Troll data AS, ved daglig leder Anders Torvill Bjorvand mot Vårt Land

PFU-sak 104/00


SAMMENDRAG:
Klagen gjelder Vårt Lands behandling av en annonse som nektes inntatt.

KLAGEN:
Klageren, Troll Data as, klager over Vårt Lands avvisning av deres annonse for det kristne nettstedet GospelSearch. Klageren viser til at Vårt Land ser på nettstedets satsing som «en konkurrent til deres satsing på internett», og at de derfor ikke får annonsere hos dem. Troll Data as stiller spørsmålet om det er » rett å bruke annet enn redaksjonelle betraktninger for å avslå annonsering i et fritt medium som en riksavis». Klageren anfører at Vårt Land har kjøpt annonseplass for sin avis på GospelSearch.

TILSVARSRUNDEN:
Vårt Land antar at klagen dreier seg om «hvorvidt det er i overensstemmelse med god presseskikk å nekte å ta inn annonser for konkurrerende produkter, samt hvorvidt GospelSerach er et konkurrerende produkt til Vårt Lands nettsted».
«Det første punktet er et generelt prinsipp som vi oppfatter er vanlig praksis i pressen. Eksempelvis får ikke avisen Vårt Land annonsere for sitt produkt i avisen Dagen og heller ikke motsatt».
På spørsmålet om GospelSearch er et konkurrerende produkt til Vårt Lands nettsted, anfører avisen at den uten å lykkes har forsøkt å få til ulike samarbeidsløsninger med selskapet. På den bakgrunn har Vårt Land valgt å etablere en egen portal på internett som inneholder nyheter fra vårt kjerneområde, og informasjon om ulike aktuelle nettsteder med kristen bakgrunn både nasjonalt og internasjonalt». Vårt Land viser til at avisens nettsatsing delvis vil være i direkte konkurranse med GospelSearch, og anfører at avisens avslag om annonsering ikke er en begrensning i ytringsfriheten, «da det finnes alternative kanaler som ikke har etablert denne typen tjenester».
Vårt Land påpeker at et annet av Troll Datas selskaper, Menighetsnett, ikke er vurdert som en konkurrent, og at dette selskapet «ved flere anledninger har annonsert på Vårt Lands internettguide». Vårt Land anfører at avisen har annonsert hos GospelSearch etter henvendelse fra selskapet.

Klageren mener Vårt Lands «enighet» med Dagen om ikke å annonsere hos hverandre på grunn av konkurransesituasjonen, er irrelevant i denne klagesaken. «Dessuten er den ene avisen i dette forholdet nettopp den part vi anklager for å ha en annonsepolitikk som ikke holder mål».
Klageren er uenig med Vårt Land i at deres praksis ikke er en begrensning av ytringsfriheten, «vi mener det er det. Ikke minst mener vi det er et brudd med god presseskikk å bruke sin markedsmakt til å hindre en konkurrent ved å nekte annonsering i et medium som de aller fleste oppfatter som fritt ? dvs kun styrt av redaksjonelle hensyn».

Vårt Land har ingen ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Vårt Lands avvisning av en annonse for det kristne nettstedet GospelSearch. Klageren, Troll Data as, som driver nettstedet, reagerer på at Vårt Land begrunner avslaget av konkurransemessige og ikke redaksjonelle hensyn. Klageren mener det er brudd på god presseskikk å bruke sin markedsmakt til å hindre en konkurrent annonsering, og anfører at avisens praksis er en begrensning av ytringsfriheten.
Vårt Land mener det er et akseptert prinsipp i pressen å kunne nekte å ta inn annonser for konkurrerende produkter, og anfører at klageren konkurrerer med avisens nettsted. Vårt Land viser til at den ikke får annonsere for sitt produkt i Dagen, og motsatt. Redaksjonen avviser påstanden om at avslaget begrenser ytringsfriheten, og mener det finnes alternative kanaler for publisering for klageren.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.1 og «Redaktørplakaten», der det framgår at ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvaret for mediets innhold, herunder også annonser.
Utvalget vil på generelt grunnlag understreke at ytringer i annonser også er en fundamental del av ytringsfriheten, og viser til redaktørers ansvar for å ivareta denne. Men etter utvalgets mening må redaktører ha den samme frihet til å vurdere publiseringen av annonser som redaksjonelt stoff.

Vårt Land har ikke brutt god presseskikk
Oslo, 24. august 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth