Silje Lyngvær mot Se og Hør

PFU-sak 117/04


SAMMENDRAG:
Se og Hør brakte i nr.22/2004 en reportasje med hovedtittelen » MYSER MOT VÅRENS FØRSTE SOLSKJÆR » og stikktittelen » De første bildene av fotballstjernens datter «. Ingressen var: » Her nyter OLE GUNNAR SOLSKJÆRS Karna våren med mamma Silje og storebror Noah. »

Hovedbildet i oppslaget viste Silje Lyngvær med datteren på armen, og bildeteksten var: » LIGNER PAPPA: Karna sitter trygt på mamma Siljes arm. Hun har tydelige likhetstrekk med sin berømte far, Ole Gunnar Solskjær. »

Et mindre illustrasjonsbilde viste Silje Lyngvær med datteren på armen og sønnen gående ved siden av, og her var bildeteksten: » PÅ BYTUR: Silje Lyngvær tok med barna Noah og lille Karna ut på en liten bytur i Manchester. »

Siste bilde i reportasjen var av Ole Gunnar Solskjær med sønnen på skuldrene. Bildeteksten var: » STOLT PAPPA: Her får Noah en luftetur rundt på Old Trafford. Se som pappas blikk ligner lille Karnas! »

Bladet brakte i nr. 36/2004 en ny reportasje om familien Solskjær, og her var hovedtittelen » HEIER PÅ FEIL LAG? » og stikktittelen » Noah Solskjær har bodd hele sitt liv i England «. Ingressen var: » Pappa Ole Gunner spiller for Norge. Men sønnen Noah heier på England? »

Hovedbildet var av sønnen, og her var bildeteksten » I LYS LUE: Noah Solskjær med lua som har Englands bumerke ? tre løver. »

Ett av de to andre mindre illustrasjonsbildene viste Silje Lyngvær sammen med datteren, og bildeteksten var: » OLES JENTER: Solskjærs kone Silje og datteren Karna så pappa spille for mesterlaget. »

Se og Hør brakte i nr. 42/2004 igjen et oppslag av familien med hovedtittelen » LADET OPP MED SHOPPING I OSLO» og stikktittelen «Ole Gunnar Solskjær og Silje skal snart gifte seg «. Ingressen var: » Fotballstjernen Ole Gunnar Solskjær benyttet anledningen til å ta med hele familien på shopping da han var i Oslo. »

Reportasjen hadde fire bilder, hvorav ett viste Silje Lyngvær trillende med datteren, og bildeteksten var: » PÅ TRILLETUR: Solskjærs samboer Silje med lille Karna i vognen. »

Ett annet var et lite nærbilde av datteren sovende i vognen.

KLAGEN:
Klageren , Silje Lyngvær, mener Se og Hørs bildebruk utgjør en krenkelse av hennes og barnas privatliv, og derfor er et brudd på god presseskikk.

Hun hevder at bildene i de tre reportasjene » uttrykker ulike forhold «, og at hvert bilde derfor må » behandles isolert «. » En slik separat behandling vil medvirke til å klarlegge grensene for klagernes privatsfære «, legger hun til.

For det første anføres det at bladet har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om respekt for privatliv og personlige forhold. Klageren understreker at verken hun eller barna er » offentlig kjente personer «, og bortsett fra ett bilde, » opptrer [de] ikke sammen med kjent person «. Det vektlegges også at hun » har på ethvert tidspunkt avvist enhver henvendelse fra media vedrørende både intervjuer og avbildning «.

Når det gjelder det ene bildet der sønnen Noah sitter på skuldrene til sin far Ole Gunnar Solskjær, og dermed en kjent person, skriver klageren at dette er » en republikasjon som savner aktuell og allmenn interesse «, og viser til at » [d]en opprinnelige publikasjonen av bildet var knyttet til Manchester Uniteds feiring av seriegull og kunne etter omstendighetene ha aktuell og allmenn interesse da det ble tatt. »

Klageren hevder at ingen av bildene viser » forhold av aktuell eller allmenn interesse «, og at de er » publisert uten samtykke fra klagerne. » Hun trekker i denne sammenheng frem at » de etiske reglene [må] sees i lys av den rådende rettstilstand, idet det må anses som god presseskikk å forholde seg til gjeldende lovgivning. » Det vises derfor både til ulovfestede prinsipper om personlighetens rettsvern, interesseavveining som oppstilles etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 og 10 og åndsverklovens § 45 c) om retten til eget bilde.

For det andre hevdes det at Se og Hør har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, om hensynet til barn. Klageren skriver at » [b]arns privatliv søkes av vergene skjermet fra media. Dette gjelder ikke bare i forhold til potensielle publikasjoner, men også som følge av at barna ved enkelte anledninger har blitt skremt av pågående fotografer. I tillegg vil det av sikkerhetsmessige årsaker være risiko forbundet med publikasjon av bilder av barna. Barna har inntil nå vært så små at de i det vesentlige har vært under oppsyn av verge. Barna vil for fremtiden i større grad opptre selvstendig, hvilket medfører at sikkerhetsaspektet vil tilta. »

TILSVARSRUNDEN:
Se og Hør avviser klagen, og understreker innledningsvis at » Ole Gunnar Solskjær er en superstjerne og den oppmerksomheten han og de som står ham nær får i blant annet Se og Hør, er et resultat av dette. [?] Utgangspunktet er at når andre personer har tilknytning til superstjerner som Solskjær, må de regne med at de kan bli omtalt i pressen. Hovedinnholdet i Se og Hørs reportasjer knytter seg til Ole Gunnar Solskjær, men det er ikke til å unngå at også relasjon til kone og barn blir berørt. »

Vedrørende klagerens understrekning av hvorledes den rettslige situasjonen på dette området er, peker Se og Hør på at det » [i] henhold til PFUs vedtekter er den etiske og faglige standarden som skal være gjenstand for behandling, slik det blant annet er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Det er mulig at juridisk teori og øvrige forhold kan være relevant i denne sammenhengen. Dette er imidlertid underordnet og det er alltid lagt til grunn at grensene for etikk og juss ikke trenger å være sammenfallende. Spørsmålet blir om det etiske prinsippet denne klagen bygger på, kan forlikes med pressens informasjons- og samfunnsrolle. »

Når det gjelder klagerens anførsel om at verken hun eller barna er offentlig kjente personer, og har avvist enhver henvendelse fra pressen vedrørende både intervjuer og avbildning, bestrider bladet dette og skriver: » Det må legges vekt på at både Silje Lyngvær og Ole Gunnar Solskjær har tatt med seg barna på sesongavslutninger på Old Trafford ? naturligvis med et kobbel fotografer til stede. Da Solskjær ga ut sin selvbiografi, stilte han og Silje opp i Se og Hør ? og boka inneholdt dessuten en rekke private bilder og omtale av parets privatliv. Boken fikk bred omtale i mediene. Da lille Noah ble døpt, stilte også familien smilende opp på bilder for pressen. I fjor sommer hadde Ole Gunnar Solskjær med seg hele familien på landslagssamling både på Hankø og Rudskogen. Pressen var invitert. På dette grunnlag bestrider vi derfor på det sterkeste påstanden fra Silje Lyngvær og Dynamic Solution om at familien har uttrykt et sterkt ønske om å holde privatlivet utenfor offentligheten. Det faktum at Silje Lyngvær har stilt opp i forbindelse med utgivelsen av ovennevnte selvbiografi og i en rekke andre sammenhenger, blant annet med det norske landslaget og Manchester United, mener vi viser at hun bevisst har trådt inn på den offentlige arena. »

Bladet tolker klageren dit hen at » hun gjerne vil ha kontroll over medieomtalen selv og hvordan reportasjene skal presenteres ? inkludert utsnitt og beskjæring av bilder og bruk av arkivbilder. Dette kan vi ubetinget ikke etterkomme «, skriver Se og Hør.

Se og Hør understreker at redaksjonen bestreber seg på » å ta hensyn til dem som omtales sammen med Ole Gunnar Solskjær «, og det trekkes blant annet frem at barna » må være sammen med en voksen når de blir fotografert. »

Vedrørende Silje Lyngvær skriver imidlertid bladet at hun må » forvente å kunne bli omtalt og fotografert når hun befinner seg på offentlig sted og sammen med Ole Gunnar Solskjær ? spesielt i tidspunktene rundt viktige kamper og turneringer. I den forbindelse vil vi vise til at Se og Hør nr. 22 behandlet hvordan Ole Gunnar Solskjær taklet det nylige tapet i Champions League og sine lange skadeavbrekk. Se og Hør nr. 36 behandlet sesongens siste kamp for Mancherster United hvor Lyngvær ankom stadion med sønnen ikledd det engelske landslagets trøye. På samme måte var Se og Hør nr. 42 en oppfølgning av landskampen mot Wales. »

Bladet anfører avslutningsvis at alle bildene har » offentlig interesse » og at ingen av dem er » krenkende eller oppsiktsvekkende «.

Klageren opprettholder klagen, og vedrørende forholdet mellom jus og presseetikk legger hun til at » [d]ersom anvendelsen av pressens etiske regler fraviker grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter og rettsnormer for øvrig, vil legitimiteten til pressens etiske normer og instituttet som forvalter dem svekkes. Pressens informasjons- og samfunnsrolle må således sees i lys av de overordnede prinsipper om menneskerettigheter og de organer som er satt til å forvalte dem, eksempelvis Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Det er således klagernes oppfatning at disse overordnede prinsipper må gjelde for anvendelsen av pressens egne etiske regler og bør sees hen til av PFU som er satt til å håndheve dette regelsett «, skriver klageren.
I den sammenheng viser klageren til Menneskerettighetsdomstolens rettsavgjørelse av 24. juni 2004 i saken mellom Caroline von Hannover og Tyskland (Carolinesaken), der nettopp avveiningen mellom personvern og ytringsfrihet var gjenstand for vurdering.

Klageren tilbakeviser bladets anførsel om at hun bevisst har trådt inn på den offentlige arena. Det presiseres at hun » har på ethvert tidspunkt avvist enhver henvendelse fra innklagede om å frivillig stille opp i reportasjer i forbindelse med private forhold. Dette gjelder også overfor andre aviser og medier «, legger klageren til.

Vedrørende bildenes karakter fastholder klageren at » den innklagede bildebruken krenker vår rett til privatliv og utgjør brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3. Dette må gjelde selv om bildene er innhentet på offentlig sted. Bildene gjengir i det vesentlige klagerne i naturlig personlig interaksjon av privat karakter som etter klagerens oppfatning omfattes av vernet som tilligger Vær Varsom-plakaten punkt 4.3. Etter klagerens oppfatning utgjør ikke bildene noe bidrag til den offentlige debatt omkring temaer av allmenn interesse. Klagerne er heller ikke offentlige personer og har verken samtykket til at bildene ble tatt eller til publikasjonen av disse. »

Se og Hør merker seg at klageren understreker at dette » ikke gjelder Ole Gunnar Solskjær, men hans kone og to barn ? Noah og Karna. Dette blir vel svart-hvitt, og det er selvsagt deres relasjon til Ole Gunnar Solskjær som gjør at de blir omtalt og avbildet» , skriver bladet.

Se og Hør presiserer til slutt » at et menneskes private forhold ikke alltid er uten allmenn interesse. [?] Det ville bli en meget uheldig situasjon om kjendiser offentlig kunne skape et bilde av seg selv og sitt familieliv, som pressen etterpå ikke kunne berøre eller korrigere. Lyngvær har selv aktivt entret den offentlige arena med sitt privatliv. Da må hun kunne akseptere en viss interesse også i ettertid.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder tre reportasjer i Se og Hør med bilder av Ole Gunnar Solskjær, hans kone og deres to barn. Klageren, Ole Gunnar Solskjærs kone, mener bladets bildebruk utgjør en krenkelse av hennes og barnas privatliv, og derfor et brudd på god presseskikk. Hun understreker at verken hun eller barna er offentlig kjente personer, og at hun på ethvert tidspunkt har avvist enhver henvendelse fra pressen vedrørende intervjuer eller avbildning. Klageren mener ingen av bildene viser forhold av aktuell eller allmenn interesse, og understreker at de er tatt og publisert uten deres samtykke.

Se og Hør avviser klagen, og mener at personer med nær tilknytning til superstjerner som Ole Gunnar Solskjær, må regne med at de blir omtalt i pressen. Bladet understreker imidlertid at det bestreber seg på å ta hensyn til dem som omtales. Det hevdes at bildene i reportasjene har offentlig interesse, og at ingen av dem er krenkende eller oppsiktvekkende. Bladet bestrider at klageren har uttrykt et sterkt ønske om å holde privatlivet utenfor offentligheten, og anfører derimot at hun bevisst har trådt inn på den offentlige arena.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt understreke at kjente personer og deres familiemedlemmer må tåle en mer nærgående oppmerksomhet enn andre, så fremt dette skjer mens de befinner seg på offentlig sted eller i offentlige sammenhenger. Når Solskjær for eksempel tar med sin sønn på et åpent fotballarrangement, må det forventes at pressen kan ta bilder og benytte disse i henhold til den redaksjonelle frihet.

Selv om det i enkelte tilfeller også kan være rett å publisere bilder som er tatt av kjente personers familiemedlemmer i deres private sfære, uten de berørtes samtykke, har utvalget tidligere påpekt at forutsetningen da må være at bildene dokumenterer forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at reportasjene inneholder bilder av Solskjærs familiemedlemmer uten at han selv er tilstede, og der de berørte kun er engasjert i aktiviteter av rent privat karakter. Slik utvalget ser det, inneholder ikke de aktuelle bildene i seg selv eller i den sammenheng de ble publisert, informasjon fra de berørtes dagligliv som kan ha samfunnsmessig betydning.

Utvalget understreker at kjente personers familiemedlemmer må kunne tilkjennes en forventning om vern omkring deres personlige forhold. Selv om de påklagede bildene er tatt på offentlig sted og i seg selv ikke anses krenkende eller oppsiktvekkende, viser utvalget her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å vise respekt for menneskers privatliv.

Se og Hør har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller