Avinor mot Oppland Arbeiderblad

PFU-sak 116/23


SAMMENDRAG:

Oppland Arbeiderblad publiserte i juni 2023 artikkelen «Slik så gutten (4) ut etter at vekterne på flyplassen holdt ham fast». I ingressen het det: «Ferieturen for Sandra Larsen (34) og familien fikk en marerittstart på Gardermoen da sønnen ble holdt nede på bakken.» I artikkelen ble det brukt bilder som viste blåmerke på guttens rygg.

KLAGEN:

Klager er Avinor, som anfører at tittelen ikke var et sitat, og bidro til å skape et usant inntrykk av at vekterne brukte fysisk makt og påførte gutten skader. Avinor har sett igjennom overvåkingsvideo og slår fast at vekterne verken holdt gutten nede eller har vært fysiske mot ham. Avinor anfører at de har fulgt prosedyrene som gjelder, og har opptrådt korrekt.

Klager anfører at mor overfor Avinor avkreftet at det ble brukt fysisk makt fra vekternes side. Det etterlatte inntrykket om at vekterne ved Oslo lufthavn har brukt fysisk makt og vold mot et lite barn, er usant, anfører klager.

Pressevakta i Avinor ba om mer informasjon, som bilder, men fikk ikke dette av avisa. Avinor skrev til journalisten: «Dette er et svar fra oss på de opplysningene du oversendte lørdag. Dersom du har andre opplysninger som video e.l., ønsker vi selvsagt å se dette for å se om det setter saken i et annet lys, før tilsvaret benyttes. Det kan også hjelpe oss å undersøke hva som har skjedd.» Avinor ba om forståelse for at de ikke kunne kommentere hendelsen nærmere før de hadde fått alle fakta på bordet. Journalisten publiserte deretter artikkelen, uten å spørre om flere detaljer eller vente til de fikk undersøkt saken.

Klager anfører følgende som graverende:

  • Artikkelen stiller på en sensasjonspreget måte lufthavnen i et dårlig lys.
  • Artikkelen bygger på et feilaktig faktum.
  • Til tross for direkte forespørsel, fikk ikke klager mulighet til å undersøke påstandene og gi sitt tilsvar før publisering.
  • Artikkelen ble spredt med identisk overskrift i en rekke av Amedias nettaviser: Hadeland, Avisa Oslo, Østlandet, Akershus Amtstidende, iHarstad, Firda, Østlendingen, Glåmdalen, Ringerike Blad, Ringsaker Blad, Gudbrandsdølen Dagningen og Hamar Arbeiderblad.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Oppland Arbeiderblad (OA) beklager overfor Avinor å ikke ha utvist god presseskikk og erkjenner brudd på VVP 3.2. Avisa anfører at de har prøvd å rette opp feilen og gjøre opp for seg mot eventuelle skadevirkninger.

Redaksjonen peker på at lesertallene for artikkelen etter at det ble rettet opp, er omtrent de samme som før, slik at avisas lesere har fått med seg at den ikke hadde dekning for den første publiseringen. OA skriver at de har truffet flere tiltak som skal hindre at slike feil skjer igjen.

Avisa erkjenner også brudd på VVP 4.4 ved at både tittel, bildetekst og ingress gikk lenger enn det var dekning for, og at de ikke kontrollerte opplysningene om maktbruk godt nok. OA beklager dette. Avisa anfører at de forsøkte å hente inn samtidig imøtegåelse, og oppfattet ikke at Avinor antydet at fakta var feil eller krevde å vente med saken. Det var først etter dette at de fikk vite at Avinor mente at ingen rutinefeil var skjedd.

OA skriver at de gjorde alle avisene i Amedia-systemet oppmerksom på at de hadde publisert feil, torsdag kveld etter publiseringen. Også et leserinnlegg fra Avinor ble sendt med denne meldingen. Avisa har forsøkt å rette opp feil og anfører at de publiserte fire artikler i ettertid der dette kommer fram. Første rettelse av betydelig karakter skjedde 8. juni kl 13.30 [dagen etter publisering, sekr. anm.].

Redaksjonen opplyser at de har fulgt opp saken med alle involverte, hatt redaksjonsmøte for å diskutere og drøftet «rotårsakene» til at de begikk feilen. Avisa beskriver noen av tiltakene som et truffet, om prosedyrer og organisering av arbeidet.

OAs redaktør har takket ja til å se videomaterialet fra hendelsen sammen med Avinor, men fordi moren skal ha lagt en betingelse om å ikke skrive om saken i etterkant, for å tillate dette, har OA takket nei av prinsipielle årsaker.

 

Klager anfører at de hele tiden har vært tydelige på at videoen kan vises til OAs redaktør, men kun om de får skriftlig samtykke fra familien. Det har de ikke lykkes med. Familien har takket nei fordi de ikke ønsker mer oppmerksomhet fra OA om saken. Dermed forhindrer GDPR-reglene dem fra å vise videoen.

 

Mediet opplyser at moren overfor avisa ikke har gitt uttrykk for at Avinor har oppfordret henne til å gi OA innsyn i videoen, men at Avinor ikke har villet etterkomme hennes anmodning om at de trekker klagen mot avisa. Uansett endrer dette ikke sakens kjerne, anfører Oppland Arbeiderblad.

 

PFUs uttalelse:

Oppland Arbeiderblad brøt god presseskikk

 

Oppland Arbeiderblad brøt god presseskikk da de omtalte en påstått hendelse i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Avisa viderebrakte usanne påstander, slo Pressens Faglige Utvalg fast.

 

Oppland Arbeiderblad (OA) publiserte i juni 2023 artikkelen «Slik så gutten (4) ut etter at vekterne på flyplassen holdt ham fast». I ingressen het det: «Ferieturen for Sandra Larsen (34) og familien fikk en marerittstart på Gardermoen da sønnen ble holdt nede på bakken.» I artikkelen ble det brukt bilder som viste blåmerke på guttens rygg.

Klager:
Avinor anførte at tittelen ga et usant inntrykk av at vektere hadde brukt fysisk makt og påført gutten skader. Klager opplyste til avisa at de ikke kunne kommentere hendelsen nærmere før de hadde fått alle fakta på bordet. Til tross for dette fikk de ikke anledning til å undersøke påstandene og gi sitt tilsvar før artikkelen ble publisert. Overvåkingsvideo viste at det aldri var fysisk kontakt, og at vekterne hadde opptrådt korrekt.

Mediet:
Oppland Arbeiderblad beklaget og erkjente brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, og anførte at de har prøvd å rette opp feilen. OA opplyste at de har innført flere tiltak som skal hindre at slike feil skjer på nytt. Avisa erkjente også brudd på VVP 4.4 ved at både tittel, bildetekst og ingress gikk lenger enn det var dekning for. OA beklaget dette.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er helt sentralt i presseetikken å kontrollere at opplysninger som publiseres er korrekte, jf. kravene som VVP 3.2 stiller om kildekritikk og opplysningskontroll. Spesielt viktig blir det å kontrollere opplysningene når det kommer fram alvorlige anklager rettet mot en bestemt part.

Publiserte uriktig informasjon
Hensikten med Vær Varsom-plakatens artikkel om kildekritikk er å sørge for at det journalistiske produktet blir så sant som mulig. I artikkelens tittel slår avisa fast at gutten fikk merker etter å ha blitt holdt fast av vekterne på flyplassen.

Utvalget merker seg at Oppland Arbeiderblad erkjenner å ha brutt pressens etiske regelverk, samt at de har rettet feilen og gjort endringer internt for å forhindre liknende tilfeller i framtida.

Det påklagede materialet er konstaterende i sin form, og utvalget merker seg at avisa ikke ventet på at dokumentasjon kunne gås igjennom av Avinor før redaksjonen valgte å publisere artikkelen.

Skal sikre sannest mulig informasjon
Utvalget vil minne om at hensikten bak – og en helt vesentlig del av både kravet om opplysningskontroll og den samtidige imøtegåelsesretten – er å reelt hente inn informasjon for å verifisere opplysninger. Innhenting av kommentarer fra anklaget part må ikke bare være en pliktøvelse. Den skal gjennomføres for nettopp å søke sannhet rundt omstendighetene som omtales. I dette tilfellet har avisa derfor sviktet på en grunnleggende måte.

Utvalget har vurdert VVP 4.4, men finner at det presseetisk mest sentrale ligger i det mangelfulle faktagrunnlaget. Det vesentlige problemet er at innholdet ikke var sant, ikke hvorvidt det var dekning for tittel og ingress i det som faktisk ble publisert.

Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 30.08.2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana