NN mot NRK

PFU-sak 108/03


SAMMENDRAG:
NRK.no (NRKs nettsider) la 1. juli 2003 ut en » NRK retter «-notis under tittelen » Leste hemmelig e-post «. Notisen lød:

» NRK.no publiserte 27. juni en NTB-artikkel som omtalte en kjennelse i Høyesterett i saken mot to menn som mottok en feilsendt og hemmeligstemplet
e-post som skulle til Kværner. Det medførte ikke riktighet at Høyesterett har kjent de to skyldig i saken.

Les beklagelsen her «.

På den samme siden lå imidlertid fortsatt også den opprinnelige artikkelen fra 27. juni, om at » Høyesterett opphevet denne uka frifinnelsen av to menn som sto tiltalt for utpressing og for å ha skaffet seg bedriftshemmeligheter urimelig, ifølge Finansavisen. »

Ved å klikke seg videre på «Les beklagelsen»-lenken, kommer følgende opp:

» NRK beklager feil

NRK.no publiserte 27. juni en NTB-artikkel som omtalte en kjennelse i Høyesterett i saken mot to menn som mottok en feilsendt og hemmeligstemplet e-post som skulle til Kværner. Det medfører ikke riktighet at Høyesterett har kjent de to skyldig i saken.

Høyesterett opphevet frifinnelsen etter tiltalepunktet om at de to på urimelig måte skaffet seg bedriftshemmeligheter. Det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre om dette punktet skal opp til ny behandling i lagmannsretten. De to mennene ble i lagmannsretten også frikjent etter tiltalepunktet om forsøk på utpressing, og dette punktet ble ikke behandlet av Høyesterett. Frikjennelsen fra lagmannsretten er dermed rettskraftig. »

KLAGEN:
Klager er hovedmannen i den omtalte e-postsaken. Han viser til sin tidligere klage på NRK.no (PFU-sak 108/03), der utvalget 18.11.03 konkluderte med at NRK.no på ett punkt hadde brutt god presseskikk. I PFU-uttalelsen het det bl.a.:

» Utvalget anser det som avklart hvorfor klagerens tidlige e-post ikke ble oppfanget i ?Innenriks?-redaksjonen. I tillegg registrerer utvalget at NRK.no på sin ?Økonomi?-side umiddelbart brakte den rettelse NTB tidlig sendte ut og ga den tittelen ?NRK beklager feil?. Imidlertid konstaterer utvalget at artikkel på ?Innenriks?-siden og ?glemte? ingresser først ble fjernet da klagen til PFU ble mottatt. Slik utvalget ser det, avdekker dette mangelfulle rutiner innad i redaksjonen. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13: ?Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. På dette punkt har NRK.no brutt god presseskikk. »

Slik klageren forstår PFUs avgjørelse, «ble det ikke konkret tatt stilling til det valg NRK.no tok når det gjaldt metode for rettelsen av de feilaktige opplysninger. Jeg har også registrert at NRK.no ikke har fjernet eller rettet den opprinnelige feilaktige artikkelen, til tross for PFUs avgjørelse .»

Klageren opplyser at han på ny har vært i kontakt med NRK.no, «som fremdeles motsetter seg å fjerne eller rette de konkrete feil som ble publisert i opprinnelig artikkel. NRK.no argumenterte med at de ønsker å dokumentere hva de opprinnelig publiserte, og derfor ikke er villige til å fjerne/rette artikkelen.»

» NRK.no kan gjerne dokumentere den opprinnelige artikkelen, men jeg finner det underlig at NRK.no bruker sine almen[t] tilgjengelige nettsider som sitt ?arkiv?. Jeg mener også at NRK.no velger en løsning som både er i strid med Vær Varsom plakatens punkt 4.13, ? Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig ?, og som er bevisst provoserende og lite tilfredsstillende for de saken gjelder. Jeg mener også at denne løsning ikke medfører noen ?verdi? for NRK.no eller deres lesere, men er kun egnet til misforståelser. »

Slik klageren ser det, må Vær Varsom-punkt 4.13 forstås dit hen » at det for nettmedier og andre elektroniske medier innebærer en ordrett oppfølging av ? skal rettes? . Tilføyelse av ytterligere informasjon er således ikke å tilfredsstille ? skal rettes ?. »

Klageren påpeker også at den korte «NRK retter»-teksten ikke fullt ut klargjør hva og hvor mye som er feil i den opprinnelige artikkelen. «NRK.no forutsetter at leseren ser og klikker på lenken og leser beklagelsen. »

«Jeg finner det underlig at NRK.no her velger en metode som NRK.no åpenbart må gå bort i fra i saker der ytringen gjelder eksempelvis rasistiske uttalelser og påstander eller publisering av pornografisk materiale.»

NRK.no viser også til PFU-sak 108/03. «I denne saken ble kjennelsen at NRK.no hadde brutt god presseskikk. Dette erkjenner vi og har beklaget. Klager har i etterkant vært i kontakt med oss fordi han ikke er fornøyd med måten vi har rettet artikkelen på. Fordi vi mener at vår rettepraksis er i tråd med intensjonene i ?Vær varsom plakaten?, er det ikke grunnlag for å løse saken i minnelighet. Ettersom PFU ikke har kommentert rettelsen forutsetter vi at den har vært tilfredsstillende. Dersom PFU kommer til en annen konklusjon denne gang vil vi selvsagt rette oss etter det.»

» I motsetning til klager mener vi at vår måte å rette på er den mest hensiktsmessige. Vi mener det er viktig at vi dokumenterer hva som var publisert på det aktuelle tidspunkt, samtidig som det går helt klart frem at vi har rettet denne artikkelen. Det gjøres både grafisk og i ingress. På toppen i saken ligger det også en tydelig lenke til beklagelsen. Samme lenke ligger nederst i samme artikkel .»

NRK.no kan vanskelig se at denne måten å bringe rettelsen på er til å misforstå, «og må i dette mediet klart dekkes av begrepet ? faktiske feil skal rettes ?. Denne rettepraksis har vi tidligere etablert og brukt i snart to år, selv om det var svikt i rutinene denne gang. Så vidt vi vet har flere store andre norske nettsteder lignende rettepraksis.»

» Vi tror denne form for rettelse er viktig for de som leste den originale artikkelen med feil. De vil kunne finne tilbake til samme artikkel og få forklart hva som faktisk er feil. Ettersom tidligere publiserte artikler blir liggende tilgjengelig for all ettertid, vil nettstedet fungere som et tilgjengelig arkiv. »

«Dersom artiklene ble fjernet fra nettet, vil det ikke være mulig for noen å finne tilbake til hva som faktisk ble publisert. Det mener vi er svært uheldig ettersom andre enn klager kan ha interesse av å få dokumentert hva som faktisk ble publisert. »

Klageren har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen kommer i kjølvannet av en tidligere klage fra samme person, og gjelder presentasjonen av en rettelse på NRKs nettsider. NRK.no ble i november 2003 felt av Pressens Faglige Utvalg på grunn av mangelfulle rutiner for raskt å rette opp påviste feil. Klageren mener imidlertid at NRK.no etter dette fortsatt bryter med god presseskikk ved at den opprinnelige feilaktige artikkelen ennå ligger lett tilgjengelig sammen med rettelsen, mens den etter hans syn burde vært fjernet helt.

NRK.no forsvarer ordningen med å la rettelser følge de opprinnelige artiklene, og mener redaksjonens rettepraksis er i tråd med intensjonene i Vær Varsom-plakaten. Ettersom PFU ikke kommenterte denne praksis i den forrige klagesaken, har NRK.no forutsatt at den var tilfredsstillende. Redaksjonen er imidlertid inntilt på å etterkomme utvalget hvis man denne gang skulle komme til en annen konklusjon.

Pressens Faglige Utvalg viser til sin nylig utformede «Prinsipputtalelse om rettelser på nett», som ikke minst er blitt til på bakgrunn av tidligere klager fra samme person og den foreliggende klagen. Selv om man kan forstå klagerens reaksjon på at den feilaktige artikkelen med belastende opplysninger stadig er søkbar og lett tilgjengelig for enhver,
finner utvalget det uriktig å gi prinsipputtalelsen tilbakevirkende kraft. Slik utvalget ser det kan NRK.no vanskelig klandres for en etablert rettepraksis som det hittil ikke har vært innsigelser imot innen pressen. Utvalget tar det imidlertid for gitt at såvel NRK.no som andre nettredaksjoner tar for seg den nye prinsipputtalelsen og legger denne til grunn for sin fremtidige rettepraksis.

NRK.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. april 2004
Thor Woje,
Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen