Anita Trøite mot Brønnøysunds Avis

PFU-sak 103/22


SAMMENDRAG:

Brønnøysunds Avis publiserte først i nettutgaven torsdag 24. februar artikkelen «Foreldre tok elever ut av skolen, rektor varsler at hun fratrer».

I sakens ingress heter det: «Over halvparten av elevene på et barneskoletrinn ved Vega barne- og ungdomsskole ble tatt ut av skolen i fire uker. Rektor Anita Trøite har gitt beskjed til kommunedirektøren om at hun fratrer».

I saken omtales et varsel til statsforvalteren om skolemiljøet etter opplæringslovens §9A, og at foreldre tok barn ut av skolen og underviste dem på omgang. Kommunedirektør Brit Skjevling blir intervjuet, og på spørsmål om hva som er grunnen til at rektor ønsket å fratre, svarer hun: «Det vil jeg ikke gå ut med i media. Men det kommer sikkert etter hvert. Personalet fikk melding samme dag som meg.»

Saken ble også publisert i papirutgaven fredag 25. februar.

KLAGEN:

Klager er Anita Trøite, rektor ved Vega barne- og ungdomsskole. Hun mener det er uriktig at hennes fratredelse fra stillingen blir knyttet til sak om at foreldre har tatt elever ut av skolen. I sin klage peker Trøite på at årsaken til at hun ville slutte som rektor var en privatsak, og ikke hang samen med en eventuell foreldreaksjon. Hun mener avisen burde vært mer kritisk til en slik kobling og mener avisen har brutt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde.

Trøite skriver i sin klage at «Dette er spekulativt, uriktig og basert på rykter. Årsak til min avgjørelse er en privatsak og henger ikke sammen med eventuell foreldreaksjon. Jeg opplever at ryktene må komme fra noen som ikke vil meg vel og kun bidrar til å skape konflikter. En seriøs avis bør kunne være mer kritisk til koblinger de gjør uten å få bekreftet påstander og rykter.»

Klager mener også at avisen har brutt punkt 4.4 om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder, samt 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Brønnøysunds Avis avviser brudd på god presseskikk og hevder i sitt tilsvar at de ikke etablerer noen årsakssammenheng mellom foreldreaksjonen og rektors avgang. Redaksjonen skriver at «I både tittel og ingress opplyses leseren om at det har vært en foreldreaksjon og at rektor går av, men disse saksforholdene skilles med komma og punktum[…]». Avisen peker på at de ikke skriver at rektor går av «etter» foreldreaksjon eller «på grunn av den».

I sitt tilsvar peker redaksjonen på at de i papiravisen har en stikktittel om at det er «turbulent ved Vega barne- og ungdomsskole», og peker på at det må sies å være tilfelle når foreldre holder barn hjemme. Redaksjonen peker på at rektors avgang ikke gjør situasjonen mer stabil.

Avisen peker på at rektor som leder må tåle mer oppmerksomhet rundt sitt stillingsforhold enn andre: «Etter vår vurdering skiller ikke denne tittelen seg fra dagligdagse titler som «Aksjekursen stuper, direktøren går av» eller «Laget rykker ned, treneren slutter».

I redaksjonens tilsvar avvises det at rykter har vært del av deres kildearbeid. Det pekes på at redaksjonen spør kommunedirektør, når de ikke får tak i rektor, om hva som er grunnen til at rektor slutter. Kommunedirektøren avviser ifølge avisen at rektors avgang er knyttet til en arbeidsmiljøundersøkelse, men peker ifølge avisen på at direktøren ikke vil kommentere om den er knyttet til foreldrenes aksjon. Avisen hevder de ikke har gjort noen konklusjoner på grunnlag av dette.

Klager Anita Trøite skriver i tilsvarsrunden at hun registrerer redaktørens påstand om at avisen ikke etablerer noen årsakssammenheng mellom sakene, og at det begrunnes med at saksforholdene skilles med komma og punktum.

«Dette er nøyaktig samme teknikk som brukes i en annen sak fra BA: «Førerkort beslaglagt, uaktsom kjøring etterforskes» 20.06.22». Klager legger ved skjermdump av denne nettartikkelen på avisens forside.

Klager peker på at det vises en helt klar kobling mellom at et førerkort er beslaglagt i en trafikksak og at det i den forbindelse etterforskes uaktsom kjøring. Hun peker på at samme kobling gjøres i tittelen der hun omtales: «Foreldre tok elever ut av skolen, rektor varsler at hun fratrer».

Klager peker på at avisen spør kommunedirektøren om følgende: «Har rektors ønske om å fratre noe med innholdet i arbeidsmiljøunderskelsesrapporten eller forholdet i klassen med elver som ble holdt hjemme å gjøre?» Klager skriver: «Med mindre denne koblingen er basert på rykter, som redaktøren avviser, må det være en ren spekulasjon fra avisens side. Det er like galt».

Klager mener avisen burde avstått fra å formidle det hun mener er ubekreftede teorier når det gjelder noens personlige forhold, før de fikk en bekreftelse på hva som var årsaken til hennes avgjørelse om å fratre stillingen.

Brønnøysunds Avis har ikke valgt å kommentere klagers replikk.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Brønnøysunds Avis publiserte i februar 2022 en artikkel om at rektor ved en barne- og ungdomsskole valgte å fratre stillingen. Artikkelens tittel var: «Foreldre tok elever ut av skolen, rektor varsler at hun fratrer».

Klager er omtalte rektor som mener avisen uriktig har koblet vansker ved skolen sammen med hennes varslede avgang. Klager mener fremstillingen er både feil og spekulativ. Hun opplyser at hun søkte avskjed av private årsaker, og mener avisen burde vært mer kritisk til koblingen som ble gjort til den omtalte foreldreaksjonen.

Brønnøysunds Avis avviser at god presseskikk er brutt. Avisen bekrefter at artikkelen omtaler «to nyheter i én», og mener at de ikke har slått fast noen årsakssammenheng mellom foreldrenes valg om å ta barn ut av skolen, og rektors ønske om å fratre.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om viktigheten av at mediene er seg bevisst hvordan en sak presenteres, og alltid tilstreber at det som publiseres blir korrekt, jf. punkt 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Selv om enkeltopplysninger isolert sett kan være riktige, vil en gitt sammenstilling noen ganger kunne gi et feilaktig inntrykk.

Utvalget minner om at ledere for offentlige virksomheter må tåle et visst søkelys, på både egen rolle og virksomhet.
I dette tilfellet ser PFU at Brønnøysunds Avis har gjort en kobling i tittel og ingress mellom to forhold, og at sammenstillingen utvilsomt kan gi leseren et inntrykk av at det er en sammenheng mellom foreldrenes aksjon og rektors avgang. Dette mener utvalget at det ikke er dekning for, jf. VVP 4.4. Utvalget forstår at dette kan oppleves belastende for klager.

Brønnøysunds Avis har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 31. august 2022
Gunnar Kagge,
Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

DISSENS:
Et mindretall av utvalget kan ikke se at Brønnøysunds Avis konstaterer en slik årsakssammenheng. Mindretallet finner heller ikke at det er dokumentert konkrete feil i det publiserte, jf. VVP 4.4. Etter mindretallets mening var det heller ikke irrelevant å se sakene i sammenheng, og utvalgets mindretall minner om at ledere for offentlige virksomheter må tåle et visst søkelys, på både egen rolle og virksomhet.

Brønnøysunds Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. august 2022
Anne Weider Aasen,
Frode Hansen, Ellen Ophaug