Capa AS v. Per Andreas Vogt og Carsten Vogt mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 103/01


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv (DN) brakte onsdag 2. mai 2001 en nyhetsreportasje med den firespaltede førstesidetittelen « Hevet over egne etiske regler ». Henvisningsteksten lød:

« Fem dager etter at Eksportrådets sjef Per Andreas Vogt (bildet) sparket en ansatt fordi hun var medeier i et privat konsulentfirma, stiftet Vogt sitt eget konsulent-selskap på si. I Eksportrådets etiske retningslinjer forbyr Vogt ansatte å ha styreverv i kommersielle selskaper. Selv har han flere. – Det er helt horribelt at styreleder Kaci Kullmann Five godkjenner dette, sier tidligere direktør i Eksportrådet, Bjørn Heltberg. »

Inne i avisen gikk saken over to nyhetssider, under banneret « Black-out i Eksportrådet » og hovedtittelen « Eksportrådets selskapsløve». Oppslaget var illustrert med et femspaltet bilde av Per Andreas Vogt. I tillegg til opplysningene fra førstesiden, framgikk det at Vogt hadde stiftet det private konsulentskapet Capa sammen med sin bror, statsautorisert revisor Carsten Vogt. « Capas formålsparagraf viser at selskapet tilbyr samme type tjenester som Norges Eksportråd. »

I artikkelen het det dessuten bl.a.:

« Carsten Vogt nekter å snakke om selskapet. Per Andreas Vogt er ordknapp: – Selskapet skal avvikles.»

« Per Andreas Vogt er styreformann i Capa, som er en forkortelse av brødrenes fornavn, Carsten og Per Andreas. Carsten eier 90 prosent, Per Andreas resten. »

« I tilfellet Per Andreas Vogt har styret hatt en helt annen praksis. Han har i årevis vært medeier og styremedlem i en av avdelingene til det landsomfattende revisjons- og konsulentselskapet Ernst & Young. Han har jevnlig diskutert strategier og langsiktige mål, deltatt i styremøter og andre møter, sammen med en partner og en av topplederne i Ernst & Young Norge. »

« – Hvorfor er det så viktig å skrive om dette? Jeg har vært åpen om dette, og styrelederen har alltid gitt meg godkjennelse, sier Per Andreas Vogt. »

« – Det eksisterer ingen konfliktforhold mellom disse selskapenes virksomhet og Norges Eksportråd, sier Kaci Kullmann Five. »

I en énspaltet underartikkel, med tittelen « Siste skrik for Vogt », opplyste DN at «Eksportrådets toppsjef Per Andreas Vogt er styremedlem i flere kommersielle konsulentselskaper». Blant disse nevnes Siste Skrik Strategi og Rådgivning, «et selskap som i likhet med Norges Eksportråd yter konsulenttjenester innen markedsføring.»

KLAGEN:

Klager er Capa AS, ved Carsten og Per Andreas Vogt. Innledningsvis klages det på «de feilaktige opplysningene som er gitt om selskapet». Det vises f.eks. til feilaktig stiftelsesdato og at Per Andreas Vogt ikke var med på stiftelsen. «Per Andreas Vogt ble aksjonær i firmaet i 1973 sammen med Carsten Vogt, Randi Vogt og B.J. Vogt. Bakgrunnen var at firmaet da ble et familieselskap og alle 4 aksjonærene jobbet i selskapet på det tidspunkt.» Klageren mener avisen meget enkelt kunne ha sjekket stiftelsesdatoen ved å få en utskrift av firma-attesten fra Brønnøysundregisteret .

«Til informasjon kan opplyses at selskapet ble stiftet/etablert 30.04.1971 under navnet Revisjonskontoret B.J. Vogt & Co AS. I 1990 skiftet selskapet navn til Ernst & Young AS, idet det ble et datterselskap i Ernst & Young-konsernet. Den 1. januar 2000 ble all virksomhet overført fra firmaet til hovedselskapet Ernst & Young AS og firmaet skiftet navn til Capa AS, idet det ikke lengre kunne hete Ernst & Young AS. Det har ikke vært noen virksomhet i selskapet i 2000 og 2001.»

Klageren tar avstand fra at Casa AS noen gang har tilbudt de samme tjenester som Eksportrådet.

Likeledes går klageren i rette med at Per Andreas Vogt «i årevis [har] vært medeier og styremedlem i en av avdelingene i det landsomfattende revisjons- og konsulentselskapet Ernst & Young».

« Per Andreas Vogt verken har hatt eller har noen tilknytning til hovedselskapet eller de andre selskapene i Ernst & Young-systemet. (…) Strategier og langsiktige mål har alltid vært diskutert og avgjort i hovedselskapet. Her har Per Andreas Vogt aldri deltatt, verken på møter eller i andre fora, eller på annen måte. Han har kun deltatt på de 3-4 styremøtene i året som vi har hatt i Capa AS. Utover dette har han ikke hatt noen befatning med Ernst & Young. »

Klageren tilbakeviser også at Carsten Vogt «nekter å snakke om selskapet». « Carsten Vogt har ikke snakket med noen journalist i Dagens Næringsliv og heller ikke nektet å snakke med noen derfra. » Klageren redegjør for to tilfeller der man antar det var en journalist fra DN som henvendte seg til Capas kontor, men som ikke ventet til Carsten Vogt var tilgjengelig innen den påklagede reportasjen kom på trykk.

« Vedlagt oversendes det leserinnlegg Per Andreas Vogt sendte Dagens Næringsliv og som avisen ikke ville ta inn. Videre vedlegges E-meil fra Stein B. Hauglid i Dagens Næringsliv til informasjonsdirektør Arild Blixrud som redegjør for hvorfor leserinnlegget ble refusert. »

«Av det ovenstående fremgår det klart at Dagens Næringsliv hadde all nødvendig informasjon og opplysninger til å lage en korrekt fremstilling, men valgte å lage en tendensiøs og feilaktig fremstilling.»

Klageren viser til Vær Varsom-punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.10, 4.1, 4.4, 4.14 og 4.15.

TILSVARSRUNDEN:

Dagens Næringsliv påpeker at den innklagede reportasjen kom som ledd i en artikkelserie om Norges Eksportråd, der Per Andreas Vogt er administrerende direktør. Avisen skriver bl.a.:

«Capa AS mener Dagens Næringsliv har fremmet ?feilaktige opplysninger? og ?ikke engang sjekket åpne, offentlige kilder?. Dette er feil. Avisens journalister utførte først søk hos kredittopplysningsselskapet Dun & Bradstreet. Det fremkommer av telefaksene at søkene ble utført 17. april 2001, altså drøye to uker før artikkelen sto på trykk. Søket involverte selskapet Capa AS, samt Per Andreas Vogt og Carsten Vogt. Papirene fra Dun & Bradstreet viser eierstrukturen i selskapet, summarisk regnskap, samt de involvertes næringsinteresser. » (Kopi vedlagt).

«Samme dag, 17. april, fikk journalistene tilgjengelige årsregnskap for selskapet fra Brønnøysundregistrene for årene 1995, 1996, 1997, 1998 og 1999. Årsregnskapet for 2000 var ikke tilgjengelig. Med årsregnskapene følger også styrets årsberetning som viser eier- og styresammensetning, i tillegg til fyldigere regnskap og revisorberetning.» (Kopi vedlagt).

Vedlagt følger også kopi av selskapets firmaattest. «Den var av noe eldre dato, fra da selskapet fortsatt het Ernst & Young (i Moss; sekr. anm.)».

Etter dette kommer DN med en lengre redegjørelse angående avisens påstand om at Per Andreas Vogt stiftet sitt eget konsulentselskap «på si», fem dager etter han hadde «sparket en ansatt fordi hun var medeier i et privat konsulentfirma». « Etter avisens mening har Capa AS svært lite med det opprinnelige selskapet B.J. Vogt & Co AS å gjøre. Det eneste disse selskapene har felles er organisasjonsnummeret i Brønnøysundregistrene. »

DN viser til en rekke endringer i selskapet, registrert i Brønnøysundregistrene 17.10.00, og mener « disse forandringene er så grunnleggende at avisen har dekning for å si at Capa er et nytt selskap . (…) Dagens Næringsliv har dessuten gjort rede for historikken til selskapet i artikkelen: Hvordan det tidligere het Ernst & Young, og hva som er bakgrunnen for at det skiftet navn og formålsparagraf. (…) Dokumentene viser at det nydøpte Capa AS ble etablert av Per Andreas Vogt og Carsten Vogt. Da Per Andreas Vogts hovedgeskjeft er å lede Norges Eksportråd, mener avisen at det er riktig å si at Capa AS ble stiftet på si. »

«Avisen vil fremholde at Capas formålsparagraf ligger nær Eksportrådets virksomhet…».

Videre viser DN til redegjørelsen fra Eksportrådets styreleder, Kaci Kullmann Five, som ble gjengitt «nesten i sin helhet». » Redegjørelsen etterlot likevel en del ubesvarte spørsmål. Journalistene tok derfor kontakt med Per Andreas Vogt til tross for at han gjennom sin informasjonsdirektør hadde gjort det klart at han ikke ville snakke med avisen. Hans svar ble gjengitt i avisen, utfra en vurdering av relevans og samtidig imøtegåelse .»

På denne bakgrunn finner DN det underlig at Per Andreas Vogt mener han ikke har fått slippe til. » Han eller hans styreleder har fått svare på de samme elementene som han trekker frem i sitt leserbrev av 3. mai 2000 .» Avisen viser til dette, samt svar til informasjonsdirektør Blixrud i Eksportrådet, » som begrunnelse for at leserbrevet fra Per Andreas Vogt ikke ble satt på trykk. »

DN bekrefter at en av avisens journalister forsøkte å få kontakt med Carsten Vogt 27. april, men » det er ikke korrekt at han ikke presenterte seg «. «Carsten Vogts kontordame gjorde det derimot klart at henvendelser fra Dagens Næringsliv skulle rettes til Ernst og Youngs hovedkontor. Journalisten la likevel igjen navn og telefonnummer, men hørte ingenting i løpet av de fem dagene som gikk frem til publisering. »

» Dersom det skulle bygge på en misforståelse at Carsten Vogt ikke ble intervjuet, beklager vi dette. Men siden artikkelen i hovedsak handler om Per Andreas Vogts rolle i selskapet, mener vi likevel retten til samtidig imøtegåelse er ivaretatt gjennom intervjuet med styreleder Per Andreas Vogt. »

Når det gjelder de «feil» klageren påviser i reportasjen, går DN i rette med de fleste. Avisen gjør «oppmerksom på at selskapet (Capa AS) på Ernst & Youngs hjemmeside på internett, blir presentert som Ernst & Youngs kontor i Moss. Dagens Næringsliv kan uansett ikke se at spørsmålet om hvorvidt den juridiske enheten var en avdeling eller et datterselskap kan ha noen betydning i spørsmålet om avisen har brutt god presseskikk.»

DN mener også » det blir feil når Capa AS skriver at Per Andreas Vogt ikke har hatt noen tilknytning til hovedselskapet «.

Til slutt i tilsvaret heter det: «Dagens Næringsliv kan ikke se at avisen har brutt noen av de paragrafene i Vær Varsom-plakaten som klageren viser til. Tvert imot mener vi at Dagens Næringsliv har gjort sitt ytterste både for å sjekke fakta og ivareta retten til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. »

Klageren understreker at man i klagebrevet bare har tatt opp forhold knyttet til Capa AS og om Per Andreas Vogt » stiftet sitt eget konsulentselskap på si «, slik avisen påsto på førstesiden. «Når DN hevder at ? Etter avisens mening har Capa AS svært lite med det opprinnelige selskapet B.J. Vogt & Co AS å gjøre ? det eneste disse selskapene har felles er organisasjonsnummeret i Brønnøysundregistrene? , så blir dette galt.»

«For det første vet DN at selskapet skiftet navn og ble et datterselskap i Ernst & Young-gruppen i 1990, og at endringer også ble foretatt for 10 år siden. Følgende ble ikke endret ved endring til Capa AS: Opprinnelig stiftelsesdato, aksjekapital, eierforhold, adresse, daglig leder, styret (1 styremedlem gikk ut, de 2 andre ble sittende. Det samme gjaldt varamedlemmet). Det som ble endret var at alle aktiviteter ble overført til Ernst & Young og at Capa AS ble liggende tilbake som et dødt selskap, uten aktiviteter, som skulle avvikles. Dette fikk journalist, Backe-Madsen, opplyst av Per Andreas Vogt på telefon fredag 27.04.01. »

« Det fremgår derfor helt klart at DN… bruker formuleringen ?… stiftetVogt sitt eget konsulentselskap på si… ? for å fortelle leserne at her var det foretatt aktive handlinger for å starte opp et offensivt selskap… » « Man leser… at denne vinklingen ?passet DN bedre? i de artiklene som fulgte lenger bak i avisen, men ble ikke riktigere av den grunn.»

« Vi synes det er underlig at DN ikke tok kontakt med Carsten Vogt, som er hovedaksjonær, daglig leder og styremedlem i selskapet Capa AS. Det er tydelig, og det fremgår av DN?s besvarelse, at de har benyttet mange telefoner, e-post og telefaks for å finne ut flest mulig opplysninger om Capa AS. Men de tok ikke kontakt med Carsten Vogt. »

Klageren oppsummerer klagepunktene mot avisen slik:

« Gitt feilaktige opplysninger om Capa AS (til tross for at de satt med korrekte opplysninger), gitt feilaktige opplysninger om Per Andreas Vogts deltagelse i Capa AS, gitt feilaktige opplysninger om Per Andreas Vogts deltagelse i Ernst & Young AS (hovedselskap). /Han har ikke hatt noe å gjøre med dette selskapet overhode), ikke kontaktet Carsten Vogt for å få kontrollert de opplysningene som DN hadde om Capa AS, ikke kontaktet Carsten Vogt (hovedaksjonær. styremedlem og daglig leder), slik at han kunne få presentere korrekte opplysninger om Capa AS og Per Andreas Vogts deltagelse i dette selskapet .»

I tillegg mener klageren at overskriftene og artiklene er « klart misvisende og tendensiøse og er et klart brudd på flere regler i Vær Varsom plakaten, spesielt § 4.4. Dette har vært en stor belastning for Capa AS og i særdeleshet for Per Andreas Vogt.»

Dagens Næringsliv fastholder, som «faktum i saken», at «administrerende direktør i Eksportrådet, Per Andreas Vogt, har vært deleier og styremedlem i et selskap som har ytt ulike tjenester overfor norsk næringsliv gjennom en årrekke. Fra 1990 var dette selskapet et datterselskap av det internasjonale konsulent- og revisjonsfirmaet Ernst & Young.»

« Selv om brødrene Vogt var majoritetseiere, kontrollerte Ernst & Young 51 prosent av stemmene i selskapet gjennom en B-aksje. Selskapet ble markedsført som et Ernst & Young-selskap. Per Andreas Vogt var med andre ord deleier og etterhvert styremedlem i dette selskapet. Han satt i flere år i styret sammen med en av topplederne i Ernst & Young. »

«Da Ernst & Young overtok revisjonsvirksomheten i september 2000 ble det samme selskapet gjort om til et konsulentselskap med følgende formålsparagraf: ? Selskapets formål er bedriftsrådgivning og andre konsulenttjenester overfor norsk næringsliv, salg av tjenester og varer i tilknytning til dette. ? I det nyorganiserte selskapet valgte Per Andreas Vogt å bli styreformann.»

«Ernst & Young har følgende kommentar til delingen: ?Det er en fordel at vi får tilstrekkelig avstand, slik at det ikke blir noen mistanke om samrøre, sier partner Einar Brask i Ernst & Young?. Åtte måneder senere sier Per Andreas Vogt at ? selskapet skal avvikles ? og at det ikke er noen aktivitet der. »

« Klager hevder at Dagens Næringsliv har gitt feilaktige opplysninger om Per Andreas Vogts deltagelse i Ernst & Young. Dette stiller avisen seg undrende til. » «Dagens Næringsliv har ikke skrevet at Per Andreas Vogt har deltatt på interne møter i hoved-kontoret i Oslo. Derimot blir det underlig når Vogt som styremedlem og medeier i et av Ernst & Youngs datterselskaper hevder at han ? ikke har diskutert strategier og langsiktige mål ? for selskapet. Dette ville i tilfelle innebære en helt unik form for styrearbeid. »

«Klager hevder også at han aldri har deltatt i andre møter knyttet til driften av sitt eget selskap. Dagens Næringsliv har naturlig nok ikke full oversikt over Per Andreas Vogts møtekalender eller kontakt med styremedlemmer. Avisen sitter likevel for eksempel på dokumenter fra en generalforsamling der Vogt deltok. Dagens Næringsliv mener det er feil når Klager hevder om Ernst & Young at: ? Han har ikke hatt noe å gjøre med dette selskapet overhode. »

«Klager er opprørt over at Dagens Næringsliv ikke fikk tak i Carsten Vogt. Dagens Næringsliv mener fortsatt at uttalelser fra styreformannen i et selskap bør være tilfredsstillende for å ivareta retten til samtidig imøtegåelse. Artikkelen diskuterer dessuten Per Andreas Vogts dobbeltroller, ikke Carsten Vogts disposisjoner som sjef i Capa. »

«Per Andreas Vogt har systematisk avvist å la seg intervjue av Dagens Næringsliv. Uttalelsene i den innklagede artikkelen er ett unntak. Journalistene måtte likevel ta kontakt flere ganger for å få Per Andreas Vogt i tale. (…) Vi kan ikke se at denne holdningen har bidratt til å belyse saken eller sørge for at Eksportrådets synspunkter kommer klart frem i offentligheten.»

« Når styret i Eksportrådet signaliserer og praktiserer en svært restriktiv holdning for de ansattes deltagelse i konkurrerende rådgivningsfirmaer, mener Dagens Næringsliv det er relevant informasjon at Eksportrådets toppsjef selv har verv og eierinteresser på si .»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Dagens Næringsliv, der avisen tok for seg det forhold at administrerende direktør i Norges Eksportråd, Per Andreas Vogt, hadde «stiftet sitt eget konsulentselskap på si», Capa AS. Av reportasjen framgikk det at Eksportrådets etiske retningslinjer forbyr ansatte å ha styreverv i kommersielle selskaper. På vegne av Capa AS, og sammen med sin bror, klager Per Andreas Vogt over at avisen har brakt en rekke uriktige opplysninger om ham og selskapet. Selv om han får uttale seg i artikkelen, mener Vogt at avisen også burde ha sjekket opplysningene med broren, som er Capas daglige leder. Klagerne konstaterer at avisen i stedet har gitt saken, også med tittelbruken, en tendensiøs framstilling. I klagen inngår dessuten at avisen senere ikke har villet ta inn et leserbrev fra Per Andreas Vogt.

Dagens Næringsliv tilbakeviser klagen på alle punkter, bortsett fra å medgi små unøyaktigheter. Avisen viser til et omfattende kildemateriale, bl.a. fra Brønnøysund-registrene og fra analysebyrået Dun & Bradstreet, med oversikt over eierstruktur i Capa AS og de involvertes næringsinteresser. For øvrig anser avisen at klagernes rett til samtidig imøtegåelse er ivaretatt gjennom intervjuet med Per Andreas Vogt, men påpeker at redaksjonen også forsøkte å nå hans bror. Avisen mener Vogt allerede hadde fått svare på de samme elementene som han senere trakk fram i sitt leserbrev.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å sette søkelyset på forbindelsen mellom Eksportrådets direktør og selskapet Capa AS.

Utvalget konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder partenes forståelse og beskrivelse av hva som er fakta i saken. Likevel anser utvalget at avisens dokumentasjon på en akseptabel måte underbygger de påstander som utgjør kjernen og hovedbudskapet i den påklagede reportasjen. Selv om klagerne påviser unøyaktigheter i innholdet, kan ikke utvalget se at dette gjelder forhold som er av avgjørende betydning for berettigelsen av å sette et kritisk lys på eksportråddirektørens rolle som medeier i Capa AS.

For øvrig registrerer utvalget at direktøren ble gitt anledning til samtidig å imøtegå avisens påstander, uten fullt ut å benytte seg av muligheten. Selv om redaksjonen med fordel kunne gitt direktøren anledning til å få sitt leserbrev publisert i etterkant, kan ikke utvalget se at avisen lenger hadde noen presseetisk plikt til å trykke det.

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth