Lise M. Frich mot Valdres

PFU-sak 112/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Avisa Valdres publiserte i mars 2018 en artikkel der det stod at en 20 år gammel kvinne var funnet død. Det ble vist et bilde av et større hus, og påpekt at kvinnen bodde i et område med flere kommunale boliger, der det var samlet flere personer med til dels tunge rusproblemer. Kort tid etter, i mai 2018, skjedde et nytt dødsfall i samme hus.
Klager er en leser. Hun klager med samtykke fra én av beboerne i det avbildede huset. Han var også samboer med den avdøde kvinnen. Klager reagerer på at avisen har publisert bilde av huset. Hun mener identifiserende bildebruk i kombinasjon med rusomtalen, er et brudd på personvernet til samboeren og andre beboere i huset. Det vises til følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 4.3 (privatliv) 4.7 (identifisering) og 4.12 (bildebruk).
Avisa Valdres mener omtalen av dødsfallene må settes inn i en større sammenheng som gjelder kommunens boligpolitikk. Det vises til den pågående debatten om hvordan kommunen bosetter innbyggere med rusproblemer og psykiske problemer. Pårørende og politiet har uttalt bekymring for at man bosetter for mange med rusproblemer i ett og samme område, og flere frykter nye dødsfall. Det er ifølge avisen uklart hva som vil skje videre med boligene. I lys av dette mener avisen at den hadde aktverdig og god grunn til å skrive om saken, og vise bilde av boligen der to dødsfall hadde funnet sted.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) setter pris på at klager engasjerer seg selv om hun ikke er direkte berørt. Videre ser utvalget at også redaktøren har funnet engasjementet verdifullt, idet han publiserte to leserinnlegg der klager kritiserer avisens dekning. Utvalget mener dette er i tråd med siste ledd i VVP punkt 1.4, om å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene fyller sin samfunnsrolle.
Et uventet dødsfall vil normalt utløse et informasjonsbehov i befolkningen, spesielt knyttet til årsak. I dette tilfellet var det ikke mistanke om noe kriminelt, men den avdøde var ung og dødsfallet skjedde i et kommunalt boligområde der omfanget av rus ble pekt på som et større problem. Kort tid etter skjer et nytt dødsfall i boligen. Utvalget merker seg at rusproblematikken i boligområdet ikke er bestridt av klager, og utvalget mener at dette måtte kunne omtales i forbindelse med dødsfallene.
Det problematiske oppstår når omtalen knyttes til et bilde av boligen. Utvalget merker seg at det ikke fremkommer hvilken leilighet i boligen det gjelder. Verken eksakt adresse eller andre identifiserende kjennetegn nevnes. Videre er omtalen av rus mer generell i betydningen «flere», ikke alle, og knyttet til boligområdet som sådan. Sett i lys av sakens alvor (dødsfall), dets omfang (to dødsfall på kort tid, flere fryktes) og karakter (det offentlige ansvaret), mener utvalget at en slik indirekte identifisering må aksepteres, jf. 4.7.
I dette tilfellet mener utvalget at hensynet til samfunnets informasjonsbehov og den løpende debatt, må veie tyngre enn belastningen publiseringen innebar for berørte, jf. VVP punkt 4.3.

Avisa Valdres har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 31. oktober 2018

Anne Weider Aasen,
Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Nina Hernæs,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff