NN mot Eikernytt

PFU-sak 119/09


SAMMENDRAG:

Eikernytt.no hadde 29. april 2008 et oppslag med tittelen ”(Stedsnavn)-jente svindlet av kjæreste”. I ingressen er bare jenta navngitt, mens mannen blir beskrevet som en notorisk svindler på 35 år som er bosatt i (stedsnavn), men som opprinnelig kommer fra (stedsnavn) i (fylkesnavn). Til gjengjeld er paret avbildet to ganger, og mannen dessuten navngitt i den ene bildeteksten.

I brødteksten forklarer jenta: ”- Han greide å svindle til seg 625.000 kroner ved å opprette flere kontoer i mitt navn, selge to biler som var mine og mye mer…”Mannen som har svindlet har tidligere vært i politiets søkelys: ”Han har flere dommer på seg fra tidligere, blant annet i Oslo Tingrett i 2005 der retten slår fast at mannen har hatt svindel som en ’karriere’.”

Jenta er nå bosatt i (stedsnavn), og Eikernytt.no viser til at (avisnavn) i (stedsnavn) og andre medier har skrevet om forholdet. Ifølge artikkelen er mannen nå gift, og er under etterforskning for å ha svindlet tre kvinner for ulike summer. Jenta uttaler: ”- Jeg ønsker at alle skal bli klar over hvem denne mannen er for at han ikke skal kunne lure flere. Dette til tross for at han er gift og har et barn.”

Avslutningsvis beskriver artikkelen hvordan jenta anmeldte mannen og at det er gjennomført etterforskning. Hun forteller imidlertid at det ikke er tatt ut tiltale ennå. Jenta sliter nå med gjeld, men ønsker å gå videre i livet: ”Hun håper at saken kommer opp for retten raskt og at hun blir tilkjent erstatning slik at hun kan starte på nytt igjen.” Avisen skriver også at mannen delvis skal ha innrømmet svindelen til en annen avis.

KLAGEN:

Klageren har innhentet samtykke fra mannen som er omtalt av Eikernytt.no. Hun mener blant annet at avisen forhåndsdømmer mannen, uten at det er tatt ut tiltale eller falt noen dom i saken. ”Selv om det foreliger tidligere dommer, er det ikke det denne saken gjelder.”

Videre mener klageren at mannen ikke skulle vært identifisert, og hevder at bruken av navn og bilde har store konsekvenser: ”Bildene som er publisert gjør at han muligens aldri vil få mulighet til et normalt liv igjen.” Klageren understreker at Eikernytt.no er det eneste mediet som har identifisert mannen, og at identifiseringen også har forverret situasjonen for familien hans. ”Saken har vært omtalt i flere aviser og medier, men Eikernytt er den eneste som har gått ut med slike opplysninger.”

Klageren viser til de punkter i Vær Varsom-plakaten hun mener er brutt. I tillegg til identifisering og forhåndsdømming, mener hun at punktet om å ta hensyn til de pårørende også er brutt.

TILSVARSRUNDEN:

Eikernytt.no avviser klagen og understreker innledningsvis at det redaksjonelt ble gjort en grundig vurdering av hvorvidt navn og bilde av mannen skulle publiseres. ”Vi mener det derfor er helt legitimt å offentliggjøre mannens navn og bilde ut i fra allmenne preventive hensyn. Hensynet til offeret i denne saken og mulige andre veier etter vår mening tyngst.”

Redaksjonen tar imidlertid ”selvkritikk på ett punkt, nemlig at teksten på enkelte punkt kan virke forhåndsdømmende. Dette er ikke tilsiktet.”

Videre opplyses det at redaksjonen har orientert klageren om muligheten for tilsvar i avisen, men at det ikke er skjedd noe i denne forbindelse.

Eikernytt.no har forståelse for at familien har reagert, men konkluderer: ”…dette er selvpåførte skader som mannen måtte regne med ville skje en dag.”

Klageren gjentar i sitt tilsvar de Vær Varsom-punktene hun mener er brutt, mens Eikernytt.no ikke har ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i nettavisen Eikernytt.no om en jente som forteller at hun er blitt svindlet av kjæresten. Klageren er en leser som også har tilknytning til den omtalte mannen. Hun klager, med mannens samtykke, over at han er identifisert med navn og bilde, og på at teksten bærer preg av forhåndsdømming. Artikkelen har ifølge klageren også vært en stor belastning for mannens familie, og hun mener avisen burde tatt større hensyn til dette.

Eikernytt.no viser til at redaksjonen gjorde en grundig vurdering av hvorvidt mannen skulle identifiseres og at de konkluderte med at hensynet til mulige nye ofre veide tyngst. Redaksjonen innrømmer imidlertid at teksten kan virke forhåndsdømmende, uten at dette var tilsiktet. Når det gjelder hensynet til familien, mener avisen at situasjonen er selvforskyldt fra mannens side.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at jentas historie tidligere var omtalt i andre medier, og mener det i utgangspunktet var naturlig for Eikernytt.no å videreformidle opplysninger som angikk mennesker i nettavisens lokalmiljø.

I det påklagede tilfellet anser utvalget imidlertid at redaksjonen ikke bare har gått lenger enn andre medier, men også lenger enn det som presseestisk er akseptabelt. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 der det blant annet heter: ”Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.”

Det er utvalgets oppfatning at det i dette tilfellet ikke er godtgjort at grunnene til å identifisere mannen kunne forsvare bruken av navn og bilde. Utvalget har i denne sammenheng blant annet lagt vekt på at det ikke er tatt ut tiltale mot mannen. Saken er dermed på et svært tidlig stadium. Det er også et faktum at slik omtale kan ha store konsekvenser for mannens familie, som i denne sammenheng er en uskyldig tredjepart. Disse forholdene burde etter utvalgets mening vært tillagt større vekt.

Avisen har selv erkjent at artikkelen går langt i retning av å virke forhåndsdømmende. I henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 skal mediene unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje og det skal gjøres klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Utvalget er enig med klageren i at disse forholdene ikke kommer tydelig nok fram i artikkelen. Til tross for at det er nevnt at det så langt ikke er tatt ut tiltale, anser utvalget at anklagene i for stor grad framstår som fakta.

For øvrig vil utvalget påpeke at det heller ikke synes som om mannen har fått anledning til å uttale seg og eventuelt tilbakevise påstandene.

Eikernytt.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye