Rudolf Steinerskolen i Oslo v. Finn-Einar Kollstrøm mot Dagbladet

PFU-sak 122/05


SAMMENDRAG:
Dagladet brakte søndag 12. juni 2005 en større kritisk reportasje om Rudolf Steinerskolen i Norge. Ett av oppslagene hadde tittelen » Mobbing Svak ledelse Ufaglærte «, og i ingressen het det:

» Steinerskolene sliter med at nesten hver femte lærer er ufaglært, mobbing, dårlig ledelse og mange elever som får spesialundervisning. Det viser fylkenes tilsynsrapporter og tall fra alle landets Steinerskoler .»

Artikkelen var illustrert med et bilde over to sider fra en skolegård. Bildeteksten lød:

» Mobbing: Flere tilsynsrapporter refererer til mobbing eller manglende arbeid for å få et godt sosialt miljø på noen Steinerskoler. Ei jente som ble tatt ut av Steinerskolen i Bergen, og overført til den offentlige skolen, ga dette svaret på hva som var den store forskjellen på overgangen: ?De behandler oss som likeverdige. På Steinerskolen var vi bare drittunger? .»

Dagbladet forklarer hvordan påstandene kan underbygges med tilsynsrapporter fra ulike Steinerskoler, samt tall fra Grunnskolenes informasjonssystem. Sekretæren i Steinerskoleforbundet kommenterer kritikken på vegne av skolen. Han uttaler blant annet:

» Vi har hatt mistanke om at det var flere elever med særskilte behov hos oss, og årsaken er nok at foreldre forventer å få bedre hjelp i Steinerskolen enn det de får i
den offentlige (…). Jeg tror at flertallet av elevene får den hjelpen de trenger. Det er nok oftest slik at de ufaglærte jobber med håndverksfag, og ikke med spesialundervisning. I tillegg er det jo kommunens ansvar at spesialundervisningen fungerer .»

Mandag 13. juni brakte Dagbladet en oppfølgingssak om Steinerskolen. I artikkelen er flere representanter for Rudolf Steinerskolen i Oslo intervjuet. Tre elever forteller om sitt forhold til skolen. Videre gir den pedagogiske lederen, Halvor Lillo-Stenberg, og læreren Finn-Einar Kollstrøm, sitt syn på de kritiske punktene som kom fram i avisartikkelen dagen i forveien. I et eget avsnitt «skisserer forbundssekretæren i Steinerskoleforbundet, Dag Horntvedt, hvordan skolen går fram for å nå sitt mål: Den selvstendige elev».

Reportasjen er illustrert med et bilde av de tre barna som er intervjuet, i skolegården.

KLAGEN:
Klageren er lærer Finn-Einar Kollstrøm ved Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSIO). Han klager på bildebruken i den første artikkelen, idet bildet er fra klagerens skole. Han skriver:

» På dette bildet var det satt tre ord, som øyensynlig er Dagbladets ?vinkling? med å skrive om steinerskoler. Ordene ?Mobbing Svak ledelse og Ufaglærte? var fremhevet oppå et bilde av vår skole. (…) Det er flerfoldige tusen mennesker som umiddelbart gjenkjenner RSIO fra det bildet Dagbladet benyttet, og når så de negativt ladede ordene ?Mobbing Svak ledelse og Ufaglærte? knyttes direkte til bildet, må man forbinde dette med RSIO .»

Senere i klagen gjengis innholdet i en e-post klageren sendte til Dagbladet etter at den første artikkelen kom på trykk. Klageren skriver:

«Jeg har fått en rekke henvendelser fra flere foreldre og lærere som er rystet over at Dagbladet knytter et bilde fra Rudolf Steinerskolen i Oslo til en overskrift som absolutt ikke har noe med vår skole å gjøre. Dersom dette hadde vært en kritisk artikkel om for eksempel Uranienborg skole, så ville dere sikkert finne det upassende å illustrere artikkelen med foto fra Marinlyst skole .»

Klageren skriver videre om sin opplevelse av intervjuet med Dagbladets journalist:

«Jeg spurte hvilken vinkling Dagbladet ønsket å få frem. Svaret var at avisen kun ville gi en beskrivelse av steinerskolens virksomhet. (…) Intervjuet ble fulgt opp med bilder og samtale med elever. Det ble bedt om at barna ble skjermet. Ettersom vinklingen for oppslaget ble presentert som ?åpent beskrivende?, var det ingen grunn til å forby all fotografering fra skolen. Noe annet er om negative begreper knyttes til barn. Da må man få foreldres tillatelse.»

Klageren mener elevenes identitet i denne saken ikke ble tilstrekkelig skjermet.

Ved henvendelse til avisen per telefon skal klageren ha bedt om at forbindelsen mellom skolen og den generelle kritikken av steinerskolen, gjennom bildebruken i artikkelen, skulle dementeres i avisen. Dette fikk han ikke gjennomslag for.

Til sist mener klageren noe av meningsinnholdet i intervjuet er endret av journalisten. Klageren skriver:

«Mitt poeng var at begrepet ?ufaglært? må vurderes mot at steinerskolene kun er godkjent etter sin egen læreplan. Det som er ?faglært? for den offentlige skolen, er nødvendigvis ikke ?faglært? for steinerpedagogikken. (…) Mitt forsøk på å få frem denne vinklingen i mine kommentarer, er i den trykte artikkelen helt tonet ned, ettersom mine rettelser kun delvis ble tatt med . Dette viser at Dagbladet hadde en helt spesiell vinkling da de kom til fredagens intervju, og når jeg spurte om avisen hadde en spesiell vinkling, så burde det vært innrømmet.»

TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet skriver bl.a. i sitt tilsvar:

«Fotografen ba om å få ta illustrasjonsbilder i skolegården, og det fikk han tillatelse til. Dagbladet mener at bildene er tatt på behørig avstand, og at det ikke var nødvendig å sladde noen av barna på bildet. (…) Dagbladets sak handlet om forholdene ved steinerskolene i hele landet. Det går tydelig fram av den detaljerte saken at det er forskjeller fra skole til skole. Avisen hadde rett til å velge et bilde fra en av skolene til å illustrere saken. Reporteren sendte en e-post til Finn-Erik Kollstrøm (…) den 11. juni. Der ble det opplyst om at illustrasjonsbildene ville bli brukt i artikkelen dagen etter. Heller ikke da motsatte Kollstrøm seg en slik bruk av bildene. Kollstrøm var informert om det kritiske innholdet i artikkelen .»

Avisen forklarer videre at i forbindelse med elevintervjuer er både intervju og bilder avklart med foreldrene til de tre elevene.

Når det gjelder vinkling av saken, mener avisen at deres reporter under intervjuet med Kollstrøm ga «detaljerte opplysninger om artikkelen som skulle komme to dager seinere. Det ble informert om at Dagbladet hadde gjort en stor undersøkelse om steinerskolene i landet, og at funnene var negative for flere av skolene».

Avisen påpeker at flere av funnene ble lagt fram under intervjuet, og dermed kommentert av klageren i artikkelen .

Når det gjelder dementiet Kollstrøm ba om, skriver avisen at dette ble vurdert av nyhetssjefen den aktuelle dagen. » Han sa seg enig i at skolen var gjenkjennbar, men at det ikke var grunnlag for å beklage bildebruk eller tittelsetting . Det ble lagt til at vi i mandagsavisen ville bruke to sider på en reportasje der elever nettopp ved steinerskolen på Hovseter (klagerens; sekr. anm.) roste skolen og undervisningsopplegget der».

Avisen hevder til slutt i sitt tilsvar at de ikke har gjort «noe i redigeringen som forandrer meningsinnholdet». » Dagbladet gav klager mer enn normal mulighet til å lese gjennom saken og komme med korrigeringer. Av plasshensyn og andre årsaker hadde selvsagt ikke Dagbladet dermed sagt fra seg retten til å redigere vår egen sak .»

Klageren kjenner seg ikke igjen i Dagbladets framstilling av saken. Han mener verken han eller kollega Lillo-Stenberg, som var til stede under intervjuet, ble gjort kjent med hva innholdet i den første artikkelen skulle være. » Her gir ikke Dagbladet en korrekt fremstilling av hva som kom frem da jeg spurte om avisens vinkling .»

«I intervjuet, og ikke mens vi snakket om vinklingen, snakket vi om rapporter fra fylkesmannen. (…) Dessuten snakket vi i intervjuet om fylkesmannens betegnelse ?ufaglært?. Jeg tror ikke journalisten var klar over at steinerskolene er de eneste godkjente friskolene i Norge som bare er godkjent etter sin egen læreplan.»

Til slutt trekker klageren frem at han mener manglende sammenheng mellom bilde og tekst i artikkelen den 12. juni er «det groveste ankepunktet». «[A]visen hadde en svært kritisk omtale av en helt annen skole, og illustrerte artikkelen med bilder fra vår skole .»

Dagbladet fastholder sin framstilling, og skriver at journalisten og fotografen «stiller seg uforstående til» påstanden om at de skal ha gitt et uærlig svar på hva som var vinklingen av saken. Videre hevder avisen:

«Under intervjuet (…) fikk klager presentert de negative funnene, og han fikk flere spørsmål i forbindelse med dem. (…) Dagbladet mener det var stor åpenhet og at vi gikk meget langt i å informere om innholdet i den kommende artikkelen.»

Om bildene heter det i tilsvaret:

» Illustrasjonsbildene ble tatt etter at intervjuet fant sted. Kollstrøm gav altså Dagbladet tillatelse til å ta illustrasjonsbilder til den generelle saken om Steinerskolene etter at han ble presentert for de negative funnene i vår undersøkelse .»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to nyhetsreportasjer i Dagbladet, om Rudolf Steinerskolene i Norge. Den første reportasjen brakte kritikk av flere forhold ved Steinerskolene, og var illustrert med et bilde fra Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSIO). Den andre reportasjen gjaldt nettopp RSIO, der elever og lærere uttaler seg om skoleforholdene. Klageren, som er lærer ved RSIO, mener bruken av bildet fra hans skole i den første reportasjen, setter skolen i et ufortjent dårlig lys. Han anfører at bildet er brukt i feil sammenheng, ettersom det er forhold ved andre skoler enn den avbildede som beskrives i teksten. Klageren mener dette går utover elevene på bildet, som han ikke synes er tilstrekkelig anonymisert. Klageren mener også at han ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om vinklingen i saken, og ikke var klar over at bildet skulle brukes i en så kritisk artikkel.

Dagbladet mener å ha fått tillatelse til å bruke bildet fra RSIO som illustrasjon til saken, og at bildet ble tatt etter at klageren hadde fått vite hva den første artikkelen skulle dreie seg om. Avisen mener dessuten å ha utvist nødvendig skjønn og varsomhet ved å velge et bilde tatt på avstand, slik at elevene på bildet ikke lett kunne kjennes igjen.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagbladet har hatt god grunn til å bringe reportasjene om Rudolf Steinerskolene. Slik utvalget ser det, har avisen gjennom nyansert dekning sikret at ulike syn kom fram.

Utvalget kan imidlertid forstå at klageren opplevde det som ubehagelig å se sin skole brukt som illustrasjon i den første reportasjen. På den annen side konstaterer utvalget at ord står ord mot ord mellom partene om hvorvidt premissene for bildebruken var godt nok klarlagt på forhånd.

Videre mener utvalget at Dagbladet i den første reportasjen med fordel kunne benyttet et bilde av en av skolene som spesielt var omtalt, særlig ettersom bildeteksten henviser til en bestemt skole. Eventuelt kunne avisen merket bildet som illustrasjonsfoto. Utvalget legger imidlertid til grunn at det klart framkommer i teksten at kritikken gjelder andre steinerskoler enn klagerens.

Ut fra hva utvalget kan se, måtte klageren ha forstått at deler av innholdet i artikkelen ville være vinklet på de kritiske funnene avisen hadde gjort i sine undersøkelser. Utvalget noterer seg for øvrig at klageren fikk svare på kritikken i oppfølgingssaken, noe som gjør det totale sakskomplekset mer balansert.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller