Fremover, v. nyhetsred. Espen Eidum mot Harstad Tidende

PFU-sak 106/99


SAMMENDRAG:
Harstad Tidende hadde 2. mars 1999 en nyhetsartikkel med den fire-spaltede tittelen » – Sikkerheten ivaretatt» på sin sisteside. Artikkelen, med Kjell A. Pedersen som byline, hadde følgende ingress:
» Evenes: Brannsikkerheten ved aktivitetshuset ?Minde? i Bogen er i skjønneste orden. Det er ingenting i veien med røykvarsleren, og to brannstiger sørger for rømningsveier. »
Ungdomsleder Paul Davies er avbildet foran huset og intervjuet. Han » dementerer et utsagn om dårlig brannsikkerhet for ungdomsklubben Nonak «, og tilføyer: » Det ble en smule skivebom, når brannsikkerheten ble så sterkt fokusert i avisen Fremover. »
Av artikkelen framgikk det at kommunen i sin tid overtok huset, som de siste årene har vært brukt som klubblokale for ungdomsklubben Nonak og andre aktiviteter for barn og ungdom.

KLAGEN:
Klager er nyhetsredaktør Espen Eidum, på vegne av Narvik-avisen Fremover. Han skriver:
Fremover mener Harstad Tidende og frilans-journalist Kjell A. Pedersen, med artikkelen om aktivitetshuset «Minde» 2. mars, bryter flere delpunkter under Vær Varsom-plakatens kapittel 2, om integritet og ansvar.
Klageren opplyser at den påklagede artikkelen i Harstad Tidende kom i etterkant av en reportasje i Fremover 26. februar, der det ble satt søkelys på manglende brannvarslingsutstyr i ungdomslokalet «Minde»i Evenes kommune. (Kopi av Fremovers artikkel følger vedlagt). Harstad Tidende satte sin frilansjournalist i Evenes gjennom mange år på saken, og han intervjuer barne- og ungdomssekretær Paul Davies i Evenes kommune. «I artikkelen forsøkes påstandene som ble fremsatt i Fremover noen dager tidligere tilbakevist».
Det Fremover reagerer på er følgende:
» Kjell A. Pedersen er ansatt som fullmektig i administrasjonen i Evenes kommune, som har vært hans arbeidsgiver i en årrekke. Pedersen var i mange år også formannskapssekretær i kommunen. Samtidig har han i nærmere 20 år jobbet som frilansjournalist for Harstad Tidende – OG gjentatte ganger omtalt forhold knyttet til sin arbeidsgiver Evenes kommune på redaksjonell plass i avisen. Fremover ønsker å sette fokus på denne koblingen. »
Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3, » ved at Pedersen som journalist her har omtalt forhold som direkte involverer hans hovedarbeidsgiver .» «Vi mener Pedersen innehar en dobbeltrolle som er med på å svekke troverdigheten til journalisten spesielt og journaliststanden generelt.»

TILSVARSRUNDEN:
Harstad Tidende korrigerer i sitt tilsvar klagerens opplysning om at Kjell A. Pedersen har vært avisens frilansmedarbeider i nærmere 20 år. «Pedersens frilansvirksomhet har nå pågått i mer enn 30 år». Harstad Tidende viser videre til at Pedersen har en underordnet stilling i Evenes kommune, som fullmektig. «Det er ikke riktig, slik klageren hevder, at han i mange år også var ansatt som formannskapssekretær».
Tilsvaret viser her til vedlagt notat fra Pedersen, som «er klar over at stofftilfanget som følge av min posisjon i ?byråkratiet? fort kan komme i en gråsone. Jeg har derfor bevisst unnlatt å skrive om ting som kan berøre min og øvrige kollegaers integritet i forhold til kommunen som arbeidsgiver.»
Og redaktøren tilføyer:
» Jeg er klar over at det kan være problematisk for Harstad Tidende, i visse sammenhenger, å benytte Kjell A. Pedersen som frilanser. Dette er derfor jevnlig og grundig drøftet mellom Pedersen og vår redaksjon. Han leverer derfor ikke stoff som griper direkte inn i hans virksomhet i Evenes kommune. »
Som vedlegg følger også kopier av «Pedersens samlede produksjon for Harstad Tidende i perioden 23. april til 15. juni i år», ialt 35 artikler. Ifølge redaktøren er samlingen «typisk for den frilansproduksjonen Kjell A. Pedersen driver for oss. I liten, om i noen grad i det hele tatt, har den noe med hans virke i Evenes kommune å gjøre. Når det gjelder den spesielle saken redaktør Eidum i Fremover viser til, kan den sies å være i en gråsone, men uten at jeg ser at den bryter med habilitetskravene «, skriver Harstad Tidendes redaktør.
For øvig heter det i tilsvaret:
«Evenes er en liten kommune med knappe 2000 innbyggere. For folk i Evenes er det godt kjent at Pedersen leverer stoff til Harstad Tidende. Vi har en husstandsdekning på omlag 60 prosent i kommunen, noe høyere enn Fremover. Fordi forholdene er gjennomsiktige, har vi ingen grunn til å skulle benytte Pedersen på en utilbørlig måte i forhold til habilitetsproblematikken og på den måten bringe vår avis og Pedersen i miskredit i lokalmiljøet. Vi er meget klar over den problemstillingen Fremover bringer på bane og mener at vi håndterer den tilfredsstillende i hverdagen. »

Klageren anfører i sitt tilsvar at hvis det er så at Harstad Tidende faktisk ser problemstillingen ved å bruke en kommunalt ansatt tjenestemann som fast – og meget aktiv – frilanser, så burde avisen selv tatt affære. Klageren viser her til «kommentarer ført i pennen av PFU selv i forbindelse med saker vedrørende integritet», og siterer:
» Spørsmålet om integritet er først og fremst et spørsmål om lesernes tiltro til avisen og dens medarbeidere. Ingen redaksjon må stille seg i en situasjon som gjør at leserne tviler på om redaksjonen behandler stoffet på en upartisk måte. Redaksjonelle medarbeidere må derfor ikke blande rollene som aktør og informatør .»
I det aktuelle tilfellet påpeker klageren at «Pedersen faktisk intervjuer en kollega av seg i en relativt kontroversiell sak». Igjen viser klageren til hva PFU tidligere har uttalt:
» PFU mener det er klart uheldig at en journalist dekker en sak når han/hun har et nært forhold – familiært eller på annen måte – til kilden eller den/de omtalte. Dette selv om det rent saklig er vanskelig å konstatere at det nære forholdet har påvirket dekningen av saken. Ettersom spørsmålet om integritet først og fremst er et spørsmål om lesernes tiltro til redaksjonen og dens medarbeidere, må ikke redaksjonen stille seg i en situasjon som gjør at leserne tviler på om redaksjonen behandler stoffet på en saklig måte .»
Klageren mener videre at Harstad Tidendes påstand om at Pedersen ikke leverer stoff som griper direkte inn i hans virksomhet i Evenes kommune, faller på sin egen urimelighet. » En rask kikk på den vedlagte produksjonslista avslører blant annet følgende saker: ? Sykepleier-krav til tre ordførere ? (blant annet Evenes-ordføreren), ? Valg av tusenårssted ? (to saker), ? Samiske barn lager informasjonsbrosjyre ?, ? Byggestart på nytt kommunehus ?.»
Slik klageren ser det, er det ikke et spørsmål om hvor direkte produksjonen griper inn i Pedersens virksomhet i kommunen, men heller et spørsmål om hvor langt den journalistiske integritet skal kunne tøyes.

Harstad Tidende fastholder i sine siste kommentarer at «Pedersens mulige inhabilitet må vurderes i forhold til hans faktiske stilling og ansvar som ansatt i Evenes kommune. (…) Hans stilling er i høyeste grad underordnet og innebærer utførelse av rene kontorrutiner. (…) Pedersen har derfor ingen innflytelse på, og heller ikke noe ansvar for, standpunkter og beslutninger på vegne av Evenes kommunes administrasjon.»
Tilsvaret viser til de vedlagte etiske husreglene for Harstad Tidende. «De inneholder også et eget avsnitt om integritet, der det i et punkt heter at HT?s redaksjonelle medarbeidere ikke må ? dekke virksomheter/aktiviteter der de selv eller deres nærmste familie har eierinteresser, sentrale verv eller posisjoner av økonomisk, politisk eller annen art. Redaktøren må orienteres hvis slike interesser antas å foreligge .»
Ut fra Pedersens «beskjedne posisjon» i Evenes kommune, kan ikke redaktøren se at Harstad Tidende har overskredet habilitetsgrensene, hverken i forhold til husreglene eller Vær Varsom-plakaten.
For øvrig viser redaktøren til eksempler på at heller ikke Fremover har feid grundig for egen dør når det gjelder habilitetsreglene, og har vedlagt arkivutskrifter. Redaktøren skriver:
«I den grad PFU skulle avsi fellende kjennelse over Harstad Tidende i denne saken, på initiativ av Fremover, vil resultatet bli at Fremover indirekte vil fremstå som vokteren av god presseskikk i området og HT som synderen. Uaktet at den som kastet stenen gjorde det gjennom veggen i sitt eget glasshus, og samtidig etterlater begrunnet tvil om at presseetikken er Fremovers egentlige hovedanliggende i denne saken .»
Ideelt sett skulle Harstad Tidendes redaktør ønske at PFU, på et bredere grunnlag, tok for seg kvaliteten på håndhevelsen av habilitetsreglene i de to avisene over tid.
Som vedlegg følger også en ny redegjørelse fra Kjell A. Pedersen, denne gang med kommentarer til klagerens tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Avisen Fremover i Narvik påklager til Pressens Faglige Utvalg at Harstad Tidende benytter en frilansmedarbeider som samtidig er ansatt i Evenes kommune. Klagen tar utgangspunkt i en nyhetsartikkel, der frilanseren intervjuet den samme kommunens barne- og ungdomssekretær. I artikkelen tilbakevises kritikk som tidligere var framkommet i Fremover, angående manglende brannvarslingsutstyr ved et kommunalt ungdomslokale. Klageren ønsker å sette søkelys på frilansjournalistens dobbeltrolle, og viser til at vedkommende gjennom en årrekke har levert stoff til Harstad Tidende om sin arbeidsgiver, Evenes kommune.
Harstad Tidende er klar over at det kan være problematisk å benytte den omtalte frilans-medarbeideren i visse sammenhenger, men understreker at forholdet blir jevnlig og grundig drøftet i redaksjonen. Ifølge avisen leverer ikke frilanseren stoff som griper direkte inn i hans virksomhet i Evenes kommune. Avisen legger også vekt på at frilanseren har en underordnet stilling, og dermed er uten innflytelse på synspunkter og beslutninger i kommuneadministrasjonen. Når det gjelder den påklagede artikkelen, medgir Harstad Tidende at den kan sies å være i en gråsone, men uten å bryte med habilitetskravene.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 2.2, der det heter: «Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold».
Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, der det heter: «Redaksjonelle medarbeidere må ikke påta seg oppdrag eller verv som skaper interesse-konflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet.»
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Harstad Tidende har benyttet den aktuelle frilansmedarbeideren i en mannsalder, og avisen uttrykker et bevisst forhold til hvilke stoff-områder vedkommende ikke bør befatte seg med. Dette opphever imidlertid ikke den prinsipielle skillelinje som må trekkes, for ikke å skape mistanke hos leserne om at motivene bak en artikkel er andre enn journalistiske.
Selv om den påklagede artikkelen ikke framstår som noe åpenbart eksempel på at frilansmedarbeideren har befunnet seg i en dobbeltrolle, som mikrofonstativ for sin arbeidsgiver, vil utvalget likevel bemerke at avisen helt burde unngå å la ham befatte seg med stoffområder som på en eller måte berører kommunale forhold i Evenes.
Harstad Tidende har opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 24. august 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen