SIAN mot Utrop

PFU-sak 105/22


SAMMENDRAG:

Utrop publiserte i mai 2022 et leserinnlegg med tittelen «Riksadvokaten må ta grep!», med form som et opprop til Riksadvokaten. I teksten omtaler forfatterne SIAN som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe, og Riksadvokaten oppfordres til å gjennomgå og etterforske organisasjonen for å ha spredt ytringer som strider mot § 185. Innlegget er illustrert med et foto av nazister i uniform som gjør nazihilsen.

KLAGEN:

Klager er organisasjonen SIAN, som peker på at bildebruken i artikkelen er misvisende. Innlegget er illustrert med et foto av amerikanske nazister, og har ifølge klager ingen relevans for en kronikk om SIAN. Derfor er det etter klagers syn et brudd på VVP 4.10 og 4.12 om varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

Ifølge klager fremsettes det også udokumenterte/usanne påstander. SIAN opplyser at de har vedtekter som nekter nazister og rasister å være medlemmer, og at påstanden om at de lever i symbiose med nazister og rasister derfor utløser en samtidig imøtegåelsesrett (VVP 4.14) som ikke er ivaretatt. Når Utrop bildelegger innlegg som dette, og ifølge klager ukritisk gjengir uriktige påstander i bildeteksten, bidrar avisen aktivt til å sementere et uriktig bilde av SIAN, hevder klager.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Utrop tar i sitt tilsvar selvkritikk for bildebruken og tilbyr å fjerne fotoet og eventuelt erstatte det med et foto fra SIANs arkiv. Redaksjonen bemerker at forfatterne av leserinnlegget skriver om det de oppfatter som koblinger mellom SIAN og rasister/nazister, og at billedbruken derfor kan korrespondere med tekstens innhold. Avisen mener det er en viss dekning for bruken, fordi forfatterne kritiserer organisasjonen for det de mener er hat, rasisme og i enkelte tilfeller nazisme.

Avisa anfører at påstanden om at det bringes udokumenterte/usanne påstander i innlegget er subjektivt. Skribentene mener de presenterer fakta, mens klager mener de formidler løgn. Forskjellene i syn fremmer ifølge avisa debatt, og Utrop mener dette kommer best til uttrykk gjennom tilsvar eller replikk i form av nye innlegg.

Når det gjelder VVP 4.14, ser Utrop at SIAN kunne blitt informert om rett til samtidig imøtegåelse, men peker på at dette unntaksvis gjøres i løpende debatt. Avisa skriver at de isteden er konsekvente på å minne alle om retten til å gi tilsvar i etterkant. Utrop peker på at samtidig imøtegåelse i debattinnlegg ofte «gir næring til en nokså hakkete og forhindret debatt der helheten i et debattinnlegg brytes ned med kommentarer fra den/de som omtales». Unntaket er dersom enkeltpersoner kan oppfattes som spesielt sårbare. Dette gjelder ifølge avisa ikke SIAN, og avisa forsvarer at de ikke informerte om mulighet for samtidig imøtegåelse.

Avisa ser ikke at organisasjonen er «utsatt for angrep», som beskrevet i VVP 4.15, og peker på at SIAN i møte med motdebattanter til enhver tid befinner seg i en løpende meningsutveksling. Derfor utløses ikke nødvendigvis samtidig imøtegåelse.

Utrop peker på at Riksadvokaten selv svarte på oppropet. Han var heller ikke enig med skribentene, men benyttet seg av tilsvarsretten. Avisa skriver at de gjerne slipper til SIAN på samme måte og at tilsvarsretten har stått åpen siden artikkelen ble publisert.

Klager har ikke benyttet seg av retten til å kommentere avisas tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Utrop publiserte i mai 2022 et leserinnlegg med tittelen «Riksadvokaten må ta grep!». Leserinnlegget hadde form som et opprop. Forfatterne omtalte SIAN som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe, og de oppfordret Riksadvokaten til å etterforske organisasjonen for ytringer som angivelig strider mot norsk lov. Innlegget var illustrert med et foto av amerikanske nazister i uniform som gjorde nazihilsen.

Klager er SIAN. Organisasjonen mener bildebruken var misvisende. Bildet av amerikanske nazister har ifølge klager ingen relevans for en kronikk om SIAN. Ifølge klager fremsettes det også udokumenterte og usanne påstander i teksten. SIAN opplyser at de har vedtekter som nekter nazister og rasister å være medlem. Påstanden om at SIAN lever i symbiose med nazister og rasister utløste rett til samtidig imøtegåelsesrett, fremholder klager.

Utrop peker på at samtidig imøtegåelse unntaksvis gjøres i en løpende debatt, og tilbød SIAN tilsvar i stedet. Avisa bemerker at forfatterne skrev om det de oppfattet som koblinger mellom SIAN og rasister og nazister, og at billedbruken derfor kan beskrive tekstens innhold. Avisen mener det er «en viss dekning for bruken», men tilbyr seg å fjerne fotoet og erstatte det med foto av SIAN. Utrop ser ikke at organisasjonen er «utsatt for angrep», og peker på at SIAN i møte med mot-debattanter til enhver tid befinner seg i en løpende meningsutveksling.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at organisasjoner som selv deltar aktivt i det offentlige ordskiftet med sterke ord og virkemidler, må tåle mye av motstemmer i debatten.

PFU mener leserinnlegget er del av en løpende debatt om SIAN, og en meningsytring som organisasjonen måtte akseptere. PFU konkluderer med at påstandene i innlegget ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, men heller tilsvarsrett i etterkant, jf. VVP 4.15. Utvalget merker seg at SIAN er tilbudt et slikt tilsvar.

Samtidig er artikkelen illustrert med et foto som viser amerikanske nazister, som i uniform viser nazihilsen. Bildets sterke symbolkraft tillegger innlegget innhold som er problematisk. Vær Varsom-plakatens punkt 4.10 sier at en redaksjon skal være varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Utvalget kan ikke se at bildet fra USA har tilstrekkelig sammenheng med leserinnleggets innhold, som omtaler SIANs aktiviteter i Norge og etterlyser etterforskning av rasistiske ytringer i norsk offentlighet og fra sentral påtalemyndighet i Norge.

PFU viser til at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som for annet innhold, jf. VVP 4.12.

Utrop har brutt god presseskikk på punkt 4.10 og 4.12 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. september 2022

Anne Weider Aasen,
Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug,
Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesamana, Asle Toje.