Tore Rasmussen mot filternyheter.no

PFU-sak 108/23


SAMMENDRAG:

Filter Nyheter publiserte 10. mai 2023 en artikkel om Tore Rasmussen. Tittelen var:

«Tidligere nynazist er listetopp for Norgesdemokratene: Her poserer han med britisk høyreekstremist i 2018»

I artikkelen ble Tore Rasmussens bakgrunn beskrevet. Det kom blant annet frem at han i tenårene ble medlem av den nynazistiske organisasjonen Vigrid.

 

KLAGEN:

Klager er Tore Rasmussen. Han mener Filter Nyheter har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om stigmatiserende omtale

4.4, om dekning for titler, samt oppgi kilden når man siterer andre medier

Klager mener Filter har utelatt informasjon som stiller de omtalte forholdene i et annet lys.

«De unnlater å vise til bakenforliggende forhold som er relevant for publikum sin oppfatning av det journalistiske innholdet knyttet til omtalen av Jacob B og mine tweets. Jacob B. (personen som Filter Nyheter refererer til) hadde ikke opplyst om sin bakgrunn til Generasjon Identitet (GI) da han ble medlem. Han ble senere ekskludert fra GI da hans bakgrunn ble kjent. Dette er offentlig kjent informasjon (Russia Today) som Filter Nyheter burde ha opplyst om i denne sammenhengen når de publiserte saken.»

Klager mener også at Filter burde opplyst at han har vært medlem av blant annet MIFF, Unge Høyre, Liberalistene og Ayn Rand Society.

«Når Filter Nyheter først skriver om min bakgrunn, så er det vesentlig å opplyse om alle relevante detaljer, noe som ville ha nyansert artikkelen. Slik kunne de ha fått frem hvordan jeg har beveget seg siden min mer radikale ungdomstid», skriver klager.

Klager mener artikkelen fremstår som et usaklig personangrep. Filter har ikke tatt med hele konteksten for de publiserte Twitter-meldingene, fremholder han, og skriver:

«Filter Nyheter skriver:
“I dag mener Rasmussen at «media, næringslivet, det humanitær industrielle kompleks og globalistene» arbeider for en politikk som leder til «folkemord» og som vil «utrydde det norske folk gjennom befolkningsutskiftning», ifølge hans meldinger på Twitter og i andre sosiale medier. Rasmussen har nylig slått fast at «nordmenn er hvite»

Filter nyhter unnlot å inkludere konteksten. I min tweet hvor “folkemord” ble nevnt var dette tweeten i sin helhet:»

Han fremholder videre at Twitter-meldingen der han skrev at «Nordmenn er hvite» var del av en Twitter-debatt der han til sammen skrev 15 meldinger.

Ifølge klager er det stigmatiserende å bruke begrepet nynazist, selv om det også står «tidligere».

«Det er helt tydelig at jeg ikke er tilhenger av denne ideologien. «Nynazist» er en svært belastende merkelapp i vårt samfunn, og blir ofte brukt som et skjellsord. Derfor må man være varsom når man bruker denne betegnelsen.»

Klager skriver følgende om sin bakgrunn i Vigrid:

«Jeg ble med i Vigrid som tenåring. Tenåringer har hverken modenhet, dømmekraft eller

den intellektuelle forutsetningen til fullt ut å forstå hva slikt innebærer. Dette blir derfor enda mer absurd av Filter Nyheter å trekke frem, når de selv anerkjenner i sin sak at Tore Tvedt var en mann i 50 årene: over 40 år eldre enn 17-åringen som ble medlem.»

Avslutningsvis anfører klager at Filter har brutt siste setning i VVP 4.4, som sier at mediene skal oppgi kilden når de henter opplysninger fra andre medier.

«Filter Nyheter viser ikke til hvor de har hentet dette sitatet fra i sin artikkel: ‘Jeg er en aktiv og frittalende fyr. Kanskje det er derfor han husker meg særlig godt’.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Filter Nyheter avviser at god presseskikk er brutt. Artikkelen «gir en nøktern og presis framstilling av vesentlige opplysninger om en listetopp i et politisk parti i årets valg», skriver avisen.

Klager peker ikke på konkrete feil, anfører Filter:

«Lenge etter publiseringen beskriver han nå potensielle tilføyelser eller nyanseringer som han hadde all anledning til å oppnå ved å komme med imøtegåelse eller innspill. Det avslo han å gjøre.»

Avisen innrømmer at vinklingen er hard og personrettet, og at den er belastende for klager. Av den grunn har redaksjonen gjort grundige presseetiske vurderinger før publisering, skriver Filter.

Arbeidet har vært omfattende:

«Artikkelen er basert på et omfattende arbeid der vi blant annet har innhentet originale straffesaksdokumenter, faktakontrollert tidligere publiserte opplysninger om Rasmussen opp mot primærkilder, gjort en rekke researchsamtaler for å unngå feilslutninger og forsøkt å ta inn det som er kjent av Rasmussens perspektiv til tross for manglende medvirkning.»

Filter påpeker videre at Rasmussen er en toppkandidat i et voksende, nasjonalt parti med ambisjoner om å komme inn på Stortinget, i fylkesting og kommunestyrer.

«Rasmussen virker å være en person partiet ønsker å profilere også utover listetopp-posisjonen. Partiledelsen har omfavnet ‘Legatum Publishing’-prosjektet, og hans engasjement i identitærbevegelsen ser ut til å sammenfalle med partiets nye ideologi. Dette har stor offentlig interesse, og dekning av omstendighetene rundt det radikale partiet og deres kandidater er i kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget.»

Avisen beskriver «voldelig nynazismen» som en «ubestridt del av Rasmussens biografi». Filter forstår at Rasmussen opplever det frustrerende at over 20 år gamle forhold blir bragt på banen, og vinklet på.

«Vi mener imidlertid nyheten om Rasmussens politiske kandidatur og hans nye rolle som forlagssjef utgjør to selvstendige grunnlag for en slik vinkling.»

Filter skriver videre:

«I vår vurdering spilte det også inn at Rasmussen ikke har tatt et tradisjonelt oppgjør med fortiden. Han vil fortsatt ikke fortelle om når og under hvilke omstendigheter han brøt med nazismen, eller hvilke roller han hadde i miljøet rundt gjerningspersonene bak drapet på Benjamin Hermansen. Det taler for at omtalen av fortiden er mer omfattende og detaljert enn om den var ‘oppklart’ tidligere.

Når Rasmussen i langt nyere tid, rundt 2018, har tatt rollen som organisator i et internasjonalt miljø som tiltrakk seg høyreekstremister, er det både et journalistisk poeng og en selvstendig grunn til å gå i dybden i hans fortid.»

Og:

«I denne sammenhengen er det også verdt at å nevne at Rasmussen har valgt å starte sitt nye forlag og oppsøke medieoppmerksomhet i partnerskap med en annen høyreradikal nordmann med bemerkelsesverdig bakgrunn, Bjørn Christian Rødal.

I en separat artikkel har Filter Nyheter fortalt om hvordan Rødal så sent som i 2019 var del av et jødefiendtlig og rasistisk nettverk som blant annet har holdt møter i Oslo og der den viktigste ideologen ble pågrepet og utvist av Politiets sikkerhetstjeneste på grunn av terror-romantiserende uttalelser om Anders Behring Breivik.»

Ifølge Filter gir klagers aktivitet de siste fem-seks årene fornyet relevans for fortiden hans som nynazist.

Når det gjelder klagers anførsel om at artikkelen mangler hans uttalelse om ekskluderingen av Jacob Bewick, skriver Filter:

«Dette skal dreie seg om en uttalelse på det daværende nettstedet til Generation Identity, som ikke lenger eksisterer. Den originale ordlyden er altså ikke tilgjengelig. Rasmussen viser til en sitering av uttalelsen på Russlands propagandanettsted RT.com i 2018. Hadde vi kjent til den, kunne den vært del av artikkelen tidligere, og det er synd Rasmussen ikke gjorde oss oppmerksom på den.

Vi er enig i at det er opplysninger som er relevante, og tok dem derfor inn da vi ble klar over uttalelsen referert på det russiske nettstedet.»

Avisen opplyser at følgende avsnitt ble lagt inn i artikkelen:

«Etter første publisering av denne artikkelen har Rasmussen uttalt på Twitter at Bewick ble ekskludert fra GI i etterkant av avsløringen.
‘Mannen jeg er avbildet med ble ekskludert når det ble kjent med at han hadde løyet om sin bakgrunn’, skriver han.
Rasmussen henviser til en uttalelse fra GI gjengitt på nettstedet RT.com i 2018, der det blant annet heter at ‘Vi bryr oss ikke om hvor folk kommer fra ideologisk, vi bryr oss om hvor de vil gå. Men om du lyver til oss, er du ute’.»

Filter mener artikkelen ikke ga inntrykk av at mannen ble værende i organisasjonen. De fleste ser det som en selvfølge at en person med terrorforsett blir ekskludert etter å ha blitt eksponert offentlig, anfører avisen.

Når det gjelder Twitter-meldingene, som klager mener mangler kontekst, forstår ikke Filter hva som skulle vært tilføyd for å gi et vesentlig annet inntrykk.

«I artikkelen valgte vi å både framheve enkelte twittermeldinger i sin helhet og et summarisk sammendrag av meldinger for å gi et bilde av hvordan Rasmussen ordlegger seg. Formålet var å dokumentere at Rasmussen veksler mellom en ‘intellektuell’ tilnærming til ideer om rase/etnisitet i noen sammenhenger, mens han i sosiale medier også fører en langt mer aggressiv og mindre innbydende retorikk om samme tema, rettet mot navngitte enkeltpersoner.»

Rasmussen ble tilbudt å kommentere Twitter-meldingene, men det avviste han, opplyser avisen.

Filter avviser at det utgjør et presseetisk brudd at artikkelen ikke har opplysninger om andre medlemskap som klager har hatt i forskjellige organisasjoner.

«Dette høres forsåvidt journalistisk interessant ut, men berører ikke periodene omtalt i artikkelen og vi har ikke noen kjennskap til dette utover Rasmussens utsagn. For å få med denne informasjonen og kommunisere at den er viktig for ham, måtte han selv ha bragt det på banen enten som en uttalelse eller i form av opplysninger om tidspunkt e.l. som lot seg etterprøve.»

Når det gjelder sitatet som klager mener mangler kildehenvisning, skriver Filter:

«Det er uklart for oss hva klagers innvending er her, da sitatet er et forsøk på å, til Rasmussens fordel, ta med hans egen forklaring om temaet via tidligere uttalelser. Vi kunne påført sitatet en henvisning til ‘et høyreradikalt nettsted’ e.l., uten at vi ser den store presseetiske relevansen.»

Avslutningsvis skriver Filter:

«Når omtalte takker nei til å diskutere imøtegåelse og tilsvar er vi også avskåret fra den faktakontrollen og nyanseringen som kan tilføres gjennom denne dialogen. Det stiller særlig høye krav til presisjon og saklighet i resten av arbeidet. Dette mener vi også ha vært gjennomgående oppmerksom på før publisering, men resultatet kan naturligvis alltid bli bedre med medvirkning.
(…)
Samtlige nyanser Rasmussen etterspør i ettertid er det kun Rasmussen som kunne sørget for, ved å komme med uttalelser eller fremme opplysninger på annen måte overfor redaksjonen.»

 

Klager fastholder klagen.

Han forteller hvorfor han ikke ville svare på Filters henvendelser:

«Det finnes flere årsaker til at jeg valgte å ikke samarbeide med Filter Nyheter. Blant annet det faktum at de ifølge egne nettsider og fagnettstedet Journalisten har et samarbeid med svenske Expo. Dette er et svært kontroversielt nettsted i Sverige med dokumenterte tette koblinger til voldsvenstre i en rekke land.
(…)
Klungtveit [redaktør i Filter Nyheter, sekr.anmhar i tillegg en vedvarende stygg historikk som går minst 15 år tilbake i tid. Det fremstår som om han systematisk er ute etter å “ta” meningsmotstandere og propagandere for en radikal liberal innvandringspolitikk.»

Og:

«Det at jeg på forhånd var klar over denne komprimerende informasjonen om Klungtedtevts karakter og kampanjejournalistikk, gjorde at jeg ikke ønsket å bidra til å gi Filter Nyheter legitimitet ved å svare på det jeg oppfattet som et forsøk på å konstruere en drittpakke mot meg som person.

Tonen og vinklingen i e-posten som ble sendt til meg med spørsmål i forkant av Filter Nyheters publisering, som Klungtveit har vedlagt i sitt tilsvar, forsterket mitt inntrykk av Filter Nyheter som et kampanjenettsted jeg ikke ønsket å bidra til.»

Videre fremholder klager at det er lett tilgjengelig informasjon at han har vært aktiv i Unge Høyre, Det Liberale Folkeparti og MIFF. Han viser til to artikler i Aftenposten i 2018.

Også opplysningen om at Jacob Bewick ble ekskludert fra Generasjon Identitet var ifølge klager enkelt tilgjengelig via Google-søk.

«I dette tilfellet tror jeg det er sannsynlig at de satt på informasjonen, men bevisst unnlot å inkludere informasjonen med formål å vinkle saken på en måte som i størst mulig grad dehumaniserte meg.»

Avslutningsvis skriver klager:

«Klungtveit drar også inn en sak hvor han omtaler min partner i Legatum Publishing, Bjørn Christian Rødal sitt angivelige jødehatende/rasistiske/høyeekstreme/reaksjonære nettverk. De falske påstandene Klungtveit fremmer i den ikke-saken vil bli adressert i en egen klage til PFU.»

 

Filter Nyheter hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Filter Nyheter brøt ikke god presseskikk

Filter Nyheter skrev om Tore Rasmussen som stiller til valg for Norgesdemokratene, og avisen vinklet på hans nynazistiske fortid. Det var presseetisk akseptabelt, konkluderte PFU.


Filter Nyheter
publiserte en artikkel om Tore Rasmussen, som er listetopp for Norgesdemokratene i Haugesund i årets kommunevalg. Avisen skrev i tittelen at Tore Rasmussen er tidligere nynazist.

Klager:
Tore Rasmussen mente artikkelen var et personangrep. Det var usaklig å vinkle på hans fortid i den nynazistiske organisasjonen Vigrid. Det er over 20 år siden, da han var ungdom, og gir et feilaktig inntrykk av hva han står for i dag. Videre argumenterte klager for at Filter Nyheter utelot sentrale opplysninger som kunne gitt et mer helhetlig bilde av fortiden hans.

Mediet:
Filter Nyheter mente artikkelen ga en nøktern fremstilling av klagers bakgrunn, og anførte at det var relevant å trekke frem hans nynazistiske fortid når han stiller til valg i lokaldemokratiet. Avisen understreket også at klager i nyere tid har vært organisator i et internasjonalt miljø som har tiltrukket seg høyreekstremister, og at han har startet et forlag sammen med en mann som Filter beskriver som «høyreradikal». Avisen opplyste at klager ikke ønsket kontakt med redaksjonen før publisering.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at Filter Nyheters artikkel er personrettet og detaljert om klagers politiske og ideologiske bakgrunn.

Utvalget påpeker at pressen at må gjøre grundige presseetiske vurderinger når enkeltpersoner utsettes for kritisk journalistikk. Mediene er forpliktet til å utvise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jf. VVP 4.1, og publiseringer som fremstår urimelige, kan være brudd på god presseskikk. Mediene skal også unngå å fremheve personlige forhold når dette er saken uvedkommende, jf. VVP 4.3.

Offentlig interesse
Samtidig fastslår PFU at klager stiller til valg for Norgesdemokratene. Klagers forhistorie, også hans erfaring med voldelig nynazisme, er relevant informasjon for velgerne. Det kom tydelig frem i både vinkling og artikkelen for øvrig at Vigrid-bakgrunnen er et tilbakelagt kapittel. PFU konkluderer med at hverken det personrettede fokuset eller vinklingen på nynazisme utgjorde brudd på god presseskikk. Artikkelen hadde offentlig interesse.

Manglet ikke sentrale opplysninger
PFU kan ikke se at Filter har utelatt opplysninger som var så sentrale at det utgjorde et presseetisk brudd, jf. VVP 3.2, om kildebredde. For øvrig merker utvalget seg at avisen etter publisering la inn en av opplysningene som klager mener mangler.

Filter Nyheter har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2023

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,
Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana, Øyvind Kvalnes