Nestlé Nespresso Norge, v. Kristen A. Hovland mot NRK

PFU-sak 122/04


SAMMENDRAG:
NRK FBI, fjernsynskanalens forbrukermagasin, sendte onsdag 5. mai 2004 en reportasje om espressokaffe-maskiner. I innslaget vurderer norgesmesteren i barista, Tom Wendelboe, kaffekvaliteten på de enkelte maskinene. Det er fire kaffemaskiner som vurderes, og prisen varierer fra 250 kroner til 5000 kroner.

KLAGEN:
Klageren, Nestlé Nespresso Norge, reagerer på måten testen er gjennomført på, og viser til at testen kun har én dommer. Videre påpeker klageren at dommeren, baristamester Tom Wendelboe, har «yrkesmessige særinteresser og økonomiske bindinger som gjør ham uskikket til å være dommer, og han kårer sin arbeidsgivers eget produkt til testvinner på NRK i beste sendetid.»

Klageren viser til at Wendelboe, på importørens hjemmeside, blant annet uttaler: «Ikke minst er det godt å vite at man har leverandører som Temperato med på å spre budskapet ?En best mulig kopp kaffe? rundt om i landet, både til restauranter og hjemme på kjøkkenet.»

Videre ber klageren PFU vurdere hvorvidt testdeltagerne som kommer dårlig ut, har anledning til samtidig imøtegåelse eller krav på tilsvar.

NRK avviser at innslaget var en test av kaffemaskiner. «Kjernen er at dette var en reportasje som viste forskjellige maskiner som lager espresso på ulik måte. Maskinene er så vidt forskjellige i funksjonalitet og pris at de neppe kan betegnes som likeverdige. Og derfor anser vi reportasjen som informasjon om en produktgruppe og ikke en test der det kåres en vinner?Vi lager reportasjer for å vise et produktspekter der vi sier noe om hva forbrukeren må tenke på før han går til innkjøp av noe, hva man kan velge mellom og noe om prisen står i forhold til det man får? Reportasjene skal gi kortfattet informasjon og økt kunnskap om produktene, samt noen gode råd ved et eventuelt kjøp.»

NRK viser til at Tom Wendelboe er en av få nordmenn med spisskompetanse innenfor fagfeltet kaffe. «I forarbeidet med denne saken søkte NRK etter personer med stor kunnskap om kaffe. Vi ønsket å bruke en fagmann på kaffesmak og tilberedning av kaffe. På første møtet med Tim Wendelboe ble det avklart at han er ansatt i Stockfleths kaffebar på Oslo City. Vi mente at dette forholdet ikke var problematisk for NRKs reportasje. Videre understreker NRK at Wendelboe ble eksplisitt spurt om «det fantes andre bindinger mellom ham og andre aktører i bransjen. FBI ønsket å avklare alle forhold ved Wendelboes habilitet. Til svar fikk vi at det ikke fantes andre bindinger.»

Videre påpeker redaksjonen at den først ble kjent med Wendelboes tilknytning til firmaet Temerato, som importerer maskinen «Rancilio», etter sendingen. NRK innrømmer at kanalen gjerne skulle hatt disse opplysningene før reportasjen ble laget, og viser til at redaksjonen informerte om denne bindingen i etterkant. «Det ble lagt ut informasjon på nettsidene, og vi informerte tv-seerne ved første anledning, i vår sending 12. mai.» NRK kan imidlertid ikke se at Wendelboes kurs for Temerato «diskvalifiserer ham som fagmann på smak og tilberedning.» NRK kan også opplyse at Wendelboe har hatt ett kurs dette året, og fire fem i fjor. «Kursene han har holdt blir tilbudt privatpersoner som har kjøpt Ranciliomaskiner for at disse skal lære hvordan man bruker maskinen for å oppnå best mulig smak på kaffen. Wendelboe får betalt pr kursdeltager, max fem pr kurs?Wendelboe har ingen provisjon av salget forut for kurset.»

Klageren står fast på at NRK ikke har utøvd tilstrekkelig kildekritikk, men latt kilden selv foreta kildekritikken. Videre hevder klageren at informasjonen om bindingen først ble publisert etter «påtrykk fra oss i flere dager.»
Videre mener klageren at innslaget var en test, «og [vi] har fått en klar dom kringkastet, uten at det skjer innenfor rammen av et faglig minimum, og vi trenger sårt en faglig vurdering av pressehåndverket som er utøvet.»

NRK viser igjen til at redaksjonen ikke var klar over at intervjuobjektet holdt enkelte kurs for importøren, og at han heller ikke opplyste dette på direkte spørsmål.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag om espressomaskiner i NRKs forbrukermagasin, FBI. En norgesmester i barista vurderer kaffesmaken, og hans vurdering er at maskinen Rancilio gir bedre kaffe enn blant andre Nestlés maskin. Klageren, Nestlé Nespresso Norge, reagerer på at det kun er én dommer i testen, og at dommeren i tillegg har klare økonomiske bindinger til vinnermaskinen. Etter klagerens syn har ikke NRK vært tilstrekkelig kildekritisk til mannen, og mener videre at FBI har mangelfulle redaksjonelle testrutiner. Klageren ber også PFU vurdere om testdeltagerne har tilsvarsrett.

NRK viser til at innslaget var en kjøpsveiledning av kaffemaskiner, og at maskinene som ble vurdert, var så vidt forskjellige i funksjonalitet og pris at de neppe kan betegnes som likeverdige. NRK understreker at kaffeeksperten ble spurt om det fantes bindinger mellom ham og andre aktører i bransjen, og at dette ble avkreftet. Videre påpeker NRK at redaksjonen opplyste om kaffeekspertens kursing på FBIs hjemmeside og i påfølgende sending straks redaksjonen ble kjent med forholdet.

Pressens Faglige Utvalg mener produkttester og kjøpsråd er en viktig del av pressens oppgave, men påpeker at slik informasjon er uten verdi dersom vurderingene er tatt ut fra andre hensyn enn de redaksjonelle. Etter utvalgets mening er det derfor viktig at redaksjonen nøye vurderer kildene som deltar i slike sammenhenger. Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at kaffeeksperten har holdt kurs for importøren av den angivelig beste kaffemaskinen, og mener at et slikt forhold kan påvirke ekspertens vurdering. I tilfeller hvor det er bindinger mellom fagfolk og produkter er det avgjørende at publikum blir gjort oppmerksom på dette, for selv å kunne vurdere informasjonens kvalitet. Utvalget merker seg imidlertid at NRK har sjekket og vurdert ekspertens ansettelsesforhold, og fått forsikringer om at det ikke fantes andre bindinger. Utvalget legger avgjørende vekt på at NRK, straks kanalen ble kjent med ekspertens kursing, gjorde publikum oppmerksom på forholdet.

Utvalget kan ikke se at redaksjonelle meninger, vurderinger og rangeringer av produkter utløser krav til samtidig imøtegåelse eller tilsvarsrett for leverandørene. En slik rett vil først tre i kraft når det rettes sterke beskyldninger av faktisk art mot de ansvarlige for produktet.

NRK FBI har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller