjult. »

Klageren viser til personopplysningsloven, om utlevering av billedopptak gjort ved fjernsynsopptak. Om dette har klageren forut for klagen til PFU hatt korrespondanse med TV 2, som igjen har vist til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10, om ytringsfrihet. Klageren hevder imidlertid:

» Hvis det overhodet skal kunne tenkes gitt tillatelse til publisering i strid med lovens klare ordlyd under henvisning til ytringsfriheten, må dette være i en situasjon der publiseringen var helt nødvendig for å avdekke forhold av samfunnsmessig betydning. I denne sak var forholdet fullt erkjent fra våre klienters side, og historien ville derfor kunne bli publisert uten bruk av bildene. (…) Det kan ikke være god presseskikk å benytte overvåkningsbilder i strid med loven. »

Klageren påpeker dessuten at » saken var fremstilt som et innbrudd, og det var fremsatt påstander om at dette var straffbart . TV2 bidro likevel aktivt til identifikasjon av våre klienter ved å opplyse navn, ledsaget av bildene.(…) Ved bruken av overvåkningsbildene er reportasjen gitt et mer dramatisk og sensasjonelt preg, som minner seerne om tilsvarende bilder fra bankran og andre kriminelle handlinger.

I sin oppsummering viser klageren til Vær Varsom-punktene 3.10, om bruk av skjult opptak, punkt 4.1, om saklighet og omtanke, punkt 4.7, om identifisering i kriminalsaker, og punkt 4.12, om aktsomhet ved bildebruk.

Til slutt opplyser klageren at TV 2 er blitt anmodet om en beklagelse, men at stasjonen har avslått dette.

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 merker seg «at det også fra klagerens side legges til grunn at det forelå en konflikt grunnet etableringen av det klageren kaller ?utbryterforeningen? i Bergen. Konfliktens karakter og hendelsene var etter TV 2s oppfatning, åpenbart av en karakter som måtte kunne dekkes og omtales av mediene. »

Videre har TV 2 notert seg at deler av NHFs fylkesstyre i Hordaland, i henhold til klageren, » som arbeidsgiver for Inge Dahlberg » tok seg inn i lokalene » for bl.a. å skifte lås » i daglig leders arbeidslokale. » Dette er handlinger som vel neppe har mange paralleller i arbeids- og organisasjonslivet. At dette – og også hvem som på organisasjonens vegne foresto dette – måtte kunne omtales, mener TV 2 sier seg selv. (…) Visningen av bildene som TV 2 fikk tilgang til, dokumenterer det som faktisk skjedde for seerne.»

«Hvorvidt opptakene av de angjeldende bilder og den etterfølgende utlevering samt TV 2s publisering av disse må anses i strid med Personopplysningsloven er klageren og TV 2 – i alle fall hva gjelder TV 2s publisering – uenige om.»

For øvrig finner TV 2 klagerens henvisning til Vær Varsom-punkt 4.12 helt irrelevant i denne saken. «Klagerens resonnement fører – hvis det skulle følges – snarere til at tekst og bilder underlegges forskjellige aktsomhetskrav enn til at samme aktsomhetskrav anvendes, hvilket må være i direkte motstrid til bestemmelsen.»

TV 2 finner heller ikke VV-punkt 3.10 «direkte anvendelig», idet » bestemmelsen retter seg mot redaksjonens egen bruk av skjult kamera, ikke mot publisering av bilder som redaksjonen får tilgang til og som er tatt av andre med slikt utstyr .»

Heller ikke VV-punkt 4.7 kan TV 2 se er overtrådt. «For det første gjelder ikke innslaget noen vanlig kriminal- eller rettsreportasje i VVPs forstand. For det andre var konflikten alminnelig kjent, de angjeldende vedkjente seg de faktiske forholdene og en representant for organisasjonen kommenterte dem også i innslaget.» TV 2 reserverer seg også «mot påstanden om at man har omtalt hendelsen som ? straffbar ?.»

Videre finner TV 2 at klagerens beskrivelse av bildebruken langt fra er dekkende. «Det er vanskelig å se at karakteristikker som ? dramatisk ?, ? sensasjonelt preg ? og ? mer salgbart ? er beskrivende for det som faktisk ble sendt ut. »

Til slutt påpeker TV 2 at klageren ikke har påvist hvilke feil som eventuelt skulle rettes og beklages.

Klageren mener fortsatt «at det er uaktsomt å publisere materiale (enten det er bilder eller tekst) som er innhentet eller brukt i strid med lov (f.eks. personopplysningsloven)». Det presiseres imidlertid «at det anførte bruddet mot personopplysningsloven ikke anføres å være et avgjørende vilkår for at TV2 har brutt god presseskikk».

Derimot understreker klageren at » TV2 har medvirket til at de ulovlige bildene ble gjort kjent for hele landet . Det er her relevant å se hen til medvirkningsansvaret – TV2 har helt klart medvirket til at lovbruddet fikk en helt annen karakter og dimensjon. (…) Det kan ikke være avgjørende hvorvidt bildet er tatt av presseorganets egne ansatte, eller bedriften har skaffet seg adgang til bildet fra andre.»

TV 2 mener det må være «et viktig poeng, også ved den presseetiske vurderingen, at publiseringen [av] de angjeldende bildene som sådanne ligger innenfor grensene i åndsverklovens personbilderegel». «Bruken av bilder fra tredjeparts overvåkingskameraer må anses å være noe helt annet enn det VVP 3.10 regulerer…». «TV 2 har ikke sluttet seg til at de angjeldende overvåkingsbildene var ? ulovlige ? slik klageren gjentatte ganger beskriver dem.»

For øvrig reagerer TV 2 på klagerens tidligere opplysning om at overvåkningskameraet var ukjent for hans klienter, og opptaket på den måten skjult. Her viser TV 2 til at det ved inngangen til den aktuelle bygningen henger et skilt med teksten «TV/VIDEO OVERVÅKET» og med tegning av et videokamera . TV 2 har oversendt opptak som viser inngangsparti og skilt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i TV 2-nyhetene om at styremedlemmer i Norges Handikapforbund i Hordaland «tar seg inn» i kontorlokalene til tidligere forbundsfeller. Som illustrasjon ble vist bilder av styremedlemmer tatt med overvåkingskamera inne i lokalene. To av styremedlemmene klager via advokat over identifiseringen og en bildebruk de mener helt feilaktig gir assosiasjoner til grov kriminalitet. Klagerne viser til at de på det aktuelle tidspunktet fortsatt hadde disposisjonsrett til lokalene og ved publiseringen hadde erkjent det inntrufne.

TV 2 anfører at hendelsen, og konflikten mellom klagernes forbund og utbryterne, åpenbart var av en karakter som måtte kunne omtales av mediene. Etter TV 2s mening dreier det seg om handlinger som neppe har mange paralleller i arbeids- og organisasjonslivet. Når det gjelder bildebruken, viser TV 2 til at det utenfor de aktuelle kontorlokalene henger skilt som opplyser om videoovervåkning.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å sette søkelys på striden mellom nåværende ledelse i Norges Handikapforbund i Hordaland og utbryterne.

Utvalget kan ikke se at kanalen har gått for langt ved å bruke overvåkingsbildene til å illustrere og dokumentere en unik situasjon i forholdet mellom tidligere forbundsfeller. Slik utvalget ser det, kan ikke kravene som er knyttet til Vær Varsom-plakatens punkt 3.10, om blant annet bruk av skjult kamera, gjøres gjeldende i dette tilfellet. Utvalget registrerer at skilt opplyste om videoovervåkningen, og anser at denne derfor burde være kjent for klagerne.

Videre finner utvalget det grunnløst å sette spørsmålstegn ved identifiseringen i en sak som denne, der klagerne i samme reportasje åpent står fram og får tilkjennegi sin versjon av det inntrufne. Etter utvalgets mening må aktører i sentrale roller av den art det her dreier seg om, akseptere og tåle å komme i pressens og offentlighetens søkelys også når oppmerksomheten kan oppleves som ubehagelig.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2004
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, John Olav Egeland, Kathrine Aspaas
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse