Ellen C Borgenheim AS via advokatfullmektig mot TV 2

PFU-sak 113/02


SAMMENDRAG:
TV 2 brakte onsdag 12. juni 2002 et innslag i 21-nyhetene om at regjeringen vil lovfeste forbrukernes innsynsrett under budrunden ved omsetning av boliger. Et visningsskilt tilhørende eiendomsmeglerfirmaet Borgenheim AS ble vist som illustrasjonsbilde i ca. to sekunder. Reportasjen ble også lagt ut på TV 2s nettside. Utskrift av innslaget følger vedlagt.

KLAGEN:
Klageren , Ellen C Borgenheim AS via advokatfullmektig, mener seerne av det aktuelle innslaget får inntrykk av at firmaet er » ett av de meklerforetakene som er/har vært mistenkt for uredelighet i budrunden. Det er ikke grunnlag for slike antakelser. »

For det første anfører klageren at reportasjen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Det hevdes at visningsskiltet ble vist i » et langt tidsspenn i TV-sammenheng, og gir seeren god tid til å registrere firma og trekke slutninger «. Likeledes understrekes det at » visningsskiltet var det eneste illustrasjonsbildet som identifiserte et meglerforetak ved firma og logo. Alle de øvrige bildene var av en slik karakter at det ikke var mulig å identifisere hvilken megler som stod bak for eksempel prosjekter mv. På denne måten ble Ellen C Borgheim AS særlig identifisert med de generelle påstandene om at deler av eiendomsmeglerbransjen ikke er til å stole på. »

Klageren mener bruken av visningsskiltet ikke på noen måte var nødvendig for innslaget, » og kunne med enkle midler vært erstattet med andre illustrasjonsbilder «. Det vises også til tidligere korrespondanse mellom partene før PFU-klagen, der TV 2 har anført at innslaget var todelt. Dette tilbakeviser klageren, og mener reportasjen » ene og alene er et innslag som omtalte myndighetenes ønske om å regulere eiendomsmeglerbransjen, for å unngå at tvilsomme og useriøse meglere fikk drive på forbrukernes bekostning. »

For det andre påstår klageren at TV 2 har brutt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om
rettelser og beklagelser, ved å avvise gjentatte henvendelser fra klageren om å korrigere og beklage bildebruken i innslaget.

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 avviser klagen, og mener «innslaget ikke kan tolkes som om klagerens selskap er et av selskapene som er eller har vært mistenkt for uredelighet i budrunden. »

Vedrørende klagerens første påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bilder annen sammenheng enn den opprinnelige, anføres at visningsskiltet er benyttet som » et generelt illustrasjonsbilde «. TV 2 viser til forarbeidene til dette punktet, og skriver at den skal » særlig sikre at bilder av identifiserbare enkeltpersoner i en konkret situasjon ikke senere settes inn i en annen sammenheng hvor innholdet i bildet misforstås. Dette er vel neppe situasjonen i det foreliggende tilfellet.»

TV 2 understreker at et tv-innslag normalt består av et anslag (innledning), en saks-drøftende del og en utgang. Det hevdes at anslaget her omhandlet bransjen generelt, og redaksjonen presiserer at det var mens reporteren sa » Vi kjøper og selger eiendommer for 130 milliarder kroner i året og eiendomsmeglerne slåss seg imellom for å karre til seg sin del av potten «, at det aktuelle visningsskiltet ble vist. Det trekkes også frem at skiltet ble vist inne i en sekvens med flere visuelle elementer, blant annet avisannonser fra forskjellige meglere. » Det er TV 2s oppfatning at man har utvist slik varsomhet som god presseskikk tilsier når man i et ytterst kortvarig tidsrom viste et tilfeldig valgt visningsskilt hvor klageren bare fremtrer som et mindre element. Hovedelementet er naturligvis ordet VISNING. Dette forsterkes ytterligere når innslaget vises på Internett, hvor skjermbildet er vesentlig mindre. Klageren må tåle at et visningsskilt som benyttes i det offentlige rom også benyttes som en generell illustrasjon av bransjen, når endringer i bransjens regler omtales. »

Når det gjelder klagerens andre påstand om at TV 2 har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om rettelser og beklagelser, mener redaksjonen at den ikke har publisert noen » feilaktige opplysninger » i denne saken, og at dette punktet dermed ikke kan komme til anvendelse. » Det må også poengteres at en eventuell beklagelse slik klageren krever vil innebære at TV 2 faktisk uttaler seg konkret om klagerens forhold. TV 2 har ikke hatt til hensikt å uttale synspunkter på eller gi karakter til klagerens konkrete virksomhet, og har heller ikke noe saklig og konkret grunnlag for å gjøre det. »

Klageren opprettholder klagen, og mener det ikke foreligger » tungtveiende grunner til at mediene fritt skal kunne anvende illustrasjonsbilder som kan identifisere personer eller selskaper i denne type oppslag. »
TV 2 understreker at det skjedde en grundig vurdering da det innklagede innslaget ble utformet. » Utformingen er i tråd med vanlig praksis og de prinsipper som tradisjonelt har vært gjeldende. Dette ble også lagt til grunn i den tiden kringkasternes virksomhet ble behandlet av Klagenemnda for kringkastingsprogram «, skriver redaksjonen. Det vises til sak 3/89 fra Klagenemnda.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i TV 2-nyhetene, om at regjeringen vil lovfeste forbrukernes innsynsrett under budrunden ved omsetning av boliger. Et visningsskilt tilhørende eiendomsmeglerfirmaet Ellen C Borgenheim AS ble vist som illustrasjonsbilde i ca. to sekunder. Firmaet klager via advokat, og mener reportasjen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bilder brukt i annen sammenheng enn den opprinnelige, idet seerne feilaktig får inntrykk av at klagerens selskap er et uredelig meglerfirma. Klageren anfører også at TV 2 har brutt god presseskikk ved ikke å ha rettet og beklaget bildebruken.

TV 2 avviser klagen, og understreker at visningsskiltet ble benyttet som et generelt illustrasjonsbilde. Likeledes mener redaksjonen at den ikke har publisert noen feilaktige opplysninger som krever korrigering.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.»

I det påklagede tilfellet mener utvalget at TV 2s bildebruk ikke er kritikkverdig i den sammenheng det vises, og at illustrasjonsbildet ikke er egnet til å utpeke klagerens selskap som et uredelig meglerfirma. Etter utvalgets oppfatning fremsto visningsskiltet som en nøytral illustrasjon til innholdet i innslaget.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. september 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Liv Ekeberg, Annette Groth,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen