Estate Media mot Faktisk.no

PFU-sak 109/19


SAMMENDRAG:

Faktisk publiserte 16. januar 2019 en artikkel om en sak i Estate Nyheter, som er en avis for eiendomsbransjen.

Lenke til påklaget artikkel: https://www.faktisk.no/artikler/J7B/ingen-har-palagt-maxbo-pa-sinsen-a-lage-88-sykkelplasser

I tittelen skrev Faktisk: «Innsikt: Ingen har pålagt Maxbo på Sinsen å lage 88 sykkelplasser»

Ingressen gikk slik:

«Mange har reagert etter at flere medier påsto at Maxbo på Sinsen pålegges å ha 88 parkeringsplasser for sykkel og færre parkeringsplasser for bil. Men hvor kommer påstandene fra, og hva har egentlig skjedd?»

I brødteksten fortalte Faktisk hvordan en artikkel i Estate Nyheter hadde spredt seg:

«’Maxbo ved Sinsenkrysset pålegges 88 p-plasser for sykkel’ fastslo bransjenettstedet Estate Nyheter mandag 14. januar. Etter at Nettavisen publiserte artikkelen under tittelen ‘Maxbo pålegges å ofre 44 p-plasser for å gi plass til sykkel’, fikk saken bein å gå på i sosiale medier.»

Litt lenger ned fortalte Faktisk mer om innholdet i saken:

«Utgangspunktet for saken er at eiendommen Maxbo står oppført på er per i dag ikke regulert. Maxbo kan fortsette driften som i dag, men eierne ønsker en regulering. Estate Nyheter skriver:

De problemene som kan oppstå, og som Løvenskiold Eiendom ønsker å sikre seg mot, er en uønskede situasjoner som for eksempel en brann. Hvis bygget brenner ned, må selskapet søke om ny rammetillatelse. I en slik eventuell situasjon er det viktig å ha en reguleringsplan.»

Ingen har pålagt Maxbo å gjøre noe med parkeringsordningen og det krevet ikke at Maxbo fjerner parkeringsplasser eller lager flere sykkelplasser, slo Faktisk fast.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) kalte saken en «klikkvennlig røverhistorie» og mente mediene hadde «gjort én fjær til fem høns».

Videre stod det:

«Plan- og bygningsetaten (PBE) har imidlertid ikke anbefalt det siste planforslaget som Løvenskiold Eiendom har kommet med.

(…)

Dette bekreftes av Plan- og bygningsetaten selv:

– Vi har bare anbefalt at planforslaget avvises og kommet med begrunnelser for det. I tillegg har vi vist til at hvis planforslaget blir vedtatt, så slår parkeringsnormen inn. Da kan det føre til et krav om 88 sykkelparkeringsplasser, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen til Faktisk.no.

– Hva skjer hvis planforslaget ikke blir vedtatt?

– Da opprettholdes dagens situasjon, svarer Larsen.»

 

KLAGEN:

Klager er Estate Media, som driver Estate Nyheter. Mediehuset mener Faktisk har brutt god presseskikk på punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, og punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Klager skriver:

«I artikkelen gjengir Fakisk.no noe av innholdet i et innlegg som byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, skrev på Facebook. I innlegget kalte Marcussen saken for «en klikkvennlig røverhistorie», og hevdet at «mediene ukritisk har gjort én fjær til fem høns». Begge disse sitatene ble gjengitt i Faktisk.no. Uttrykket «en klikkvennlig røverhistorie» ble også brukt som mellomtittel (med sitatstrek foran) i samme artikkel.

Faktisk.no har her ukritisk og ensidig gjengitt byrådens påstand om at dette er «en klikkvennlig røverhistorie» – uten at Estate Nyheter, som skrev den opprinnelige artikkelen, er kommet til orde.»

Klager mener de burde fått samtidig imøtegåelse til uttalelsene fra byråden. Klager skriver videre:

«Det problematiske er at Faktisk.no, som mange oppfatter som en slags domstol over rett og galt i pressen, baker påstanden om røverhistorie inn i argumentasjonsrekken som leder frem til konklusjonen ‘Innsikt: Ingen har pålagt Maxbo på Sinsen å lage 88 sykkelplasser’. På denne måten etterlater artikkelen i Faktisk.no at saken i Estate Nyheter er oppspinn fra ende til annen. Det er ikke tilfelle. Artikkelen er basert på et offentlig dokument som er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.»

Klager opplyser også at deres artikkel er blitt flagget av Facebook. Hvis de forsøker å dele artikkelen på Facebook, får de en advarsel om at artikkelen er fake news, skriver klager (se klagens vedlegg, sekr.anm.). Dette mener klager medvirker til at Estate Nyheter burde fått muligheten til å svare i artikkelen.

«I artikkelen burde Faktisk.no ha gjort leserne oppmerksomme på at det kun er tittelen ‘Maxbo ved Sinsenkrysset pålegges 88 p-plasser for sykkel’ som er vurdert», skriver klager.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Faktisk avviser at god presseskikk er brutt. Faktisk skriver:

«Vi gjennomførte ikke en faktasjekk med en konklusjon, men laget en innsiktsartikkel om flere mediers dekning av saken. Den sentrale påstanden som ble fremmet i den samlede dekningen, var at Maxbo på Sinsen pålegges å ha 88 parkeringsplasser for sykkel, og færre parkeringsplasser for bil. Vår artikkel handlet om hvor påstandene kom fra, og hva som egentlig hadde skjedd.»

Videre mener Faktisk det er merkelig at klager skriver det var greit at VårtOslo gjenga byrådens uttalelser, men at det ble problematisk da Faktisk gjorde det. Faktisk skriver:

«Å gjøre journalistikk på kildekritikk til noe særskilt utover hva ethvert mediehus bør og skal etterstrebe, er å snu ting på hodet. Vår form for journalistikk er verken ny eller særskilt – men nettopp hva VVP 1.4 i kombinasjon med VVP 3.2 forplikter oss til. Det er hva vi har gjort i denne aktuelle saken. I likhet med andre profesjonelle samfunnsaktører skal mediene tåle et kritisk søkelys, der terskelen snarere må være lavere, ikke høyere, for å kritisere hverandre.»

Slik Faktisk ser det, har artikkelen er bredt kildegrunnlag. Faktisk mener at saken blir godt opplyst, og kan ikke se at punkt 3.2 er brutt.

Faktisk mener at byrådens uttalelser ikke blir knyttet til Estates artikkel.

«Marcussen kommer i vår artikkel ikke med sterke beskyldninger mot Estate Nyheter. Dermed utløses ikke retten til samtidig imøtegåelse, og Faktisk.no har ikke brutt punkt 4.14 i VVP. I utdraget vi har gjengitt fra Marcussens Facebook-innlegg, er ikke Estate Nyheter en gang nevnt. (…) Hun referer ikke her spesifikt til Estate Nyheter, men til mediene generelt.»

Faktisk opplyser at ansvarlig redaktør i Estate Nyheter ikke har bedt om å få komme med et tilsvar til artikkelen.

Når det gjelder anførselen om «fake news» og Facebook, skrier Faktisk:

«Vi har ikke presentert artikkelen til Estate Nyheter som ‘fake news’. I vår artikkel skriver vi bare at ‘det er feil at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har pålagt Maxbo Sinsen å bygge 88 parkeringsplasser for sykkel’. Her er det verdt å merke seg at Estate Nyheter også selv har endret tittel fra ‘Maxbo pålegges 88 parkeringsplasser til sykkel’ til ‘Maxbo ved Sinsenkrysset risikerer krav om 88 p-plasser for sykkel’. Estate Nyheter reagerer på at det kommer opp en beskjed fra Facebook om at det finnes ‘Additional Reporting On This’ når brukere forsøker å dele artikkelen til Estate Nyheter. Dette skjer som følge av Facebooks faktasjekksamarbeid, som Faktisk.no er en del av. Estate Nyheter har altså fått opp beskjeden på engelsk, rettet mot engelskspråklige brukere.

Under følger beskjeden rettet mot brukere som har satt språket til norsk:

Utfyllende informasjon

Før du deler dette innholdet, vil du kanskje lese utfyllende informasjon om det fra

Faktisk.

Sider og nettsteder som gjentatte ganger publiserer eller deler falske nyheter, vil

oppleve at den samlede distribusjonen deres redusere og begrenses på andre måter.

Finn ut mer .

Videre følger tittel på vår artikkel: «Faktisk.no : Ingen har pålagt Maxbo på Sinsen å

lage 88 sykkelplasser».

Avbryt Publiser likevel»

 

Videre skriver Faktisk:

«Årsaken til at beskjeden kommer opp, er at artikkelen vår er koblet opp mot den aktuelle spredningen av påstanden på Facebook. Den er vurdert til ‘blanding’ etter Facebooks skala , som betyr følgende: Påstanden(e) i innholdet er en blanding av sannferdig og feilaktig, eller den primære påstanden er villedende eller mangelfull. Facebook har også en vurdering som heter ‘feil’. Den aktuelle saken er ikke vurdert som ‘feil’.»

Setningen der det står om falske nyheter, er en generell beskjed fra Facebook, mener Faktisk. Faktisk forteller også at de kan fjerne Facebook-flaggingen fra artikler, dersom den korrigeres og korrigeringen synliggjøres.

Faktisk merker seg at Estate har endret artikkelens tittel uten å synliggjøre rettelsen i artikkelen. Dersom dette gjøres, vil de fjerne flaggingen, opplyser Faktisk.

Faktisk opplyser også at Estate Nyheters redaktør var i kontakt med Faktisk sin journalist samme dag som artikkelen ble publisert. Redaktøren hadde en del spørsmål, men uttrykte ikke et ønske om tilsvar i denne telefonsamtalen, opplyser Faktisk.

«Heller ikke i løpet av de fire månedene som har gått siden vi publiserte artikkelen, har Saltnes henvendt seg til oss med ønske om å komme med tilsvar. Det kom derfor svært overraskende på oss at Estate Nyheter mener vi har brutt punkt 4.14 i VVP.»

Klager fastholder at god presseskikk er brutt. Faktisk burde tatt kontakt med Estate Nyheter og fått deres kommentar, fastholder klager.

Klager kommenterer Faktisks argumentasjon om VårtOslo slik:

«At Vårt Oslo ikke har latt Estate Media Kommet til orde for å imøtegå påstandene fra byråden, fritar ikke Faktisk.no fra tilsvarende brudd på Vær Varsom-plakaten. Estate Media synes det er merkelig at faktasjekkeren Faktisk.no må ty til en argumentasjon som ´hvorfor klage inn oss, og ikke dem´.»

Klager understreker at Estate Nyheters artikkel om Maxbo ikke var uriktig, selv om tittelen ble endret. Klager viser til at Plan- og bygningsetaten anbefalte at planforslaget skulle avvises blant annet fordi forslaget ikke fulgte opp retningslinjer for parkering.

Klager påpeker at Plan- og bygningsetaten «vil ha et planforslag som er bedre tilrettelagt for mye trafikanter så forretningsvirksomheten ikke blir like bilbasert som i dag».

Slik klager ser det, har Plan- og bygningsetatens vurdering flere viktige momenter som ikke er med i Faktisks artikkel, og som klager kunne ha trukket frem dersom Faktisk hadde kontaktet dem. Klager viser til flere konkrete formuleringer og avsnitt fra etaten, og skriver:

«Faktisk.no tar utgangspunkt i at det er ingen som pålegger Maxbo på Sinsen «å Lage 88 sykkelplasser». Teknisk sett er dette riktig, for det er ingen som pålegger Løvenskiold Eiendom å søke om å få stadfestet den opprinnelige avtalen med Oslo kommune gjennom en reguleringsplan. Men nå er det en gang sånn at det er viktig for Løvenskiold Eiendom å få avtalen stadfestet gjennom en reguleringsplan, som det ikke var tid til da kommunen skulle bygge T-baneringen. I denne sammenhengen skriver altså PBE følgende: ‘Vi mener at det burde vært tilrettelagt for at en langt større andel av transporten til varehuset tas ved gange, kollektiv og sykkel. Som et minstekrav burde planforslaget foreslått antall sykkelparkeringsplasser i tråd med gjeldende parkingsnorm.’ Etaten påpeker at det i henhold til midlertidig parkeringsnorm skal reguleres for 88 sykkelparkeringsplasser. I tillegg påpeker PBE at minst halvparten av parkeringsplassene for sykkel ha overbygg.»

Og videre:

«Påstanden om ‘røverhistorie’ kan dermed baseres på to faktum:

  1. Det er ingen som pålegger Løvenskiold Eiendom å søke om regulering. Nei, men selskapet ønsker det likevel.
  2. Selv om området reguleres, er ikke forslaget ferdigbehandlet av bystyret. Nei, men føringene fra PBE om 88 sykkelparkeringsplasser er allerede fastslått, og basert på den midlertidige parkeringsnormen. Et særdeles relevant spørsmål som Faktisk.no burde ha stilt til byrådet, er om hun vil stå inne for normens krav om 88 sykkeparkeringesplasser på denne eiendommen. Isteden bruker altså faktasjekkeren PBE – byrådets underliggende etat – som sannhetsvitne til byrådens påstander.

Estate Media mener at Faktisk.no i gjennomgangen av sakens fakta har tråkket i fotsporene til byråd Hanna E. Marcussen, og har forsøkt å gjøre fem høns til én fjær».

Klager opplyser for øvrig følgende om telefonsamtalen som Faktisk viser til:

«Vi ønsker å presisere at det var vår journalist som tok kontakt med Faktisk etter at vi ble gjort oppmerksom på at flere (blant annet byråden som ble sitert av Faktisk og andre bystyremedlemmer som omtalte vår sak som ragebait) delte Innsikt-artikkelen på sosiale medier med påstander om at dette viste at vår artikkel var bare tull.

Vår journalist ville vite grunnlaget for Faktisk sin Innsikt-artikkel og fikk til svar at de bare hadde vurdert overskriften. På spørsmål om Faktisk ville ta en vurdering av hele artikkelen, fikk vi nei.»

Faktisk mener fremdeles at klager ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

«Marcussen kommer ikke med påstander rettet direkte mot Estate Nyheter. Hun nevner ikke Estate Nyheter, men refererer til det hun mener er en ‘klikkvennlig røverhistorie’. I innlegget som vi har sitert fra, skrev hun at «mediene ukritisk har gjort én fjær til fem høns». Altså refererer hun til mediene generelt, og ikke Estate Nyheter spesielt.
(…)
I den grad Marcussens påstand om ‘klikkvennlig røverhistorie’ kan ansees som et angrep på Estate Nyheter, må det sies å være et meningsangrep. Dermed utløses ikke rett til samtidig imøtegåelse, men eventuelt rett til tilsvar.»

Faktisk understreker at de ikke har nektet Estate Nyheter å komme til orde:

«Vi har ikke nektet Estate Nyheter tilsvar, og var ikke klar over at dette var noe de ønsket før vi ble kjent med klagen til PFU. Da hadde det gått over fire måneder siden vi publiserte vår artikkel.»

Når det gjelder selve innholdet i Plan- og bygningsetatens vurdering, skriver Faktisk:

«I motsetning til Faktisk.no, baserer Estate Nyheter sin artikkel på en tolkning av dokumentene fra PBE. De har ikke intervjuet noen i etaten. Det har vi gjort, og talspersonen avviser både at PBE pålegger Maxbo å opprette 88 sykkelplasser og å redusere antall parkeringsplasser for bil.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en faktasjekk i Faktisk. Faktisk undersøkte en påstand om at Maxbo ved Sinsenkrysset var pålagt å lage 88 parkeringsplasser til sykkel og fant ut at det ikke stemmer. Påstanden hadde opprinnelig stått i bransjeavisen Estate Nyheter og ble sitert av flere medier. En politiker uttalte at det var «en klikkvennlig røverhistorie».

Klager er Estate Media, som driver Estate Nyheter. Klager mener de burde fått mulighet til samtidig imøtegåelse, og viser til uttalelsen fra politikeren. Ifølge klager var det bare tittelen i deres sak som var feil, og det burde kommet frem i Faktisks artikkel. Klager mener Faktisk har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, og punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse. Videre reagerer Estate på at deres artikkel ble flagget av Facebook etter at Faktisk faktasjekket den. Klager mener artikkelen stemples som en falsk nyhet uten at det er grunnlag for det. Bransjeavisen opplyser for øvrig at den feilaktige tittelen er blitt rettet.

Faktisk avviser at god presseskikk er brutt. Faktisk er uenig i at artikkelen har utløst rett til samtidig imøtegåelse overfor Estate Nyheter. Faktisk skriver at uttalelsen fra politikeren ikke er direkte rettet mot Estate, men generelt mot pressen. Faktisk mener for øvrig at artikkelen er godt opplyst og har et godt kildegrunnlag. Når det gjelder flaggingen på Facebook, opplyser Faktisk at det inngår i et samarbeid de har med Facebook, og at artikkelen i dette tilfellet ikke er flagget som «feil», men en «blanding».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) opplyser at det utenfor PFUs mandat å uttale seg om samarbeidet mellom Facebook og Faktisk.

Det PFU kan uttale seg om, er hvor vidt Faktisk har fulgt god presseskikk i den påklagede artikkelen.

VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger skal få imøtegå faktisk opplysninger. Det innebærer at anklagene både må være sterke og av faktisk art for at retten til samtidig imøtegåelse skal bli utløst. PFU mener at klager ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse i den påklagede artikkelen. Politikerens uttalelser bar preg av å være karakteristikker, som i stedet kunne utløst et krav om tilsvar i etterkant, jf. VVP 4.15. Videre påpeker PFU at uttalelsene ikke var rettet spesifikt mot Estate, men mot «mediene». Utvalget understreker for øvrig at medier – som selv har publisistisk makt – må akseptere mer enn andre.

Utvalget har forståelse for at klager mener Faktisk sin artikkel har underspilt nyhetspoenget i Estates sak. Utvalget forstår også at klager gjerne skulle sett at det kom frem at det ikke var hele saken, men tittelen, som var feilaktig. Utvalget understreker imidlertid at det er pressens privilegium selv å velge vinkel. Mediene kan velge et ståsted å se en sak fra så lenge Vær Varsom-plakaten følges. PFU mener Faktisk hadde tilstrekkelig bredde av opplysninger og et tilstrekkelig kildetilfang, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.

Faktisk har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2019

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Nina Hernæs, Liv Ekeberg,
Kristin Taraldsrud Hoff, Nine Fjeldheim, Øyvind Kvalnes