Aon Grieg AS v. Rolf Monsen mot Finansmagasinet

PFU-sak 118/01


SAMMENDRAG:

Finansmagasinet , som utgis av Finansnæringens Hovedorganisasjon, hadde i sitt nummer 2 i 2001 en intervjuartikkel over to sider med tittelen » KLP lei av uprofesjonelle meglere». (KLP er Kommunal Landspensjonskasse; sekr. anm.) Artikkelen hadde slik ingress:

«KLP har fått nok av meglere som blander rollene som rådgiver og megler. I et skarpt brev til Aon Grieg, med kopi til Kredittilsynet, setter konsernsjef Bjørn Kristoffersen spørsmålstegn ved meglernes faglige kompetanse og objektivitet. Kampen står om kommunale pensjonsordninger til en verdi av over 170 milliarder kroner.»

Og videre i artikkelen:

«Kristoffersen understreker at hans utspill ikke er ment som noen generell kritikk av at meglerne opererer i det kommunale pensjonsmarkedet. Snarere ønsker han å sette fokus på en del uheldige erfaringer fra dette markedet. ? Vi har flere ganger prøvd å påpeke disse forhold overfor Aon Grieg og andre meglerfirmaer uten å få noen respons. Derfor ser vi oss nå nødt til å slå på stortromma.»

Kristoffersen utdyper sine synspunkter, og helt til slutt i artikkelen heter det:

«- Hva forventer du av tilsvar fra Aon Grieg og Kredittilsynet? ? Jeg forventer at Aon Grieg tar henvendelsen seriøst, men det ser ut til at de fortsatt avviser problem-
stillingene. Når det gjelder tilsynet skal jo de påse at regelverket følges. Det ville forundre meg om de forhold jeg har tatt opp var ukjente for tilsynet, avslutter Kristoffersen.»

KLAGEN:

Klager er det omtalte forsikringsmeglingsfirmaet Aon Grieg AS ved deres mediekoordinator. I klagen heter det:

«Ikke på noe tidspunkt har vi vært kontaktet av Finansmagasinet i denne sammenheng. Vi er ikke gitt anledning til å uttale oss eller på noen måte imøtegå Kristoffersens anklager slik de er fremført i bladet. Det er så vidt alvorlig å bli beskyldt for manglende profesjonalitet i sitt eget fagmiljø at vi finner grunn til å klage på dette forholdet. Vi henviser i denne sammenheng til Vær Varsom‑plakatens punkt 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».»

« I denne saken hadde Finansmagasinet alle muligheter til å kontakte oss. Vi har ikke registrert et eneste forsøk på slik kontakt. Etter at artikkelen kom ut har vi gjort en telefonisk henvendelse til bladet, men redaktøren ringer ikke tilbake . Vi er i det hele tatt svært forundret over at Finansmagasinet på denne måten har gjort seg til talerstol for det publikasjonen må forstå er et partsinnlegg. Det er allment kjent i finans‑ og forsikrings-miljøene at Kristoffersen har disse synspunktene. Dette er rett og slett hans kjepphester. Vi har et helt annet syn på de problemstillingene som omtales i artikkelen, og har for lengst svart på det omtalte brevet fra KLP.»

TILSVARSRUNDEN:

Finansmagasinet skriver i sitt tilsvar at den innklagede artikkelen var en direkte oppfølging av en artikkel i den forutgående utgaven av bladet, og derfor ment som et ledd i en løpende meningsutveksling. I tilsvaret heter det:

«I Finansmagasinet nr. 1/2001, s. 8‑9, (se vedlegg) hadde vi et intervju med lederen i Norske Forsikringsmegleres Forening, Knut Wikborg. Wikborg er en av nestorene blant meglerne i Norge, og det er vel kjent i næringen at han er direktør i Aon Grieg. I intervjuet ble det blant annet fremsatt en del påstander om nettopp KLP. Det ble blant annet spurt om en kommentar til et oppslag i Dagens Næringsliv 30.12.2000 hvor meglerne (herunder Aon Grieg) ble anklaget for å ta uetiske markedsføringsmetoder i bruk for å få meglet kommunale pensjonsmidler.»

« Fra Wikborgs side ble det i Finansmagasinet svart at oppslaget bygget på ?udokumenterte påstander om meglerens rolle i denne sammenheng fremsatt av KLP, som er i en utsatt forsvarsposisjon når det gjelder kommunale forsikringer?.»

«I intervjuet med Wikborg kom vi også inn på problemstillingen med blandingen av roller som rådgiver og megler, som jo var det sentrale poenget i intervjuet med konsernsjef Bjørn Kristoffersen i den innklagede artikkelen. På spørsmål om KLPs påstand om at meglerne
blander rollene som rådgiver og megler svarte Wikborg blant annet: ?Det mener jeg er å skyte langt over mål?.»

«Ettersom det ble satt fram påstander fra sentralt meglerhold mot KLP i artikkelen i
nr. 1 /01, anså vi det som naturlig å følge opp med en reaksjon fra KLP i neste utgave av Finansmagasinet. (?) Vi mener derfor at den innklagede artikkelen må vurderes som ledd i en løpende meningsutveksling. Forsikringsmeglernes rolle i det norske markedet og forholdet mellom meglere og forsikringsselskaper har i flere år vært et diskusjons-tema både innad i næringen. og tidvis også i media.»

Klageren er uenig i at det dreier seg om en løpende meningsutveksling, og skriver:

«Å fremstille dette som at Wikborg på meglerstandens vegne skulle ha fremsatt påstander om KLP, som forsikringsselskapet igjen burde få svare på i en senere utgave av bladet, virker i beste fall søkt på oss. Også tiden mellom utgivelsene taler imot en slik mulig oppfatning. Det finnes heller ingen referanse til intervjuet med Wikborg i den innklagede artikkelen.»

Klageren fastholder at Finansmagasinet har framført sterke beskyldninger uten å la Aon Grieg slippe til med en samtidig imøtegåelse.

Finansmagasinet skriver i sitt siste tilsvar:

» Vi synes for det første ikke det er noe relevant argument når Klageren nærmest måler hvor stor del av intervjuet med direktør Knut Wikborg i nr. 1/01 som omhandlet anklagene mot KLP. Det viktigste er jo tross alt at de ble fremsatt .»

«Vi kan heller ikke se at det skal være noe avgjørende kriterium for å bli definert som en «løpende meningsutveksling» at det skal være en direkte referanse til tidligere artikler om samme tema.» « At det går en viss tid mellom utgivelsene av Finansmagasinet er ikke uvanlig for denne type publikasjoner. Tiden mellom utgivelsene bør likevel ikke være et avgjørende argument for om det kan finne sted en løpende meningsutveksling.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er et meglerfirma i forsikringsbransjen, som mener Finansmagasinet brøt god presseskikk da bladet i en intervjuartikkel lot en direktør for Kommunal Landspensjons-kasse (KLP) framføre kritikk mot firmaet uten at det ble kontaktet for å få kommentere anklagene.

Finansmagasinet viser til at synspunktene i artikkelen var et ledd i en løpende meningsutveksling i bransjen og i bladet om meglernes roller og profesjonalitet. Bladet viser til en artikkel i forutgående utgave, der det framkom synspunkter med motsatt fortegn.

Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger påpekt det sentrale punktet i presseetikken om at den som angripes, skal ha mulighet til å forsvare seg.

I det påklagede tilfellet dreier det seg om beskyldninger rettet mot et navngitt firma, og av en art som gjorde at klageren burde ha fått komme samtidig til orde. Selv om den aktuelle artikkelen skulle kunne sees som en oppfølgning fra tidligere utgave av Finansmagasinet, legger utvalget til grunn at bladet har periodisk utgivelse, noe som snarere styrker enn svekker kravet om samtidig å innhente den angrepne parts kommentar.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Finansmagasinet har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth