Dr. Jarl A. Bunæs v. adv. Ina Ludvigsen Wiersholm, Mellbye & Bech mot Kvinner og klær (KK)

PFU-sak 111/02


SAMMENDRAG:
Ukebladet KK (Kvinner & Klær) brakte i nr. 26/2002 et bredt anlagt reportasje om plastisk kirurgi, som på førstesiden ble presentert slik: » KK AVSLØRER: Plastiske kirurger vil rette på Kadra «. Over to sider inne i bladet ble Kadras liggende ansiktsprofil brukt som illustrasjon, under tittelen » KK avslører: Denne profilen vil kirurgen skjære i «. I ingressen het det:

» Skjønnhetskirurgene vasser i oppdrag, men nøyer seg ikke lenger med pasienter som oppsøker dem. – Kadra er en lekker dame, men nesen ødelegger mye. Tenk om KK kunne tatt henne med til meg! sier plastisk kirurg Jarl Bunæs. »

Og brødteksten fortsatte:

» ?En vakrere kropp gir deg et vakrere sinn?. Det er budskapet på hjemmesiden til Klinikk Bunæs i Sandvika. – Vi har mye å gjøre. På seks år har vi tredoblet omsetningen. Folk tenker ikke på annet i dag enn hvordan de ser ut, sier Jarl
Bunæs, kirurg og leder av klinikken. De gjør flest neseoperasjoner i landet. Bunæs har likevel et par ønskepasienter.

– Kongen skulle jeg likt å få kloa i. Jeg kunne godt tenke meg å friske opp ansiktet hans. Og Kadra er en lekker dame, men nesen ødelegger mye. Den er jo grotesk og helt deformert i tuppen, sier Bunæs. Han drar hånden ut foran sin egen nese som en snabel. – Tenk så fantastisk om KK kunne tatt henne med til meg. Det hadde vært noe, det, sier han og smiler. »

Bladet minner om at Kadra Noor «ble kjent da hun sto opp mot imamene som støttet omskjæring. Nå gjør hun det samme mot norske skjønnhetskirurger». For øvrig siteres Kadra bl.a. slik:

«- Jeg begynner å bli lei av å høre slikt. Hvis jeg noensinne gjør noe med kroppen min, skal det være fordi jeg selv vil, ikke fordi noen har fortalt meg det. (…) – Hvorfor skal jeg fikse på nesen? Det er en vanlig afrikansk nese. Hva sier det om disse kirurgenes skjønnhetsidealer? De forteller oss at det er Vestens idealer som er perfekt. Det er det Bunæs sier – ?nesen din er ikke norsk?.»

Under tittelen » Et spørsmål om ære » kommenterer KKs redaktør i samme utgave av bladet Jarl Bunæs? gjengitte uttalelser om Kadras utseende.

KLAGEN:
Klager var opprinnelig Jarl A. Bunæs selv, men han overlot etter kort tid saken til advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech ved advokat Ina Ludvigsen. I det første klagebrevet fra Bunæs selv het det bl.a.:

«23.04.02 mottok undertegnede journalist Håkon Høydahl etter avtale. (?) Han ble godt mottatt og vi hadde en hyggelig samtale en kort time. (?) I forbindelse med tema ?hudforbedrende behandling? som har økt mye den siste tiden, kom vi også inn på kjendiser. Høydahl var da interessert i om vi opererte sådanne, hvilket ble bekreftet. Han spurte også hvem jeg kunne tenke meg å behandle. Jeg svarte at Kongens hud kunne jeg godt tenke meg å forbedre pga solskader etter mange år i seilbåten. Dette ble sagt med en humoristisk undertone. »

«Vi kom inn på etniske operasjoner, og jeg fortalte hvor viktig det var ved disse inngrep, å være konservativ slik at vedkommende pasient ikke mistet sitt særpreg. (?) Det var i denne forbindelse jeg som et eksempel på dette nevnte Kadra?s nese. Jeg fortalte at bakgrunnen til hennes skjeve tipp var et brudd i skilleveggen som hun helt sikkert hadde pådratt seg en gang i barndommen. »

«Journalist Høydahl ble meget interessert i å lage en artikkel med Kadra om dette hvis hun hadde problem og var interessert . (…) Jeg sa at dette var OK, men samtidig at verken Kadra eller Kongen måtte nevnes i den aktuelle artikkelen han nu skulle skrive om. Dette bedyret herr Høydahl at han ikke skulle gjøre. Jeg bad selvfølgelig også om å få sendt artikkelen til gjennomlesning som jeg alltid har fått fra alle andre journalister jeg har samarbeidet med. Dette fikk jeg ikke, og jeg forstår selvfølgelig hvorfor når jeg leser KK nr. 26 av i år. »

«Artikkelen handler om Kadra og hennes ?groteske? nese. Hele artikkelen syder dessuten av feilsitater. Jeg har aldri kalt Kadra?s nese grotesk (det var en annen nese som jeg viste journalisten som pasienten selv hadde syntes var grotesk før jeg opererte henne).»

Det opprinnelige klagebrevet fra Bunæs ble fulgt opp av et tillegg fra advokat Ina Ludvigsen, der også KKs lederartikkel i samme utgave trekkes inn. Advokaten skriver:

«Artikkelens og lederens fremstilling av klager viste seg å vinkle intervjuet på en helt annen måte enn det som var angitt som grunnlaget for intervjuet. Dr. Bunæs? uttalelse knyttet til Kadra ble tatt helt ut av sin sammenheng, sitert feil og benyttet som grunnlag for hovedoppslag på en negativ måte og i en helt annen type artikkel enn den dr. Bunæs var blitt forespeilet at journalisten skulle skrive. Dr. Bunæs? uttalelser hadde ikke noe med hovedoppslaget å gjøre .»

Advokaten viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7 og 4.1. «Journalisten har misforstått og gitt et ensidig og skjevt bilde av klagers ytringer under intervjuet. (…) Lederen inneholder et direkte feilsitat fra klager. Videre indikerer lederen at det foreligger brudd på Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgis etiske retningslinjer. Lederens omtale av klager er i strid med journalistiske regler om saklighet. »

Også Vær Varsom-punkt 3.3 trekkes inn: «Klager samtykket i å gi et intervju som skulle omhandle kosmetisk kirurgi. Premissene for intervjuet eller de endrede premissene for dette ble ikke klargjort for klager. Han fikk ikke vite at artikkelen skulle omhandle uttalelser om Kadra og at han skulle ?henges ut?. »

Med henvisning til Vær Varsom-punkt 4.14 skriver advokaten dessuten:

» Artikkelen inneholder beskyldninger som må karakteriseres som sterke. Artikkelen krenker dr. Bunæs? integritet og tillit, som er noe av det mest alvorlige en lege kan bli utsatt for. Dr. Bunæs fikk ikke anledning til samtidig imøtegåelse av de faktiske forhold og feilsitater artikkelen bygger på, herunder vinklingen. De etiske krav i punkt 4.14 er ikke tilfredsstil når klagers krav om å få se artikkelen på forhånd ikke ble etterkommet, særlig når artikkelen er vinklet så sterkt i klagers disfavør. »

Og spesielt om lederartikkelen:

» Lederen inneholder beskyldninger som må karakteriseres som sterke. (…) Dr. Bunæs fikk ikke anledning til å imøtegå de faktiske opplysninger lederen bygger på. »

TILSVARSRUNDEN:
KK , representert ved advokat Ellen Moen, opplyser at det bladets side er gjort forsøk på å løse saken i minnelighet. «Klager og hans advokat har etter noe frem og tilbake vært villig til å møte representanter for KK eller undertegnede for å forsøke å løse saken på denne måte, hvilket beklages på det sterkeste.» Ifølge advokat Moen har klageren varslet injurie- søksmål, men at man avventer utfallet av behandlingen i PFU.

Når det gjelder de uttalelser Jarl Bunæs skal ha kommet med under samtalen med KKs journalist, vises det til «utførlige notater som vedlegges i sin helhet som dokumentasjon». » Notatene ble gjort for hånd, men er senere renskrevet på maskin av journalisten med noen kommentarer og skulle således være lett tilgjengelige for utvalget. Notatene fremlegges etter samtykke fra Håkon Høydal som ønsket å presisere at dette er noe han gjør fordi han ønsker å dokumentere for utvalget omfanget og lengden på intervjuet med Jarl Bunæs.» Påstanden om feilsitater «tilbakevises i sin helhet».

KKs advokat opplyser videre at det etter intervjuet med Bunæs, og før publiseringen, var ny kontakt mellom han og journalisten. » Jarl Bunæs hadde da alle muligheter til å be om å få lese artikkelen, noe han selvsagt ville fått. Gjennomlesning var imidlertid ikke tema, verken da eller senere ifølge Håkon Høydal. (…) Det avvises på det mest bestemte at klager på noe tidspunkt har bedt om gjennomlesning av artikkelen, slik det hevdes. »

«KK?s sjefredaktør Kjersti Stavrum har ønsket å presisere hvilken policy bladet har når det gjelder gjennomlesning av artikler/intervjuer som skal trykkes og presenteres i KK. Jeg viser til hennes uttalelser vedrørende dette i et eget skriv som vedlegges.»

Videre skriver KKs advokat:

«Jarl Bunæs er utdannet lege men er ikke spesialist i plastisk kirurgi. Dette er imidlertid hans hovedarbeidsområde i dag. Han har i de senere år ofte fremstått i media og profilert seg som en pågående aktør i forhold til ulike skjønnhetsoperasjoner. (…) Ved gjennomgåelse av diverse intervjuer i aviser og fjernsyn fremstår det som et fellestrekk at Jarl Bunæs har en noe uformell stil som lett kan oppfattes som spesiell .»

Som ett eksempel har KK-advokaten vedlagt videokassett med TV 2s dokumentar fra 1998 – «et eksklusivt portrett av Jarl Bunæs og hans klinikk.» Advokaten mener det her framkommer uttalelser som har paralleller til den foreliggende klagesaken, og har i tilsvaret gjengitt utdrag fra TV-dokumentaren.

Vedlagt er også opptak av P4-intervju med Bunæs om KKs artikkel, der KK-advokaten hevder at klageren velger «en annen taktikk». «Overfor intervjueren i P4 sier han at han ble intervjuet av en kvinnelig journalist og at samtalen fant sted på telefon og ikke ansikt til ansikt på hans klinikk. Videre hevder han til P4 at forutsetningen var at intervjuet ikke skulle trykkes. Intervjueren spør da betimelig: ? Men, Jarl Bunæs, hvis det ikke skulle trykkes, hvorfor lovte de deg da at du skulle få lese gjennom det? «.

» Jarl Bunæs har aldri uttalt at det han sa om Kadra ikke skulle trykkes. Det hevdes at dette i så fall ville fremgått av journalistens notater. Dersom Jarl Bunæs ikke ville at denne delen av intervjuet skulle tas med i intervjuet, burde han ha sørget for å lese artikkelen før denne ble trykket for å sikre seg at så ikke skjedde. Det legges fra denne side til grunn at Jarl Bunæs ønsket å skape debatt, men at han feilvurderte reaksjonene på sine uttalelser, noe han ut fra sin medieerfaring burde kunne forutsett. Når Jarl Bunæs i ettertid sender en klage til PFU må dette sees på bakgrunn av de reaksjoner uttalelsene vakte. »

For øvrig anfører advokaten at lederartikkelen i samme utgave av bladet «bygger i sin helhet på de uttalelser Jar Bunæs kom med i intervjuet med KK?s journalist».

Klageren s advokat viser igjen til Vær Varsom-punkt 3.3: «Premissene for intervju- situasjonen og forutsetningene for Bunæs? deltatagelse i intervjuet ble således endret og ikke gjort klare for Bunæs.»

Advokaten har videre en forklaring på hvorfor klageren i intervju med P4 viste til samtale han hadde hatt med en kvinnelig journalist i KK. Ifølge advokaten kan dette «således på ingen måte tas til inntekt for at Bunæs ikke husker intervjuet med Høydal på Bunæs? kontor.» Det tilbakevises også at klageren hadde den oppfatning at intervjuet ikke skulle trykkes. » Imidlertid skulle de deler av intervjuet hvor Kadra hadde blitt nevnt ikke trykkes .»

«KK har anført at Bunæs i denne sammenheng uttalte at nesen til Kadra var ? grotesk ?. Dette er feil. Ordet grotesk har som det fremgår ikke vært Bunæs? karakteristikk av noens nese, verken Kadras eller andres. Høydal har med andre ord her sammenblandet sitater etter eget forgodtbefinnende. »

Klagerens advokat mener journalistens notater «åpenbart ikke [kan] tjene som dokumentasjon på at intervjuet og sitater ble gjengitt korrekt». » Først etter at Høydal og Bunæs hadde sett gjennom bildene og hatt ovennevnte samtaler, satte Høydal seg ned
for å skrible ned notater fra de ulike deler av intervjuet. Notatene ble derved ikke tatt fortløpnde under intervjuet med Bunæs, men nedskrevet i ettertid fritt etter Høydals hukommelse. »

«Vi ser det som ganske åpenbart at KK her har forstått at dersom Bunæs hadde sett det endelige resultatet av intervjuet, i strid med det som var de opprinnelige premisser for dette, ville Bunæs ha påpekt feilsitater og ukorrekt gjengitt meningsinnhold.»

KK s advokat skriver i bladets siste tilsvar:

» Det ble aldri forhåndsavtalt at nye trender innen kosmetisk kirurgi var eneste tema for intervjuet. Det var heller ikke trukket opp klare rammer for intervjuet på forhånd. Å påstå at premissene for intervjuet og forutsetningene for Bunæs? deltagelse i intervjuet ble endret og ikke gjort klart for Bunæs, er således helt forfeilet. »

«Jarl Bunæs, som et erfarent intervjuobjekt, hadde uansett full kontroll over intervjusituasjonen og de tema som ble tatt opp. Dersom det var tema han ikke ønsket å komme inn på eller diskutere, stod det ham helt fritt å si fra om dette, eventuelt å nekte og svare på spørsmål.»

» Det bestrides av Bunæs at ordet ?grotesk? er benyttet av ham under intervjuet. Imidlertid er dette notert av journalisten som Bunæs? uttalelse og fremgår av notatene. Det avvises at ordet ?grotesk? er en konstruksjon fra Høydals side. Det fastholdes at det er Bunæs egne ord som er notert på blokken. »

«Det ble notert fortløpende under hele intervjuet. Når Bunæs påstår noe annet er det feil. Det vises igjen i Høydals notater.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje og en lederartikkel i bladet KK, der plastisk kirurg Jarl Bunæs ble gjengitt med uttalelser om utseendet til Kongen og norsk-somaliske Kadra Noor. Bunæs klager via advokat over at disse uttalelsene er kommet med, siden han spesielt hadde bedt journalisten om å utelate dem. I klagen inngår også at Bunæs ikke fikk artikkelen til gjennomlesning før publiseringen, slik han også hadde bedt om og har vært vant til å få. Klageren konstaterer derfor feilsitater og utsagn som er tatt ut av sin sammenheng.

KK har vedlagt journalistens håndskrevne notater fra intervjuet med Bunæs og mener disse dokumenterer klagerens uttalelser. Ifølge bladet ble det aldri fremmet noe ønske om at utsagnene om Kongen og Kadra ikke skulle trykkes. Bladet tilbakeviser også at klageren på noe tidspunkt skulle ha bedt om å få artikkelen til gjennomlesning, noe han ville ha fått hvis spørsmålet hadde kommet.

Pressens Faglige Utvalg finner det godtgjort at klageren har uttalt seg om de forhold som han er sitert på, og som også kommenteres på lederplass. Selv om journalistens framlagte notater alene ikke kan brukes som fullgod dokumentasjon, finner utvalget det bekreftet i klagen at både Kongen og Kadra var tema i samtalen med journalisten.

For øvrig konstaterer utvalget at påstand står mot påstand når det gjelder klagerens ønske om gjennomlesning av artikkelen på forhånd, og om hvorvidt klageren anmodet journalisten om å stryke de aktuelle uttalelsene fra intervjuet.

KK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen