Den norske Buchenwald forening v. formann Elling Kvamme mot Dagbladet

PFU-sak 115/06


SAMMENDRAG:

Dagbladet brakte 27. februar 2006 en anmeldelse av boken «Reisen til Holocaust», skrevet av Erik Dahlin og utgitt av Utdanningsdirektoratet. Under tittelen «Skandaløst om holocaust» skrev anmelderen, Espen Søbye, bl.a.:

«Når ei bok gis ut av Utdanningsdirektoratet, sendes til alle landets ungdomsskoler og legges ut på skolenett.no i samarbeid med «Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz» og «Aktive fredsreiser» skulle man jo tro at alt var i skjønneste orden.»

«Det er imidlertid en åpenbar kjensgjerning at boka er et slett verktøy både som utgangspunkt for reiser til konsentrasjonsleirer og for klasseromsundervisning. Det betyr ikke at alt som står i boka er feil. Faktisk så står det ting i denne boka som ikke er galt og som det er viktig at norske skolebarn lærer. Da det kom mannskap til Buchenwaldt fra De Hvite Bussene for å hente studentene som var internert der i mars 1945, fikk ikke de fem norske jødene i konsentrasjonsleiren ved siden av være med. Studenten[e] dro, jødene sto igjen.»

2.
Sak nr. 115/06

KLAGEN:

Klager er Den norske Buchenwald forening, ved formann Elling Kvamme. Han var selv en av studentene som ble hentet, og «vet at dette er feil». «Det kom ikke noe mannskap fra De Hvite Bussene til Buchenwald. Vi ble sendt til Kz. Neuengamme 1. mars 1945 i SS-regi, lastet inn i kuvogner, og hadde ingen ting vi skulle ha sagt.»

«Det er viktig for oss gjenlevende studenter at denne myten blir avsannet, ikke minst fordi enkelte forfattere senere har antydet at vi ikke ønsket at jødene ble med. Tvert i mot, og vi hjalp dem så godt vi kunne, også med mat. En av de fem jødene Leo Eitinger, senere professor i psykologi, har bekreftet dette.»

«Med henvisning til min tilsvarsrett mht uriktige påstander, sendte jeg 22/03-06 et innlegg som e-post (vedlagt) til Dagbladet, og fikk svar samme dag at de ikke hadde plass til det. Jeg svarte (også samme dag, vedlagt), som e-post at innlegget kunne vesentlig forkortes, og at jeg aktet å klage saken inn for Pressens Faglige Utvalg hvis min tilsvarsrett ikke ble respektert.»

«Da jeg fortsatt ikke fikk noe svar fra Dagbladet, sendte jeg 14/04-06, en ny henstilling til Dagbladet som e-post med kopi av tidligere e-poster. Jeg har fremdeles ikke fått noe svar, og heller ikke funnet noen beriktigelse i Dagbladet. Vi eksstudenter reagerer sterkt på den manglende repsekt for tilsvarsretten som Dagbladet viser.»

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet skriver i sitt tilsvar:

«Avsnittet Kvamme klager over dreier seg om opplysningene knyttet til borttransporteringen av fanger fra Buchenwald. Dagbladets anmelder har fremhevet bokens opplysninger på dette punkt for å vise at ikke alt i «Reisen til Holocaust» er kritikkverdig. Ifølge Elling Kvamme skulle Dagbladet ha sjekket om det var hold i opplysningene som fremkommer i boken. Kvamme mener bokens forfatter, og dermed Dagbladet, ikke gjengir fakta om de norske studentene og de norske jødene i Buchenwald.»

«Vi har stor respekt for at dette er tema som kan vekke sterke følelser for impliserte. Uansett kan ikke Dagbladet la være å fremføre det vi mener er faktum, nemlig at denne historiske opplysningen er korrekt gjengitt i boken, og at hendelsen er en uomtvistelig historisk kjensgjerning.»

«I bok-anmeldelsen tillegges ikke de norske studentene noen form for ansvar for den urett som ble begått mot de nevnte jødene. Vi tviler ikke på riktigheten av det Kvamme selv skriver i sitt klagebrev, nemlig at han og andre studenter hjalp jødene så godt de kunne. Utvelgelsen av hvem som skulle få reise med de hvite bussene var det selvsagt det tyske regimets ansvar.»

«Dagbladet kan se at avisen og lederen for Den norske Buchenwald-forening har forskjellig oppfatning av hva som er historisk korrekt. Men vi kan ikke se at avisen har angrepet
3.
Sak nr. 115/06

verken Elling Kvamme eller andre i Den norske Buchenwald-forening. Vi har derfor sett på Kvammes innlegg som et tilsvar, uten andre etiske plikter knyttet til det enn enhver redaktør gjør i forhold til andre debattinnlegg.»

Klageren mener Dagbladet forsøker å tåkelegge sakens kjerne. «Den er det at journalist Espen Søbye skriver at det kom mannskap til Buchenwald fra De Hvite Bussene for å hente studentene. Dette er ikke historisk korrekt. (…) Det er spesielt viktig for oss å få korrigert dette, fordi enkelte skribenter har hevdet, noe som er dobbelt feil, nemlig at studentene motsatte seg at jødene skulle bli med de hvite bussene fra Buchenwald.»

«Jeg påberoper meg på vegne av vår forening tilsvarsretten med hensyn til uriktige opplysninger. Dagbladets påstand at mitt innlegg var et debattinnlegg, er således heller ikke korrekt.»

Dagbladet har ikke hatt ytterligere kommentarer.

4.
Sak nr. 115/06

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en anmeldelse i Dagbladet av boken «Skandaløst om holocaust», utgitt av Utdanningsdirektoratet for fordeling til alle ungdomsskoler og utlegging på nett. Den norske Buchenwald forening ved dens formann påklager at avisen ikke har villet ta inn et innlegg som går i rette med opplysninger i bokanmeldelsen om hva som skjedde med jødiske fanger i Buchenwald i 1945. Klageren var selv en av de norske studentene som satt i den tyske fangeleiren, og sier det er viktig for de gjenlevende nordmennene at myter blir avsannet. Mot denne bakgrunnen gjør klageren krav på tilsvarsrett.

Dagbladet uttrykker stor respekt for at det aktuelle temaet kan vekke sterke følelser blant de berørte. Likevel forbeholder avisen seg retten til å framføre det den mener er en uomtvistelig historisk kjensgjerning. Dagbladet kan ikke se at bokanmeldelsen tillegger de norske studentene noen form for ansvar for den urett som ble begått mot jødiske fanger i Buchenwald, og kan derfor heller ikke akseptere klagerens påstand om å ha tilsvarsrett.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at påstand står mot påstand om hva som skulle være historisk korrekt.

Imidlertid kan utvalget forstå klagerens behov for å få bekjentgjort sin opplevelse av hva som fant sted i Buchenwald-leiren kort tid før krigsavslutningen. I motsetning til Dagbladets bokanmelder kan klageren med rette gjøre krav på å ha befunnet seg i begivenhetenes sentrum, og utvalget finner det derfor underlig at avisen ikke har kunnet utvise et storsinn som tillot ham å komme til orde med sin versjon. Slik utvalget ser det, ville avisen under alle omstendigheter ha mulighet til redaksjonelt å følge opp temaet og få det siste ord.

På den annen side må Dagbladet gis medhold i at bokanmeldelsen ikke inneholder noe direkte angrep på klageren og hans forening som automatisk skulle utløse tilsvarsretten. Rent formelt kommer utvalget derfor til at avisen var i sin fulle rett til å betrakte klagerens innlegg som et leserbrev det helt og holdent var opp til redaksjonen å vurdere om man ønsket å publisere.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. august 2006

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Ellen Arnstad, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller