NN mot Tidens Krav

PFU-sak 108/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Tidens Krav (TK). Avisen skrev at en mann var blitt frikjent for voldtekt i lagmannsretten, og at bistandsadvokaten i saken vurderte å anke erstatningsspørsmålet til høyesterett. TK siterte også en representant fra stiftelsen Vi Tror Deg blant annet på at frikjennelsen minnet om en sak hun var involvert i, «hvor systemet er på overgriperens side».

Klager er den frikjente mannen og hans far. Klager mener TK har publisert en ensidig artikkel som gir et galt inntrykk. Artikkelen mangler tilstrekkelig kildebredde, ettersom hans advokat ikke ble forelagt artikkelens vinkel og innhold, ifølge klager. Slik klager ser det, var det feil å trekke inn representanten fra Vi Tror Deg-stiftelsen. Klager mener han fremstilles som en overgriper når han egentlig er frikjent.

Tidens Krav kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen opplyser at redaksjonen tok kontakt med klagers advokat, og at han avslo å kommentere saken. TK mener at det hadde offentlig interesse at kvinnens bistandsadvokat vurderte å anke. For øvrig påpeker avisen at den omtalte mannen er fullstendig anonymisert.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Tidens Krav var i sin fulle rett til å omtale ankespørsmålet og bistandsadvokatenes syn på saken. At omtalen oppleves som belastende, betyr ikke nødvendigvis at god presseskikk er brutt.

PFU er kritisk til hvordan en av kildene ble sitert i artikkelen. Representanten fra Vi Tror Deg-stiftelsen uttalte seg ikke bare om sin egen sak, men også om klager på en måte som rammet ham hardt. Uttalelsen møtte ingen motstemmer i artikkelen, og PFU merker seg at den ikke ble forelagt klager eller hans advokat. Utvalget mener at VVP punkt 4.1, som ber mediene vise saklighet og omtanke, er relevant i denne sammenheng. PFU har tidligere uttalt at kravet til saklighet og omtanke styrkes i tilfeller der publiseringen bærer preg av å fremstille én side av saken. Utvalget viser i den sammenheng også til kravet i VVP punkt 3.2 om å tilstrebe kildebredde. Slik PFU ser det, fremstod uttalelsen uten tilstrekkelig omtanke overfor klager.

Tidens Krav har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. september 2018

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Nina Fjeldheim
Sylo Taraku, Nina Hernæs, Kristin Taraldsrud Hoff