Gunnar Pettersen mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 109/05


SAMMENDRAG:
Hamar Arbeiderblad (HA) brakte onsdag 25. mai 2005 et leserinnlegg med tittel «Om en trener og uforstandig beundering?». Leserinnlegget var en kritikk av HamKams trener Ståle Solbakken. Leserinnlegget var signert.

KLAGEN:
Klageren er identisk med forfatteren av leserinnlegget. Han mener avisen har opptrådt i strid med pressens etiske normer fordi en setning i innlegget ble fjernet. Han skriver at avisen stadig manipulerer leserinnlegg, og utelater deler av innleggene.

Den aktuelle setningen, som sto til slutt i det opprinnelige leserinnlegget, lød:

«At denne ytringen ikke åpenbart vil bli applaudert i HA, som mer fremstår som HamKams nyhetsbrev, enn som et seriøst nyhets- og reportasjeorgan, får vi leve med.»

Klageren har også påklaget et annet innlegg som var blitt redigert. Dette innlegget faller imidlertid utenfor klagefristen på tre måneder.

Sekretariatet ga partene beskjed om at saken ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, i tråd med følgende innstilling:

«Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger påpekt at det i henhold til Redaktørplakaten er ansvarlig redaktør, eller den ansvaret delegeres til, som fullt og helt bestemmer hva som skal publiseres. Dette med mindre det foreligger tilsvarsrett i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15. Selv om det også påhviler redaksjoner et presseetisk ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, må det like fullt være avisers rett å ta stilling til om et innlegg skal publiseres i den form og den lengde det foreligger.

Når det gjelder det påklagede innlegget, er det heller ikke det sentrale meningsinnholdet redaksjonen har fjernet. Selv om Hamar Arbeiderblad med fordel kunne brakt også det fjernede avsnittet, kan ikke utvalget se at avisen har opptrådt i strid med de presseetiske normene.

Utvalget konkluderer med at Hamar Arbeiderblad ikke har brutt god presseskikk.»

Pressens Faglige Utvalg ønsket imidlertid å gjennomføre full klagebehandling i saken.

Sekretariatet igangsatte etter dette ordinær tilsvarsrunde.

TILSVARSRUNDEN:
Hamar Arbeiderblad anfører at setningen som er påklaget for å mangle på trykk, ikke ble strøket av daværende ansvarlige redaktør, men «beklageligvis falt ut under ombrekkingen», og at man i redaksjonen ikke var klar over dette før det ble påklaget til PFU. Det heter i tilsvaret at «(D)ersom avisa var blitt gjort oppmerksom på at setningen manglet, ville dette selvfølgelig blitt rettet opp umiddelbart. Som avis må vi både tåle og akseptere at våre lesere kan ha sterke synspunkter på den jobben vi gjør og at det kan gis uttrykk for det i våre leserbrevspalter. Det gjelder selvfølgelig også ytringen fra Pettersens side om vår avis.»

Klageren mener, i sitt tilsvar, at Hamar Arbeiderblad ved gjentatte anledninger har endret innhold i ytringer, utelatt og strøket deler av ytringer og «krenket ytringsfrihetens grunnlaggende prinsipper gjennom sensur og manipulasjon av det frie ord».

Harmar Arbeiderblad viser i sitt siste tilsvar til at det er gitt en forklaring på hvorfor setningen ikke kom på trykk, men understreker at meningsinnholdet i innlegget fullt ut ble ivaretatt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et leserinnlegg om fotballklubben HamKam i Hamar Arbeiderblad. Klageren, mannen som hadde skrevet innlegget, mener avisen brøt god presseskikk da den siste setningen i innlegget ble fjernet. Setningen inneholdt kritikk av avisens dekning av HamKams aktiviteter.

Hamar Arbeiderblad viser til at setningen ble fjernet i ombrekkingen, og ikke som en bevisst handling for å unngå at kritikken kom på trykk. Tvert imot mener avisens redaktør at man som avis må tåle å bli kritisert.

Pressens Faglige Utvalg mener denne klagesaken må ses i lys av Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der siste setning lyder: «Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle». Å slippe til ytringer som på en anstendig måte kritiserer eget medium, må etter utvalgets mening anses å være en slik plikt.

Utvalget merker seg at Hamar Arbeiderblads ansvarlige redaktør mener redaksjonen må slippe til skribenter som har sterkt kritiske oppfatninger om avisen, og at den manglende setningen burde ha vært publisert. Utvalget registrerer avisens forklaring på hvorfor den ikke ble trykt, og konstaterer videre at setningen ikke hadde avgjørende betydning for forståelsen av leserbrevet.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Hamar Arbeiderblad ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller