Advokat Svein Erling Jensen (p.v.a. klient) mot Dalane Tidende

PFU-sak 120/05


SAMMENDRAG:
Fredag 3. juni 2005 brakte Dalande Tidende en nyhetsartikkel med følgende tittel: «Krass kritikk etter Kvalsund-konkurs» . Ingressen var:

«Bobestyrer advokat Asbjørn Stokkeland har ført i pennen en krass boinnberetning etter konkursen i byggfirmaet Kvalsund Bygg AS.»

Selve artikkelen lød slik:

«Det antas å foreligge en rekke straffbare forhold i forbindelse med konkursen, skriver Stokkeland, som ønsker politietterforskning av saken. Det er nå
bokettersyn i det konkursrammede selskapet.

KARANTENE: – Det vil fra min side bli innstilt på at Bjørn Mong skal gis konkurskarantene. Jeg vil også vurdere konkurskarantene for de øvrige styremedlemmene, heter det blant annet i boinnberetningen fra Stokkeland.
Kvalsund Bygg AS ble stiftet i fjor med en kapital på 150.000 kroner. I slutten av september ble Bjørn Mong og Bjørn Ivar Mong valgt inn i styret og fikk 25 prosent eierandel hver. Mindre enn fire måneder etter trakk Bjørn Ivar Mong seg som
styreformann. Driften har, ifølge bobestyrer, vært helt ute av styring. Det antas at bedriften har vært insolvent kort tid etter oppstarten. Da bedriften ble slått konkurs, var det 19 fordringshavere som hadde over 1 million kroner til gode. I tillegg kom lønnskrav fra ansatte på 91.815.

TAPPET SELSKAPET: I boinnberetningen heter det at Bjørn Mong bare en drøy time før skrifteretten skulle behandle konkursbegjæringen, sendte telefaks til flere skyldnere med beskjed om at innbetalingen til Kvalsund Bygg AS skulle betales inn på et nytt kontonummer.

– Jeg kan vanskelig se dette annerledes enn et forsøk på å inndra betydelige midler fra boet. I tillegg greide den samme Mong å tømme selskapets konto for de siste kronene via nettbank etter at forhandlingene i skifteretten var slutt, skriver Stokkeland videre.

Bobestyreren vil se nærmere på mulighetene for å få garanti fra det offentlige til videre bobehandling, og avventer nå tilbakemeldingene fra
bokettersynsrapporten.»

Samme dag hadde Dalande Tidende også en artikkel på nett med bakgrunn i avisoppslaget.

KLAGEN:
Klageren , advokat Svein Erling Jensen pva. Bjørn Mong, mener artikkelen fremstiller hans klient « på en særdeles infamerende måte «. Det anføres at Dalane Tidende har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse, og punkt 4.5, om forhåndsdom.

Vedrørende påstanden om brudd på plikten til samtidig imøtegåelse, skriver advokaten blant annet at « i artikkelen omtales konkursen i selskapet Kvalsund Bygg AS kun ut fra bobestyrers fremstilling av saken, uten at noen person som er involvert i selskapet har fått uttale seg om saken, herunder min klient. » Han viser til tidligere uttalelser i PFU om retten til samtidig imøtegåelse, jf. PFU-sak nr. 093/91 og 112/95. Han legger til at « når artikkelen [?] kun inneholder den ene sides fremstilling av saken (bobestyrers), uten anledning til imøtegåelse av det en oppfatter som direkte uriktige påstander, er det undertegnedes oppfatning at artikkelen er direkte ødeleggende for min klient og hans familie. »

Når det gjelder påstanden om forhåndsdom, vektlegger klageren at artikkelen bygger på « bobestyrerens foreløpige innberetning til Dalane tingrett. » Advokaten presiserer i denne sammenheng også at hans klient « kun var styremedlem (eide 25 % av aksjene i selskapet) og ansatt som salgsansvarlig i selskapet. » Han hevder at « saken, slik den står på trykk, er uriktig fremstilt både med hensyn til faktum i saken og ansvarsforhold i selskapet, samt fremstilt på en slik måte at den er unødvendig infamerende overfor min klient. » Han legger til at han mener avisen kun har « fremstilt saken fra en synsvinkel, nemlig bobestyrerens foreløpige innberetning », som også er vedlagt.

TILSVARSRUNDEN:
Dalande Tidende skriver i sitt tilsvar at avisen har « tilbudt Bjørn Mong å stå frem, med sin versjon av saken, eventuelt kommentere den midlertidige borapporten », men at dette er avslått av klageren. Det legges videre til at avisen har « beklaget at Mong ikke fikk
anledning til å kommentere saken samtidig med omtalen av borapporten og har erkjent å ha brutt Vær Varsom-plakaten. »

Klageren opprettholder klagen, og legger til at « når det gjelder det tilbud som ble gitt fra Dalande Tidende om etterfølgende intervju med min klient, anså en ikke dette som en tilfredsstillende løsning da skaden allerede var skjedd i avisens artikkel av 3. juni 2005. »

Dalande Tidende har pr. telefon informert sekretariatet om at avisen ikke har noen ytterligere kommentar i tilsvarsrunden.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Dalande Tidende, der konkursen i byggfirmaet Kvalsund omtales. I artikkelen fremtrer Bjørn Mong som en sentral representant for selskapet. Klageren, advokaten til Bjørn Mong, mener oppslaget fremstiller hans klient på en særdeles infamerende måte. Han anfører brudd på plikten til samtidig imøtegåelse, idet konkursen i selskapet kun omtales ut fra bobestyrerens framstilling av saken i den foreløpige boinnberetningen, uten at hans klient har fått uttale seg. Advokaten hevder også at avisens vinkling av konkursen gjør at den har forhåndsdømt hans klient.

Dalande Tidende erkjenner å ha brutt Vær Varsom-plakaten når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, men understreker at avisen har tilbudt Bjørn Mong å stå fram med sin versjon av saken, uten at han har benyttet seg av dette.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som understreker at når det fremsettes sterke beskyldninger i pressen, skal de som utsettes for disse, så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at beskyldningene som avisen formidlet fra den foreløpige boinnberetningen, var av en så sterk og ensidig karakter, at de ikke burde ha framkommet uten at klageren var kontaktet og gitt mulighet til samtidig kommentar. Etter utvalgets oppfatning framstilte avisen konkursen på en så konstaterende måte at opplysningene framsto mer som kjensgjerninger enn foreløpige påstander fra bobestyreren. Utvalget konstaterer at avisen i ettertid tilbød klageren å stå fram med sin versjon av saken, men finner at dette ikke oppveier det opprinnelige pressetiske bruddet.

Dalande Tidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller