Hivpositives interesseorganisasjon (Pluss) / Landsforeningen mot Aids mot Dagen

PFU-sak 103/98


SAMMENDRAG:
Avisen Dagen i Bergen hadde 16. juni 1998 en artikkel over fem spalter med tittel » Mirakuløst helbredet fra AIDS «. Ingressen lød:
«For 25 år siden ble han, som en av de første i Norge, smittet med HIV. Etter hvert utviklet det seg til AIDS. Men da den tidligere narkomane tok imot Jesus, forsvant symptomene og alle blodprøver ble rene.»
Artikkelen er basert på observasjoner, vitnesbyrd og intervjuer under en såkalt Åpen dag på et senter (Kimerud gård) for rusmisbrukere. Senere i artikkelen, under mellomtittelen «Fri for AIDS», står følgende avsnitt:
«Særlig sterkt var vitnesbyrdet som en tidligere beboer kom med. For 25 år siden ble han, som en av de første i Norge, smittet med HIV. Etter hvert utviklet det seg til AIDS. – Da han besøkte Kimeruddagen for to år siden, var han virkelig dårlig og gikk med stokk, sier Tove Skarpsno, bestyrer på Kimerud. Plutselig opplevde denne tidligere narkomane mannen hvordan Gud grep inn i hans liv. Som ved et trylleslag ble han frisk fra AIDS. Hans immunforsvar ble like sterkt som hos et friskt menneske. Og da legene tok blodprøve, kunne de heller ikke finne spor av HIV-viruset.»
KLAGEN:
Klagere er Hivpositives interesseorganisasjon (Pluss) og Landsforeningen mot Aids. De peker på at artikkelen inneholder åpenbare feil, men konsentrerer klagen mot avsnittet over, med henvisningen til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: » Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk .»
Videre skriver klagerne:
«Denne artikkelen predikerer slik vi leser den at bare troen på Gud og Jesus er sterk nok kan dette slå tilbake hva som helst til og med hiv og aids. I avisen står det intet om vedkommende bruker de nye medisinene, dette mener vi er svært relevant»
Og til slutt i klagen:
«Vi mener at avisen har hatt et fullstendig ukritisk valg av kilde, de kan umulig ha kontrollert kildene hos medisinsk ekspertise. Siden dette er en anonym kilde forutsetter «Vær varsom-plakaten» at en stiller særskilte krav til kildekritikk. I artikkelen er det ingenting som tilsier at det har vært gjennomført disse særskilte tiltakene.»

TILSVARSRUNDEN:
Dagen viser innledningsvis i sitt tilsvar til at gjengivelse av trosvitnesbyrd, inkludert helbredelsesvitnesbyrd som i det innklagede tilfellet, er i tråd med avisens statutter. At vitnesbyrdet er gjengitt i anonym form, begrunner avisen med den belastning en identifisering ville være for den omtalte mannen. Dagen viser videre til at bestyreren på stedet går god for at det har skjedd en dramatisk ytre forandring med vedkommende.
Dessuten påpeker avisen at den har sitert hva mannen sa offentlig under arrangementet.
Avisen kan ikke se at artikkelen bryter med VV-plakatens punkt 3.2, siden den ikke hadde andre ambisjoner enn å være en gjengivelse av et trosvitnesbyrd. Dessuten vises det til at man har sikret korrekt gjengivelse av uttalelsene.
Til klagepunktet om mangelende medisinsk ekspertise i artikkelen, anfører Dagen blant annet at man gikk til bestyrerinnen for å få hennes kommentar. Dessuten hevder avisen å ha erfaring for at leger henviser til sin taushetsplikt i slike saker. Videre heter det at det ikke var reportasjens siktepunkt å drive kritisk journalistikk rundt påstandens innhold, bare å referere det som framkom.
Avisen kan ikke se at klagerne har «sannsynliggjort noen presseetisk uaktsomhet fra Dagens side» i den innklagede artikkelen.

Partene har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagerne, Hivpositives interesseorganisasjon Pluss og Landsforeningen mot Aids, mener Dagen brøt god presseskikk da avisen i en reportasje fra et kristent arrangement omtalte at en tidligere narkoman sa han var blitt fri fra Hiv og Aids ved Guds hjelp. Slik klagerne ser det, har ikke avisen utøvd tilstrekkelig kildekritikk, idet den ikke trakk inn medisinsk ekspertise i artikkelen.
Dagen kan ikke se at avisen har opptrådt presseetisk uaktsomt. Avisen hevder å ha referert korrekt fra det omtalte arrangementet, og legger vekt på at det i tillegg ble innhentet kommentarer fra samlingsstedets bestyrer, som kjente den tidligere narkomanes sykehistorie.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt advare mot å bruke en konstaterende form når påstander basert på tro framsettes. Utvalget kan ikke gå inn på de faktiske forhold i den konkrete saken, hverken de medisinske eller de religiøse. Utvalget konstaterer imidlertid at det ikke er reist tvil om riktigheten av det avisen har gjengitt fra det aktuelle arrangementet.
Det vil åpenbart være ulike syn på om påstandene som framkommer i artikkelen er sannsynlige, og dermed gir grunnlag for en konstaterende tittel. I så måte har utvalget forståelse for klagerens reaksjon på oppslaget. Utvalget mener imidlertid at det i norsk presse må være stor takhøyde for religiøse trosutsagn og at den påklagede artikkelen derfor ligger innenfor det presseetisk akseptable.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Dagen ikke har brutt god presseskikk.
Oslo , 17. november 1998
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen