SAS, v. pressetalskvinne Siv Meisingseth mot NRK

PFU-sak 115/99


SAMMENDRAG:
NRK-Dagsnytt brakte i løpet av onsdag 9. juni 1999 flere nyhetsmeldinger om en økning av nødsituasjoner med SAS, der flytypen MD 80 står for flest episoder. Den første meldingen kl. 0600, lyder i sin helhet som følger:
«Tallet på alvorlige nødsituasjoner i flyselskapet SAS øker. Det viser tall fra den Skandinaviske Luftfartsinspeksjonen. Det har bl. a. vært økende problemer med røykutvikling i flykabinen og is på vingene. SAS har lenge vært regnet som et av Europas sikreste flyselskap, men i løpet av de siste 17 månedene har selskapet opplevd en stor økning i antall alvorlige nødsituasjoner. Mens det kun skjedde åtte alvorlige nødsituasjoner fra 1995 til 1997, har dette økt til hele 23 tilfeller fra 1998 og frem til i dag. Sjef for den Skandinaviske Luftfartsinspeksjonen, Sven Christiansson, sier ulykkesstatistikken i SAS nå følges nøye».
I den andre meldingen, kl. 0630, kommer det fram at «blant annet har det vært flere problemer med røykutvikling i flykabinen og is på vingene med flytypen MD 80 enn før».
I melding nummer tre, kl. 0700, går det i tillegg fram at antall alvorlige nødsituasjoner med MD-80 har «økt til hele 23 tilfeller fra 1998 og frem til i dag».
I melding fire, kl. 0730, sier Sven Christiansson i den skandinaviske luftfartsinspeksjonen at » det er ikke funnet noen forklaring på økningen i antall alvorlige hendelser med MD-80-flyene i SAS.
Han advarer samtidig mot forhastede konklusjoner. Han mener at man ikke kan si noe sikkert om verken flytypen MD 80 eller sikkerhetsrutinene i SAS før etter 2 år med ytterligere statistisk materiale».
Meldingene gjentas i nye versjoner av ulik lengde utover dagen. Klokken 1100 blir pressetalskvinne i SAS, Siv Meisingseth, intervjuet. Hun avviser at SAS-selskapet har dårlig sikkerhet. Meisingseth «vil presisere at SAS ikke har hatt en eneste nødsituasjon i de 23 hendelsene som Dagsnytt refererer til». Hun legger til at SAS ikke «opplever røyk i kabinen som en nødsituasjon. Selvfølgelig er det avhengig av hvert tilfelle, men de tilfellene som vi refererer her, de har aldri vært i kategorien nødsituasjon». Uttalelsene til Meisingseth i SAS tas med i etterfølgende nyhetsmeldinger.
Her og Nå følger opp debatten kl 1500, der sjefpilot i SAS, Sven Oddlie, uttaler at «Røyk ombord i et fly er meget alvorlig, og da tar vi høyde for det verst tenkelige utfall og igangsetter da de prosedyrene som er nedlagt, og vi registrerer jo da med tilfredshet at besetningen følger nødprosedyrene og at nødprosedyrene våre fungerer».

KLAGEN:
Klageren , SAS ved pressetalskvinne Siv Meisingseth, reagerer «sterkt på at begreper som nødsituasjoner og ulykkesstatistikk brukes». Klageren påpeker at økningen i de angivelige nødsituasjonene ikke har «rot i virkeligheten fordi det aldri har dreid seg om nødsituasjoner der folks liv settes i fare».
Det vises blant annet til hendelser som «at en sikring spretter ut av kontrollpanelet, en kaptein må returnere fordi han føler seg dårlig etter matforgiftning, turbulens i luftrommet». Videre anføres det at halvparten av hendelsene «skyldes utenforliggende årsaker og ikke flytypen MD-80».
Klageren anfører at SAS aldri fikk tilbud om å kommentere påstandene i morgensendingene. «Vi måtte selv ringe ansvarlig sjef i Dagsnytt og påpeke det vi ser på som usannheter. Vi fikk da slippe til med vår versjon i 1100-sendingen og 1230-sendingen.» Klageren vil «sette fokus» på denne typen journalistikk, og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, («Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonsering ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet»).

TILSVARSRUNDE:
NRK-Dagsnytt viser til at SAS og Forbrukerrådet skulle kontaktes i løpet av «formiddagstimene for kommentar». «Da SAS kontaktet undertegnede ca. kl. 0900 samme dag for å korrigere vår fremstilling av saken, gjorde journalisten et første intervju med pressetalskvinne Siv Meisingseth klokken 0930». Meisingseth skal ha avbrutt intervjuet for å innhente mer informasjon, derfor «ble SAS sin kommentar først sendt kl. 1100 (med utvidet intervju i 1230 sendingen)».
NRK-Dagsnytt viser til SAS? stand om at episodene ikke dreier seg om nødsituasjoner. «Samtidig ble det benektet at episodene var «alvorlige insidenter», slik STK opererte med i sin statistikk (serious incidents)». Det påpekes videre at sjefpilot Oddlie i SAS i Her og Nås sending karakteriserer røykutvikling som «meget alvorlig».
Klagers påstand om at «de angivelige nødsituasjoner har ingen rot i virkeligheten fordi det aldri dreier seg om nødsituasjoner der folks liv settes i fare», rokker ikke ved substansen i selve saken, «nemlig økningen av alvorlige hendelser med flytypen MD-80», hevder NRK-Dagsnytt. Redaksjonen menerat SAS sin kritikk «er myntet på vårt valg av begrep», og viser til at det i ettertid ble forstått at bruken av «nødsituasjon» er definert som mer alvorlig enn «alvorlige hendelser» i flymiljøet og SAS. Det vises til at «det var uproblematisk for NRK å endre begrep». Fra og med sendingen kl. 1100 ble «nødsituasjoner» endret til «alvorlige hendelser».
Når det gjelder begrepet «ulykkesstatistikk» , innrømmer NRK at begrepet ikke er dekkende for alle hendelsene NRK refererte til. Med redaksjonen mener at flere av episodene kan «kategoriseres som ulykke».
NRK bemerker til det siste ankepunktet til SAS, «halvparten av hendelsene skyldes utenforliggende årsaker og ikke flytypen MD-80», at de aldri har framsatt noen «påstand om årsakene til økningen i antallet alvorlige hendelser». «Vi stilte kun spørsmål ved SAS sin generelle sikkerhet, og den spesifikke flytypen».

SAS har ikke mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere nyhetsmeldinger i NRK-Dagsnytt der det ble opplyset om en økning av nødsituasjoner i SAS. Klageren, SAS, reagerer «sterkt» på NRKs bruk av begrepene «nødsituasjoner» og «ulykkesstatistikk». Klageren påpeker at det aldri har dreid seg om situasjoner som setter folks liv i fare, og at bare halvparten av de registrerte hendelsene skyldes flytypen MD-80. Klageren mener Dagsnytts feilaktige omtale er skadelig for selskapet, og viser til punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten om dekning i stoffet, samt at SAS måtte kontakte redaksjonen for å få kommentere påstandene.
NRK-Dagsnytt påpeker at den Skandinaviske Luftfartsinspeksjonen (STK) har registrert 23 «serious incidents» hos SAS fra 1998 til mai 1999, men innrømmer at begrepet «ulykkesstatistikk» ikke er dekkende for alle hendelsene. Redaksjonen anfører at den aldri har framsatt noen påstand om årsakene til hendelsene, og viser til meldingene der STK-sjefen advarer mot å trekke forhastede konklusjoner. Redaksjonen legger også til at SAS skulle kontaktes for uttalelse, og at de kom til orde med sitt syn i senere sendinger. Videre bemerker redaksjonen at begrepet «nødsituasjoner» ble byttet ut med «alvorlige hendelser» etter at SAS protesterte på begrepsbruken.
Pressens Faglige Utvalg mener NRK-Dagsnytt var i sin fulle rett til å sette søkelys på økningen i alvorlige hendelser med fly i SAS, og at saken er av stor allmenn interesse, men viser på generelt grunnlag til punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, der det heter: » Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».
Utvalget kan ikke ta stilling til de omtalte hendelsenes alvorsgrad, men konstaterer at det har vært en økning av innrapporterte hendelser fra SAS under kategorien «serious incidents». Utvalget noterer seg også at flyselskapets pressertalskvinne og dets sjefpilot har ulike syn på hendelsenes alvorsgrad.
Utvalget mener NRK-Dagsnytt skulle ha gjort det klarere at ikke alle hendelsene kunne lastes flytypen MD-80, og konstaterer at bruken av begrepene «ulykkesstatistikk» og «nødsituasjoner» var upresis. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, hvor det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».
Utvalget vil også påpeke at de forhold som framsettes er så alvorlige for flyselskapet at det burde utløse retten til samtidig imøtegåelse allerede i første sending. Dette oppveies ikke av at SAS fikk komme til orde i senere sendinger. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter, «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».
NRK-Dagsnytt har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 21. september 1999
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Grete Faremo