Greta Birgitte Jaksholt-Nokevje mot Lillesands-Posten

PFU-sak 107/05


SAMMENDRAG:
Lillesands-Posten hadde tirsdag 26. april 2005 en artikkel inne i avisen, over fire spalter, med tittelen «Hester i lysløypa ? igjen». Ingressen:

«- Det er ikke akseptabelt at folk ikke retter seg etter politivedtektene for Lillesand kommune. Om hesteeiere fortsetter å bruke lysløypetraseene, må vi gå hardere til verks, sier lensmann Arvid Omdal.».

Artikkelen forteller om mosjonister som møtte hester, som ble observert over mer enn halve traséen, og om at de også holdt på å tråkke i hestemøkk. Det opplyses om at det i mange år har vært strid mellom idrettslaget og naboer om bruk av hest i lysløypeanlegget, og om at det i politivedtektene er innført et forbud mot dette. Helt til slutt i artikkelen heter det:

«Torsdag ettermiddag var det en ungdom som på oppdrag fra hesteeieren mosjonerte en voksen hest med føll. Hestens eier presiserer at det er vedkommende og ikke ungdommen som har det fulle ansvaret for lufteturen på forbudt område.»

Artikkelen var illustrert med to fotografier. Et lite bilde, som viste en sti med hestemøkk, hadde slik tekst: «GRISERI: Selv om hestemøkk er en naturlig ting, hører det slett ikke hjemme på steder som er forbeholdt tobeinte mosjonister.»

Det andre bildet, over tre spalter, viste en hest med et føll og en delvis skjult person bak hesten. Dette bildet hadde følgende tekst: «IKKE LOV: Lensmannen presiserer igjen at det faktisk er et lovbrudd å lede hester inn i lysløypetraseene ved Lillesand stadion, slik tilfellet var torsdag ettermiddag.»

KLAGEN:
Klageren er eier av de avbildede hestene. Hesteeieren er sitert i siste avsnitt i artikkelen. Klagen gjelder primært bildebruken. De pårørende til den 12 år gamle jenta som er delvis skjult på det ene bildet har, på forespørsel fra sekretariatet, gitt sitt samtykke til klagebehandlingen.

Klageren anfører at avisens redaktør har fotografert «ei mindreårig jente på 12 år, uten å si hvem han er, si hva det gjelder eller informere/rådspørre jenta». Det opplyses at avisen ble gjort oppmerksom på at jenta er mindreårig, før publisering.

Det opplyses videre i klagen at avisens redaktør ga et muntlig løfte om ikke å trykke identifiserbare bilder, verken av jenta eller av hestene, men at hennes hvite hest med føll er kjent i hele Lillesand by. Hun hevder derfor å ha blitt latterliggjort.

Det vises videre i klagen til at avisens redaktør tidligere har vært formann i idrettslaget, som er imot hester i løypetraseene. Videre heter det i klagebrevet:

«Redaktøren var direkte arrogant og uvennlig og truende da jeg snakket med ham på telefon. Han fortalte meg at han gjorde som han ville med bilder han tok, pga fotoloven. Samme hvor mye jeg forsøkte å forklare at jenta ALDRI hadde vært i nærheten av å bruke hest i lysløypa før, og hun var fryktelig lei seg.»

Klageren peker på at jenta som er avbildet, ikke kan kjennes igjen på bildet og at «alle» tror det er klageren, men at jenta ble svært skremt av redaktøren. Videre vises det til at bildet er uheldig for henne som hesteavler. Det vises i tillegg til at artikkelen inneholder faktiske feil.

TILSVARSRUNDEN:
Lillesands-Posten anfører i sitt tilsvar at bruken av hest i løypetraseene har vært et heftig lokalt debattema. Videre heter det i tilsvaret:

«Avisen har gjentatte ganger fått tips om hester i lysløypenettet, men det er første gang at avisen har vært direkte vitne til at politivedtektene så direkte ble ignorert. Det var defor en naturlig refleks å sikre seg dokumentasjon. Som klager anfører var det kontakt både på telefon og epost før bildet ble publisert. Diskusjonen gikk på hensyn til den mindreårige jenta, en problemstilling vi hadde stor forståelse for. Vi er derfor glad for at klager bekrefter at vi har lykkes i å anonymisere vedkommende slik at hun ikke kan identifiseres.»

Redaktøren beklager om han er blitt oppfattet som arrogant og uvennlig, og avviser at han har opptrådt truende. Han avviser også at han har lovet at hestene ikke skulle kunne identifiseres, og tilbakeviser ellers at artikkelen inneholder faktafeil.

Klageren viser i sitt tilsvar til at hun, fordi mange vil tro at det er hun som er avbildet, er blitt framstilt som en lovbryter. Når det gjelder den 12 år gamle jenta, skriver klageren:

«Det som har skjedd er at ei 12 år gammel jente har oversett skiltene som lensmannnen har besørget, ut ifra en egen tolkning av politivedtektene, som er lette å tolke dit man vil. Og dermed er hun koblet til en «sak» hvor i Børresen (avisens redaktør; sekr. anm.) enten han vil innrømme det eller ei, har dannet seg et fastlåst meningsgrunnlag. Hun var en tilfeldig forbipasserende, men endte opp som et slaktoffer i en sak hun er for liten til å engang forstå hva dreier seg om. Men jeg satt hjemme og ikke ante annet enn at hun gikk rolig og forsiktig på tur i Borkedalen, og verken ødela humøret til turgåere eller skogssnegler.»

Lillesands-Posten gjentar at man mener «publiseringen av bildet var riktig og viktig, sett på bakgrunn av sakens aktualitet og mangfoldige forhistorie, samt det store lokale engasjementet som er knyttet til saken fra ulike hold. Vi mener vi har presentert et bilde tatt på offentlig sted på en skånsom måte og fastholder at teksten som ledsager bildet på alle måter er sannferdig.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en hesteeier i Lillesand, mener Lillesands-Posten brøt god presseskikk da avisen presenterte et bilde av en ikke identfiserbar 12 år gammel jente med to hester fotografert i ei lysløype. Det framgikk av artikkelen til bildet at det ikke er tillatt med hester i løypetraseen. Klageren mener avisen ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til jentas alder, og dessuten framstilt klageren som en lovbryter.

Lillesands-Posten avviser klagen og anfører at jenta ikke var identifiserbar. Det vises også til at temaet med hester i løypetraseen var et kjent konflikttema, og at artikkelen og bildet hadde aktualitet.

Pressens Faglige Utvalg viser til pressens rett til å informere om hva som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

Utvalget vil uttrykke en viss forståelse for at kontakt med mediene kan medføre ubehag og at situasjonen kunne bli oppfattet som ubehagelig for den unge jenta. Samtidig kan det ikke være noen tvil om at Lillesands-Posten var i sin fulle rett til både å fotografere og omtale forholdet. Avisen har også på en god måte vist hensyn ved å sørge for at jenta ikke var gjenkjennelig på bildet.

Utvalget legger i tillegg vekt på at avisen tok kontakt med klageren før publisering og innhentet hennes høyst relevante og opplysende kommentar.

Lillesands-Posten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller