Einar Muren mot Sunnmørsposten

PFU-sak 116/13


SAMMENDRAG:

Sunnmørsposten brakte torsdag 11. april 2013 en artikkel på side 12 med tittelen «Føler seg forbigått» og med undertittel «Ikkje innkalla til jobbintervju».

I faktaramme:
* Ove Røv, busett i Ørsta, vert ikkje innkalla til intervju når han søkjer på skuleleiarstillingar i Ørsta.
* Røv har erfaring frå mange skuleleiarstillingar og har også leiarerfaring frå forsvaret. Han var major i Nord-Afghanistan.
* Røv føler det som om han har fått yrkesforbod i Ørsta, og seier at det no har pågått så lenge at han må seie i frå.

Ingress:
«Lista over leiarverv både i skuleverket og forsvaret er lang, men i Ørsta er han ikkje aktuell til leiarstilling ein gong.»

Videre i brødteksten:
«Slik det er no vert det begått karakterdrap på meg, og eg har i praksis fått yrkesforbod av Ørsta kommune»

I forbindelse med en tidligere jobbsøknad heter det:
«- Røv fortel at oppvekstsjef Einar Muren då skal ha sagt at Røv aldri skulle få noko skuleleiarstilling i Ørsta så lenge Muren hadde noko han skulle ha sagt.»

Senere i brødteksten:
«- Dette har utvikla seg til trakassering» og: «Noko anna han tek fram er at Røv som kommunepolitikar i fleire saker har vore ueinig med skulesjefen»

I artikkelen framgår det at skolesjefen mener dette er en personalsak. Det anføresat Røv har vært ansatt i Ørsta kommune i store deler av sin yrkeskarriere, både som lærer og i rektorvikariat.

«- Han har altså ikkje noko yrkesforbod i Ørsta, men han har ikkje vorte prioritert mellom andre søkjarar i faste stillingar som skuleleiar.»

KLAGEN:

Klager er omtalte Einar Muren, seksjonsleder/skolesjef i Ørsta kommune og leder av ansettelsesrådet i kommunen. Han klager over det han opplever som sterke personangrep, samtidig som han bare kan imøtegå beskyldningene på generelt grunnlag fordi det dreier seg om en personalsak. Journalisten ble informert om at Røv «som tidlegare tilsett i Ørsta kommune var del av (ei) personalsak, samstundes som det har vore saker mot han i andre kommunar».

Klageren påpeker også at avisen unnlot å nevne at ansettelsesrådet består av fire personer, hvorav to representerer de ansatte. «Det er dette rådet som har teke stilling til dei saker Røv er misnøgd med og også avgjort kven som vert kalla inn til intervju.»

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Sunnmørsposten avviser klagen. Det anføres at klageren fikk anledning til å imøtegå kritikken og at han også ble sitert i artikkelen. Avisen viser også til at avisen Møre-Nytt hadde oppslag om samme sak samme dag med langt sterkere ordbruk, uten at denne avisen er innklaget.

Avisen anfører ellers at opplysningen om at innstilling og innkalling til intervju ble gjort av et ansettelsesutvalg, var uviktig, siden lederen må møte kritikken. Avisen fastholder sin rett til å viderebringe Røvs utsagn, siden han er «ein aktiv og høgt profilert lokalpolitikar i Ørsta, medlem av kommunestyret og ein person som har erfaring frå ulike leiarstillingar i skulen». Avisen vektlegger også at Røv er kjent utenfor Ørsta, siden han blant annet har deltatt som major i de norske styrkene i Afghanistan.

Klageren hevder i sitt tilsvar at retten til samtidig imøtegåelse bare er delvis oppfylt, siden han som leder ikke kan kommentere personalsaker. Han fastholder også at han er utsatt for personangrep. Samtidig hevder han at det er forskjell mellom lesere av lokalavisen Møre Nytt og regionavisen Sunnmørsposten når det gjelder lokalkunnskap. «Den integritetsskade avisene kan gjere seg skuldig i vert ikkje likeverdig. I eit lokalmiljø med kjennskap til den som går til angrep og den som vert angripen, treng ikkje skaden vere den same som det ei regionavis kan utrette.» Klager er av den oppfatning at Ove Røv ikke er verdt spalteplass i regionavisen Sunnmørsposten.

Angående Sunnmørspostens argument om at avisen har utelatt å nevne at avgjørelsen er tatt av et ansettelsesutvalg, anfører klageren: «I samtale med redaktøren om PFU-klaga hevda ho at dette var noko avisa meinte dei fleste hadde kunnskap om. I beste fall tyder dette på ei sterk overvurdering av systemkunnskapen til den vanlege lesar av Sunnmørsposten».

Sunnmørsposten anfører i sitt siste tilsvar at Røv var i sin fulle rett til å gi uttrykk for sin frustrasjon, og mener at avisen måtte kunne viderebringe dette. Avisen opplyser også at de tok kontakt med klager etter å ha mottatt PFU-klagen, for å rette opp eventuelle feil i teksten, noe klager ifølge avisen mente ikke var mulig, «fordi problemet var at vi hadde formidla kritikken frå Ove Røv – og den var det umuleg å forsvare seg mot». Avisen fastholder også at vilkårene for samtidig imøtegåelse ble oppfylt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Sunnmørspostens omtale av en lokalpolitiker og skolemann fra Ørsta som føler seg forbigått i en ansettelsessak. Klageren er kommunens skolesjef og leder av ansettelsesrådet. Klager mener avisen har brutt god presseskikk ved ikke å oppfylle kravet til samtidig imøtegåelse, siden han som offentlig ansatt ikke kan kommentere personalsaker. Klager mener også at omtalen i avisen skader hans omdømme når den fremføres i en regionavis, og at det dreier seg om en lokal sak som ikke fortjener spalteplass i regionavisen Sunnmørsposten.

Sunnmørsposten avviser klagen på alle punkter. Avisen anfører at klager fikk anledning til samtidig imøtegåelse, at det omtalte forholdet har offentlig interesse og at klager, som leder av ansettelsesrådet, må akseptere at han blir eksponert.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at også ansettelsesprosesser i det offentlige, som den omtalte, bør og kan bli gjenstand for omtale. Sunnmørsposten var slik sett i sin fulle rett til å omtale det faktum at en lokalpolitiker i Ørsta mente seg forbigått da kommunen skulle ansette ny rektor

Utvalget mener avisen med fordel kunne ha nevnt at ansettelser og innkalling til intervju blir foretatt av et ansettelsesråd bestående av fire personer, og at klager dermed ikke var alene om avgjørelsen, selv om han som leder må kunne forventes å fronte beslutningen. Utvalget forstår at klageren hadde begrenset mulighet til å uttale seg om saken, men mener dette ikke kan forhindre avisens omtale.

Sunnmørsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile